Magyar Hírlap, 1969. július (2. évfolyam, 179-209. szám)

1969-07-09 / 187. szám

8 1969. JÚLIUS 9. SZERDA TORONY IRODAHÁZAK ÉPÜLNEK • FÉL ÉVSZÁZADIG GOLYÓVAL A SZÍVÉBEN ÉLT Kalkoczka Zsigmond b ácsi hadigondozott, aki most 76 éves ko­rában hunyt el a tatabányai, tüdőszanató­riumban. Szívét a Komárom megyei kór­ház kórbonctani gyűjteményében helyez­ték el. A szív bal kamrájának csúcsában jól látható a két és fél centiméter hosszú kúp a­lakú lövedék, amely az első világ­háború egyik ütközetében fúródott Kal­koczka szívébe. KÖNYVTÁRBUSZOK beállítását ter­vezi a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Mikrofilmtárat alakítanak ki és minden új könyvet műanyag bevonattal látnak el.­­# A MEGENGEDETTNÉL GYORSABBAN VEZETTE AUTÓJÁT Cseh Károly 27 éves cse­­répkályhás Budapesten, a XXL kerületben, a Kvassay út és a Kisduna sor kereszteződésé­ben, és összeütközött egy segéd-motorkerék­párral,­­amelynek vezetője, Misalek Kálmán 37 éves segédmunkás súlyosan megsérült.­­ Szecskó Imre 25 éves gépkezelő személygépko­csijával szabálytalanul előzött, s a Vörös Had­sereg útja és a Zsemlye utca kereszteződésében egy motorkerékpárral karambolozott. A mo­torkerékpár vezetője, Molnár József 32 éves bá­nyamunkás és utasa, Posta Lajos 45 éves se­gédmunkás érdligeti lakosok súlyosan megsé­rültek. A HÉTKÖZI DIÁKOTTHONT építet­tek a tanyai gyerekeknek Tompán. Ugyanott három tanyai iskolát végleg be­zártak, a másik háromban is csak az alsó tagozatosok tanulnak tovább. Valószínűleg csak a hét végén melegszik újra az idő Két szempontból is a hőmérséklet-kü­lönbség lett a keddi időjárás legfőbb jel­lemzője. Hétfőn az ország különböző pontjain még 57, sőt 28—29 fokos hőmér­sékletek is voltak, kedden pedig sok he­lyütt 11—14 foknál tetőzött a felmelege­­­­dés. A szélső értékeket számítva tehát 24 órán belül IS fokos hőmérséklet-csök­kenés következett be. A másik különbség azonos időpontban az ország egyes részei között jelentke­zett. Kedden délben rendkívül éles hő­­mérsékleti határ választotta ketté az or­szág területét. Ez a vonal a Duna—Tisza közén húzódott végig. Ettől keletre még tartotta magát a meleg, hiszen Nyíregy­házán, Debrecen és Békéscsaba vonalá­ban kedden délben 27—28 fokot is mér­tek, de Budapesten már csak 17, Szent­­gotthárdon, Szombathelyen, Pécsett és Győrött 13, sőt Zalaegerszegen, Nagyka­nizsán, Pápán és Keszthelyen 12 fokig emelkedett a higanyszál. Csapadékban megint bőséges része volt az országnak. Nyírkárászon például 67 milliméter eső hullott. A széllökések sebessége lassan-lassan, óránként 35—45 kilométerre csökkent. Ez annak a jele, hogy a hideg levegő „hon­foglalása” már véget ért, és most már inkább csak az „utóvédek” érkeznek. Hi­degutánpótlásunk azonban más oldalról „biztosítottnak” látszik. A rajtunk most keresztülvonult hideg­front mögött kö­zeledő második vonal kedden déltájban Norvégia déli csücskén, a Benelux-álla­­mok és Bretagne területén tartózkodott, de ekkor már csak 2-3 napos út válasz­totta el a Kárpát-medencétől és hívatlan vendégként bizonyára elérkezik hozzánk. A bajor és az osztrák Alpokban a kedd­re virradó éjszaka a váratlan erős hava­zás szükségessé tette több út lezárását. A hófúvás a Brenner-hágóban teljesen megbénította a forgalmat. Kedden délután a jugoszláviai Vajda­ságban olyan heves vihar tombolt, hogy hozzá fogható az utóbbi harminc évben nem volt ezen a vidéken. Újvidéken pél­dául délután három órakor csaknem tel­jes elsötétedés állott be, majd 150—166 kilométeres óránkénti sebességgel szágul­dó orkán vonult végig hatalmas pusztí­tást okozva. Újvidéken két ember meg­halt, három másik súlyosan megsérült a vihar következtében. Mintegy 50 újvidéki lakost szállítottak különböző kisebb sé­rülésekkel kórházba. Valószínű, hogy a hőmérséklet inkább csak a hét utolsó napján, vagy napjain kezd majd újra emelkedni, de akkor is elsősorban saját hőháztartásunk terhé­re, mert a hidegen érkezett levegőt itt, a helyszínen kell felmelegítenie a nap­sugárzásnak. Importmelegre, a meteoro­lógusok szerint, egyelőre nincs kilátás. Kedd reggelre erős hideg, szeles idő , köszöntött a Balatonra. A déli parton di­deregnek a vendégek. A tó vize tarajos, nagy hullámokat vet. A levegő hőmér­séklete 15,6 fok, a víz pedig 19,8 fokos. A kempingekben nagykabátot öltöttek a nyaralók, és aki csak teheti, behúzódik az épületekbe. Az eső miatt kirándulásra sem alkalmas az idő, így a hajóforgalom is lényegesen csökkent Hűvös idő A várható időjárás szerda estig. Felhős, hűvös idő, többfelé eső, egy-két helyen zi­vatar. Élénk, időnként erős, helyenként vi­haros lökésekkel kísért északnyugati szél. A várható legmagasabb nappali hőmérsék­let szerdán, 15—20 fok között. A Duna vízállása Budapestnél kedden 272 centiméter volt. fc a nap hírei Magyar Hírlap Földanyánkat óvnunk kell.. • Frank Borman szovjet „űrhajós testvérei" között A Komszomolszkaja Pravda keddi szá­ma hosszabb riportban számol be a Szov­jetunióban vendégeskedő Frank Borman amerikai kozmonauta csillagvárosi ví­­kendjéről, amelynek során általános fi­gyelem közepette beszélt életút­járól a szovjet űrhajósoknak, akiket „űrhajós testvéreinek” nevezett. Mint elmondotta, a West Point-i kato­nai akadémián adott elő, amikor a Szov­jetunióban felbocsátották az első mester­séges holdat. — Az önök szputnyikja volt ,az — hangsúlyozta —, amely arra kész­tetett, hogy elgondolkozzam az űrrepülés­ről. Utána jelentkeztem űrhajósnak. Az­óta hatalmas előrehaladást tettünk a vi­lágűr meghódításában. Szeretném, ha űr­repülésem napjai közelebb hoznák a vi­lágűrkutatásban való együttműködésün­ket. Legyenek sikereik és csak sikereik, a szovjet űrhajósoknak — tette hozzá. Az Apollo 11. jövendő útjával kapcso­latban ingerülten beszélt azokról, akik ezt az utazást már befejezett tényként köny­velik el, s utalt az emberek és műszerek „együttműködésének” hallatlan bonyo­lultságára. Mint hangsúlyozta, az Apollo 11-nek körülbelül 80 százalékos esélye van a sikerre. A siker azonban — fűzte hoz­zá — az egész emberiségé lesz. A Hold színével kapcsolatos kérdésekre válaszolva Borman hangsúlyozta, hogy a fehértől a feketéig a szürke minden ár­nyalatát visszaadja a Hold élettelen, siva­tagos pusztasága. Ironikusan jegyezte meg: — Volt elnökünk, Johnson Texas szülötte, mostani elnökünk, Nixon kali­forniai. A múltban azt mondtuk, hogy a holdbéli tájok Texashoz hasonlítanak, most majd valószínűleg Kaliforniát fog­ják felidézni... Arra a kérdésre, mi volt a legnagyobb élménye a világűrben — Borman így vá­laszolt: — A Föld — a Hold körüli pályáról nézve. Láttam a kék golyót, amelyen ott­maradt minden, ami kedves szívemnek. És akkor arra gondoltam, hogy ezt a mi jó öreg földanyánkat óvnünk kell... Búcsúzóul az amerikai kozmonauta az Apollo 8. útjáról készült filmmel ajándé­kozta meg szovjet „úrtestvéreit”, de ki­kötötte: csak úgy nézhetik a filmet, ha eszükbe idézik, hogy Frank Borman igaz, hű barátjuk. A TISZTELETBELI TAGJÁVÁ VÁ­LASZTOTTA az NDK két tudományos társasága dr. Ágler Pétert, a debreceni fogászati klinika igazgatóját és dr. Ket­­tesy Aladárt, a neves szemész profesz­­szort, tudományos munkásságuk elisme­­r£s A GÁZKINETIKAI SZIMPOZION kezdődött kedden Szegeden, a Magyar Kémikusok Egyesülete és a József At­tila Tudományegyetem rendezésében. A tanácskozás négy napig tart. Az egyetem rektorának, dr. Márta Ferencnek üdvözlő beszéde után R. G. W. Norrish, Nobel­­díjas cambridge-i professzor tartotta a szimpozion első előadását. # HÍREK A FŐVÁROS ÉLETÉRŐL: A XVI. kerületben, a Cinkotai úton két, egyenként öt­ezer köbméter víztározó medencét építenek, Sashalmon ugyanekkorát, Rákosszentmihályon pedig egy méter átmérőjű főnyomócső-vezeté­­ket fektetnek le.­­ Fennállása századik évfor­dulójának megünneplésére készül az V. kerü­leti Veres Pálné Gimnázium. A centenáriumi ünnepséget a Vígszínházban tartják. A gimná­zium kéri egykori tanárait, diákjait, hogy jut­tassák el augusztus végéig az iskolának az in­tézet történ­etével foglalkozó írásos emlékeiket, fényképeket. * AZ­ AGGTELEKI BARLANGSZÍNHÁZ sziklatermében beatzenekari koncertet rendeznek július 20-án. A kétórás műsor­ban az Atlantis- és az Atlas-együttes ve­­télkedik . KIMENTETTÉK A BODROG HOLTÁGÁ­BÓL Kecskés István 60 éves alsóberecki lakost a zalaszentgróti Béri Balogh Ádám Gimnázium harmadik osztályos tanulói: Gyimesi Endre és Maning Katalin, akik a sátoraljaújhelyi honis­mereti szakkörök táborozásán vesznek részt Alsóbereckiben. ­ A MOSZKVAI NAGYSZÍNHÁZ VEN­DÉGSZEREPLÉSE Csajkovszkij Hattyúk tava című balettjének előadásával kezdő­dött meg Londonban. A Covent Garden­­ben megtartott előadáson jelen volt Mar­git hercegnő és Lord Snowden, a királyi család tagjai, Jennie Lee művelődésügyi és tudományos kérdésekkel foglalkozó államminiszter. ▲ MAGYAR—SZOVJET FÉNYKÉ­PEZŐGÉP-JAVÍTÓ BOLTOT nyitnak Budapesten, a Múzeum körút 19. szám alatt, ahol a Szovjetunióból származó fo­to- és optikai cikkeket gyorsan megjavít­ják, ha valami bajuk támad. Leningrádi, krasznogorszki és harkovi szakemberek dolgoznak majd a javítóműhelyben. Cse­reképpen magyar műszerészek utaznak a Szovjetunióba. A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK nézőterén a széksorok alá csaknem 3000 hangszórót szereltek. Hangszórókat rej­tettek a Fogadalmi templom homlokzatá­nak márványcsipkéi közé is. A EMBERÖLÉSÉRT TIZENKÉT ÉVI BÖR­TÖNBÜNTETÉSRE ítélte és tíz évre eltiltotta a közügyektől a Fővárosi Bíróság dr. Halász­tanácsa Szántó István XIII., Jász utcai 66 éves nyugdíjas szállítómunkást. Szántó és áldozata, Hetesi Károly 53 éves vasöntő egy házban lak­tak, és évek óta rossz viszonyban voltak. Az iszákos, rabiátus Szántó nemcsak a szomszéd­ját, de a családját is állandó rettegésben tar­totta. A bűncselekmény napján is erősen ittas volt, szomszédját kicsalta a lakásból, és szí­ven­ szúrta. A szerencsétlen ember azonnal meghalt. Az ítélet nem jogerős. a két titokzatos égi tárgy­ tartotta lázban hétfőn este a tuniszi fő­várost. Torki professzor, a tuniszi atom­energia bizottság vezetője elmondotta, hogy az egyik, fényes­­csillaghoz hasonló test felrobbant és „a robbanás magán vi­selte a nukleáris robbantások minden jellemző jegyét”. A másik égi objektum — mondotta a professzor — mintegy 13 percig lebegett a város fölött, majd alak­ját megváltoztatva eltűnt.­­ A KOMLÓI ZOBAK-AKNÁN tegnap is megfeszített erővel dolgoztak a hétfőn virra­dóra támadt fejtéstűz elfojtásán. A fejtés alsó kijáratánál már hétfőn gátat emeltek a tüzet tápláló levegő beáramlása ellen. Előrelátható­lag szerda reggel sikerül lokalizálni a bánya­­tüzet. A HÁROM VÁROS TŰZOLTÓI, székesfehér­váriak, veszprémiek és várpalotaiak oltották el a bodajki Petőfi Tsz lucernakazlában öngyul­ladás következtében keletkezett tüzet. Az ol­tást nehezítette a vízhiány. Három kilométer­ről szállították a helyszínre a vizet. A A MAGDEBURGI ÚTTÖRŐK tíz na­pot töltenek Nyíregyházán, a sóstói KISZ vezetőképző táborban. A kedden érkezett csoport a magyar pajtásokkal közös mű­velődési és sportműsorokban vesz részt.­­ MÁSFÉL ÉVI SZABADSÁGVESZTÉSRE ítélte a Központi Kerületi Bíróság Novák Béla segéd-gépkocsivezetőt, aki Moldvai Sándor se­gédmunkással és Nagy János ipari tanulóval a XIV. kerületben felfeszített egy személyautót, s kocsikázni indultak vele. Moldvait héthónapi, Nagyot hathónapi felfüggesztett szabadságvesz­tésre ítélte a bíróság. A KISZ budapesti bizottságának ülése A KISZ budapesti bizottsága kedden ülést tartott. Csilik András első titkár előterjesztése alapján a bizottság megvi­tatta a fővárosi KISZ-szervezetek életé­nek néhány időszerű kérdését és kijelölte az 1969. évi KISZ-választások szervezeti, politikai feladatait. Elfogadta a bizottság a második félévi munkatervet. Gábor Áron ünnepségek Romániában Gábor Áron, az 1848-as szabadságharc hős ágyúöntőjének emlékét — halálának 120. évfordulója alkalmából — ünnepsé­gek sorozatán idézte e napokban a Ko­­vászna megyei művelődés- és művészet-, ügyi bizottság, valamint a magyar nem­zetiségi dolgozók megyei tanácsa. Ünnepség volt a kökösi emlékműnél, az e­bresztevényi temetőben, Kézdivásárhe­­lyen és Sepsiszentgyörgyön. A kézdivá­­sárhelyi városi művelődési házban bemu­tatták Sombori Sándor romániai magyar író Gábor Áron című színművét. Ezt kö­vetően Sepsiszentgyörgy színházában is előadták a drámát. Bonny belepusztult az űrutazásba Bonny, az űrmajom, 12 órával azután, hogy űrhajója visszatért a Földre — és egy helikopter kihalászta a tengerből — elköltözött az élők világából. A NASA rövid közleményben jelentette be a hírt. Már a Föld körül keringő űrhajót is azért kellett visszarendelni a tervezett idő előtt, mert Bonny nem úgy viselke­dett, ahogy elvárták tőle, nem volt haj­landó meginni a neki járó vízadagokat és nem hajtotta végre azokat a felada­tokat sem, amelyekre az űrutazás előké­szítése során megtanították. Amikor a hickami támaszponton kinyitották az űr­kabint és Bonnyt kiemelték belőle, a ma­jom kissé levert volt, de szeme élénken mozgott, testhőmérsékletét viszont na­gyon alacsonynak találták. Megállapítot­ták, hogy az űrhajóban a hőmérséklet az alsó határértéknél volt és a majom anyag­csere-folyamatai is minimálisra csökken­tek. Ennek ellenére Bonny egészségi ál­lapotát „viszonylag kielégítőnek” találták és a NASA szóvivője szerint halála vá­ratlanul érte a hickami támaszpont szak­értőit. Bonny egyszer csak összeesett — mondta a szóvivő. Haladéktalanul elren­delték boncolását, eredményéről sajtóér­tekezleten számolnak be.­­ A KALOCSAI P­ING­ÁLÓ ASSZO­NYOK Rotterdamba, Caracasba és Syd­­ney-be készülnek. Az őszi idényben újabb meghívásokat is várnak a nyugati orszá­gokból. # KIESETT AZ ABLAKBÓL Záborszky Zol­tán hatéves kisfiú, szüleinek XIII. kerületi, For­­gács utca 32. szám alatti, második emeleti la­­kásán­, és az utcára zuhant. Életveszélyes sé­rüléssel a Traumatológiai Intézetbe vitték. STANISLAW DYGAT, a Magyarorszá­gon is ismert lengyel író — az Európa Kiadó meghívására — június második fe­lében hazánkba látogat. S a kedd délutáni esőzés sok munkát adott a Budapesti Közlekedési Vállalat dolgo­zóinak. A villamos kábelek, motorok beáztak, emiatt meglassult a közlekedés, főként a Le­nin körúton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Rá­kóczi úton. Délután 14 órától este 20 óráig ösz­­szesen százötvenszer vonultak ki a szerelők. A ÖSSZETETT HONVÉDELMI VER­SENYEKEN vettek részt a balatonújhelyi, balatonboglári, lengyeltóti és a kiskorpádi táborokban dolgozó középiskolás diáklá­nyok. Az MHS Somogy megyei vezetősége a honvédséggel együtt modellező bemuta­tót is­ tartott a tábor lakóinak. # AZ ELLENŐRZÉS HIÁNYA tette lehetővé, hogy Németh Lajosné, a Sárvári Állami Gazda­ság volt pénztárosa az előlegszámla terhére 158 ezer forintot sikkaszthatott. Ha Némethné be nem rúg, az utcán nem lesz rosszul, és nem viszik kórházba, nem derült volna ki a sik­kasztás. A kórházban ugyanis kihallgatása al­kalmával a rendőrségnek gyanúsnak tűnt, hogy táskájában aláíratlan bérjegyzékeket és 23 ezer forintot találtak. Némethnét előzetes letartóz­tatásba helyezték. Halálbüntetés helyett tizennégy évi szigorított börtön Tavaly januárban, az egyik reggel, Pál József 37 éves kisterenyei vájárnak első útja a bá­nyászotthonba vezetett, ahol ismerőseivel inni kezdett. Egy észrevétlen pillanatban megsze­rezte a társaságban levő Tóth József rendőr pisztolyát, és kereket oldott vele. A rendőr kö­vette, s amikor utolérte, visszakérte tőle a fegy­vert. Az ittas Pál ráfogta a pisztolyt Tóthra, s amikor a rendőr közelebb lépett, rálőtt. A sze­rencsétlen ember életét csak a gyors orvosi be­avatkozás mentette meg. Pál ezután Kiss József 62 éves nyugdíjastól a kerékpárját követelte, s mert az idős ember a kérést megtagadta agyonlőtte. Ezután az üzemirodába ment, meg­kereste Kovács István mérnököt, és őt is agyonlőtte. A Balassagyarmati Megyei Bíróság Pál Jó­zsefet aljas indokból elkövetett emberölésekért halálra ítélte. A tárgyaláson kiderült, hogy a szörnyű bűncselekménysorozatot elkövető Pál néhány éve még becsült dolgozója volt üzemé­­nek. Jó munkájáért kitüntették, többször ka­pott dicsérő oklevelet, de ha ivott, kötekedett, összeférhetetlen lett. A bíróság előtt azzal vé­dekezett, hogy kihagy az emlékezete, nem em­lékszik rá, hogy lett volna, s arra sem, hogy kikre. Tagadta, hogy Kovács István mérnökre bosszúból támadt, mert a­ mérnök iszákossága miatt kizárta a szocialista brigádból és letiltot­ta célprémiumát. Pál kétszer vett részt alko­holelvonó kezelésen, de a káros szenvedélyétől mégsem tudott megszabadulni. Többször agy­rázkódást szenvedett, súlyos szívbaja van. A Legfelsőbb Bíróság megváltoztatva az első­fokú bíróság döntését, Pál Józsefet több embe­ren elkövetett emberölésért, fegyverrel való visszaélésért jogerősen tizennégy évi szigorított börtönbüntetésre ítélte, és nyolc évre eltiltotta a közügyektől. Pál Józsefet a kóros részegség csökevényes formája hol enyhébben, hol erő­sebben korlátozta cselekménysorozata társadal­mi veszélyességének felismerésében. Bár — hangzik az ítélet indoklása — az élet elleni bűncselekmények viszonylag nagy száma, s tár­sadalmi veszélyessége példásan szigorú bünte­tés kiszabását teszi szükségessé, ebben az eset­ben, figyelembe véve a vádlott korlátozottsá­gát, halálbüntetés helyett szigorú börtönbünte­tés kiszabása az indokolt. O. M.

Next