Magyar Hírlap, 1971. április (4. évfolyam, 91-119. szám)

1971-04-08 / 98. szám

Megjelenik a hét minden nap­ján, szombaton és vasárnap 16 oldalon, más napokon 12 oldalon. Kiadja a Lapkiadó Vállalat. Szerkesztőség és ki­­adóhivatal: Bpest, VII., Lenin körút 9—TI. A szerkesztőség és a kiadóhivatal telefonszá­mai: 221-285, 221-293, 222- 408, 429-350. Terjeszti a Ma­gyar Posta,M agyar Hírlap ÁRA 80 FILLÉR Előfizetési díj egy hónapra 25,- forint. Előfizethető a lap­kézbesítőknél, bármely posta­­hivatalban és a posta hírlap­üzleteiben. Külföldön a Kul­túra Könyv és Hírlap Külke­reskedelmi Vállalat kirendelt­ségei és bizományosai ter­jesztik. 4. ÉVFOLYAM, 9 8. SZÁM POLITIKAI NAPI LAP 197 1. ÁPRILIS 8, CSÜTÖRTÖK Jelen időben Száz gazdasági mutató és ezernyi bi­zonyító adat sem tükrözheti pontosab­ban és érzékelhetőbben az életszínvo­nal alakulását, mint a fővárosi utca mai látványa. Az áruházak zsúfoltak, az élel­miszerboltok szintén, Pestről és vidékről jönnek a vásáriák elkölteni a nyereség­­részesedést, a keresetet. Áru van elég, olykor nőm is érti az ember, hogyan si­kerül egyik napról a másikra feltölteni az árukészletet. S reklámozzák, kínálják, ajándékkal teszik „kívánatosabbá” azo­kat a tartós fogyasztási cikkeket - tv­­készülékeket, hűtőszekrényeket —, ame­lyek nem is olyan régen még a hiányzó áruk listáján szerepeltek. Ez az árubőség és -választék nem csupán a termetes fejlődésének kö­szönhető, hiszen jó negyedszázada már hogy egyfolytában és egyforma meggyőző szándékkal szorgalmazza a párt, a kormány a termelés, a termelé­kenység állandó növelését. Kétségtelen az is, hogy ez a termelési agitáció so­hasem volt eredménytelen. Mégis ma­napság sokkal szemmel láthatóbbak a termelőmunka eredményei, mert a ter­­me'és és a szükségletek között szoros az összhang. Ezt a szocialista gazdasá­gi szemléletből fakadó tételt Fock Jenő. a kormány elnöke így fogalmazta meg tegnap Tatabányán: Végső fokon mind­az, amit a gazdaságban elérünk... a szocializmust építő ember boldogulását szolgálja . . . Lényegét fejezi ki ez a megállapítás egy olyan gazdaságpolitikának, amely­nek középpontja az ember s fókuszában a népesség életszínvonala áll — jelen időben. A munka és az életnívó ilyen egyenes arányú összefüggése pedig a gyakorlati értelmezése annak a szem­léletnek, amely nemcsak a boldog jövő ígéretével serkent több és jobb munká­ra. Ebből következően, a társadalmi termelés eredményességének gyümöl­cseit nemcsak az utókor élvezi majd, hanem mi magunk, akik itt élünk és dolgozunk e szocialista hazában. S mi következik ebből a tapasztalható összefüggésből ? Elsősorban az, hogy az ígéretek ható­ereje megváltozott, erősödött és a való­ra váltott célok feletti öröm serkentője lett a még több és jobb munkának. Mert győzhetjük-e eléggé hangsúlyozni, hogy a párt IX. és X. kongresszusának céljai sorra, rendre valóra válnak és a kor­mány figyelme nem kerüli el a problé­mákat sem. Ilyen köztudott és megol­dásra váró feladat például az egész­ségügyi dolgozók, a pedagógusok jö­vedelmének viszonylagos elmaradása. S ahogy más rétegek életszínvonal­­problémáit sikerült a megoldás útjára terelni - akár a gyermekgondozási se­gélyt, akár a nyugdíjak automatikus emelkedésének, vagy a munkás-alkal­mazotti és a paraszti jövedelmek ki­egyenlítődésének példáját vesszük most a kormány elnöke 20 százalékos béremelést jelentett be az orvosoknak, gyógyszerészeknek és 110 ezer pedagó­gusnak. Az összes béremelés 400 ezer embert érint, s növeli életszínvonalukat évente több mint másfél milliárd forint értékben. Ez az intézkedés része annak az élet­színvonal-politikának, amely figyeh, számon tartja és fokozatosan kiegyen­líti a társadalmi rétegek közötti“ jöve­delemkülönbségeket Szocialista élet­színvonal-politika, a jelen tetteivel bi­zonyított politika ez. A munkásosztály, a dolgozó nép támogatását kérjük a párt és a kormány politikájának valóra váltásához Fock Jenő beszéde Tatabánya dolgozóinak választási nagygyűlésén Szerdán a tatabányai népházban a vá­lasztópolgárok nagygyűlésen találkoztak Fock Jenővel, a Minisztertanács elnöké­vel, Komárom megye képviselőjelöltjével. A nagygyűlés mintegy kétezer részvevője hosszan tartó, lelkes tapssal köszöntötte Fock Jenőt. Az elnökségben helyet fog­lalt Havasi Ferenc, a megyei pártbizott­ság első titkára, Kroszner László, a me­gyei tanács vb-elnöke, Budai Károly, az SZMT vezető titkára, Takács Tihamér, a városi pártbizottság első titkára, Sütő András, a városi tanács vb-elnöke, Izsáki Mihály, a megyei népfrontbizottság titká­ra, továbbá a megye képviselőjelöltjei, valamint a párt-, állami és társadalmi szervek több más képviselője. A Himnusz elhangzása után Kroszner László köszöntötte a választókat és meg­nyitotta a nagygyűlést. Ezután Fock Je­nő mondott választási beszédet. Fock Jenő beszédét nagy tetszéssel fo­gadták a gyűlés részvevői. A kormány elnökének beszéde után felszólalt Sala­mon Hugóné, a városi tanács vb-elnök-Bensőséges ünnepség színhelye ■ volt szerdán a Magyar Nők Országos Tanácsá­nak székháza: Erdei Lászlómé, az MNOT elnöke — a közelgő anyák napja alkal­mából — átnyújtotta a magyar lányok és asszonyok vietnami asszonyoknak kül­dött ajándékát: a teljes orvosi, illetve ápolónői felszerelést tartalmazó táská­kat. helyettese, a város képviselőjelöltje, Zsiga János, a 12-es akna vájára, városi tanács­tagjelölt és Herceg László, a városi nép­frontbizottság elnöke. A lelkes hangulatú nagygyűlés Krosz­ner Lászlónak, a megyei tanács vb-elnö­­kének zárszavával ért véget. (TASZSZ, MTI) Szerdán a Kremlben folytatta munkáját az SZKP XXIV. kongresszusa. A küldöttek megvitatták Alekszej Koszigin kedden elhangzott be­számolóját a népgazdaság fejlesztésének kilencedik ötéves tervéről. Bár a délelőtti ülés moszkvai idő sze­rint csak 10 órakor kezdődött meg, a ha­tározatszövegező bizottság 150 tagja már egy órával korábban munkához látott. Valamivel 10 óra előtt nagy taps fogad­ta a kongresszus elnökségének a terembe lépő tagjait. „Teljesítjük és túlteljesítjük az új ötéves tervet” — kiáltották felállva a küldöttek. Eközben a tanácskozási te-A ajándékot meleg köszönőszavak kí­séretében vette át Hoang Cuong, a Viet­nami Demokratikus Köztársaság és Dinh Ba Thi, a Dél-vietnami Köztársaság bu­dapesti nagykövete. Az ajándékozásnál jelen volt Harmati Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnöke, az Országos Béketanács alelnöike. A nagygyűlés után a kormány elnöke hosszan tartó eszmecserét folytatott a megye és a város vezetőiveL (Fock Jenő bestékét lapunk 2. oldalán közöljük.) rém számos pontján „mini ünnepségek” zajlottak: a küldöttek azokat a társaikat köszöntötték, akik a kongresszus idején kapták meg a Szocialista Munka Hőse ki­tüntető címet. Ezt követően Pjotr Maserov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a délelőtti ülés elnöke Pjotr Nyeporozsnyij energetikai és villamosítási minisztert szólította a szónoki emelvényre. A mi­niszter felszólalásában elmondotta, hogy a Szovjetunió jelenleg több mint 166 mil­lió kilowatt összkapacitású villanyerőmű­vel rendelkezik. Az elmúlt ötéves tervben az energetikai építkezés legfontosabb eredményei között volt a világ két legna­gyobb vízi erőművének, a bratszki és a krasznojarszki vízi erőműveknek a fel­építése. és a világ legnagyobb egysegei energetikai rendszerének kiépítése a Szovjetunió európai területein. A szovjet erőművek — mutatott rá a miniszter ma több energiát termelnek, mint Anglia, Franciaország, az NSZK és Svédország együttesen. Az SZKP Köz­ponti Bizottsága és a szovjet kormány nagy figyelmet szentel az energetika ki­emelt fejlesztésének. Az új ötéves tervben hatalmas villa­mos távvezetéket építenek, továbbfejlesz­tik az atomenergetikát. Az atomenerge­(Folytatása a 7. oldalon) A magyar asszonyok ajándéka vietnami testvéreiknek A szovjet ötéves terv irányelvei az SZKP-kongresszus szerdai ülésén • 1 - • • ' • Srr~j. r *’-< í A nap híreiből *. SZOVJET GÉPKIÁLLÍTÁS (MTI) Korszerű szovjet he­gesztőgépeket bemutató kiál­lítás nyílt szerdán a Technika Házában a KGM Műszaki- Tudományos Tájékoztató In­tézetének rendezésében. A megnyitón részt vett Asztalos Lajos kohó- és gépipari mi­niszterhelyettes és D. J. Lev­­csenko, a Szovjetunió magyar­­országi kereskedelmi képvise­lője is. A szovjet kereskedelmi kép­viselő elmondta, hogy tavaly Magyarországon 18 szakosított kiállításon mutatták be a szovjet ipar termékeit. A mos­tani hegesztőgép-kiállítás azért is nagy érdeklődésre tarthat számot, mert az idén 250 ezer, 1975-ben pedig 450 ezer rubel értékű hegesztőgé­pet importálunk a Szovjet­unióból. SZTRÁJKOK OLASZORSZÁGBAN (TASZSZ) Szerdán Olaszor­­szág-szerte leálltak a gyárak, bezártak az üzletek, iskolák, egyetemek, néhány órára megbénult a közlekedés. A há­rom nagy olasz szakszervezet felhívására 11 millió olasz dolgozó és alkalmazott lépett sztrájkba. Az eredeti tervnek megfelelően — szem előtt tartva a lakosság érdekeit — a városi közlekedés alkalma­zottai, valamint áz egészség­­ügyi, illetve közszolgáltatások dolgozói csak korlátozott idő­re, 2—4 órára tették le a mun­kát. A szerdai általános sztrájk célja: gyökeres társa­dalmi és gazdasági változások sürgetése. A sztrájkolok első­sorban a kormány nem kielé­gítő lakásépítési programja ellen tiltakoznak. ALLENDE NYILATKOZATA (DPA) Salvador Allende chilei elnök kedd este kifejez­te reményét, hogy hazája és az NDK diplomáciai kapcso­latainak megteremtése nyo­mán nem romlik meg Chile és az NSZK viszonya. Hozzáfűz­te, hogy megfelel a chüei nép óhajának a diplomáciai kap­csolatok felvétele az NDK- val. Ez egyébként a Népi Egy­ségfront választási programjá­ban is szerepelt és a Front még a hatalomátvétel előtt tá­jékoztatta a lakosságot szán­dékáról — mondotta. HEATH HAZAUTAZOTT BONNBÓL (Reuter) Edward Heath an­gol miniszterelnök befejezte bonni tárgyalássorozatát és szerdán hajnalban repülőgé­pen visszaérkezett Londonba. Bonni körökben úgy tudják, hogy Brandt hamarosan be­számol Pompidou francia ál­lamelnöknek a Heathszel folytatott megbeszéléseiről. Ezek középpontjában Anglia tervezett közös piaci csatlako­zása állt, amiről Brandt és Pompidou között levelezés út­ján folyik eszmecsere. Brandt azokról a tárgyalásokról is in­formálja Pompidout, amelye­ket a múlt héten Colombo olasz miniszterelnökkel foly­tatott. A Heath tiszteletére adott keddi díszvacsorán Brandt be­szédében megismételte, hogy a Közös Piac kibővítésének végső célja a nyugat-európai politikai integráció, s ez pedig csak akkor lehetséges, ha Ang­liával együtt valósítják meg. PEKINGI TILTAKOZÁS (Űj Kína) A Kínai Népköz­­társaság új-delhi nagykö­vetsége kedden jegyzékben tiltakozott az indiai külügy­minisztériumnál amiatt, hogy az indiai hatóságok „eltűrték” több száz főnyi tömeg tünte­tését a nagykövetség épületé­nél március 29-én. A jegyzék szerint a tüntetők a megmoz­dulás alkalmával zavartalanul helyeztek el a nagykövetség falán és kapuján feliratokat, amelyek tiltakoztak az ellen, hogy Kína segítséget nyújt a pakisztáni kormánynak „a szabadságszerető kelet-bengá­­liai nép ellen vívott háború­jához”. A jegyzék azt is kifej­ti, hogy a kínai kormány „a békés együttélés öt elvének alapján, sohasem avatkozott be más országok bel ügyei be”. A jegyzék ugyanakkor Indiát vádolja a pakisztáni bel­­ügyekbe való beavatkozással. REVANSISTA NYUGATNÉMET SZERVEZETEK (TASZSZ) Nyugat-Németor­­szagban egymás után alakul­nak a reakciós szervezetek, amelyek á revansizmust hir­detik, a szovjet—nyugatnémet es a lengyel—nyugatnémet szerződések ratifikálásának megtagadását követelik, elle­neznek minden, az európai biztonság megteremtését célzó politikai lépést. Hanauban alakult meg a „Nemzeti Né­­met Ifjúsági Szövetség”, amelynek hívei nyíltan vall­ják, hogy feladatuk „az 1937-es német határok vissza­állítása”. Hadat üzentek a szovjet nyugatnémet szerző­désnek, és valamiféle „új rend” megteremtését követe­lik. Hasonlóképpen a régi né­met határok „visszaállítását” kívánja a Speyerben alakult „Keletnémet Néppárt” is. A CENTO VEZÉRKARI FŐNÖKEINEK ÉRTEKEZLETE (AFP) Értekezletet tartanak Ankarában a CENTO-hoz tartozó országok vezérkari fő­nökei. Napirenden a „térség védelmének katonai tervezé­sé” és az elmúlt évi GENTO- hadgyakorlatok kiértékelése szerepel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék