Magyar Hirlap, 1932. október (42. évfolyam, 221-246. szám)

1932-10-07 / 226. szám

8­­932 október 7. HÍRLAP fez, ahol Strindberggel hasonlítja össze Molnár Ferencet. Ezeket írja: „Röviden és tiszteletlenül szólva: Strindberg Álomjáték­a inkább világirodalom és több em­beri fájdalom van benne, mint ebben az álomjátékban, amellyel itt egy frivol, okos m­agyar kiáll, Strindberg költőibb. Azonban m­ulatságosabb ... sokkal mulatságosabb, hoz­­zánk közelállóbb, formailag erősebb, exak­­tabb... és egyúttal testetlenebb, lelkileg tar­talmasabb (igen, lelkileg tartalmasabb) ez a­­könnyelmű, ez a frivol, ez a technikus, aki nem jelentette be előre a maga i­r.moralitását... "ide belemegy a részletekbe. És itt van a kutya eltemetve. Itt mindenki nemcsak álmot játszik, hanem ugyanakkor paródiát is. Csodálatos. Nemcsak világfájdalom és világirodalom, ha­nem dialógus is. Dialógust írni pedig nehezebb. Világirodalom ide, világfájdalom oda —, ez ragyogós“ A szezonkezdet legnagyobb sikere lett Ber­linben A farkas. Ebből a sikerből ítélve a szezonkezdettől a szezonvégig lesz műsoron Berlinben, ahol a múltban sem volt ritkaság egy Molnár-darab háromszázas, sőt ötszázas szériája. A színházak mai műsora Nemzeti Színház: A peleskei nótárius (XIV. )— Vígszínház: Emmy (8). — Magyar Szín­ház: Harmónia (8). — Belvárosi Színház: Írja hadnagy (8). — Kamaraszínház: Főpróba 8). — Király Színház: Üdvöske (8). — Fővárosi Operettszínház: Manolita (8). — Pesti Színház: A teve (8). — Andrássy úti Színház: Bajor Gizi, Törzs, Nagy Endre, stb.­­(Kezdete 9 kor. Vasárnap 4-kor és 9-kor.) — Terézkörúti Színpad: Tőlünk tanulhatnak!; Karinthy, Rott, stb. (Kezdete 9-kor. Szombaton és vasárnap 4.kor és 9-kor.) — Sabrioia Szín­ház-Varieté: Toros-revű és nemzetközi varieté. (Kezdete 8-kor, szombat, vasárnap és szerda 4-kor és 8-kor.) — Royal Orfeum: Dr Lucifer. (Kezdete :5-kor és KO-kor. Vasárnap és ün­nepnap 3, 6, 9 órakor.) — Steinhardt Szín­pad: Bohózatok, varietészámok, stb. (Kezdete •/jó-kor. Vasárnap és ünnepnap ’/16-kor és tyíü-kor.) — Komédia Orfeum: Bohózatok; Sa­lamon Béla, stb. (Kezdete J^9-kor. Vasárnap és ünnepnap H5-kor és­­^9-kor.) — Modern Ka­baré: Kabos Gyula, vígjátékok, stb. (Kezdete­­K9-kor. Vasárnap J45-kor és K9-kor.) — Bethlen téri Színpad: Csókos regiment. (Kez­dete K9-kor. Csütörtök, szombat és vasárnap |%6-kor és %9-kor.) (*) „Robinson, ne haljon meg.** Ez a­­"címe annak a vígjátéknak, amely pénteken este kerül bemutatóra a bécsi Akademie­­theaterben. A darab szerzője, Friedrich­­Forster arra az érdekes írói feladatra vál­lalkozott, hogy színpadra viszi Daniel Defoe alakját, az angol írót, aki valamikor Robitt­ Son Crusoe-t, a világirodalom legszebb ifjú­sági regényét írta. (*) Éva, Napoleon, Bernard Shaw és Shake­speare a szereplői egy új angol darabnak. Fur­csa komédiát írt egy Lyonet Britton nevű an­gol író. A darab úgy kezdődik, hogy két derék londoni polgár betéved a kocsmába, ahol az egyik törzsasztalnál együtt látják a paradi­­­csombeli Évát, Sába királynőjét, Shakespeare-t, Napóleont, Viktória királynőt, Bernard Sh­aw-t t és­­ Marxot. Ezek a szereplői a darabnak, amelynek szatirikus dialógusában a világ leg­különbözőbb korszakainak emberei beszélnek egymással. A­ darabot a londoni Arts Theatre fogja legközelebb bemutatni. (*) „Zsákba­macska“ — a Pesti Színházban. Magyar szerzők operettjét hozza legközelebbi újdonságául a Pesti Színház. Szerzői Szilágyi László és Eisemann Mihály. A darab címe: Zsákba macska és meséjének mozgatója egy motorbicikli, amelyen természetesen egy ked­ves fiatalúr ül, oldalkosarában, azaz zsákjában pedig az a kislány, aki végül is felesége lesz a biciklista­ fiúnak. (*) Zenei hírek: Weingartner Félix, a világ­hírű német dirigens vezeti a párizsi Brahms­­ünnepi előadásokat. A szólisták: Backhaus, Hubermann és Cassado. — Ádám Jenő szim­fóniát komponált. — Némethy Ella a Paraszt­becsület Santuzza szerepét, Szűcs László Tur­­riddu szerepét tanulja. A hegyek alján legkö­zelebbi előadásán Laurisin Lajos énekli Pedrot, Báthy Anna Faust Margitját fogja először énekelni az operaház színpadán. — Deutsch Gizella, a prágai német színház fiatal magyar skoloratúrénekesnője Gilda szerepében mutat­kozik be a prágai közönségnek. HANGVERSENYEK (*) Basilides Mária első dalestje október 12-én (szerdán) a Zeneakadémia nagytermében este fél 9 órakor. Műsoron Beethoven-, Schu­mann-, Brahms-, Cornelius- és Mendelssohn­­dalok (Rózsavölgyi). „TÉRWIN­K­ DR KLÁR ZOLTÁN politikai hetilapja már «13 OLDAL de továbbra is csak 10 FILLÉR Megjelenik minden pénteken. Az intelligencia kabaréja. Modern KabaréAkácfa-u. a (*) A budapesti rendezésben kerül színre külföldön az „írja hadnagy“. A Belvárosi Szín­házban színrekerülő Írja hadnagy rendező­­példányát a darab londoni és párizsi impre­­száriója táviratilag megvásárolta a küszöbön álló londoni és párizsi előadás számára, a ne­t­­­yorki előadás rendezésére pedig személy sze­rint is meghívta a budapesti rendezőt, Bárthos Artúrt. A szerző és a kiadó kívánságára Né­metországban is a budapesti re­­dezésben fog­ják játszani az írja hadnagy­ot, amely pedig a bécsi Burgtheater rendezésében is nagy sikert aratott és egy év óta változatlanul műsoron van. T.: 40-1-54. 19 km­ A FILM Heltai Jenő elmondja, miért nem akarnak több filmet gyártani Budapesten a franciák A párizsi Osso-filmtársaság, amely tudva­lévően tavasszal Budapestre tette át, gyártási székhelyét, néhány hónap alatt négy filmjet ké­szített a zuglói műteremben. Ezek közül­­kettőt, A repülő arany­at és a Tavaszi záport magyar változatban is, magyar színészekkel.. Időközben a franciák megkezdték a második műterem fel­építését is és ez novemberre tetői alatt lesz, úgyhogy már télen két műteremben lehet filme­ket felvenni. Közben pedig filmkörökben elter­jedt az a hír, hogy a franciák — s akik Buda­pesten tartós gyártásra rendezkedtek be — nem akarnak több filmet gyártani­ Budapesten. Az ügy hátterében rejlő dolgokról Heltai Jenő, a francia társaság magya­rországi társ­vállalatának elnöke, ezeket mondja: — Az Osso-vállalat most decemberig nem tér vissza Budapestre. Programjuk második részé­nek ugyanis már az új műterem igénybevételé­vel kellene megvalósulnia. Kellene,­ mert — fáj­dalom! — még nem bizonyos, hogy megvalósul. Fájdalom, nincs kizárva az az eshetőség, hogy a franciák nem térnek vissza többé hozzánk és megszüntetik Budapesten a filmgyártást. Oka ennek az, hogy Ossóék meglehetősen elkedvet­lenedtek. Az elkedvetlenedés oka — ahogyan Heltai Jenő a továbbiakban kifejti — elsősorban az a sok támadás, amely azért érte a franciákat, mert elfoglalják a műtermet és miattuk a ma­gyar filmgyártás nem tud szóhoz jutni. Ezután így folytatja Heltai: — Valóban örvendetesebb lenne, ha nem szo­rulnánk idegen segítségre és mi magunk tud­nánk a Hunnia-gyárat fenntartani Erre most kínálkozik a kedvező alkalom, hiszen a fran­ciák után már csak az UFA csinál egy filmet és azután három-négy hónapig üresen áll majd a műterem. Itt az alkalom, hogy a magyar vál­lalkozás megmutassa: mennyire komoly az iparkodása és mennyi alapja van annak a sok kifogásnak, amelyet a francia munka ellen emeltek. A franciák elkedvetlenedésének más oka az, hogy nem mindenütt találkoztak azzal az előzékenységgel, amelyet jogosan várhattak volna azzal szemben, hogy milyen nagy munka­­lehetőséget nyitottak meg Budapesten. Végül még elmondotta Heltai Jenő, hogy a nálunk mutatkozó közönnyel szemben Bécs és Berlin valósággal ostromolja a francia társasá­got azért, hogy működését oda helyezze át és példátlan kedvezményekkel csábítja őket a bu­dapesti központ megszüntetésére és német terü­letre való áthelyezésére. Mindezek ellenére azonban az a véleménye, hogy a franciák elha­tározása nem végleges és amennyiben minden rendbe jön, december végén újból folytatják Budapesten a francia filmgyártást. A tervbe­vett filmek között szerepel Heltai Jenő egyik nagy sikert aratott, legszebb regényének, a Ill­es címűnek megfilmesítése, természetesen magyar verzióban is. Bemutató A LEGSZEBB KALAND Az Uránia és UFA bemutatója A zenés filmvígjáték műfajában ismét egy friss film, a rendezés gyors tempójával. Évek­kel ezelőtt a Vígszínház játszotta Caillavet, Flers és Reg vígjátékét, A legszebb kaland­ot, amelynek meséjét a németek most változatos elevenséggel és behízelgő zeneszámokkal for­málták filmmé. A francia arisztokrata kis­asszony házasságának kalandos története itt is eléri a színpadi vígjáték szórakoztató hatását és a filmrendezés sok ötletével tarkítva válik mulattatóvá. Primadonnája a filmnek Nagy Kató, aki vonzó kedvességével, közvetlenségével kelti életre a mese mosolygó romantikáját. Partnere, Wolf Albach-Betty, rokonszenves, kellemes filmbonviván. A pompás Adele Sandrock ka­­rakterizáló művészete és Otto Walburg humora váltják ki még azt a tetszést, amely az Uránia és UFA filmszínházak bemutatóján a film iránt megnyilvánult. Harold Lloyd megérkezett Franciaországba Cherbourgból jelentik. A Bremen óceán­járó hajón csütörtök délelőtt Francia­­országba érkezett Harold Lloyd filmszínész. Harold Lloyd kijelentette, hogy Párizsból a Riviérára utazik, ahol mintegy három hó­napig fog családjával együtt megpihenni. Szeretnék — mondotta Harold Lloyd — egy francia filmben is fellépni, erre vonat­kozóan még nincsenek határozott terveim. Chevalier... „A hercegnő szabója“ ő, A női szív rablója ő, Szerszáma tű és cérnaszál, Mégsem fércmű, mit ő csinál. (*) Hugo Victor nagy regényéből, a „Nyo­morultakéból film készült. Az egyik német filmgyár — mint Berlinből jelentik — most filmet készített Hugo Victor világhírű regé­nyéből, a Nyomorultak-ból is. Bemutatója nemsokára lesz Berlinben. (*) A műegyetemi sportrepülők díszelőadása. A műegyetemi sportrepülők a Magyar Aero Szövetség égisze alatt díszelőadást rendeznek október 13-án este 10 órakor a Radius Metro­­filmpalotában. A díszelőadás bevételét a mű­egyetemi sportrepülők, valamint az Endresz György-szoboralap javára fordítják. A díszelő­adás védnökségét a kormányzó vállalta el. Az Égi titánok című film kerül bemutatásra, ame­lyet az amerikai hadiflotta és repülőgép-oszta­gok közreműködésével készítettek. A díszelő­adáson a kormányzón és kíséretén kívül Göm­bös Gyula miniszterelnökkel az élén a kor­mány tagjai is megjelennek. A névre szóló meghívó felmutatása mellett az arra illetéke­sek megválthatják jegyüket a Radius pénztá­ránál. A film­szính­ázak mai műsora CAPITOL (Baross tér. Tel.: 34-3-37): A ghetta szive. Alexander Carr. — Fehér Artúr személyes felléptével. — Híradók.­­Az első előadás olcsó helyárakkal. — Vasárnap: H2, H 4, H6, &8, %10.) CORVIN (József körút és üllői út sarok. Tel.: 38-9-88): Egy különös éjszaka. (Bohózat.) Anny Ondra Her­mann Thimig. (Hétk. M6. %8, Win, vas. és min. 164, %6, F.S. %10.) HOMEROS MOZGÓ (Hermina út 7. Tel.: 96-1­00): A nagy attrakció. Fősz.: Richard Tauber. — Johnny ellopja Európát. Fősz.: Harry Piel. (Hétk. 145­7, KIs vas. 2, Ha, 7. %10.) miért nem veszedelmes tenni a vizes falat? Vannak az életnek különösen reménytelen, kétségbeesett hangulatai. Ezek közé tartozik az az állapot, amikor az ember esőben, nedves, pocsolyás talajon kénytelen menni hosszú időn át. Hangosan cuppog a víz a lépések alatt és érezzük, hogyan szivárog át a nyirkos eső a cipő talpán. A víz beszivárog és az ember érzi, hogy a lába lassan kint átnedvesedik. Nem kell hipochondernek lenni ahhoz, hogy ilyenkor kellemetlen, sötét gondolatok és aggodalmak szorongassanak bennünket. Kínos percek ezek. Akivel ilyesmi előfordul, mindig közeli meg­betegedésre gondol. Miközben lába gyötrődve cuppog a hideg vízben, arra gondol, amit az orvosoktól olyan sokszor hallott: rendkívül veszélyes, ha az ember cipőtalpa átázik. A nagy őszi és téli esőzések idején komoly meghűlésen­­ket, gyakran tüdőgyulladást is okoz az átázott cipőtalp azoknál, akik kénytelenek sokat gya­logolni. Az átázott láb kínlódásától és vesze­delmes következményeitől csak egy mentheti meg azt, aki kénytelen esőben gyalogolni: a Palma-Olima cipőtalp. Egészen csodálatos új anyagból készült ez a cipőtalp. Különleges gumikészítmény ez, amely nem engedi át a vizet. Palma-Okma cipőtalp még sohasem ázott át. Órákig járkálhatunk benne a legvizeseb­b talajon, ellenáll a víznek. Emellett egyáltalá­ban nem csúszik a nedves talajon. A Palma- Okma cipőtalp olyan kemény, mintha bőr lenne és amellett megvan benne a gumi ren­díthetetlen vízállósága. Fölöslegessé teszi a sárcipőt is, könnyű, kellemes, elegáns és egész­séges. A legjobb cipőtalp, élettartama három­szor annyi, mint a legerősebb bőrtalpé. A Palma-Olima-talp különösen esős időben nél­külözhetetlen, mert százszázalékos biztonsággal megvéd a meghűléstől. SPORT Az MTK csapata győzött a IX. kegyeleti stafétában Csütörtökön délután rendezte a Magyar Atlétikai Szövetség a kilencedik kegyeleti stafétát a szokásos útvonalon. A kilencven­­két nevező közül 77 csapat állt starthoz, amely a Vérmező északi végénél volt. A ver­seny útvonalán végig és a célnál, a Hősök terén ezrekre menő közönség állt sorfalat a futóknak, akiknek el­vonulási idejére a rendőrség a forgalmat leállította. A verseny minden zavaró incidens nélkül, rendben folyt le s a célban is tökéletes rendben fo­­gadta a sokezernyi közönség a befutókat. A célnál megjelentek az OTT, a székesfővá­ros, a sportszövetségek, a honvédség és csendőrség képviselői. A hősök emlékköve körül frontharcosok álltak díszőrséget. Start után az MTK és a BEAC futója állt az élre, mögöttük a MAC atlétájával. Az Erzsébet hídnál az MTK húsz méter előnyre tett szert, amely előnyt a Bazilikáig már,öt­ven méterre növelte. Itt a MAC volt a má­sodik az Újpest és a negyedik helyre vissza­­esett BEAC előtt. A táv második felében az­után úgy a BEAC, mint a BBTE javított pozícióján , a befutó a következő volt: 1. MTK mintegy 50 méter előnnyel 18 p 26 mp alatt. Az MTK koszorúját Grienes tette le az emlékkőre. Második a MAC (Kozák), har­madik a BEAC (Bátky), negyedik a BBTE (Pajzs), ötödik az UTE (Boros), hatodik a BSE (Németh), hetedik az FTC (Hajdú) volt. A csoportok szerinti osztályozásban az A­ osztályú egyesületek között: 1. MTK, 2. MAC,­­3. BBTE, 4. UTE, 5. TF­C; a B) osztályban: 1. BEAC, 2. FTC A), 3. MTK B), 4. Törekvés, 5. MAFC; a C) osztályban: 1. BSE, 2. BSZKRT, 3. MOTE, 4. Postás; a D) osztályban: 1. BTC, 2. KAOE. A honvéd­ségi csapatok között a Ludovika Akadé­­mia II., a közrendészeti alakulatok csoport­jában a csendőrség volt az első. A versenyzők beérkezése után Szilágyi Lajos országgyűlési képviselő, a MASZ társelnöke mondott beszédet, amely után kihirdették az eredményt. A pozsonyi válogatott mérkőzés miatt nem lesz vasárnap Budapesten elsőliga-mérkőzés. Budapest labdarúgócsapata vasárnap Pozsonyban mérkőzik Pozsony válogatottjaival. Ezért Buda­pesten vasárnap nem lesznek elsősígú bajnoki mérkőzések. Az őszi szezonban már a második alkalom, hogy kiaknázatlanul hagyják az egye­sületek a vasárnapot, pedig ilyenkor a legérdek­telenebb elsőliga-mérkőzésnek is néhány ezer né­zője akad. Szombaton délután 3 órakor a Hungária és a Nemzeti a Millenárison mérkőz­ Péntek CITY (V.. Vilmos császár út 36-38. Tel.1­1M-40)­ A ghettó szíve. Fősz.: Alexander Carr. — Híradók. — Fehér Artúr személyes fellépésével. (Hétk. 4. 6. 8, 10 vas. és ünn. 2. 4. 6, 8. 10. — Az első előadó a félhelyárakkal.) KAMARA (Dohány ucca és Nyár ucca­iárok. Telefon: J. 44­0-27). Nem kérdem, ki vagy? Rendezte: Bolváry Géza Fesz: Gustav Fröhlich Liane Haid, Szőka Szakáll. (Hétk. 4, 6, 8, 10, vas. és ünn. 2, 4, 6, 8, 10. — Az első előadás félhelyárakkal.) RADIUS (VI., Nagymező ucca 221-24. Tel.: 22­0-93 és 29-2-50): Negyedik hétre prolongálva! Johnny Weiss­müller világfilmje: Tarzan, az őserdők ura. Ren­dezte: W. S. van Dyke. — Metro és magyar világ­­hiradó. (2-től 6-ig folytatólagosan, azután 6. 8, 10. Vasárnap 1-től 4-ig folytatólagosan azután 4 6. 8, 10.) TURAN (Nagymező ucca 21. Tel.: 28-4-20): Halló... itt szerelem... Vígjáték. Fősz.: Magda Schneider és Fritz Schulz. —• Quick. Színmű. Fősz.: Hans Albert és Lilien Harvey. (Hétk. bíj, b­l. 9410. szomb. 13, 4. 7. 10. vas. 2-től. — Az első előadás mérsékelt helyárakkal.) UFA (Teréz körút 60. Tel.: 19­7-67 és 19­7-68). A leg­­szebb kaland. (Vígjáték.) Nagy Kató, Albach-Retty, Otto Wallburg. — Új Miki-film. — Híradó. (Hétk. 4. 6, 8. 10. Az első előadás félhelyárakkal. Vas. és ünn. 2—6-ig folytatólagosan félhelyárakkal, azután 6, 8. 10.) URÁNIA (Rákóczi út 21. Tel : 4­-0-46). A legszebb ka­land. (Vígjáték.) Nagy Kató, Albach-Retty, Otto Wallburg. — Új Miki-film. _ Híradó. (Hétk. %6. Vzü, YzlO. Az első előadás félhelyárakkal. Vas. és ünn. Yi2—Veö-ig folytatólagosan félhelyárakkal, azután 1^6, 3/£3. YilO.) ROYAL APOLLO (Erzsébet körút 45. Tel. 41-9-02 és 42-9-46). Nem kérdem, ki vagy?! Rendezte: Bol­váry. Zene: Robert Stolz. Fősz.: Liane Haid, Gustav Fröhlich és Szőke Szakáll. — Paramount­ és magyar híradó. (Hétk. 4. 6, 8. 10, vas. 2. 4. 6, 8. 10. — Az első előadáson­­mindennap fél­­helyárak.) CORSO (Váci ucca 9. Tel.: 87-4-02): Lehman mama lányai. Vígjáték. Fősz.: Hansi Niese. — Róma. Útirajz. —■ Hangos híradók. (Mindennap: 944, 946, 948, 9410. — A hétköznapi első előadás félhelyára.) DÉDSI (VI. Teréz körút 28. Tel.: 21-3-43, 25-9-52): Lehmann mama lányai. Fősz.: Hansi Niese. — Fox­ és magyar hangos híradó. (Hétk. 4, 6, 8. 10, vas. 2, 4. 6, 8, 10. — Az első előadás félhely­árakkal.) FORUM (Kossuth Lajos ucca 18. Tel.: 89 7-07 és 89-5-43). Az álmodó száj. Fősz.: Elisabeth Bergner, Rudolf Forster és Anton Edthofer. (Hétk. 4, 6, 8. 10, vas. 2, 4. 6, 8, 10. — Az első előadáson mindennap félhelyárak.) OMNIA (Vili. Kölcsey ucca 2. Tel. 30-1-25): Lehman mama 3 lánya. Fősz.: Hansi Niese. — Varázs­­szőnyegen a világ körül. — Magyar és Fox­­híradó. (Hétk. 4, 6, 8, 10, vas. és ünn. 2, 4, 6, 8, 10. — Az első előadás mindennap félhely­árakkal.) PALACE (Erzsébet körút 8. Tel.: 36-5-23). Udvari bál. Zene: Johann Strauss. Fősz.: Gretl Theimer, Michael Bohnen, Paul Hörbiger és Lee Parry. (Hétk. 4. 6, 8. 10, vas. 2. 4, fl. 8 10. — Az első előadáson mindennap félhelyárak.) —A—

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék