Magyar Hirlap, 1928. június (38. évfolyam, 123-146. szám)

1928-06-07 / 128. szám

Csütörtök •ÄAOEzm 1928 június |7. 7 Mayer földművelésügyi miniszter szerint az OFB-javaslatban nincsenek benne az agrár­képviselők által sérelmezett szakaszok Az agrár-képviselők szerint a nyugtalanság hírére módosították a javaslatot Jelentette a Magyar Hírlap, hogy a kor­talány a nyári szünet előtt le akarja tárgyal- Itatni a képviselőházzal azt a törvényjavas­latot is, amely az OFB módosítására vonat­kozik. A törvényjavaslatot, illetve az arról készült tervezeteket rendkívül bizalmasan kezelik és még a képviselőknek sem adtak bővebb információt a készülő javaslatról. Mégis az a hír terjedt eh hogy a javaslat már elkészült és olyan intézkedéseket tartal­maz, amelyek nemcsak a gazdatársadalom érdekeit sértik, de az egész magyar közvéle­­'meny kritikáját kihívják, mert általuk a kormány csaknem meg­szünteti a földbirtok magántulajdonát, illetve azokat a jogokat, amelyek a magán­­tulajdon elvéből fakadnak. A képviselők kö­tött az a hír terjedt el, hogy az új OFB tör­vényben az állam továbbra is fenn akarja magának tartani az eladásra kerülő birto­koknál az elővásárlási jogot, továbbá az állam kontingentálni kívánja a föld­birtok nagyságát, harmadszor pedig sza­bályozni akarja a blrtokbérbcadást is olyképpen, hogy a földbirtokos csak a föld­művelésügyi minisztérium hozzájárulásával 'adhatja birtokát bérbe. Több agrárképviselő iegnap este a Pannóniában vacsorára jött össze, olt bőven megtárgyalták a javaslatról kiszivárgott hi­teket és elhatározták, hogy ezek ellen a leg­élesebben tiltakozni fognak. Délelőtt a kép­viselőházban is sokat beszéltek a készülő OFB-javaslatról és a kormánypártban lát­ható nyugtalanság és mozgolódás volt ta­pasztalható. Almássy László, a párt elnöke, nyomban fel is ment a miniszterelnökhöz, akit tájékoztatott aról, hogy egy olyan OF Él­­javaslat, amelyben ilyen rendelkezések van­nak, a pártban nagy zavart és elégedetlensé­get keltene, a képviselők nem hajlandók ilyen javaslatot megszavazni és még a mi­niszterelnök is csak akkor tudja lecsillapí­tani a kedélyeket, ha legalább részben ho­norálja a képviselők kívánságát. Gróf Bethlen István miniszterelnök, aki­nek régi taktikája, hogy az utolsó pillanat­ban mindig módot talál a pártjában levő belső nyugtalanság lecsillapítására, rögtön kijelentette Almássynak, hogy megnyugtathatja a párttagokat, a javas­latról elterjedt hírek nem felelnek meg a valóságnak és különben is, mielőtt a javaslat a Ház elé kerülne, az egységes párt értekezletének be­mutatják és ott, letárgyalják, Almássy László ezzel a hírrel visszajött a parlamentbe, közölte a kormánypárti kép­viselőkkel, hogy a szerda estére tervezett értekezlet elmarad, helyette a jövő csü­törtökön lesz pártértekezlet, amelyen a miniszterek részletesen ismertetni fogják az OFB-javaslatot. Ez alatt az idő alatt a miniszterelnök magához kérette Mayer János és Pesthy Pál minisztereket és hármasban folyt a ta­nácskozás az OFB-javaslatról. A kormány három tagja sokáig tárgyalt és minthogy híre érkezett az egységespárti elégedetlen­ségnek, kénytelenek voltak megállapítani, hogy a javaslaton változtatni, illetve azokat az Intézkedéseket, amelyeket a képvi­selők erősen kifogásolnak, enyhíteni kell. KERTÉSZ II ANDftASSY-UT 36. Tény, hogy a javaslat jelenlegi formájá­ban fenn akart tartani az állam részére bi­zonyos elővásárlási jogot és tartalmaz egyéb olyan birtokpolitikai rendelkezéseket is, amelyek meglehetős hatalmat adnak az ál­lamnak a földbirtokot illetően. Az is tény, hogy e pillanatban már a javaslatban nin­csenek meg szó szerint azok a rendelkezé­sek, amelyek mellett a földbirtoktulajdont csaknem illuzóriusnak kellene tekinteni, jól értesült körökből nyert információink sze­rint azonban V a javaslat eredeti tendenciája tényleg az volt, hogy beleszólást ad az államnak a földbirtokok nagysága, a földbirtokok eladása és bérlete tekintetében. Ügy látszik, a nyári szünet előtti időt akar­ták fölhasználni arra, hogy a javaslatot az általános érdektelenség idején gyorsan ke­resztülhajtják, mikor azonban azt látták, hogy még a kormánypárton is zúgolódni kezdenek a javaslat intézkedéséi ellen, egyszerűen mérsékelték azt a hatalmat, amellyel az állam szinte illuzóriussá tette volna a földbirtoktulajdont. A Magyar Hírlap munkatársa este be­szélt Mayer János földművelésügyi miniszterrel, aki a következőket mondotta: — A javaslatot véglegesen még nem tár­gyaltuk le, a végleges szöveget még nem állapítottuk meg, így tehát senki semmiféle pontról még nem beszélhet és azok a hí­rek, amelyek a javaslat egyes részleteiről elterjedtek, csak a fantázia szüleményei. Mielőtt a javaslatot beterjesztenénk, párt­értekezlet elé visszük és ott teljes részletes­séggel megvitatjuk. Ezek szerint tehát a földművelésügyi mi­niszter megoáfolja azt, mintha a kormány bele akarna nyúlni a földbirtok magántu­lajdonába és a nyilatkozatból azt kell meg­állapítani, hogy ha ilyen rendelkezések voltak a javas­lattervezetben, azt megváltoztatták, il­letve megváltoztatják. A kisgazda képviselők szokásos szerdai vacsoráján is szóba került az OFB-javaslat s a kisgazdák között az a vélemény alakult ki, hogy helyeslik a javaslat minden olyan intézkedését, amely a kisemberek exiszten­­ciáját akarja erősíteni, nem járulhatnak azonban hozzá olyan esetleges intézkedések­hez, amelyek sértik a magántulajdon elvét és az általános szabadságjogokat. A kisgaz­dák különben a jövő csütörtöki pártértekez­leten akarnak az OFB-javaslattal bővebben foglalkozni. Nagy botrányt és véres vere­kedést rendezett egy dühöngő részeg a Népszínház uccában Szerdáról csütörtökre virradó éjjel 1 óra­kor példátlan botrány játszódott le a Nép­színház ucca és Víg ucca sarkán lévő büfé­ben. Egy hatalmas termetű, iparoskülsejű férfi tért be a helyiségbe, ahol bort rendelt. Rövid idő múlva feltűnő hangosan kez­dett viselkedni, majd kiabálni kezdett. Mi­kor újból bort kért, a vendéglős megtagadta az italt, mire az illető olyan botrányt csa­pott, hogy kidobták a helyiségből. A feldühödött ember, miután az uccára került, betörte a büfé hatalmas kirakatának ablakát és az ottlévő boros-, pezsgős- és sörösüvegeket teljes erejével bedobálta a helyiségbe, ahiol óriási pánik keletkezett. A helyiség tele volt rendőri felügyelet alatt álló nőkkel és igen sok férfi is volt jelen. Többen súyosan megsebesültek a berepülő palackoktól. Rendőrért futottak, de rendőrt nem talál­tak. Többen a dühöngő megfékezésére siet­tek, akivel azonban nem boldogultak. Végül a büfé egyik pincére egy vasszékkel fejbeütötte, mire eszméletlenül össze­esett. Közben rendőr is előkerült végre, akinek már csak anyi dolga volt, hogy értesítse a mentőket. A garázdálkodó embert, aki ekkor már haldoklott, feltették a mentő­autóra és több súlyos súlyos sebesülttel együtt a Rókus-kórházba szállították. Töb­beket a helyszínén bekötöztek. A rendőr a pincért, aki fejbeütötte a dü­höngő részeg embert, előállította. Argentína—Egyiptom 6:0 (3:0) Amsterdamból jelentik : Argentína— Egyiptom 6:0 (3:0). Bíró: Pedro Escar­lin, Spanyolország. 5000 néző. Egyiptom kezd, támadását azonban az argentínai vé­delem gyorsan szereli. Mezőnyjáték után a negyedik percben az egyiptomi csatárok Ar­gentina kapuja elé jutnak, ahol a veszélyes helyzetek sorát teremtik meg, de pár lépés­ről sorra hibáznak. Az argentínaiak gyors ellentámadásba mennek át, mely a kapu fölé való lövéssel végződik. Az első tíz perc­ben Egyiptom többet és veszélyesebbért tá­mad. A tizenegyedik percben az argentínai balszárny lerohan és a pontosan beadott labdát Ferreira 16 méterről ellenállhatatlan erővel a kapuba vágja. (1 :0). Ezután erős egyiptomi ellentámadás következik. A tizen­hetedik percben egy gyenge lövést az egyip­tomi kapus csak kornerra tud kitolni. A hu­szadik, huszonkettedik, huszonhetedik és a harmincadik percben korner Egyiptom el­len. A harmincegyedik percben végre sike­rül az argentínaiak sorozatos támadásának Ferreira révén újabb gólhoz jutnia. (2:0.) A negyvenedik percben Tarasconi 25 méte­res lövésével háromra szaporítja a gólok számát. (3:0). A negyvenegyedik percben korner Argentina dien, veszedelmes sarok­­lövés, de Diaz, a kapus, helyén van. A második félidőben újra az egyiptomiak támadnak. Az argentínai védelem csak fault­tal tudja őket megakasztani. A 20 mé­terről megítélt szabadrúgást azonban Uiaz fogja. A sorozatos gólok nem törik meg az egyiptomiak támadó kedvét és általában többször veszélyeztetik az argentínai kaput, mint fordítva. A nyolcadik percben az ar­gentínai csatársor lerohan és Tarasconi újabb gólt rúg. (4:0). A tizedik és tizen­harmadik percben korner Egyiptom ellen, a tizennegyedik nercben Argentina ellen. A tizenhetedik percben Tarasconi egyedül ke­resztültöri az egyiptomi védelmet és a mér­kőzés legszebb gólját lövi. (5:0). A tizen­kilencedik percben nehéz helyzet Egyiptom kapuja előtt, de Salem közbelépése kor­nerra ment. A huszadik percben az egyip­tomi kapus csak kifutással tud menteni, a 25-ik és 28-ik percben korner Egyiptom el­len. Mindamellett a délamerikaiakon lát­szik, hogy takarékoskodnak erejükkel. A 37-ik percben az argentínai támadást befe­jező lövést az egyiptomi kapus fogja ugyan, de a berohanó Ferreira kezei közül a ka­puba vágja. (6:0), A 40-ik percben Egyip­tom balszélsőjét a 16-oson belül felvágják, de a megítélt tizenegyest Diaz parírozza. A játék végéig az egyiptomiak támadnak, de eredménvt nem érnek el. Végeredmény: 6:0. Holnap Uruguay és Olaszország mérkőzik Holnap Uruguay és Olaszország mérkő­zik este 7 órakor. Bíró: W. Eijmers, Hol­landia. Szombaton délután 4 órakor mérkőzik Egyiptom és az Uruguay—Olaszország mcccs vesztese a harmadik helyért. Bíró: John Langenus, Belgium. Az első helyért való döntő-mérkőzést va­sárnap délután 4 órakor játsszák Argentina és az Uruguay—Olaszország meccs győztese. Bíró: J. Mutters, Hollandia. A vigaszdíj döntőjét pénteken délután 7 órakor játsszák Rotterdamban Chile és Hollandia csapatai. HÍRE.K Ellenforradalmi ügyem van folya­matban — mondta ma egy tárgyaláson Szörtsey István úr, mikor a bíró afelől faggatta, vájjon volt-e már büntetve? Ellenforradalmi ügye van folya­matban. S rá lett volna bízva- minden izguló fantáziákra: gondolják el, milyen de-< struktív világban élünk, milyen kevéssé honorálják az érdemet. „Ügyet“ folytatnak Szörtsey úr ellen, csak azért, amiért tevékenyen ellen­­forradalmároskodott. Kigyúlnak az elgondolás transzpa­rensei és megvilágítják a szikár, elszánt ellenforradalmár alakját. Mit tehetett ugyan? Biztos: rohamra ment, egyedül, egy szál karddal a bolsevisták vad hordái ellen. Vagy élete kockáztatásával rejtegetett olyan férfiakat, akiket a tébolyult yörö-i sok halálra kerestek. ( Merényletet akart elkövetni egymagá­ban Kun Béla ellen, vagy ő volt az, aki árkokban bujkálva, kazlak tövén meg­­lapulva vitte az ellenforradalom csóvá­ját faluról falura, szuronyok hegyétől csak centiméternyire menekülve. Fájdalom: a bíró nem bízza magát a fantáziára; megkérdezte, hogy milyen „ellenforradalmi ügy“-ből kifolyóan van pillanatnyi ellentéte az igazságszolgál­tatással. Néhány árnyalattal halkabb lett Szörtsey István hangja. Az „ellenforx-adalmi ügy“: csalás« Igen, bármilyen rút szó is ez ilyen ki­tűnő patriótával kapcsolatban, de —< csalás. Még hozzá: tizenöt rendbeli csalás ügyében folyik ellene az eljárás. Ő ezt ellenforradalmi ügynek érzi. S biztosan: magát a legderekabb hon­fiúnak. Valóban igaztalanság: meg nem enj gedni, hogy maga minősítse cseleke­detét. Mindenki úgy szolgálja politikai ideál­jait, ahogy tudja. ő így tudta. S rajta kívül: még né­hány „ellenforradalmár“. (b.) — A Magyar Hirlap legközelebbi száma az úrnapi ünnep miatt szombaton jelenik meg. — Dr. Bálint Lajos síremlékének felava­tása. A két év előtt elhunyt kiváló ember­barátnak, dr. Bálint Lajosnak családja és barátai síremléket állítottak fel a rákos­­keresztúri temetőben. A díszes síremléket, amely Róna József kiváló szobrászművé szünk alkotása, június 10-én, vasárnap déli 12 órakor avatják fel ünnepélyesen és szer­tartásosan. A síremlékavatáshoz külön villa­moskocsik indulnak vasárnap délelőtt ’áll órakor a rókuskórházi végállomásról. — Vázsonyi Vilmosnc a hercegprímásnál. Serédi Jusztinián biboros hercegprímás esz­tergomi palotájában félórás magánkihallga­táson fogadta Vázsonyi Vilmosnét. — Ebéd Sir Clive Morrison tiszteletére. A gyengélkedő kereskedelmi miniszter helyett — aki hivatalának vezetését pár nap múlva veszi át, — báró Wimmersperg Frigyes kereskede­lemügyi államtitkár a Budapesten időző Sir Clive Morrison Bell angol képviselő tiszteletére ma délben a Hungária-szállóban ebédet adott, amelyen Búd János pénzügyminiszter, Sza­­bóky Alajos pénzügyminiszteri államtitkár, a gazdasági minisztériumok képviselői, továbbá á kereskedelmi és ipari élet főbb reprezentánsai vettek részt. — Az esőzés hurutos megbetegedéseket idéz elő. Védekezzék ANACOT-pasztilla szo­­pogatásával. „Népszerű osztályunk a félemeleten.“ Olcsó ajánlatot teszünk kft. 1000 méter la minőségű kerti és házi ruhákra legalkalmasabb mosó voile«. melyet egy gyári „erakattól sikerült egy mennyiségben megvásárolnunk Az anyag árusítása 95 filléres peklámiron kizárólag magánvevőink részére ehG6-an, szerdái* kezdődött meg. LÁSZLÓ ÉS JF** Sándor-u. 14-16

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék