Magyar Hírlap, 1973. május (6. évfolyam, 119-148. szám)

1973-05-28 / 145. szám

Magyar Hírlap Tengeri szállítás Mammutok a hullámokon Az Egyesült Nemzetek Szervezetének statisztikusai a közelmúltban kiszámítot­ták, hogy a földkerekségen lebonyolított teherszállítások összes volumenének több mint 80 százalékát hajón szállítják! Rá­adásul, az adatok tanúsága szerint, az utolsó három évtizedben a tengeri szál­lítások hallatlanul gyors növekedést mu­tattak. 1937-ben összesen 490 millió ton­na árut szállítottak a világ teherhajó­­flottái, harminchárom évvel később, 1970- ben már több mint két és fél milliárd tonnát, s a becslések szerint 1975-re ez a szám hárommilliárd tonna fölé emelke­dik. Az utóbbi évtizedben a világkereske­delem rendkívüli gyorsasággal nőtt, éven­te csaknem 10 százalékkal. A tengeri szál­lítások üteme azonban nagyjából nyomon tudta követni ezt a fejlődést: az utóbbi évtizedben csaknem évi 9 százalékkal bő­vült a tengeri teherszállítás. Japánok előre A második világháború előtti helyzet­hez képest nagyszabású eltolódás tapasz­talható, ami voltaképpen a nemzetközi munkamegosztásban bekövetkezett módo­sulásokra vezethető vissza. A háború előtti utolsó békeévben, 1938-ban, még az Európa és Észak-Amerika közötti forga­lom tette ki a teljes tengeri teherszállí­tás tonnaterhének 68 százalékát. Az ENSZ statisztikája szerint ez a részesedés je­lenleg már csak 50 százalék körül van. Az eltolódás lényeges oka az, hogy a ja­pán tengeri teherszállítás gyorsabban nő, mint minden más országé. Lényegében ez­zel magyarázható, hogy 1950 és 1970 kö­zött, tehát az utóbbi két évtizedben az ázsiai tengeri teherszállítás részesedése a világforgalomból 15,8 százalékról csak­nem 30 százalékra nőtt. Jelenleg ennél valamivel több Európa részesedése (34 százalék), s ez az utóbbi húsz évben lé­nyegesen nem módosult. Ezzel szemben Észak-Amerika részesedése két évtized alatt 30 százalékról 17­ százalékra esett vissza. Eltekintve tehát az önmagukban lényeges, ám világméretekben másodla­gos tényezőktől, a tengeri kereskedelem „súlyelosztását” alapvetően az Észak- Amerika és Japán közötti kereskedelmi erőviszony-eltolódással lehet magyarázni. A tankhajó uralma két szovjet közgazdász, Levikov és Ka­nin, a Mezsdunarodnaja Zsizny című szovjet folyóirat hasábjain közzétették vizsgálatuk eredményét a tőkés tengeri teherszállítás legfontosabb ágazatainak helyzetével és problémáival kapcsolato­san. Első lényeges megállapításuk, hogy az 1960-as évek kezdete óta az olaj- és olajtermékek tengeri szállítása a teljes tengeri teherforgalom nem kevesebb, mint 50 százalékát teszi ki! A tankhajó­flották növekedése rendkívül gyors. Jelen­leg 90 millió tonna körül van a tankhajó­flotta teljes űrtartalma. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi évtizedben több mint 100 százalékos volt az emelkedés. Ez az évtized volt a 100 000 tonnánál nagyobb óriás tankhajók megjelenésének időszaka. 1960-ban még csak egyetlen ilyen tank­hajó volt forgalomban, tíz évvel később már 278, s e „mammut tankhajók” a tel­jes olajflotta szállítási kapacitásának több mint a felét adták! A küszöbönálló nemzetközi olajharc szempontjából rendkívül fontos tény, hogy a tőkésországok tankhajóflottájának 40 százaléka van az olajkartellhez tar­tozó nagy monopóliumok kezén. (A rang­sor, millió tonnában: 1. Royal Dutch—Shell 7,9; 2. Standard Oil of New Jersey 6,2; 3. British Petroleum 3,7; 4. Texaco 2,5; 5. Mobil Oil 1,8; 6. Gulf Oil 1,7.) A Közös Piac brüsszeli főbizottságának szakértői szerint a legközelebbi jövőben az olaj- és olajtermékek szállítása rend­kívül gyors ütemben fog tovább növeked­ni, miután az energiaigény rohamosan nő. Eszerint 1980-ban az olaj és olajtermékek tengeri szállítása meghaladja majd a 2 és fél milliárd tonnás szintet — tehát több lesz, mint az egész jelenlegi tengeri teherszállítás. Ez egyben az­t jelenti, hogy a nemzetközi olajharc helyzetét a követ­kező évtizedben az dönti majd el, meny­nyire lesznek képesek az olajtermelő or­szágok olyan szállítóflotta létesítésére, amely felveheti a versenyt a kartellcégek flottájával. (Gazdaságilag a feladat nem megoldhatatlan, ha arra gondolunk, hogy az ötvenes években még a teljes nemzet­közi olajflotta 80 százaléka volt e mono­póliumok birtokában.) Levikov és Kanin tanulmánya figye­lemre méltó adatokat közöl a tengeri te­herszállítás más területeiről is. Norvég és nyugatnémet források alapján közük például, hogy a száraz ömlesztett rako­mányt szállító hajóflotta (bulk-carrier) teljes nagysága 82 millió tonna, a tőkés­országok teherflottájának csaknem 36 szá­zaléka. Ez 1960-hoz képest több mint ti­zenkétszeres emelkedést jelent, és itt is megfigyelhető a gazdaságosabban üzemelő nagyhajók előretörése. A 18 000 tonnánál nagyobb hajók aránya e flottán belül tíz év alatt 17 százalékról 74 százalékra emel­kedett. Az ilyen típusú hajókat általában a nagy nemzetközi bányászati és fémipari monopóliumok működtetik. Gebr ­OQ) ( NÉPGAZDASÁG-VILÁGGAZDASÁG 1973. MÁJUS 28. hétfő 7 Kartell és konzorcium A szállítási volumenben az olaj és a bányászati termékek után a harmadik he­lyet a tengeri gabonaszállítás foglalja el. Ennek arányai azonban a termelési viszo­nyok labilitása következtében sokkal na­gyobb ingadozást mutatnak. Természetesen a tőkés világ tengeri ha­józását is monopolista alapon, kartellek létrehozásával szervezték meg. A hajózási kartellek általában megállapodásokat köt­nek egymással, az általános szállítási fel­tételek, tarifák stb. ügyében. Az egyik legismertebb hajózási szaklap, az angol Crower's szerint jelenleg körülbelül 360 kisebb-nagyobb hajózási kartell műkö­dik a tőkés világban. Ugyanez a forrás megemlíti, hogy a legutóbbi időkben a tengeri szállításban a konzorcium típusú monopolista egyesülések egyre inkább előretörnek. Ez még nagyobb egységek létrehozásához vezet. A konzorcium a leg­több esetben több kartell szövetsége, amelyek egységesen irányított, közös pénzügyi alappal és közös nemzetközi ügynökhálózattal rendelkező szervezetet hoznak létre. Ilyen konzorcium például a Nagy-Britannia és Ausztrália közötti for­galom jó részét lebonyolító OCL (Over­seas Containers Ltd), amelyet négy nagy angol cég alapított, s mindegyikük a részvények 25 százalékát tartja kézben. A kartellek növekedése és a konzorciu­mok előretörése az utóbbi időben még jobban kiélezte a fejlődő országok vi­szonylagos elmaradását. Az iparilag fej­lett tőkésországok flottái jóval gyorsabb ütemben nőnek, mint a fejlődő országo­ké, amelyek névleg a teljes teherszállító flotta 58 százalékát tartják kézben. A va­lóságos arány ennél jóval kedvezőtlenebb, miután az olyan nagy kereskedelmi flot­tával rendelkező országok, mint Panama vagy Libéria hajói valójában a nagy nem­zetközi (elsősorban amerikai) hajózási kartellek és konzorciumok kezében van­nak. A tengeri szállítás területén tehát tar­tós konjunktúrára és, ezzel párhuzamo­san, sokoldalú pozícióharcra kell számí­tani. Jelenleg a tőkésországok teljes ke­reskedelmi hajótere 230 millió tonna kö­rül van. Egy japán becslés szerint hét év alatt ez csaknem megkétszereződhet. A japánok ugyanis 1971 és 1975 között évi 20 millió, 1975 és 1980 között pedig évi 26—28 millió tonnányi új hajótér megjele­nésére számítanak a tőkésországokban. A fejlődésnek ez az üteme nagyon is reális­sá teszi azt a veszélyt, hogy a harmadik világ országainak részesedése még tovább csökken, és a nemzetközi szállítás szem­pontjából még inkább függő helyzetbe ke­rülnek a vezető tőkés hatalmakkal szem­ben. . \ \\ G. E. Panaszkrónika Listavezető: a rossz minőség Munkatársunktól. Mit sérelmeznek a vásárlók? — erre ad átfogó választ az Országos Kereske­delmi Főfelügyelőség panaszirodájának jelentése. Az év első három hónapját ösz­­szegező statisztika szerint az irodához 327 bejelentés érkezett, 37 százalékkal kevesebb, mint 1972 azonos időszakában. A panaszok között legnagyobb arányban — 34 százalék — változatlanul a minő­ségi kifogások szerepelnek. Az áruellátást kifogásoló bejelentések — 29 százalék — elsősorban a tartós fogyasztási cikkek akadozó alkatrész-utánpótlását bírálják. Sokan tették szóvá, hogy nem megfelelő az alsó- és felsőruházati termékek méret- és színválasztéka. A panaszoknak több mint a fele — 57 százaléka — az iparcikk-kereskedelem­mel kapcsolatos. A vásárlók elsősorban a híradástechnikai termékek minőségét és a garanciális javítást kritizálták. Sok jel­zés érkezett a televíziók gyakori hibáiról, s kifogásolták a Budapest, a Selga, a Szatmár rádiókészülékek minőségét is. Baj van a magnókkal is, néhány import­készülék alkatrész-utánpótlása nehézkes. Ismét hiány volt gombelemből és három­voltos vádelemből. A jelentés rámutat, hogy panaszok ér­keztek egyes olajkályhák — főként a Mi­­nikalor és a Mekalor,— minőségére, va­lamint a javítási nehézségekre. Alkat­részhiány miatt elhúzódott néhány ház­tartási géptípus, főként a Hajdú Super és az NDK automata mosógép javítása. A bútorkereskedelemre viszont keve­sebb a panasz, bár több vásárló sérel­mezte, hogy az időközben életbe lépett­ árváltozások miatt a megrendelt bútorok egy részét csak később szállították, ter­mészetesen az új árat számlázva A ru­házati kereskedelemben legtöbben a női csizmákra, a férfinadrágokra, az import gyapjúkabátokra és ingekre panaszkod­tak. Azt is bírálták, hogy szűk az olcsó öltönyök választéka. Az élelmiszer-keres­kedelemre 15 százalékkal több bejelentés érkezett. Az Országos Kereskedelmi Főfelügye­lőség a jelentést összegezve megállapítja, hogy a panaszok számának csökkenésé­hez hozzájárult a fogyasztók körültekin­tőbb tájékoztatása és a kereskedelmi dol­gozók gondosabb munkája. Több mint egymillió látogató Vasárnapi csúcsforgalom a BNV-n A BNV legforgalmasabb napja az eddi­gi tapasztalatok szerint mindig a máso­dik vasárnap. Most is több mint 140 ezer volt a látogatók száma, s így a megnyitás óta a BNV-t több mint egymillió vendég kereste fel. A hűvösebb, borúsabb időjá­rás is vonzotta a közönséget. Már jóval 10 óra előtt, azaz a vásár kapunyitását megelőzően, több ezren várakoztak a be­járatoknál, s az autóparkolók is kezdtek megtelni mindkét vásárvárosban. A hét végére csaknem 150 vidéki különautó­­busz, több szovjet, osztrák turistacsopor­tot szállító busz érkezett a vásárra. Va­sárnap délben az éttermekben, csárdák­ban is már alig lehetett helyet kapni. Pandur Ferenc, a BNV igazgatója az eddig eltelt kilenc nap tapasztalatairól szólva elmondta, hogy a vártnál jóval többen keresték fel a kőbányai vásárvá­rost. Így vasárnapra a 12 K jelzésű kü­­lönautóbusz mellé öt-hat pótjáratot is beállítottak a várható nagy forgalom le­bonyolítására. Bár a városligeti pavilo­nok népszerűbbek, és ez természetes is, hiszen a lakosság már megszokta, az Al­­bertirsai úti vásárrész 6600 férőhelyes parkírozója általában már mindennap a kora délutáni órákra éppúgy megtelt, mint a ligeti. A BNV az utolsó napokban kora délelőttől a nagyközönségé, hiszen vége a szakmai napoknak, amelyek egyéb­ként­ a vásár igazgatóságának vélemé­nye szerint eredményesebbek, színvona­lasabbak voltak a korábbi évekénél. Jól sikerült megosztani az érdekessége­ket a két vásárváros között, nem volt fennakadás a Városliget és Kőbánya ösz­­szeköttetésében, megfelelően indították a K-jelzésű járatokat. Kedden megkezdik a bontást, a több mint tízezerfajta kiállítási tárgy elszál­lítását mindkét vásárvárosból. OMFB-tanulmány a BNV jövőjéről Budapest vásárváros — holnap A két évszázados Városliget búcsúzik a vásárpavilonoktól; az egykori városerdő — amelynek parkosítását Boráros János­nak, Pest város főbírójának javaslatára, mintegy 150 esztendeje kezdték meg — jövőre ismét árnyat adó liget, a sportolni­­szórakozni vágyók pihenőparkja lesz. Jövőre tehát végérvényesen Kőbánya nyújt otthont a hazai és a külföldi kiál­lítóknak; az idei, részleges bemutatkozás ígéretesen sikerült. Az Albertirsai úton minden szempontból ideális vásárváros alakítható ki, ám hogy milyenné formá­lódjon, miként alakuljon a vásár jövője, az tervszerű fejlesztést, kellően átgondolt intézkedéseket kíván. A kormány, az átte­lepítéssel egyidejűleg, határozatot hozott a BMV szakosításáról is; ezt követően az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság tíztagú munkabizottsága — további szak­értők közreműködésével — tanulmányt készített a budapesti nemzetközi vásárok továbbfejlesztéséről. Az OMFB munkabizottságának állás­­foglalása szerint helyes, ha az eddigi ál­talános jellegű vásár szakosodik; ma már világszerte csak néhány univerzális nem­zetközi vásárt tartanak számon (ilyen a többi között a poznani, a plovdivi, a gö­­teborgi, az izmiri), az országok többsége szakvásárokat rendez. Budapest 1974-től évente két nemzetközi vásár színhelye lesz, tavasszal a beruházási javakat, az őszi BNV-n pedig a fogyasztási cikkeket állítják ki. Ám ez az első lépcső csupán a szakosodás felé vezető úton, előrelát­hatólag öt-tíz éves — az ország termelési és külgazdasági struktúrájától függő — folyamat, amíg a BNV területén jelentős nemzetközi érdeklődésre számot tartó szakvásárok lesznek. A szakosítás megköveteli, hogy az áru­bemutatókat szakmai csoportok szerint rendezzék, vagyis az azonos termékeket egy helyen állítsák ki, függetlenül attól, hogy melyik országban készültek. Ez öss­­szehasonlításra ad módot, s a korábbiak­nál is inkább versenyre ösztönöz. Az OMFB a szakmai csoportok tavaszi—őszi megosztásakor ügyelt arra, hogy a két vá­sár között ne keletkezzenek aránytalan­ságok, s igyekezett olyan tematikát kidol­gozni, amely az őszi vásárt is vonzóvá teszi a külföldi kiállítók számára. Ezért a termelőeszközök néhány csoportját — a könnyűipari, az élelmiszeripari, a fa­ipari, a mező- és erdőgazdasági gépeket — az őszi BNV-re javasolja. Végső soron mindkét termékbemutató úgynevezett „több célú szakvásár” lesz. A tavasz tehát — már jövőre is — a beruházási javaké. A tanulmány nyolc szakmai csoportot javasol: műszeripar, híradástechnika; irodagép- és számítás­­technika; energiatermelés, villamosgép­gyártás; fémmegmunkálás, kohászat; építőipar, klímatechnika; közlekedés, anyagmozgatás; vegyipar; bányászat. Mérlegelhető, hogy néhány közérdekű té­ma — például a környezetvédelem — is teret kapjon a tavaszi vásáron. Tekintve, hogy e szakmai csoportok feltehetőleg kevesebb érdeklődőt vonzanak majd, mint a fogyasztási cikkek bemutatója, az OMFB egyéb kulturális rendezvényeket, kereskedelmi akciókat javasol­t a BNV- vel egyidejűleg, ám a vásárváros terüle­tén kívül. A tanulmányban arra is talá­lunk utalást, hogy a zsúfoltnak látszó ta­vaszi tematika miatt egyes szakmai cso­portok bemutatójára csak kétévenként kerüljön sor. Az őszi BNV-nek kilenc témája lenne: öltözködés, otthon (bútorok, tévék, dísz­tárgyak és egyéb iparcikkek, valamint a családiház-építés); háztartás; élelmezés; mező- és fagazdasági gépgyártás; papír­áruk, könyvkiadás; nyomdaipar; szabad­idő és idegenforgalom; autó-motor; cso­magolástechnika. A nagyközönséget fel­tehetőleg ez a kiállítás vonzza majd job­ban. Az utóbbi években a Városligetben több önálló szakvásárt tartottak — elsősorban azért, mert az évente egyszer megrende­zett BNV-n nem kaphattak helyet. Most e szakkiállítások többsége otthonra lelhet valamelyik BNV-n, az OMFB munkabi­zottságának javaslata szerint viszont to­vábbra is önállóan rendeznék meg a Hungaroplast és a Hungarocorr szakki­állításokat. A Hungaroplast már eddig is figyelmet érdemlő nemzetközi vonzerőre tett szert, s jelentősége a műanyagok fo­kozott térhódításával feltehetőleg növek­szik. A kétévenként sorra kerülő Hunga­rocorr témája nagy fontosságú — a kor­rózióellenes technika —, ez indokolja a megkülönböztetett figyelmet. A későbbiekben — öt-tíz év múlva — a BNV-től függetlenül egyéb budapesti szakvásárokra is sor kerülhet. A tanul­mány hat ilyen szakkiállítást tart indo­koltnak: öltözködési cikkek szakvására; szabad­idő, autó-motor, idegenforgalmi szakvásár; a nehéz híradástechnika egyes gyártmányai; orvosi műszerek, gyógyá­szati felszerelések és eszközök; iroda­technika és adatfeldolgozás; vegyipari szakvásár. Szóljunk még az ötévenként megren­dezésre kerülő Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár továbbfejlesztéséről is. Ez azért in­dokolt, mert a mezőgazdasági kiállítás egybeesik az őszi BNV-vel, továbbá: az újjáalakuló vásárvárosban nehézségeket okozhat az állatok elhelyezése és gondo­zása. Az élelmiszeripari és mezőgazdasági gépek bemutatása megoldott: a BNV ré­szét alkotják majd A Mezőgazdasági Ki­állítás és Vásár pedig sok szempontból megfelelőbb környezetre találna vala­melyik mezőgazdaságilag fontos terület központjában, például Kecskeméten, Deb­recenben, vagy akár a Hortobágyi Nem­zeti Parkban. Kétségkívül ez jelentős feladatot támasztana a rendezésre vállal­kozó várossal szemben — megfelelő ide­genforgalmi és vendéglátóipari hálózat­nak kellene kiépülnie —, ám az egész­ségtelen Budapest-centrikus szemlélet ily módon is enyhülhetne. F. T.

Next