Magyar Hirlap, 1933. december (43. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-10 / 280. szám

s1933 december 10. Vasárnap RÉGI HÁZAK, ÚJ HÁZI Restaurálják a budavári Nagyboldogasz­­szony templomát; javítgatják ornamentiká­ját, finom köesipkéit ás fehér fogazatát Mátyás király tornyának, melyet most áll­ványok és létrák sokasága vesz körül. Eb­ben a furcsa ruhában, ebben a létraköpö- Bvegben vigyáz most ez a karcsú, gyönyörű torony Budavár álmodozó házaira. Mert álomváros ez a Buda, mely a régi idők káp­­rázatából él, illúziókból táplálkozik és a ragyogó Corvin-időkről álmodik, miközben lábai alatt lázas, ideges életet él a folyton folyvást fiatalodó Pest, melynek minden köve átalakulásról, megújhodásról beszél. Ezalatt ős Buda házai álmodoznak. Nem szabad felébreszteni őket, hiszen lábujj­hegyen jár itt még az idő is... Az uccák néptelenek. Alig jár itt néhány ember. Csak a 16-os autóbusz zavarja meg olykor-olykor a nyugalmat és csendet a vén házak között. Az ablakokon vasrostély vagy zöld zsalugáter. Kopott kőcímer a régi por­­tálos, bezártkapus, néma házak homlokza­tán. Mindössze 157 lakóháza van Budavá­rának. A többi kincstárt ház: hivatal, vagy templom és a 157 lakóház közül negyven­hétnek mágnás a gazdája. Az úri paloták zárt kapuján keresztül egy hang, egy sző jíem szivárog ki az uccára. Olyan titokza­tos és exkluzív itt minden. De azért csodá­latosképpen mindenki tud itt a másikról mindent: minden szatócs és minden kofa pontosan tudja, hogy mi történik a kapu­kon belül. A „Vörös sün“ Nincs egyetlen kávéháza Budavárának; kocsma, kisvendéglő is csak egynéhány. Azl mondják, most nyílt meg egy nagyobb pol­gári vendéglő, de ennek se jósolnak hosz­­szú életet. — Mert kérem százhúsz fillérért nem le­het nagymenőt adni Budán, ahol kilencven filléres nagymenőhöz és ötvenfllléres kis­­menűhőz szoktak hozzá az emberek! — mondja egy ősbudai. , A 157 budai házban mindössze 4460 la­kót olvastak össze az utolsó népszámlálás­kor. Ez a 4460 lakó 1165 lakásban lakik, de az 1165 lakásban csak 335 a fürdőszoba. Csöndes, előkelő város a Vár, ahol patinás minden. Itt vagy a maga palotájában lakik a? ember, vagy pedig török időkből való emeletes pincék fölött meghúzódó régi, rozzant házakban. Olyan pittoreszk és olyan rozzant egyike-másika e házaknak, mintha kérkedni akarna a rozzantságával és kokettálnl akarna a szegénységgel. Bu­dán vagy gazdagok laknak, vagy szegény­­emberek. A középső rend, az lassanként el­szivárgóit innen a Lovas útra, a Kriszti­nába, vagy a villa-övezelre, mert a városi ember ma már nehezen tud lemondani a kényelemről, a komfortról. Históriai levegője van a Várnak. Minden kő múlt időkről és régi dicsőségről beszél. Az Űri ucca derekán csupa középkori kő portáléja van a házaknak; a bolthajtások bordázata négy-ötszáz esztendős. Az Iskola ucca második számú házának kapualjába be vannak építve azok az ajtófélfák és ge­rendák, amelyek a hagyomány szerint még Hédervári Kont István házából valók- an­nak a lázadó Kont Istvánnak a házából akit harmincad magával ép az idén mull négyszázötven esztendeje, hogy Zsigmond király a Szent György téren lefejeztetett. Hercegek és főhercegek Ebben a kis házban, melyn k „Vörő sün“ a címere, egykoron, a X' III. század közepén, bálákat rendeztek él színháza! játszottak. Az Űrt ucca J3. szá nú házában még szinte érintetlenül láthatók a közép korból maradt bolthajtások és ablakdíszek. Ennek a háznak a földszinti termeiben re­­zideál most a lengyel követség. Az angol követnek szintén nagy a históriai érzéke, csakhogy az angol követ a história mellel! nem veti meg a modern kényelmet és o gyönyörű kilátást sem. Éppen azért a bri: követségnek a Verbőczy ucca I-es számú házát vásárolták meg, mert ennek a ház­nak az ablakaiból nagyszerűen lehet látni az eleven életet élő és dolgozó Pestet. Jó­zsef, Frigyes és Albrecht főhercegeken kí­vül negyvennégy mágnásnak van háza a Várban. Van palotája Batthyány-Sratt­­man/t hercegnek, van palotája Es'.erházy hercegnek és Hohenlohe Klodwig herceg­nek. Volt háza Windischgraetz Lajos her cegnék is, de eladta. Egyáltalában nagyon érdekes, hogy mi­lyen sűrűn változnak a várbeli mágnás és nem mágnás paloták gazdái. Nemrégiben csupán az Űri uccában őt Széchényi palota volt; ebből már csak egy van, amelynek egy Széchényi grófnő a tulajdonosa. A Bat­thyány, Hohenlohe hercegek palotáit lakók lakják. Idősb gróf Széchényi Imréné ké! úriuccai házat Izabella főhercegnő vette meg. Ezekben is idegenek laknak. Talán a legkedvesebb vidéke a Várnak a Dísz tér. Batthydny-Strattmann Ödön herceg palotá­ját (Dísz tér 3.) még 1748-ban Mária Teré­zia idejében építették át barokk palotává Azóta azonban de sokszor átalakították és átépítették ezt a palotát, mely különben ar­ról is nevezetes, hogy 1882-ben itt gyilkol­ták meg Majláth Györgyöt, az utolsó or­szágbírót és sokáig ebben a palotában la­kott Jenő főherceg. A mellette levő palota amely nem is olyan régen még Khtild főhercegnőé volt, most a Vallásalapé és a Nunciatura székel benne. Nagyon kedves a Disz tér 6. számú ház, Miklós Andor palo­tája. Az új gazda a régi rozzant ház helyébe nagyon finom külsejű, archaikus stílusban tartott palotát építtetett. A Dísz tér 7. számú ház Bolza Marietta grófnőé volt, de eladta egy hatvani szőlőbirtokosnak és helyébe megvette a Tárnok ucca 1. számú palotáját A 10-ik számú ház a gróf Széchényi Gézáé A 11-et számú házat pedig, mely a Zichy Tivadaré volt, most árverezték el. Edels­­l,eim-Gyu’ai Lipótnak két nagyszerűen res­taurált háza van a Dísz téren. Azután ifi van a Dísz téren a nagyváradi egyház Szent Szívről elnevezett fundusának sárgára me­szelt háromemeletes háza is. A Honvéd­­szobor háta megett, ennek a háznak a he­lyén állott valamikor a Marcibányiak egy­emeletes palotája. Ezt a palotát Kovács Pál redőnygyáros vette meg és olyan há­romemeletes modem bérházat cserdftett a helyébe, hogy elcsúfította vele az egész Dísz teret Gazdát cseréli paloták Gróf Esterházy Móricnak a Kard uccá­­ban van háza. Idősebb gróf Zichy Vladi­­mirnénak pedig a Fortuna uccában volt háza, amelyet Guttmann Hermann vett meg. Báró Malcomes Gyula is eladta For­tuna uccai házát, amelyet az új gazda na­gyon szépen restaurált Az Országház ucca 2. számú háza a háború előtt még báró Vécsey Lászlóé volt A háború után meg­vette gróf Sztáray Mihály. Sztáraytól meg­vette herceg Windischgraetz Lajost, most pedig a Pongrácz Jenő grófé a ház. Az Or­­szdgház ucca 5. számú házát csak nemrég adta el báró Piret-Bihain Gyuláné. Egyéb­ként ebben az uccában van Frigyes főher­ceg Dárda uccára szóló háza is. Az Űri uccu 2. számú háza most báró Bánhidy Antalnée. Ez a ház békében Chotek Rezső grófé volt- A 16. számú házat, melyet Madarassy Gá­­bométól vett dr. Ullmann Andor, most Al­brecht főherceg vette meg. Így aztán Al­brecht főherceg háza szomszédságba kerüli azzal a két házzal, amelyet annak idején édesanyja, Izabella főhercegnő vásárolt özv. ;róf Széchényi Imrénétől. A régi középkori emlékeket lehelő házak közül egyike a leg­érdekesebbeknek a 38, számú ház, amely most a Budai Jótékony Nőegyleté. Mingyár'. a szomszédságában van az a régi ház, ame­lyet új gazdája, dr. Hirsch Albert nagyor szépen restauráltatok Hohenlohe herceg házának a közelében van a hercegprfraá háza. A restaurálás körűi A VerMczg ucca I. számú háza — mini említettük — az angol követségé, amelyet báró Pitét Bélától vásárolt a Brit állam Mellette van báró Hatuany Józsefnénak há­rom háza. Ezek közül a 7-ik számú talán a legszebben restaurált ház az egész Vár­ban. Ezt a palotát Mária Terézia Idejében építtették az Erdődg grófok. Híres palota volt ez: híres volt fényes és drága berende­zéséről, előkelő vendégeiről és nagyszerű báljairól. Mingyárt a szomszédságában van a bányakapitányság rozzant háza, amely valamikor Garnison-Arrest volt. Negyven­kilencben nagj'on sok jó magyar ide vol! lecsukva. Utána három kis ház következik, amelyet egymásután vásárolt meg Cartier Lajos párizsi ékszerész, akinek magyar asszony: Almássy Jaquelin.e grófnő a fele­sége. A 17-ik számú ház Apponyi Albert özvegyéé. Az utána következő két ház pedig Zichy Rafael gróféké. A Bécsikapu térre sandító kis ici-piei rozzant ház fejezi be a sort. Ez az icike-picike ház pedig a Márkus Emíliáé. A Tárnok ucca 1. számú háza gróf Zichy Domokos feleségéé, Bolza Mariettáé. Szép palota ez, de még szebb is lehelne, ha az új gazda nemcsak a belsejét, de a front­ját is restauráltalta volna. A restaurá’ássa azonban egy kis baj esett. Ugyanis &' utóbbi esztendőkben, hála az egeknek! a város mégis több gondot és figyelmet for dit a régi budai házak stíiszerü restaurálá­sára, mint azelőtt, Szablya-Frischauf Ferenc vezetésével egy kis műértő bizotlság őrkö­dik afölött, hogy a derék pallérok jobban már ne rontsák el a város képét a Várban. Mikor híre ment, hogy Zichy Domokos gróf resturáltatni akarja a házát: megjelen! a Szablya-bizottság és előterjesztette taná­csait, hogy mikép lehelne stílszerűen átaia kitani a palota homlokzatát. Az új gazdi: azonban félreértette a tanácsokat és dühbe jött. — önök akarják előírni nekem, hogy mit csináljak én a házammal? — mondta Zichy gróf szigorúan. — Hát az én dol­gomba nem fognak önök beleszólni! Erre Domokos gróf restauráltatta a pa­lota belsejét, ellenben a palota uccai frontja ma is olyan, amilyen volt, mikor megvásá rolta. És így Is fog maradni, nehogy Szab ’yáék beleszólhassanak a Zichy D&moko' dolgába, Kellemes Karácsonya, boldog Bl­eue lesz, ha 7—10 napot tölt o SuHtiiegyi Szanatóriumban Kasra, sport, szórakozás. Mérsékelt Avale. Bolza Marietta grófnő palotájának a szom­szédja az a ház, amelyben a zeneszerző Volkmann Róbert született. Ezt a házat Madarassy-Beek Ilona bárónő vásárolta meg özvegy Llptay Bcláné bárónőtől. Az 6-ik számú ház valamikor Csúszka kalocsai ér­seké volt. Azután báró Edelsheim-Gyulai Lipóté lett. Később Hatvány Lajos báró vette meg, aki pompásan restauráltatta ezt a nagyszerű kis palotát, amelyet a háború után Cartier Lajos, a párizsi ékszerész vá­sárolt meg. Cartier az összeomlás után látó­­gátolt ide Pestre. Itt ismerkedett meg Al­mássy Jaqueline grófnővel, gróf Bissingen özvegyével és Itt ismerkedett meg ezzel a kis palotával is. Almássy grófnőt feleségül vette; ezt a Tárnok uccai pa!otát pedig megvásárolván, fényesen berendezta Most ez a palota is eladó. Egyelőre Pallavicini György őrgróf lakik benne. A Tárnok uccai párallanszámú pa’oták sorát az Esterházy hercegek gyönyörű ker­tes palotája fejezi be. Ebben a hatalmas palotában Pál herceg lakik. Magánpalota volt valamikor a mai miniszterelnöki palota Is. A lovasbravúrjairód híres Sándor Móric grófé volt. Az 50-es években ebben lakott Albrecht főherceg, Magyarország akkori helytartója. Később Pallavicini őrgróf vette meg és Pallavlcinitől vásárolta a magyar illám. Tárnokmester Kanizsai háza De sok lenne elmesélni, hogy mi minden van a Várban é* melyik palotában ki la­kik?! Egy bizonyos: sűrűn váltogatják a gazdáikat ezek a paloták, meg ezek a Icc4< vés, vén rozzant budai házak, amelyeknek kőportálos kapualjában rendesen ott találja az ember a furcsa, ósdi mángorlót és a po­rolót, a szűk, kicsi udvar hátuljában pedig egy-egy zöldre festett dézsában ott virít az oleander: az ablakban meg a muskátli és a íukszia. Érdekes az is, hogy a háztulajdo­nosok között mennyi a nő. De amerre megy, ahová lép az ember, mindenünnen emlék és história árad felénk. Az egyik helyt templomból építtett színházat, vagy. kolostorból csináltat kaszinót József csá­szár; a másik helyt: a Szentháromság uci cáhan, a régi Városháza, vagy az az óreg árga épület fog meg bennünket, melynek falán azt hirdeti a kőtábla, hogy „Itt állott 1391-ben udvari tárnokmester Kanizsai Miklós háza, melyet a flórenci Berti An­­’elótól 600 aranyfonton vett Mellette észak felé állott akkor a nyúUzigeti dömés szüzek háza, nyugat felé pedig, vagyis szemben a városházzal 1375—1385-ig Ulvingnak, Budát város bírájának háza“. Űgylátszik, hogy a régi házak új gazdái­nak több érzékük van a sflszerüség iránt: ezek szívesebben költenek a régi paloták archaisztikus restaurálására, mint a törté­nelmi nevű régi háziurak. A Bécsikapu té* ren például van egy kis palota — medaillo­­nok díszítik a hoklokzatát —, e?t a palotát 'gazán finoman restauráltatta az új garda és még van néhány budai ház a régi uecák során, melyeknek megújított arculatjára jól esik feltekinteni. Pásztor Mihály Kínai fölsaraok MlraKgafftsa Mussoliniitól Rómából jelentik: 'Mussolini kihallgatáson fogadta Csang-Sue-Liang tábornagyot, aki hat hónapi olaszországi tartózkodás után visszatér Kínába. A duce ez alkalommal át­adta a táboruagynak az olasz koronaren«! nagykersztjét. Az út Párizsba Belgrádon át vezet... Londonból jelentik: A Reuter-iroda jelen­lése szerint, midőn Bulgária nemrég fran­cia kölcsön iránt érdeklődön, Franciaország azl felelte, hogy az út Párizsba Belgárdon át vezeti ff HÍRLAP iKarácsonyi vásárunk Ifelionást kell ff SzövetniII8H......p 24.- Satenimracainruh&kp47.-i Marocain ruhák p 39.- TeiikönenyekswttO.­legújabb divat szerint I SEINER ös KLINGER I I" ..,1 Möi divatáruhoz. Budape-t, IV., Ko=sulh Lajos ucca 17 Állam- Főnyeremény sopsiat&H 40.000 wl«*«38 aranypengő Hlízás: 17.000 különböző december 29. nyeremény

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék