Magyar Hírlap, 1971. április (4. évfolyam, 91-119. szám)

1971-04-08 / 98. szám

HAZAI KÖRKÉP iaGYflR Hírlep as: Nagygyűléseken találkoztak választóikkal a képviselőjelöltek Országszerte találkozók zajlottak le a választópolgárok és a képviselőjelöltek között. Szerdán délután Újpesten az Egyesült Izzó művelődési házában került sor a főváros első választási nagygyű­lésére, amelyen Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára, a IV. kerület 9-es választókörzetének kép­viselőjelöltje találkozott a választókkal. íí Az ünnepi díszbe öltöztetett ülésterem­­a ben ott voltak a környező gyárak, űzé­si . mek, a Chinoin, a Bányagépgyár, a Du­­>: na Cipőgyár, a Pamutnyomóipari Válla­­. lat, az Egyesült Izzó, a Bőripari Válla­lat munkáskollektíváinak küldöttei, a ke­- rület lakosságának képviselői. Dr. Balogh r Jánosáénak, a IV. kerületi népfront­- bizottság titkárának megnyitó szavai után Benjámin László kétszeres KossUth-díjas költő — egyébként ugyancsak Üjpest sí egyik képviselőjelöltje — szólalt fel,' majd Németh Károly lépett a mikrofon- elé. Szólt Budapestnek a legutóbbi vá­rt lasztások óta elért fejlődéséről, Újpest gyarapodásáról, a helyi és az országos 2c gondokról, tervekről egyaránt. A Hazafias Népfront salgótarjáni bi­­.5: zottsága szerdán választási nagygyűlést . rendezett a József Attila Művelődési . Központban. Az elnökségben helyet fog- 0 lalt Pothornyik József, a Nógrádi Szén­it.. bányák igazgatója, Géczi János, a Nógrád megyei Tanács V. B. elnöke, Szoó Béla e és Havas Péter, a Nógrád megyei párt­­£ bizottság titkárai. Szabó Ferencnek, a Hazafias Népfront városi bizottsága tit­­-. kárának megnyitója után Brutyó János, g az MSZMP Központi Ellenőrző-Bizottsá­­a gának elnöke, Salgótarján országgyűlési képviselőjelöltje mondott beszédet. Fel­­r" szólalt továbbá Horváth Mária, a Kohász- Művelődési Központ népművelője, dr. ÉVM-felmérés 'G Több szakmunkásnőt vár az építőipar "■ Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisz­■ térium felmérést készített az építésügyi ágazatban foglalkoztatott nők gazdasági-f és szociális helyzetéről. Jóllehet, a gyak­• ran változó és a távoli munkahelyek, va­­ü lamint egyéb körülmények miatt az épí­■ tőipari dolgozóknak mindössze 12,2 szá- 1 zaléka nő, mintegy 65 ezer asszonyról és lányról van.szó. i A nők közül háromszor annyian dol­goznak alkalmazotti beosztásban, mint • fizikai munkásként. (Az építőanyag-ipar­ai ban viszonylag több a nőknek is alkalmas zt munkalehetőség, ezért az építőanyag-ipa­­. ri dolgozóknak majdnem 40 százaléka nő, s közöttük háromszor annyi a munkás, mint az alkalmazott.) A házgyári hálózat ... üzemeiben létrehozott kedvezőbb, állan­­. dóbb feltételek több munkalehetőséget .ji teremtettek a nőknek. 7 Miután az építőipar férfi munkaerő­­forrása már lényegében kimerült, a ne­gyedik ötéves tervben különösen sürgető népgazdásági követelmény, hogy kedvező munkakörülmények megteremtésével te­gyék lehetővé a vállalatok a nők na­gyobb arányú foglalkoztatását. Ennek leghatékonyabb módszere a gépesítés, a műszaki fejlesztés és a könnyűszerkeze­tes építésmód kiterjesztése. A negyedik ötéves tervben csaknem megkétszerező­dik az építőipar állóeszköz-állománya. Ezzel szorosan összefügg a nők szakmai képzettségének növelése is. Sok még a tennivaló a kereseti egyen­jogúság érvényesítéséhez is. Különösen kirívó a különbség a műszaki és az ad­minisztratív alkalmazottaknál, ezekben a kategóriákban a nők általában 30—Í0 százalékkal keresnek kevesebbet, minta velük egyforma képzettségű és azonos munkakörben dolgozó férfiak. Az Építésügyi és Városfejlesztési Mi­nisztérium a vizsgálat alapján irányel­veket dolgozott ki az építő- és építő­anyag-iparban dolgozó nők gazdasági és szociális helyzetének javítására és fog­lalkoztatásuk kiterjesztésére. A KISZ napirendjén ^ 32 b A falun élő fiatalok helyzete Megkezdődtek a KISZ VIII. kongresz­­szusának előkészítő ülései, kerekasztal­­beszélgetései. Ezeken a találkozókon az if­júsági szervezet vezetői a különböző gaz­dasági, társadalmi szervek képviselőivel találkoznak és megvitatják az egyes ifjú­­. sági rétegek — így például legutóbb a mezőgazdaság különböző területem dolgo­zó, a falun élő fiatalok — helyzetét és a . soron levő feladatokat. A KISZ KB mezőgazdasági falusi osz­­‘ tályának vezetpi, közösen az érdekelt szak­emberekkel, a napokban kötetlen beszélge­­" tést folytattak arról, hogy milyen kiemelt . népgazdasági, élelmiszer-gazdasági — a 7 társadalom és az ifjúság szempontjából egyaránt lényeges — feladat megoldásá­ra mozgósítson a KISZ a kongresszust kö­­: vető időszakban a falun élő fiatalok kö­­. rében. Az utóbbi időkben a falvakban, kisvá­rosokban kiszélesedett a különböző ag­rártudományi egyesületek munkája: egy­re több fiatal vesz részt az egyesületek . rendezvényein. Ez annak köszönhető, hogy • az egyesület már az egyetemeken, főis- 1: kólákon is szervezi a KISZ-istákat, így a szövetkezetekben az idősebb agrárszak­emberek már előre megismerkedhetnek a hozzájuk kerülő fiatalokkal. Lényeges feladat az is, hogy az értel­miségi fiatalok aktívabban vegyenek részt a falusi közéletben, s megtalálják a megfelelő kapcsolatot a többi ifjúsági ré­teggel. ' Több ötletnapot szervezzenek az üze­mek, gyárak — javasolták a tanácskozá­son. Szélesíteni, mindenki számára köz­érthetőbbé kellene tenni a gazdasági propagandát. Ma már minden fiatal tud­ja, hogy a fejlődés egyik meghatározója a termelékenység növelése, ugyanakkor ezt a tételt nem képes ■— anyaghiány, szer­vezetlenség, vezetők értetlensége és nem utolsósorban az elmélet és a gyakorlat között fennálló ellentétek miatt — saját munkahelyén alkalmazni. B. K. Befejeződött a Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezetének XXXI. kongresszusa Tóth István, a Salgótarjáni Városi Ta­nács V. B. elnöke, Surányi Sándor né, a BRG salgótarjáni gyárának gépmunká­sa, és Ondrék László, a Nógrádi Szén­bányák csoportvezetője. A Hazafias Népfront Szolnok megyei és városi bizottsága a Szolnoki Szigligeti Színházban rendezett választási nagy­gyűlést, amelynek elnökségében' helyet foglaltak a megyei párt-, állami, társa- . dalmi szervezeteinek vezetői, az ország­­gyűlési képviselőjelöltek, az üzemek, vállalatok élenjáró dolgozói. Oláh János, a Hazafias Népfront megyei bizottságá­nak titkára, országgyűlési képviselője­lölt nyitotta meg a nagygyűlést, majd Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter mondott beszédet. Ismertette a Hazafias Népfront választási prog­ramját a politikai, gazdasági és kulturá­lis élet fejlődését és a X. pártkongresz­­szus által meghatározott országépítő fel­adatokat. Ezt követően Szurgyi Istvánná pedagógus, a megye 4. számú választó­­kerületének képviselőjelöltje, és Orbán József cukorgyári művezető, a 2. számú választókerület képviselőjelöltje szólt a választókhoz. Bencsik István, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára szerdán a Hosszúháti Állami Gazdaságot kereste fel, majd választókerületének termelő­szövetkezeti elnökeivel folytatott eszme­cserét. Kaposvárott, a Latinca Sándor Megyei Művelődési Központban a Hazafias Nép­front Somogy megyei bizottsága és az Orvös-Egészségügyi Dolgozók Szakszer­vezete által rendezett választási nagy­gyűlésen dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter mondott beszédet a több mint félezer somogyi orvos és egészségügyi dolgozó előtt. Szerdán a Duna-Intercontinental-szálló­­ban folytatódott a Kereskedelmi, Pénz­ügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szak­­szervezetének XXXI. kongresszusa. A ta­nácskozás második napján részt vett Gás­pár Sándor, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a SZOT főtitkára is. A beszámolók feletti vitában 36-an mondták el észrevételeiket, javaslataikat, míg 40-en írásban adták be véleményüket. Felszólalt többek között Vályi Péter pénzügyminiszter, Szurdi István belke­reskedelmi miniszter, Nemeslaki Tivadar SZOT-titkár. Üdvözölte a tanácskozást a kereskedelmi dolgozók nemzetközi szö­vetségének főtitkára, Adam Ghertinisan. Ligeti László főtitkár vitaösszefoglalója után elfogadták a koíígresszus határoza­tát, amely hangsúlyozza, hogy a szakszer­vezetnek egy időben kell képviselnie tag­sága és a lakosság érdekeit. A központi vezetőség az illetékes állami szervekkel készítse elő a 44 órás munkahét bevezeté­sét, amely a kereskedelemben dolgozó nők helyzete javításának egyik fontos feltéte­le. A kongresszus a több mint 400 000 szer­vezett kereskedelmi dolgozó nevében az Egyesült Államok budapesti nagykövetsé­gének küldött tiltakozó táviratában el­ítélte az amerikaiak indokínai agresszió­ját, s követelte az indokínai háború meg­szüntetését. Ugyancsak táviratban köve­telték Angela Davis szabadon bocsátását. A kongresszus megválasztotta a szak­­szervezet 89 tagú központi vezetőségét, amelynek első ülésén megválasztották a 21 tagú elnökséget és a tisztségviselőket. A szakszervezet elnöke ismét Szász Ferenc­­né, főtitkára Ligeti László lett; titkárok: Vészi Lászlóné, Nagy László és dr. Kre­­kács György. A számvizsgáló bizottság el­nöke: Balassa János. Szovjet űrhajós-tudósok Debrecen díszpolgárai A. Filipcsenko és B. Rogyionov Vas megyébe látogatott A hazánkban tartózkodó szovjet űrha­jós- és tudósküldöttség három tagja: V. I. Jazdovszkij professzor, űrbiológus, B. Je­­gorov, a Szovjetunió hőse, a Voszhod 1. űrhajóval végrehajtott csoportos űrrepü­lés egyik részvevője, és J. Rilov, a Szov­jetunió Tudományos Akadémiája űrkuta­tási intézetének tudományos titkára — Hajdú-Bihar megyébe látogatott. A dele­gációt elkísérte I. Bagyul, a Szovjetunió magyarországi nagykövetségének első tit­kára és dr. Lévai János, az MSZBT or­szágos elnökségének tagja. A vendégeket Karakas László, a me­gyei pártbizottság első titkára köszöntötte a megye és a város dolgozói nevében. Szerdán délelőtt a szovjet küldöttség részt vett a Debreceni Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának a Déri Mú­zeumban megtartott ünnepi ülésén, ahol Debrecen díszpolgáraivá avatták a három szovjet úrhajóstudóst. Az erről szóló ok­levelet dr. Ács István, a végrehajtó bi­zottság elnöke nyújtotta át. A kitünteté­sekért V. I. Jazdovszkij mondott köszö­netét A szovjet vendégek Hajdú-Bihar megye és Debrecen város párt és állami veze­tőinek társaságában , látogatást tettek az Orvostudományi Egyetemen, az Atom­mag Kutató Intézetben, felkeresték a konzervgyárat, valamint a Magyar Gör­dülőcsapágy Művek debreceni gyáregysé­gét A délutáni városnézés után a szovjet vendégek a Kossuth Lajos Tudomány­­egyetem díszudvarán rendezett barátsági nagygyűlésen találkoztak a megye lakos­ságának képviselőivel. A magyar és a szovjet himnusz elhang­zása után Karakas László üdvözölte a vendégeket és a barátsági nagygyűlés, többi részvevőjét. Dr. Ambrus István, a megyei tanács végrehajtó bizottságának elnöke beszé­dében méltatta azt a nagy jelentőségű tu­dományos kutatómunkát, amelyet a szov­jet űrkutatók és űrrepülők a világűr meg­hódításában elértek. Felszólalt a nagy­gyűlésen B. Jegorov űrhajós is. Ezt követően a Magyar Gördülőcsapágy Művek és a Kossuth Lajos Tudomány­egyetem képviselői bejelentették: kérik az MSZBT tagcsoportjává nyilvánításu­kat. A. Filipcsenko űrhajós ezredes, a Szov­jetunió hőse, a Szojuz 7. parancsnoka és B. Rogyionov professzor, a műszaki tu­dományok doktora, a Szovjetunió Tudo­mányos Akadémiája űrkutatási intézeté­nek osztályvezetője! — a hazánkban tar­tózkodó szovjet űrhajós- és tudósküldött­ség tagjai —, szerdán Vas megyébe láto­gattak. A megye határán, Répcelakon Czirák Ferenc, az MSZMP Vas megyei bizott­ságának titkára, dr. Kelemen Ferenc, a megyei tanács vb-elnökhelyettese és Mad­ió István, a Hazafias Népfront megyei tit­kára köszöntötte őket a megye lakossága nevében. Szombathelyen, a megyei párt­­bizottság székházában a tiszteletükre ren­dezett fogadáson részt vett Kovács Antal, az MSZMP Vas megyei bizottságának első titkára, dr. Gonda György, a megyei tanács végrehajtó bizottságának elnöke, a megye és a város több más vezetője. Tájékoztatták a vendégeket a megye éle­téről, terveiről. Ezután közösen megte­kintették a megyeszékhely nevezetessé­geit, s a vendégek megkoszorúzták a szovjet hősi emlékművet és a felszaba­dulási emlékművet. Ezután a Magyaror­szágon utolsónak felszabadult Nemes­­medvesre látogattak. Zászlódíszbe öltö­zött falvakon át lelkes ünneplés közepet­te utaztak az osztrák határmenti kis köz­ségbe, ahol szintén az emlékezés virágait helyezték el a faluközpontban álló em­lékművön. Szombathelyre visszatérve a szovjet űr­hajós és tudós a Március 15. téren nagy­gyűlésen találkozott a város lakóival. A. Filipcsenko űrhajós ezredes és Kovács Antal titkár mondott beszédet. Ezt kö­vetően a vendégek a művelődési és sport­ház művészpresszójában a szovjet űrha­jósok nevét viselő munkáskollektívák, szocialista brigádok és úttörőörsök tagjai­val találkoztak. Ugyancsak szerdán a Savaria Múzeum­ban Tíz éves a szovjet űrhajózás címmel bélyegkiállítás nyílt. Ugyanitt a Szov­jetunió XXIV. pártkongresszusáról is ren­deztek bemutatót. / Hazánk és a harmadik vilá c\m' Oh Nemzetközi konferencia a Technika Házában Az MTESZ fejlődésében levő országok műszaki-tudományos kérdéseivel foglal­kozó bizottsága — négy tagegyesület kö­zös szervezésében — április 13-án és 14-én Létesítmények építése, üzembe he­lyezése és üzemeltetése a fejlődő orszá­gokban címmel rendezi meg Budapesten, a Technika Házában második, ezúttal nemzetközi konferenciáját. _ Egerben, a Technika Házában szerdán befejezte háromnapos munkáját az úttö­rővezetők negyedik országos konferenciá­ja. A tanácskozáson mintegy 350 hazai és külföldi vendég vett részt. A záróünnep­ség elnökségében helyet foglalt dr. Hor­váth István, a KISZ központi bizottságá­nak első titkára. Ott voltak Heves megye párt- és állami vezetői, valamint az ifjú­sági mozgalom számos kiemelkedő akti­vistája. A konferencián összegezték mind­azokat a hagyományokat, szokásokat, amelyek a mozgalmi tevékenység során az elmúlt 25 év alatt kialakultak és megje­lölték a továbbfejlesztés feladatait. Szabó Ferenc, a Magyar Üttörők Szö­vetségének főtitkára zárszavával hangsú­lyozta, hogy a kitűzött feladatokat sikere­sen megoldották. A konferenciát a nyílt­ság és őszinteség jellemezte, és sok hasz­nos javaslat is elhangzott. Ügy határoz­ták, hogy létrehozzák az országos úttörő múzeumot, ahol a gyermekmozgalom tör­ténetének jellegzetes dokumentumait őr­zik. A soron következő években megírják a magyar úttörőmozgalom történetét. Hangsúlyozta, hogy a tapasztalatokat, ta­nulságokat fel kell használni a mozgalom jövő feladatainak végrehajtásában. Ki­emelte, hogy a gyermekmozgalom mód­szereit játékosabbá kell tenni, és az úttö­rők feladatainak megvalósításában na­gyobb teret kell biztosítani az önkéntes­ségnek. A tegnapi sajtótájékoztatón Jakab György, a bizottság titkára elmondta, hogy 1963 óta rendszeresen tartanak is­meretterjesztő előadásokat, ankétokat, kötetlen beszélgetéseket a fejlődő orszá­gok Magyarországon tanuló diákjaival, és az ezekbe az országokba utazó hazai szakemberekkel. A tapasztalatcserén túl a rendezvényeken felkészítik a harmadik világ országaiba utazó magyar szakértő­ket azokra a feladatokra is, amelyeket tudományos, gazdasági és kulturális ke­rületeken kell majd ellátniuk. Magyar­­ország 25 fejlődő országgal tart fenn gaz­dasági, műszaki-tudományos kapcsola­tot. A konferencián részt vesznek az UNIDO és a FAO képviselői is. Az ünnepélyes megnyitót dr. Bognár József akadémikus, az MTA Afroázsiai Kutató Intézetének igazgatója, a Világ­gazdasági Tudományos Tanács elnöke tartja. Nagy érdeklődéssel várják a ha­zai szakemberek a nemzetközi hírű dr. Ing M. H. A. Hamdy, az UNIDO ipar­­politikai és tervezési osztályvezetőjének előadását. S 1971. ÁPRILIS 8, CSÜTÖRTÖK Befejeződött az úttörővezetők IV. öts^Ss Konferenciája

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék