Magyar Hirlap, 1929. augusztus (39. évfolyam, 172-196. szám)

1929-08-29 / 194. szám

CafttörtSJc hírlap T929 augusztus 59. 9 S A K. K A karlsbadi verseny Négyhetes kemény tusa után befejeződött a háborúutáni idők egyik legjelentősebb sakk­­eeeménye, a karlsbadi verseny, amely — külö­nösen a rendezés szempontjából — mintául fog szolgálni a jövő nagy sakktomáinál. Győztes a hipermodern sakkirány legjelleg­zetesebb képviselője, Niemzovits lett, aki ezen teljesítménye alapján jogot formálhat arra, hogy a világbajnokot mérkőzésre hívja ki. Lassan lendült formába, a verseny utolsó har­madában azonban önmagát múlta felül s ellen­feleit ekkor szinte elsöpörte. Győzelme feltét­lenül megérdemelt Egy játszmát vesztett csu­pán s az első XI. helyezett egymásközti ered­ményét tekintve is, ő érié el a legmagasabb pontszámot (10 játszmából 7X-et, míg Capa­­blanoa 5X-e4, Spielmann pedig 4K-et.). A II. és III. díjon Capablanca és Spielmann osztoz­kodtak. Capablanca ezúttal nem játszott oly megbízhatóan, mint máskor, ennek dacára az ő játéka volt a legegyenletesebb. Spielmann kitünően volt diszponálva s a verseny elején úgy látszott, hogy meg fogja ismételni örökké emlékezetes simmeringi bravúrját. Talán egy sakkjátékos sem produkált eddig olyan félel­metes támadójátékot, mint 6 ezen a versenyen. A helyzetek túlságos kiélezése azonban túlsá­gosan igénybevehette idegeit, ami megérthetővé teszi a verseny közepén beállott gyengeségi pe­riódust. Bubinstein, a negyedik helyezett, csu­pán Gilgtöl szenvedett váratlan vereséget. Ma is az a zseniális pozíciójátékos, aki régen volt. Csak kondíciója nem olyan, mint azé a Rubin­­sleiné, aki már az 1907-es karlsbadi versenyen teljesen kilátástalannak látszó remis-állások megnyerésével ejtette kétségbe ellenfeleit. Más­fél ponttal Bubinstein mögött hárman jöttek be 12 ponttal az V—VII. helyre. Kettő közü­lük, Euwe és Vidmár mér elismert nagyságok, míg Becker tanárt erideig főleg hazájában is­merték el kiváló játékosnak. Nagytudású játé­kos, aki különösen a világos bábokkal tud jól bánni. Euwe határozott balszerencsével küz­dött, ellentétben Vidmánal, aki például Sämisch ellen csodával határos módon jutott fél egység­hez. A világbajnokjelölt Bogoijubov ezúttal formán kívül játszott s kénytelen volt a VIII. dfjjal megelégedni, ami nem valami jő ómen világbajnoki meccse előtt. Grűnfeld, az osztrák sakkgép már nem az a rettegett múmus, aki i régen volt, bár játéka azt mulatja, hogy ismét emelkedő formában van. Az utolsó dijakat két | fiatal tehetség, a perui Canal és a tett Mattison nyerte. Az előbbinek a közép játék, az utóbbi­nak pedig a végjáték az erós oldala. A XII— XV. helyen négyes holtversenyben következ­nek: Colle, Maróczy, dr. Tartakower és Treg­ből. Colié a közelmúltban súlyos operáción esett keresztül s így érthető, hogy nem ját­szott a tőle megszokott szívóssággal. Maróczy életkorban átlagban 20 év előnyt adott a me­zőnynek, amit még olyan hatalmas tudással sem lehet teljesen ellensúlyozni, mint az övé. Dr. Tartakower csupán három játszmát vesz­tett, a döntetlenek terén azonban rekordot állított fel 16 remis-vei s olyan benyomást keltett, mintha takarékoskodna erejével — a budapesti versenyre. Treybal, a legerősebb csehszlovák játékos, kitünően végzett volna a versenyen, ha minden játszmában világos szín­nel játszott volna. Így azonban a gyakorlat hiánya kiütközött s abban jutott kifejezésre, hogy sötéttel a játszmanyitáskor sorra hát­rányba került. Sämisch ez alkalommal osupán Capablanca elleni győzelmével tüntette ki ma­gát. Yates volt az egyetlen, kinek sikerült Niemzovitsot legyőzni. Johner, a debreceni verseny II. helyezettje többször megfeledkezett arról, hogy a sakk nem hazárdjáték. Marshall hanyatlóban van, míg Gilg túlságos passzív játékos. Thomas jól startolt, de azután gyorsan visszaesett. Az utolsó hely kétes dicsősége Miss Menchiket, a női bajnokot illeti, akit az alábbi táblázat bizonysága szerint meglehetős mostohagyermekként kezelt a verseny majd minden résztvevője. A karlsbadi sakkverseny eredménytáblázata <u* £ s 5 .5 % -g SS ‘-«S’-ES-s’i § — g S g S = I 4S Giig H i o o o y, X i o x % o y, o o o i y, o x i s xx. Colle OHOOl Vit 1 X 0 1 1 1 X 0 1 ViOOl ‘Á X 0 10 XII—XV. Vidmár 1 1 B y» X 1 1 X lÁ Iá 'á l 0 1 0 0 >Á % % l >/, 0 12 V—VII. Spielmarm 1 1 X 0 1 Va X 0 X 0 X 1 ‘ÁH 1 0 1 Hl 1 1 1 14'Á II—III. Maróczy 10 X 0 | Já V« Vi 1 1 1 1 «Á X 0 ‘Á 0 0 0 1 0 X 10 XII—XV. Dr. Tartakower <Á X 0 X V» | X X 1 «Á 'Á l «Á «Á X 0 V, 0 A ‘Á V« A 10 XII—XV. Thomas Vs 0 0 0 V* vi Bi K 0 0 0 1 X 0 V4 V» 'á 'Á 0 0 0 A 6 XXI. Rpbin stein 0 X >Á 1 X % *Á B X 1 'Ál A A 1 V. >Á 1 1 A V« t 13'Á IV. Bogoljubuv 1 t A 'Á 0 0 1 Vt 3 'Á 1 1 0 % 1 0 A *Á X 'Á 1 0 11‘Á VIII. Canal 'Á 0 ‘Á 1 0 A 1 0 Vt H 0 1 1 0 X X 'Á 1 X 0 >Á 1 10X X—XI. Yatea X 0 *Á X 0 «Ál V4 0 1 Q t 0 «Á <Á 1 0 0 0 'Á X 1 9>Á XVI—XVII. Miss Menchik ^OOOOOOOOOOgl 00000 >Á 010 3 XXII. Becker 1 XI 'Á X «Á 'Á <Á 1 0 1 0 ■ 1 'Á X 0 1 0 1 >Á X 12 V—VII. Euwe 'Á 1 0 *Á X 'Á 1 XXI ‘Ál 0 ■ 1 0 *Á >Á X ‘Á X 1 12 V-VII. Treybal 10 10 1 ‘Á *Á 0 0 V» X 1 lÁ 0 ■ X 0 1 «Ál X 0 10 XII—XV. Niemzovits 1 XI 1 'Ál X 'Á í *á 0 1 'Ál 'á | 'k 1 V, 'Á 1 1 15 I. Capablanca 1 1 % 0 1 X «A X X 'Á 1 1 1 V. 1 Ví B M X 1 0 1 J4‘A II—Hl. Mattison 01 X'Ál 1 «ÁO X o 1 10 % 0 í> 0 H X 1 1 10‘A X—XI. Grünfeld X 0 ‘Á 0 1 X í 0 X % 1 'Ál 'A X *A V» «A ■ 1 0 X 11 IX. Marshall 1 . % 0 0 0 XI X 'Á 1 «Ál 0 «A 0 X 0 X 0 B V» X 9 XVIII— J(IX Statisch 'A X 'A 0 1 >Á l ‘A 0 X X 0 ‘á *h X 0 10 1 'A ü| 0 9»A XVI—XVII. Johner 0I10X%«A«1001 X 0 1 0 0 0 % ‘A 1 g| 9 XVHI—XIX. 107. számú feladvány Korín Flórián I., Budapest — Eredeti — Matt 2 lépésben Világos: Kc4, Vd3, Be8, Fe4, Hd8; gy.: a4, b3. b0, d2. g2 (10). Sötét: Kd6, FeA, d4, Hh8; gy.: a5, aő, b7, d7, eh, g3, g4 (11). 105. számú feladványunk (K. A. K. Larson) megoldását 1. Vei—ei. A helyesen fejlők 2 pontot kaptak SAKK-HIREK A MÉMOSz Sakk Kör meghívás! versenye augusztus 22-ét; vete kezdetét az alábbi résztve­vőkkel; Boros* S., Fleischer Gy,, Franyó L, Friedmann A., Friedmann L., Józsa K., Katz I., Kertész 1., Krenosz F., Lakalos E., Logyin F., Schönberger T., Szabadi E., Weisz I. A KAOSz Sakk Kör 1929. évi erőlétra verse­nyének eredménye: 1. Sonnnefeld P. 2. Fischer L. 3. Mészáros Gy. 4. Mayländer B. 5. Hay C. A H, csoportban; 1. Rockenstein P., a III, csoportban; 1. Földes E., a IV. csoport­ban: 1. Butz N. A szeptemberben meginduló házibajnokság versenyére nevezhet minden ke­reskedelmi alkalmazott a kör (VI., Andrássy út 67. II, em.) helyiségében Sakk-űzenetek Vozárik Sándor, Budapest. 28 pontja van. — Mózes Gábor, Békéscsaba. Szívesen látjuk a megfejtési versenyen. A beküldött állás nem jön számításba, mert a pontozás a rovatunkban megjelent feladványok megfejtése után jár. —­­Lányi József. Budapest. A 60 pontot másodszor érte el. Jutalomkönyv megy. — Kiss Lajos, Budapest. A 106. számú feladvány nem meg­fejthetetlen s a 104. számú feladványnál jelzett mellékmegfejtés sejn helytálló, mert sötét töb­bek között Fg3-at húzhat. Az első mellékmeg­­oldásos 1. hőf-tal. A másodiknál a megfejtés nem megy. 1..,. Haá miatt, ellenben 1. Ildii— c4f stb. lehetséges. A harmadiknál 1. Vf6 röglön mattol. — J. S., Budapest. I, Bfl nem megy g4Xf3 miatt. 1------Hd6-ra. 2. Bbö matt jöhet. — Stark Ernő, Budapest. Harmadszor mászta meg a létrát. Jutalomkönyv megy. — Kovács Tibor, Budapest. Felvettük a megfejtők listá­jába. — Báró Baselli Bezsö, Szombathely. Az elsőnél AXe6 azonnal mattol, a máaodik pedig megfejthetetlen A.... Vb5 miatt. Jól sikerült a harmadik, mely meg fog jelenni a legközelebb. A negyediknél az eszme kidolgozása végre révbe jutott. \s RADIO A rádió közvetíti Kerner István főzeneigaz­­gató temetését. Kerner Istvánnak, az operaház nagynevű főzeneigazgatójának és karnagyának temetése csütörtökön délután 3 óra 30 perckor lesz az operaház előcsarnokából. A rádió az egész temetési szertartás lefolyását közvetíti a helyszínéről. RÁDIÓMŰSOR CSÜTÖRTÖK Budapest (550). 9.15: A m. kir. 1. honvéd­gyalogezred zenekarának hangversenye. Vezé­nyel Fricsay Richárd zeneügyi igazgató. 1. Wiedemann: Wagram — történelmi induló. (1809.) 2. Eilenberg: Itália kék ege alatt — ke­ringő. 3. Bellini: Norma — megnyitó. 4. Csaj­­kovszki: Ábránd az „Onegin“ c. operából. 5. Lehár: Cárevics — egyveleg. 6. Siloczky—Fri­csay: Magyar bordal. 7. Gerzsó: Éljen Budapest — induló. 9.SO: Hírek. 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállás- Jelentés, magyarul és németül. J2: Déli harangszó az egyetemi templomból. Időjárásjelentés. 12.05: Győri Lakatos Tóni és Misi cigány­­kenekarának hangversenye. 12.25: Hírek. L 12.35: A hangverseny folytatása. 1: Pontos időjelzés, időjárás- é* vízállásje­lentés. 12.S0: Hírek, élelmiszerárak. 4: Rádió Szabad Egyetem. 1. Régi magyar diáknóták. Énekli Toronyi Gyula. Zongorán kí­sér Polgár Tibor. Bevezetőt mond dr. Molnár Imre. 2. Fekete József tanítóképzőintézeti tanár előadása: „Az új iskolaév előtt.“ 3. Régi ma­gyar diáknóták. Énekli Toronyi Gyula. Zongo­rán kisér Polgár Tibor. Utána: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 5.15: A M. Kir, Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Vezényel Berg Ottó kar­nagy. 1. Wagner: Nürnbergi mesterdalnokok — előjáték. 2. Saint-Saens: Danse macabre. (Ha­láltánc.) Szimfonikus költemény. 3. Rossini: Se­villai borbély — ábránd. 4. Kacsóh: Késő ősz van — dal zenekarra. 5. Mendelssohn: Athália — hadi induló. 6. Dohnányi: A „Ruralia Hungá­riádból II., V. és VII. tétel. 0.30; Siklós Ferenc felolvasása: „A film­színész.“ 7: Horváth Feri (Dundus) és cigányzenekará­nak hangversenye. 8.15: Gramofon-hangverseny. Verdi: „Tra­viata“ c. operájának előadása a milánói Scala énekesei, kórusa és a milánói szimfonikus zene­kar részvételével. Vezényel Cav. Lorenzo Mola­­joli. Személyek: Violetta — Mercedes Capsir, Hóra, Anina — Ida Conti. Alfréd — Lionello Cecil. Germont — Carlo Galefíi. Gastone — Gui­­seppe Nessi. Orvos — Salvatore Baccaloni. A báró — Aristide Baracchi. A márki — N. Villa. Utána, körülbelül 10.10: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. Majd, körülbelül ÍOJOi A Domokoz-yokálkvartett hangver­senye. 1. Henderson: Ice cream. 2. Shay: Bostoni diák. 3. Brodszky: Pardon, szenvóra. 4. Hen­derson: Hol vagy te szép ifjúság. 5. Bartos— Franki: Rádió — fox 6. Annemarie — fox, 7. Ábrahám: Gramofónszám. 11: Párizsi Horváth Béla és cigányzenekaré­nak hangversenye. PÉNTEK Budapest (550). 9.15: A rádió házitríójának hangversenye. 1. Kuhlau; Elverhoj — megnyitó. 2. Weingartner: Liebesfeier. 3. Cortopassi: Pássá la serenata. 4. Luinbye: Indián haditánc. 5. Kockert: Chanzonetta. 6. Hartmann: Ballet. 7. Renée: Zigeunerlied. 8. Ravella: Graziosa. 9. Lindsay: Boston-románc. 10. Mioheli: Marcia umoristico. 11. Agostini: Prelude. 12. Söder­mann: Burlesque. 13. Jolson: California. 9.30; Hírek, 9.45; A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállás­jelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Hangverseny. Közreműködik: Gavora Hilda (ének) és Hütter Pál (gordonka). Zongo­rán kísér Polgár Tibor. 1. Henry Eccles: Szo­náta. (Hütter.) 2. Schumann: A lótuszvirág. (Ga­vora.) 3. Zádor: Hófehérke. (Gavora.) 4. a) Schubert: An die Musik, b) Scambati: Serenata Napoletana, c) Faure: Filense. (Hütter.) 5. Kacsóh: Késő ősz van. (Gavora.) 12.25: Hírek. 12.35: A hangverseny folytatása. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásje­lentés. 2J0: Hírek, élelmiszerárak* 3.45; Fulton-rendszerű képátvitel. 4.20; Józsa Rezső mesél a gyermekeknek. 4.45; Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásje­lentés, hírek. 5.15: Cholnoky László novellái: 1. Csodálatos emberkék. 2. Varázskalap. Felolvassa Scherz Ede. 6: A salzburgi ünnepi játékok keretében a bécsi állami operaház együttesének operaelő­adása Salzburgból. „Rózsalovag.“ Daljáték 3 fel­vonásban. Irta Hugo von Hofmannsthal. Zené­jét szerezte Richard Strauss. A bécsi filhannó­­nikusok zenekarát vezényli Clemens Krauss. Személyek: A marsallné — Lotte Lehmann. Lerchenaui báró Ochs — Richard Mayr. Okta­­vian — Vera Schwarz. Faninai — Hermann Wiedemann. Sophie, leánya — Adele Kern. Ma­rianne — Karola Jovanovic. Valzacchi — Her­mann Gallos. Annina — Martha Fuchs. Rendőr­főnök — Franz Markhoff. Házmester — Wil­liam. Kocsmáros — Wemigk. Jegyző — Viktor Madin. Dalnok — Pataky Kálmán. Tudós — Emanuel Haller. Fuvolás — Ludwig Verlik. Fodrász — Karl Nowak, özvegyasszony — Gi­sela Fiedler. — Árvák — Marié Ulbnann, Willie Eagner, Rosa Brumbauer. Utána, körülbelül 9.35: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. Majd: Bauer szalónzenekarának és jazz­bandjének hangversenye. «@ieozoasúa A biztosítók a Gazdák Biztosító Szövetke­zetének állami támogatása ellen. Annak ide­jén megírtuk, hogy Mayer János földműve­lésügyi miniszter felhatalmazást kapott 16 millió pengőnek beruházási célokra való felhasználására. Ebből a tekintélyes összege bői 100.000 pengő a Gazdák Biztosító Szö­vetkezetének jutott, amely immár évek hosszú sora óta dolgozik az állaim jóindu­latú patronátusa alatt és ami a legfontosabb: az adózó polgárok pénzével. Az újabb ál­lami támogatás a gazdasági életben kínos feltűnést keltett és súlyosan kifogásolják, hogy a Gazdák Biztosító Szövetkezete akkor kap nagyarányú állami támogatást, amikor a legnehezebb viszonyok uralkodnak és a többi biztosítótársulatra nézve az üzleti te­hetőségek igen szűk keretek között mozog­nak. Az indokolatlanul magas állami szub­venció, mely végeredményben az adózó pol­gárság pénzéből tevődik össze, a nevezett szövetkezet számára lehetővé teszi, hogy a mezőgazdaságban a többi magánbiztosító­társulat rovására egyenlőtlen versenyfeltéte­lek mellett dolgozhassék. Hangsúlyozzák azt is, hogy a szövetkezet az utóbbi időben kö­­rtjlbelől ötnegyed millió pengő szubvenciót kapott a földművelésügyi minisztériumtól, tehát olyan tekintélyes összeget, amelynek félhasználásával egész adminisztrációját tu­lajdonképpen az adózó polgárság pénzén egyszerűen tehermentesítik. A földművelés­ügy minisztérium ezt a messzemenő támo­gatást a mezőgazdaság érdekeivel indokolja, holott a valóság az, hogy a gazdák biztosí­tásaikat bármely magántársaságnál eszkö­zölhetik és így nincs szükség arra, hogy a Gazdák Biztosító Szövetkezete külön állami prémiumot kapjon. Érdekes, hogy egy vál­lalatnak akkor adja meg a földművelésügyi minisztérium ezt a nagy támogatást, ami­kor Mayer János miniszter a mezőgazdaság és a magántőke együttműködésének szük­ségességét hangsúlyozza és a magyar pénz­intézeteket a mezőgazdaság hitelűgyének támogatására invitálja. Hogyan telepszik le Magyarországon az Osthandel? Már napok óta erősen tartja ma­gát az a hír, mely szerint a Deutsche Bank érdekeltségéhez tartozó A- G■ für Osthandel Magyarországon letelepszik és a nevezett német vállalat a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, valamint a Magyar ÉlelmiszerszáíUtó Rt. között külön megállapodás jött volna létre. Ezt a megállapodást hivatalos hely­ről cáfolják. Most már csak az a kérdés, hogy a nevezett berlini nagyvállalat minő formában kíván Magyarországon letelepedni. A letelepedés ellen az exportkörökben aggá­lyok mutatkoznak, mert a magyar exportő­rök nem rendelkeznek olyan tőkeerővel, amely az egyenlő versenyt biztosíthatná. Már pedig ha az Osthandel Magyarországba mégis bevonulna, a mögötte álló Deutsche Bank révén olyan tőkéhez jutna, amellyel a magyar kereskedelem konkurálni alig tud. Jelentés az ipari balesetek kongresszusárót A muH év szeptemberében Budapesten rende­zett ipari balesetek és foglalkozási betegségek nemzetközi nagygyűlésének hatalmas össze­foglaló jelentése a napokban hagyta el a saj­tót. A kongresszus teljes anyagát felölelő vas­kos könyvben szerepel a többi között a zürichi C. Kaufmann díszelőadása a baleset és a be­tegség viszonyáról, a newyorki Albee beszá­molója az izületi bántalmakról, Sauerbrach cikke a mellhártya sebészetéről, Barla-Szabó József előadása a magyar szociálhigiéniai tör­vényhozásról, a bécsi S. Jellinek előadása az elektromos áram sújtotta egyének mentéséről. A szerkesztés bonyolult munkáját Verebéig professzor, a kongresszus elnöke, továbbá dr. Pfeiffer Miklós és dr. Antal Lajos végezték. A művet külön olasz jelentés egészíti ki a kong­resszuson résztvett olasz tudósok munkáiról. A két testes kötetbe foglalt olasz mű bevezető­jében Bonardi szenátor, az olasz munkásbizto­sító elnöke, szeretettel és elismeréssel adózik' Magyarországnak. Mielőtt máshol vasarai éz- vasbútorgyár készítményeit. Ágybetétek, kárpitos áruk igynemü és paplanok gyári árban. VII., Dohány ucca L — KétaliJtfett jMUe& XaWúa 2. mJu. ^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék