Magyar Hírlap, 1983. október (16. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-27 / 254. szám

Magyar Hírlap a nap hírei Rőfre? Nem mindennapos dilemmába került a minap egy kérelem kap­csán a Fővárosi Tanács utcane­vek engedélyezésére hivatott fő­osztálya. A kérvényt az MTESZ Gépipari Tudományos Egyesület kebelében működő Pattantyús­­emlékbizottság nyújtotta be a neves akadémikus, műegyetemi professzor születésének közelgő 100 éves évfordulója alkalmából. Pattantyús Abrahám Géza mo­nográfiák egész sorával gazdagí­totta a magyar és a nemzetközi mérnöki kultúrát. Több évtizedes tanárkodása alatt mérnökgenerá­ciók nőttek fel. Az emlékbizott­ság javaslatára az évfordulón mellszobrot állítanak fel, tudo­mányos emlékkötetet adnak ki, kiállítás nyílik az ünnepség je­gyében, s kérték, nevezzenek el utcát róla. Az elutasítás indoka mindösz­­sze ennyi: a professzornak túl hosszú a neve. Való igaz: bármikor ki lehe­tünk téve annak, hogy szabvá­nyosnak nem nevezhető híressé­geink nevükkel is túlnőnek a megengedett méreteken; ugyan­akkor a lemezből készített utca­táblák szabványméretű tömeg­gyártmányok. A dilemma való­ban megoldhatatlannak tűnik. Legalábbis egyfajta szabvány­logika törvényei szerint... Sz. M. Kitüntetések Az Elnöki Tanács kimagasló munkásságuk elismeréséül, 60. születésnapjuk alkalmából Ko­rnes Lászlót, a Lakástextil Válla­lat vezérigazgatóját és Kéri Lászlónét, a REMIX Rádiótech­nikái Vállalat gyáregységi igaz­gatóját a Szocialista Magyaror­szágért Érdemrenddel tüntette ki. A kitüntetéseket Méhes Lajos ipari miniszter szerdán adta át az Ipari Minisztériumban. Az Elnöki Tanács nyugállo­mányba vonulásuk alkalmából, eredményes munkásságuk elisme­réséül Faragó Andort, a Lenin Kohászati Müvek gyáregységvé­­zetőjét és Zsolnai Lászlót; a Cse­pel Vas- és Fémművek termelési igazgatóját a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntette ki.- A kitüntetéseket Soltész István ipa­ri miniszterhelyettes adta át. ' . XhLio A nyári vízellátásról Az Országos Vízügyi Hivatal­ban összegezték az idei nyári ivó­vízellátás tapasztalatait. Eszerint az aszály ellenére sem haladta meg az előre jelzettet azoknak a településeknek a száma, amelyek­ben vízellátási nehézségekkel szá­moltak. A veztékes ivóvízzel el­látott több mint 1600 település közül 240—260-ban jeleztek előre a június 1. és augusztus 31.. kö­zötti időszakra vízhiányt. A víz­­szolgáltató vállalatok erőfeszíté­sei nyomán a számítottnál na­gyobb fogyasztás ellenére sem ha­ladta meg a 200-at a vízhiányos települések száma. A szolgáltatási zavarok több mint 90 százalékát az okozta, hogy az igényeknél kisebb a meg­levő vízmű teljesítménye. Meg­közelíti a hetvenet azoknak a te­lepüléseknek a száma, ahol több új fogyasztót kapcsoltak a háló­zatra, mint amennyit a vízmű biztonsággal elláthatna. Kissé melegebb idő Ma estig országszerte válto­zóan felhős idő várható, számot­tevő eső nélkül. A változó irányú szó’ néha megélénkül, a hőmér­séklet csúcsértéke 12, 17 fok kö­zött valószínű. Forgalmi változások /p x f f Dr / r' Átépítik a Vörösmarty teret A belvárosi gyalogos-közleke­dés most formálódó új rendsze­rének következő állomásaként átépítik a Vörösmarty teret és ,a Vigadó utcát; a Duna-korzóhoz hasonlóan díszburkolatot kapnak. A Vörösmarty tér átépítését megelőző — elsősorban <a köz­művekkel kapcsolatos — előké­szítő munkálatok október 27-én reggel kezdődnek a Váci utcai torkolata felé eső területen. Er­ről adtak tájékoztatót a Fővárosi Tanács közlekedési főigazgatósá­gán. Az építési területen — még a kivitelezés megkezdése előtt — október 26-án új forgalmi rend lépett életbe. Ennek megfe­lelően a Deák Ferenc utcának az Apáczai Csere János utca felőli ága zsákutca lesz, oda behajtani a Vigadó tér, illetve az Apáczai Csere János utca felől nagy ív­ben, kihajtani pedig az Apáczai Csere János utca Március 15-e tér felé — szintén nagy ívben — lehet. Zsákutca lesz a Vörösmar­ty téri zenepalota előtti terület is. így részben megszűnik az ot­tani parkolási lehetőség és az át­menő'forgalom is, ennek lebo­nyolítására megnyílik viszont a Vigadó utca: ezen keresztül lehet majd elérni az Apáczai Csere János utcát a Március 15-e tér irányába. Az előkészítő munkák üteme­zetten, a térnek mindig újabb szektorát érintve haladnak előre, és a tervek szerint 1984 első fe­lében fejeződnek be. Ekkor meg­kezdik a díszburkolat lefekteté­sét. A közműépítések idején,— a munkák előrehaladtának megfe­lelően — a téren egyre nehezebb lesz parkolni. Ezért már most felhívják az autósok figyelmét a várható torlódásokra, s kérik: ha lehet, másutt keressenek par­kolóhelyét. A gyalogosok — a mindenkori építési körülmények­hez igazodva — továbbra is köz­lekedhetnek a téren. (X> A VÍGSZÍNHÁZ NOVEMBER havi bérleti, előadásai: 8-án Bródy Sándor béi'let 1. előadása. 14-én Pá- • los György bérlet" 1. előadása. 15-én Ajtay Andor bérlet 1. előadása. 18-án {• Gárdonyi Lajos bériét 1. előadása. 19- ; én Várkonyi Zoltán bérlet r. előadá- * 1 sa. 23-án Gábor Andor Ipérlet i. elő­adása. 24-én Latinovits Zoltán bérlet 1. előadása. 26-án Bárdy Ödön bérlet 1. előadása. 28-án Gombaszögi Frida bérlet 1. előadása. 30-án Sompgyvári j Rudolf bérlet 1. előadása. KÖZGAZDÁSZOK FÓRUMA. Szófiában megkezdődött a szo­cialista világrendszer közgazda­­sági problémáival foglalkozó nemzetközi intézet tudományos tanácsának 29. ülése. A Jurij Sir­­jajev igazgató által vezetett ta­nácskozáson. amelyen kilenc szo­cialista ország képviselői vesznek részt, megvitatják az 1984—85. évi , munkaterv ."javaslatát, a KGST-országok termelési infra­struktúrája fejlesztésének prob­lémáit, valamint a tagállamok gazdasági fejlődésének 1982-ig történő porgnosztizálásával kap­csolatos kérdéseket. A VÁRSZÍNHÁZ Igazgatósága köz­li, hogy a szerda, este 19 órára hirde­tett Szemfényvesztők című előadása — Kálmán György betegsége miatt — elmarad. A jegyek a november 7-i előadásra érvényesek vagy a váltás helyén visszaválthatok. TELECOM—83. Genfben szer­dán megnyílt a világ eddigi leg­nagyobb szabású távközlési ke­reskedelmi vására, -a Telecom— 83, amelyen' 72 országból csak­nem '650 kiállító mutatkozik be. A Nemzetközi Távközlési Unió által szervezett vásár célja, hogy előmozdítsa az információk és technológiák eljutását a kevésbé 'fejléit országokba.'' AZ IFJÚSÁG ÉS GAZDASÁG című kétnapos nemzetközi kon­ferencia, amelyet az MSZMP KB Politikák Főiskolája . rendezett, tegnap véget ért. A tanácskozáson részt vevő bolgár, csehszlovák. NDK-béii, szovjet kutatók és ma­gyar kollegáik .megvitatták az ifjúságpolitika néhárfy időszerű kérdését, egyebek között a fiata­lok fog.lalkóztatási viszonyait. LO.MBHULLATÖ KIRÁNDULÁST szervez a Mozgássérültek' Budapesti Egyesülete, a Budapesti Természetba­rát Szövetség segítségével. A mozgá­sukban korlátozott, de az erdőt, hegy­vidéket kedvelőket október 30-án. va­sárnap reggel 8 órakor várják a HÉV Batthyány "téri niegánbjáhák pénztá­rainál. A rendezők több útioélt es út­vonalat jelöltek ki, melyekből tetszés szerint választhatnak a .kirándulni vágyók. KULÖNDÍJ PLOVDIVBÖL. A Magyar Televízió gyermekműso­rok szerkesztősége örsbéli króni­kák ; sorozatának . Aholtúdsegit című filmje a Plovdivban meg­rendezett XI.. némzetkö'zi . tévé­fesztiválon a gyermekműsorok kategóriájában elnyerte a Bolgár Állami Rádió és Televízió Bi­zottság elnökének különdíjáti' CíPÖFELSÖRÉSZ-KESZlTO ÜZEMÉT? avattak tegnap az {reg­szemcséi Egyetértés Tsz-beri. Az új üzemben a. Duna Cipőgyár­ral kötött szerződés álápján — zömmel exporttermékekhez gyár­tanak. felsőrészt. ..Helyét egy fe­leslegessé • vált régi gazdasági épületből alakította ii a tsz épí­tőbrigádja. MAGYAR SIKER. Á ravennai Dante-biennálé fődijat: II. János Pál pápa aranyérmét tízdarabos plakeitsorózatávál a Hódmezővá­sárhelyen élő Máté István szob­rászművész nyerte el; aki 1976- ban végezte el a: Képzőművészeti Főiskolát, A rangos nemzetközi érem- és kisplasztikái pályázaton ezúttal négyszázan vettek részt, a világ minden tájáról. KÍNAI RÉGÉSZÉT! FELFEDEZÉS. Több mint négyezer éves temetkezé­si helyre és .télépülés maradványaira bukkanták kínai' régészek' Senhszi tartományban. A sírokból a felszín­re hozott harangjáték, szobrok, edé­nyék és temetkezési tárgyak a longsa­­ni kultúra értékes emlékéi. ARANYLEMEZZÉ válik a Himnuszt és a Szózatot tartalma­zó album, amelyet másfél évvel ezelőtt jelentetett meg a Hazafias Népfront és a Magyar Hangle­mezgyártó Vállalat. Még ebben az évben eléri a százezredik pél­dányt. MAGYAR—ETIÓP MUNKA­TERV. Tóth Elek, hazánk Addisz Abeba-i nagykövete, valamint Girma JiLma etióp kulturális, if­júsági és sportminiszter Addisz Abebában aláírta az 1983—1985. évekre -Szóló magyar—etióp kul­turális-tudományos és oktatási munkatervet. Mount Everest­­expedíció Egy 24 tagú amerikai expedíció hat tagjának sikerült kínai terület­től feljutnia a Mount Everestre — jelentette szerdán az Ü.i-Kína hír­­ügynökség. A csapatból hárman október 8-án, hárman pedig 9-én írtek fel Földünk 8848 méter má­jas „tetejére”. A hegymászók tedden érkeztek vissza Pekingbe. JUBILÁL A ‘ TANARKÉF2Ö. Fönnállásának 35. évfordulóját ünnepelte szerdán Egerben a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola. Az alapításnál részt vevő tanárok és az' egykori hallgatók találkoztak áz intézet jelenlegi vezetőivel és hallgatóival. A főiskola 35 év alatt csaknem 30 ezer általános iskolai szaktanárt a’dott a ma­gyar közoktatásnak. •NEMZETISÉGI KÖNYVTÁ­ROSOK. Szerdán. Pest megye •'nemzetiségi településeinek • könyvtárosai- találkoztak Érden, a városi, könyvtárban, A‘ hatvan­­söt—nemzetiségi falu hetven letéti könyvtárát képviselő, csaknem -száz szakember a nemzetiségi szövetségek ■ közelgő hatodik kongresszusa előtt a könyvtáro­sok nemzetiségi tudatformálásá­­-•fcfan betöltött szerepéről és fel­adatairól tanácskozott • Megjelent a : ? LAKÁSÉPÍTŐK MAGAZUiA , legújabb száma! 41 Moldova György írása # Az OTP illetékeseinek tájékoztatása a telekellátásról # Az „Otthonomat épített»” — ezúttal az alapozási munkákról # „Andaxin helyett ÉTK”.— információk áz Építési Tájékoztatási Központból 41 Mit? — Hol? — tanácsadó Ä Jogi rovat Már kapható az újságárusoknál! AZ ŐSZI—TÉLI ÁRUELLÁ­TÁS helyzetéről, valamint a ka­rácsonyi felkészülésről tárgyalt tegnap Méhes Lajos ipari, Juhár Zoltán belkereskedelmi miniszter és Rév Lajos, az OKISZ elnöke. Állást foglaltak amellett, hogy áz eddigiekhez hasonlóan kiemelt fontosságot tulajdonítanak az pv végi, ezen belül a karácsonyi el­látásnak. LUTHER MÁRTON születésé­nek félezer éves jubileuma al­kalmából előadói konferenciát rendezett szerdán a debreceni Dé­ri Múzeumban a TIT Hajdú-Bi­­har megyei szervezete. MAGYAR—BOLGÁR BARÁT­SÁGI NAPOK kezdődtek szerdán Vas megyében, a Hazafias Nép­front Vas megyei bizottsága ésa budapesti Bolgár Kulturális és Tájékoztató Központ közös ren­dezésében. A barátsági napok nyitányaként Celldömölkön ma­gyar—bolgár baráti találkozót tartottak. KARBANTARTÁS VÍZHIÁNY. A Fővárosi Vízművek értesíti a fogyasz­tókat. hogy október 27-én. 22 órától, október 28-án 5 óráig karbantartási munkák miatt a XVII. kerület maga­sabban-fekvő részéin n.yomásesökke­­naa, .esetleg vízhiány várható, a Fari­­hegyi út—Pesti út—Rákospatak—sport­pálya‘és a Bakancsod ’Utca—Ü1lák ut­ca—Borsó utca—Pesti út által határolt területen. A Vízmüvek kéri a fogyasz­tók megértő türelmét. A MAGÁNLAKAS-ÉPlTKE­ZÉSRŐL tanácskoztak szerdán Veszprémben Fejér, Győr-Sop­­ron, Komárom. Vas és a vendég­látó megye építőipari szakembe­rei. Jantrer Antal építésügyi és városfejlesztési miniszteihelyettés hangsúlyozta, hogy a lakásépítke­zésben nő a magánépítkezések aránya, s a VI. ötéves tervben már meghaladja a 80 százalékot-. ÉVADNYITÓ HANGVERSENY lesz a miskolci Űj Zenei Műhely­ben pénteken este,’ Selmeczi György vezényletével. Az évad során egyebek között Matúz Ist­ván fuvolaestjére, fiatal magyar zeneszerzők bemutatkozására, külföldi magyar és miskolci al­kotók estjére kerül sor. KERTBARÁTOK TANÁCSADÓJA. Űjfa.ita. karbámid és ammómuní­­szulfát alapú, az egyes mikroelemeket kiemelt koncentrációban ' tartalmazó levéltrágyát ajánl a kiskerttulajdono­soknak a MÉM Növényvédő és Agro­kémiai Központja, A Voligöp-termék­család bármely tagja, bármilyen szán­tóföldi. kertészeti, .szőlő-,, .gyumölcs- és dísznövén.ykultúrában eredménye­sen, használható. -V A TANKÖNYVET' ELŐÁLLÍ­TÓ NYOMDÁK munka ver se ny é­fiek ünnepélyes eredményhirdeté­sét tegnap tartották a Művelődé­si Minisztériumban. A Tankönyv­­kiadó Vállalat kiemelkedő telje­sítményéért tíz nyomdát részesí­tett — összesen 770 ézer forint — jutalomban, s négy nyomda kapott együttesen 130 ezer forin­tos ariyagi elismerést a szakki­adóktól. . ............................... FÜLÖP VIKTOR új szerepben mutatkozik be szombaton — ok­tóber 29-én — délelőtt az Erkel Színház közönsége előtt. A hazai táncművészet jeles képviselője a dalszínház fépertöárjának egyik legújabb, nagy sikerű darabjá­ban, Bach—Presser—■Fodor A próba című balettjében az üldö­zők főnökét táncolja. (X) A PESTI SZÍNHÁZ NOVEMBER havi bérleti előadásai: IQ-én XII. bér­let 1. előadása. 15-'én II. bérlet 1. elő­adása. 22-én X. bérlet i. előadása. 28- án XVII. bérlet l. előadása. Sírkőavatás Szobotka Tibor József Attila­díjas író síremlékét október 31- én délelőtt 11 órakor avatják a Farkasréti temetőben. Súlyos közúti karambol Gönyü külterületén Moltke Werner Conrad Carl 48 éves ta­nár. NSZK-beli állampolgár sze­mélygépkocsival szabálytalan előzés közben áttért az úttest bal oldalára, és ott összeütközött egy vele szemben szabályosan közle­kedő személygépkocsival. A vét­len személygépkocsi utasai közül Idrányi Iván 49 éves zeneszerző, budapesti lakos a helyszínen meghalt, Harsányi Frigyes szín­művész és a személygépkocsi ve­zetője, Bacskay Csilla táncdal­­énekes súlyos, Boros Dezső tánc­­dalénekes pedig könnyű sérülést szenvedett. Az NSZK-beli állam­polgár és három utasa könnyű sérülést szenvedett. Tűz a szövetkezet asztalosműhelyében A szerdára virradó éjszaka kü­lönösen nagy kárt okozó tűz ke­letkezett a Bács-Kiskun megyei Csengődön, az Aranyhomok Szak­­szövetkezet asztalosműhelyében. A mintegy 100 négyzetméter alap­­területű épületben több munka­gép, előkészített faanyagok és félkésztermékek váltak a lángok martalékává. A nagy erőkkel helyszínre vonult tűzoltóegységek az oltást a hajnali órákra befe­jezték. Munkájukat a helyi ön­kéntes tűzoltók is segítették. Sze­mélyi sérülés nem történt. A tűzeset körülményeinek és kelet­kezési okának vizsgálatát a tűz­oltóság és rendőrség megkezdte. A rendőrség felhívása A Dunakeszi Városi Rendőr­kapitányság üzérkedés és más bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt eljárást in­dított Tóth János 55 éves beldol­gozó, fóti lakos ellen. A rend­őrség kéri azoknak a jelentkezé­sét, akik Tóth Jánostól az elmúlt években vatt.acukorkészítő-gépet vagy más eszközöket, áraikat vá­sároltak. Jelentkezni lehet szemé­lyesen vagy írásban a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság bűn­ügyi csoportjánál (2120 Dunake­szi. Verseny utca 14., telefon: 41- 402). Ifjúsági sajtófesztivál Az Eötvös Lorájid Tudományegye­tem és. a Lapkiadó Vállalat ifjúsági sajtófesztiváljának" csütörtöki prog­ramja: A Fesztivál Klubban (Hungária ká­véház) 9—11 és; 15—22 óráig, és az ÉLTÉ Állam- és Jogtudományi Ka­rán egész nap folyóirat- és újságia­­poZgató működik, régi és új lapok vásárolhatók, kedvezményesén előfi­zethetek a Lapkiadó és a Hírlapki­adó Vállalat kiadványai. A klubban 19 óra 30 perckor Szója, ha mon­dom . . . címmel találmányok, ötletek sorsáról beszélgetnek Mezei András­sal. Az ELTE AJTK-n szociofotó­­kiállitás: Az Eötvös Klubban (V., Károlyi M. U. .9.): Rácz György festőművész ki­állítása.- A protokollteremben 17 óra­kor beszélgetés dr. Bolya Péterrel. A Bölcsész Klubban (V., Pesti B. u. 1—3.): Fiatal fotóművészek kiállí­tása a ’82 legjobb sajtófotóinak anya­gából. 18 óra 30 perckor kerekasztal­­beszélgetés a gazdaságról. Az ELTE kollégiumában (XI.. Bu­daörsi út): Kiállítás Munkással6-történetí ritkaságpk 1848-tól címmel. Ugyanitt mutatkoznak be a Lapki­adó Vállalat idegen nyelvű lapjai. Lignitszeminárium Nemzetközi ligní th&sznosítási tanácskozás kezdődött tegnap Gyöngyösön. A hazai bányászati és villamosenergia-ipari vállala­tok képviselőin kívül részt vettek a tanácskozáson Ausztria, Len­gyelország. az NDK, valamint az NSZK szakemberei is. Az előadá­sokból kiderült: a lignit a villa­­mosénergia-termelésen túl jól használható brikettgyártásra, sőt, a legújabb kutatások szerint ta­lajjavítóiként ugyancsak bevált. 1983. OKTOBER 27, CSÜTÖRTÖK 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék