Magyar Hírlap, 1973. április (6. évfolyam, 90-118. szám)

1973-04-02 / 91. szám

faurt ^ VI _______ __ Megjelenik a Hét minden nap- M8I ES8M jó", szombaton és vasárnap­ig|| |§§ M M§, JT ARA: 1 FORINT oldalon. Kiadja a Lapkiadó @HBL ^ v AJRWH DH| iB |pj|| JS JKBVEk 8SH RmM RmP&Si Előfizetési díj egy hónapra Vállalat. Szerkesztőség es ki- RgSI ihT“* « Mjt jjjM HR §|| HHbK &MN IjM Aflj KM­­*^@1 §3? lB 25,- forint. Előfizethető a­lap­adóhivatal: Bpest. VII , Lenin ||&Sa A® f/k aMH yj&& gg BfflPqle Hfl «Sj Mm KWm% [KI­E« kézbesítőknél, bármely posta­körút 9-11. (postai irányító- jtBB HU SSr BfcJ 3f$ EgOy ly 1|R W&&5S hivatalban és a posta hírlap­szám: 1393. Bpest. Pf. 305.) jjjfZg jwrtgB fR Bf 8R Hngr MM |jp*J U® pip; KSj ®8 ifi üzleteiben. Külföldön a Kul-A szerkesztőség és a kiadó- Eal BMfe ~JtfijS mXi Mm 5*13 W& P|§ pl Be BM Tjal JSjtjj R­?(| jdj& ’EUk ny PH túra Könyv és Hírlap Külke­hivatal telefonszámai: 221— iffijjj w© PSfcapB He! |B Ifjg jjfl SS­gE$Tj am­in­s3 vTl flfll____jpj3p»frf % Il Ka­reskedelmi Vállalat kirendelt­él V HH Brm ^H|^ Hl HTbR H ®k HH HM HH Ml VA BBfl BM ■■ Mi és bizományosai ter-350. Terjeszti a Magyar Posta. tesztik. rTvFOLYAM. SZÁM ..... POLITIKAI NAPILAP Az olasz kormányválság jelei (MTI) Enrico Berlinguer, az Olasz Kommunista Párt főtitkára Milánóban egy nagygyűlésen kijelentette: Olaszor­szágban napról napra mind világosabban kibontakoznak a kormányválság jelei. Egyebek között olyan tények tanúsítják ezt, mint a nemzeti valuta devalválása, az árak emelkedése, a polgári és demok­ratikus szabadságjogok megsértése. Ber­linguer hangsúlyozta: maguk a kormány­­koalíció pártjai is nyilvánosan beismerik, hogy a jelenlegi kormány nem ért el si­kert, nem érte el céljait. KGST-tanácskozás (TASZSZ) Osvaldo Dorticos, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, a köztár­saság elnöke szombaton fogadta a KGST- tagállamok külkereskedelmi miniszter­­helyetteseinek havannai tanácskozásán részt vevő küldöttségek vezetőit. A talál­kozón jelen volt Marcelo Fernandez, a Kubai Kommunista Párt Központi Bi­zottságának tagja, külkereskedelmi mi­niszter. Kambodzsa bombázása veszélyes amerikai elkötelezettséghez vezethet Nixon és Thieu ma megkezdi tárgyalásait (AP, Új Kína) Az amerikai légierő csendes-óceáni parancsnokságának köz­leménye szerint az amerikai repülőgépek, közöttük nehézbombázók, folytatták a Kambodzsa elleni akcióikat. A légitáma­dásokról részleteket nem közöltek, s azo­kat továbbra is azzal indokolták, hogy a Lon Nol-rendszer kívánságára hajtják végre. A kambodzsai beavatkozás veszélyeire és kockázataira hívja fel az amerikai kormány figyelmét a New York Times vasárnapi számának egyik cikke. A cikk­író rámutat, hogy az amerikai légierő kambodzsai akciói kiáltó ellentétben áll­nak Nixon elnök korábbi önelégült kije­lentéseivel az Egyesült Államok indokí­nai katonai szerepének felszámolásával kapcsolatban. „A valóság az — írja a lap —, hogy ezek a légitámadások magukban hordják egy újabb amerikai kötelezett­ségvállalás csíráit, mégpedig egy másik, bizonytalan lábakon álló délkelet-ázsiai rendszer mellett. Az országnak és a kong­resszusban helyet foglaló választott kép­viselőknek joguk van követelni, hogy a kormány tettei is tükrözzék azt a végle­gességet, amelyet Nixon szavakban meg­ígért.” Az Egyesült Államok kongresszusában élesen bírálják a kambodzsai területek bombázását. Clifford Case republikánus szenátor és Frank Church demokrata sze­nátor közölte: olyan indítványt terjeszt a kongresszus elé, amely megtiltja, hogy az Egyesült Államok légi-, szárazföldi és (Folytatása a~­5. oldalon) Hó a Kékesen, vadvirág a lankákon Sok ezer kiránduló a tavaszias vasárnapon A napsütéses, kellemes tavaszi idő sok ezer budapestit hívott a szabadba. Vasár­nap már kora reggel megteltek a kirán­dulókat szállító buszok, villamosok és HÉV-szerelvények. A BKV a menetrend­­szerű 819 autóbusz mellett reggel 20, a délutáni labdarúgó-mérkőzések idején to­vábbi 20 tartalékbuszt helyezett forga­lomba. Sűrítették a hűvösvölgyi és a zug­ligeti járatokat, a János-hegyre 3—4 per­cenként indultak a kocsik. A szentendrei HÉV budapesti végállomásánál reggel ki­sebb torlódás keletkezett, ezért a szerel­vényekhez újabb kocsikat kapcsoltak. A MÁV a Nyugati pályaudvarról a Duna­kanyarba indított külön járatokat. A Vidám Parkot 25 ezren keresték fel, az Adatkertet több mint tízezren tekin­tették meg. Tegnap első ízben, délután 3 óra helyett 6 óráig tartottak nyitva a strandok. A Széchenyin 4500, a Szabad­ság strandon 2500 ember fürdőzött, napo­zott. A zöldvendéglők is felkészülten fo­gadták a kirándulókat. A Normafa étte­remben például mintegy 2000 vendég for­dult meg. A verőfényes tavaszi hétvége sok ki­rándulót és vikendezőt biztatott balatoni Mandulásra. Megkezdődött a munka a kiskertekben, és sokan hozzáláttak a nya­ralók építéséhez. Siófokon a télen-nyá­­ron nyitva tartó Napfény Szállóban szom­baton és vasárnap mintegy 100 nyugat­német, olasz, jugoszláv és osztrák vendég töltötte a hét végét. Megélénkült a hajó­forgalom is a balatoni hajókon, a kom­pon több mint 1000 kiránduló utazott, és csaknem 500 jám­űvet szállítottak a két part között. Heves megye kirándulóhelyeit is sokan keresték fel. Az ország tetején, a Kékes­tetőn még vastag hófoltok emlékeztettek a télre, de az alacsonyabban fekvő déli oldalról a turisták már vadvirágokkal tértek haza. Egerben a Dobó István Vár­múzeumot és a vár kazamatáit mintegy 1500-an keresték fel. Az ország legláto­gatottabb múzeumában ezen a napon kü­lönösen a diákok éltek azzal a kedvez­ménnyel, hogy április 1-jével ingyenesen látogathatják a múzeumokat. Bizonytalan, hogy az április 4-i ünne­pünk és a jövő vasárnap is ilyen kirán­dulásra alkalmas időt hoz-e. A Meteoro­lógiai Intézet szerint az óceán felől hű­vösebb levegő áramlik szárazföldünk fe­lé. A felhőzóna vasárnap a Kárpát-me­dencét is elérte, egyelőre 1500 kilométe­res körzetben nincs jelentős csapadék, így nagyobb esővel, legalábbis egy-két napon belül, nem számolhatunk. Útra készen a legújabb tengeri hajónk Megindult a Dunán­ a személyforgalom A magyar hajózás múlt évi eredmén­yei-­ ről és idei feladatairól, terveiről adott tá­jékoztatást Kovács István, a MAHART vezérigazgató-helyettese.­­ Tavaly a hajózás egyes ágai közül a tengerhajózás a tervezettnél minden szempontból többet nyújtott. A folyam­­hajózás minden szállítási igényt kielégí­tett, és a nagy nemzetközi konkurrencia ellenére is teljesítette tervét. A belső áruszállításra is nagy erőt összpontosítot­tunk, erre egy jellemző adat: a folyam­­hajózásunk egységei tavaly kétmillió ton­na árut szállítottak. Személyhajó-állomá­­nyunk a Sólyom szárnyashajóval gyara­podott. A balatoni hajózásunk némi csök­kenést mutat, viszont a balatoni komp­járatok rekordforgalmat bonyolítottak le tavaly.­­ Az idei tervekről is szeretnénk tá­jékoztatni olvasóinkat. Hogyan alakul a tengerhajózás? — Tavaly a Szovjetuniótól vásároltunk két darab 13 600 tonnás tengerjáró hajót. Az egyik, az Ady, már közlekedik, a Pe­tőfi átvételét most kezdtük meg, és áp­rilis közepén indul első útjára, Indiába. Ez a hajónk már érinteni fogja Bangla­­desht, valamint Singapore-t. Magyar árut szállít, és nyersgumival tér majd vissza. Az idén tengerhajóink Libanon, az Egye­sült Arab Köztársaság, Szíria és Török­ország érintésével szállítanak majd árut. A Földközi-tenger nyugati térségében megindul a forgalom Algír—Tunisz— Marokkó—Spanyolország útvonalon is. — Folyamhajózásunk hogyan fejlődik? — Szeretnénk tevékenyebben bekap­csolódni a magyar—szovjet árucsere-for­galomba. A szovjet hajók már berendez­kedtek a személygépkocsi szállítására. Mi is szívesen részt vennénk a Zsigulik szál­lításában. Egy-egy hajó 150 gépkocsit tud­na Budapestre szállítani. A hajóparkunk az idén két új korszerű uszállyal gyarap­szik.­­ A hazai közönséget elsősorban a személyforgalom érdekli. Ez érthető is, hiszen itt a tavasz, mind többen és töb­ben akarják igénybe venni a MAHART hajóit. Milyen terveik megvalósítására kerül sor az idén? — Azzal kezdem, hogy április elsején megindult a Dunán a menetrendszerű ha­jóforgalom. Az ötnapos munkahét miatt megváltoztattuk a menetrendet, és szom­batonként is több­ járatot indítunk, mint (Folytatás a L a 2. oldalon) Csökkent a nézőszám Szökik az élboly a labdarúgó NB I-ben A közönségnek és a játékosoknak egyáltalán nem volt okuk a panaszra. Vasárnap nagyszerű időben kezdődtek el a labdarúgó-mérkőzések. A közönség azonban mintha a kiránduláshoz pártolt volna, mert a múlt hetihez képest közel negyvenezerrel csökkent a nézőszám a bajnokság első osztályában. A táblázat élén és végén helyet foglaló együt­tesek egyaránt nagy becsvággyal küzdöttek a bajnoki pontokért. A Népstadionban az Újpesti Dózsa nagy csatában győzte le a Bp. Honvédot. Kemény volt a küzdelem a Hungária körúton is. A Diósgyőrbe látogató Tatabánya viszont még mindig nem tudott kikerülni a hullámvölgyből, a hazaiak akár nagyobb arányban is győzhettek volna. Lehet, hogy a találkozók egyre növekvő fontossága miatt bizonytalankodtak annyira a csatárok a kapuk előtt. A fordulóban mindössze 18 gól esett. A góllövő listán az Újpesti Dózsa biztató formában lévő csatára, Bene Ferenc ismét átvette a vezetést Kozmától, a Bp. Honvéd gólzsákjától. Szombati veresége után a Ferencváros helyet cserélt a Vasassal, az Újpesti Dózsa viszont vasárnapi győzelmével már 5 ponttal vezet a bajnoki táblázaton. A Ferencváros és a Bp. Honvéd egyébként elvesztette tavaszi veretlenségét. Az élboly, az Újpesti Dózsa, a Vasas és a Ferencváros megugrott, a derékhad pedig leszakadt a bajnoki verseny­futásban. Mai számunkból: Mezőkövesdi tavasz Táncsics Mihály lapja (3. oldal) Magyarok Szlovákiában (4. oldal) Lulu (6. oldal) Új vezetés — régi feladatok (11. oldal) Jelentés Szarajevóból Mi történt a labdarúgópályákon?­­ (12. oldal) Bene góljával Ú. Dózsa—Bp. Honvéd 1:0 (0:0) Népstadion, 20 000 néző, vezette: Bi­­róczky. V. DÓZSA: S­zen­tm­ihál­yi — Kőtár, Harsányi, Juhász, Dunai m., Horváth, Fazekas, Tóth, Bene, Nagy, Zámbó. BP. HONVÉD: Bicskei — Egervári, Hojszák, Lukács, Pál, Szűcs, Morgós, Kocsis, Kozma, Pintér, Bódi. Álmos iramban kezdődött a mérkőzés. Az első fél órában a Honvéd támadott valamivel többet, s csatárainak néhány helyzetük is akadt. Az újpesti védők eb­ben a játékrészben gyakran csak sza­bálytalanság árán tudták szerelni a Hon­véd csatárait. A 19. percben Kozma 18 méteres lövése Horváth felemelt kezéről pattant vissza a mezőnybe. A 21. percben Pintér 20 méteres óriási lövése alig kerülte el Szentmihályi ka­puját. Fokozatosan feljött az Újpesti Dózsa, bár támadásait sok hiba kísérte. A 34. percben Bene az ötösről óriási helyzetben Szűcsbe lőtte a labdát. Egy perccel később Nagy László kitűnő lab­dát kapott Zámbótól, de a kifutó Bicskeit találta el. Három perccel a félidő befejezése előtt , Fazekas 10 méteres lövését védte Bicskei. Dózsa-támadásokkal kezdődött a má­sodik félidő és a 63. percben egymás után két alkalommal is csak kérésen múlott, hogy Bicskei hálója érintetlen maradt. Előbb Bene, majd Fazekas lövését védte a Honvéd kapuvédője. A 68. percben Fazekas helyére Kellner állt be. A 70. percben a Honvéd szerezhetett volna gólt. Kozma beadásáról azonban az ötösön Morgós lekésett. Ismét Bicskei percei következtek. Zám­bó, Kellner, majd Dunai III. nagy lövését védte bravúrral. Az egyre fokozódó Dózsa-nyomás a 75. percben góllá érett. Bene előbb Szűcsöt, majd Pintért és Hojszákot csapta be és 16 méteres nagy erejű lövésével szemben Bicskei tehetetlen volt (1:0). A 81. percben a Honvéd is kihasználta cserelehetőségeit, Bódi és Lukács ment le, Kádár és Füle folytatta a játékot. Az utolsó percekben a Honvéd elkese­redetten támadott, de nem sikerült egyen­lítenie. Az elmúlt heti gólparádé után most csalódottan távozott a Népstadion közön­sége. Sem a játék színvonala, sem irama nem mutatta, hogy a magyar labdarúgás két élcsapata játszik a pályán. Több gól­helyzete alapján a Dózsa megérdemelte a győzelmet Jók: Harsányi, Tóth, Bene, Nagy, illet­ve Bicskei, Szűcs, Kozma. Az NB I állása I. II. Dózsa 20 IS 1 3 55:12­­3 .■ Vasas 20 12 4 4 36:21 28 3. Ferencváros 20 11 5 4 42:25 27 4. Bp. Honvéd 20 8 7 5 40:24 23 5. Rába ETO 20 11 1 8 34:25 23 6. Videoton 20 10 3 7 28:23 23 7. Csepel 20 6 10 4 30:21 22 8. Zalaegerszeg 20 7 4 9 23:27 18 9. Szegedi EOL 20 5 8 7 21:31 18 10. Salgótarján 20­­ 5 9 24:31 17 11. Tatabánya 20 6 5 9 17:24 17 12. MTK 20 4 9 7 21:29 17 13. VM Egyetértés 20 5 7 8 18:32 17 14. Komlói B. 20 2 9 9 15:35 13 15. Pécsi MSC 20 2 8 10 14:33 12 16. Diósgyőr 20 3 8 11 13:38 12 A góllövők élén 16 gólos: Bene (Ü. Dózsa). 15 gólos: Kozma (Bp. Honvéd). 11 gólos: Fazekas (Ü. Dózsa). 10 gólos: Pusztai (Bp. Honvéd), Váradi B. (Vasas). 9 gólos: Glázer (Rába ETO), Mucha (FTC), Németh M. és Szurgent (mindkettő Csepel). 8 gólos: Antal (Szeged), Juhász I. (FTC).

Next