Magyar Hírlap, 1983. november (16. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-09 / 264. szám

Magyar Hiiubp HÉTKÖZBEN - TUDÓSÍTÁSOK 1983. NOVEMBER 9. SZERDA 9 TFT­ 1 . HÉTKÖZBEN Körkép a képlopásról­­ y A legnagyobb rablások egyike Szombaton, a késő éjszakai órákban ismeretlen tettesek betörtek a budapesti Szépművészeti Múzeumba és elloptak hét nagyértékű­ festményt. Az itthon és külföldön óriási visszhangot és megdöbbe­nést keltett műkincsrablásról Garas Klára, a múzeum főigazgatója nyilatkozott Szőke Lászlónak, az MTI munkatársának. — Legértékesebb képeinkből loptak el — mondta a főigazgató­nő. — Mindenekelőtt a két elra­bolt Raffaello-kép, az Esterházy madonna és az Ifjú képmása fel­becsülhetetlen értékű, annál is in­kább, mert Ra£faello­ mű kevés lelhető fel a világ múzeumaiban. Mindkét kép a legutóbbi napokig a Raffaello-emmlékkiállításon sze­repelt, s alig néhány napja került vissza állandó­ helyére. A többi eltűnt alkotás is az olasz rene­szánsz legszebb festményei közé tartozik, a Tintoretto- és Tiepolo­­képek szintén rendkívül értéke­sek.­­ A múzeumi veszteségek tör­ténetében ez a műkincsrablás a legnagyobbak közé tartozik, s ta­lán nemcsak Európában. Ezért is kíséri olyan nagy figyelem és érdeklődés az eseményt. Vasárnap és hétfőn Bécsből, Rómából, Lon­donból és Berlinből sorra telefo­náltak a Szépművészeti Múzeum­ba, nemcsak újságoktól és egyéb hírközlő szervektől, hanem a mú­zeumokból és hasonló társintéz­ményekből is tudakozódtak, s a legnagyobb megdöbbenésüknek adtak hangot.­­ A Szépművészeti Múzeum­ból ellopott alkotások valóban az európai és az egyetemes művé­szet legjelentősebb alkotásai közé tartoznak, s ezért is remélhetjük, hogy a nyomozóhatóságoknak a lakosság segítségével és a­ nem­zetközi közvélemény segítségével sikerül visszaszereznie ezeket a az Állami biztosítónál ér­deklőd­ésünkre elmondták: a Szép­művészeti Múzeum értékei nincse­nek biztosítva, és ugyanez vonat­kozik minden más állami múzeum­ra. Kivételt jelent, ha műkincseket külföldi kiállításra viszik, ilyen ese­tekben — a bevált nemzetközi szo­kások értelmében — általában a meghívó gondoskodik a biztosítás­ról. Magyarországon jogszabály ren­delkezik arról, hogy az úgyneve­zett költségvetési szervek vagyon­tárgyaikat csak a Pénzügyminisz­térium­ engedélyével biztosíthatják. Fel és riasztóberendezésekkel vé­dik a műalkotásokat. Mindazon­által néhány kisebb lopás előfor­dult az utóbbi években. Kisebb méretű és kisebb értékű képeket vittek el, de ezeknek jórészét a francia rendőrség és az Interpol segítségével már sikerült megta­lálni. A firenzei Uffiziben, ahol Raf­­faello Esterházy Madonnájának tellrajzvázlata van, szintén nagy megdöbbenéssel fogadták a buda­pesti lopás hírét. Az olasz tévé­híradó már bemutatta az ellopott műkincsek fotóit is, s valameny­­nyi olasz újság nagy címekkel hozta a rablás hírét. Informáto­runk éppen a helyi újság, a La Nazione erről szóló tudósítását olvasta, amikor telefonon hívtuk. K­rdésünkre elmondta, hogy az Uffiziben, szerencsére, nem for­dult elő az utóbbi időkben lopás. Az ő múzeumuk sincs biztosítva, képeket. Külön szeretném hang­súlyozni: nagyon fontos lenne, hogy épségben sikerüljön nyomá­ra bukkanni az alkotásoknak. A AZ ELRABOLT MŰKINCSEK JEGYZÉKE: Raffaello Esterházy Madonna: olajjal fára festett kép, mérete 28,5X21,5 cm, leltári száma 71, hát­só oldalán az Esterházy család pe­csétje látható. A második kép Raf­­faello Ifjú képmása című, olajjal fára festett alkotása. A kép mére­te: 54X39 centiméter, leltári száma 72, amely a kép hátoldalán van. A harmadik kép egy, Giorgione után­zója által festett, Giorgione képmá­sának vélt festmény, amelyet az is­meretlen festő olajjal papírra fes­tett, majd fára ragasztott. A kép: 31,5X21,5 méretű, leltári száma 86. A negyedik és az ötödik: Tiepolo­­képek, amelyeket olajjal vászonra festettek a művészek. Az egyik kép: Mária hat szenttel címet viseli, mé­rete: 72,8X56 centiméter, leltári szá­ma 651. A másik kép címe: Pihenő szentcsalád Egyiptomba menekülés közben. Mérete: 47,7X65 centiméter, leltári száma 6536. A hatodik és a hetedik kép Jacopo Tintoretto al­kotása. Az egyik az olajjal vászon­ra festett Női képmás, amelynek mérete 38X33,3 centiméter, leltári száma 112. A második egy Férfi­képmás, amelyet fára ragasztott vá­szonra, olajjal festett Tintoretto. A kép mérete: 44X39,2 centiméter, lel­tári száma: 114. Képek felbecsülhetetlen értéke miatt nehezen lehet elképzelni, hogy igazi gazdára találhatnak a festmények.­­ Végül szeretném elmondani, csak akkor, ha külföldi műalko­tásokból rendeznek kiállítást. Elektronikus védőberendezések­kel és riasztócsengőkkel védik a képeket, amelyek közül néhány — állapotától függően —, üveg­lap alatt várja a látogatókat. AKCIÓBAN AZ ALVILÁG. A hetvenes évek közepéről származó adatok szerint Olaszországban a biztosítótársaságoknak a képlopá­­sok miatt elszenvedett veszteségei már jóval felülmúlták az ország háborús kárainak mértékét, ang­liai hírek szerint pedig havonta 100 ezer font értékű műtárgynak kel lába a múzeumokból, magán­­gyűjteményekből. Egy UNESCO- adat szerint 1975-ben a világon 34 ezer műkincsrablás történt, s az esetek többségében tucatnál is több tárgyat vittek magukkal a tolva­jok. 1977-ben azután a rablások száma 26 ezerre esett vissza, ko­rántsem biztató viszont, hogy 75 százalékukat Európában követték el. Mindent visznek, ami vihető. Ké­pet, szobrot, ékszert, szóval min­dent, ami jó befektetésnek bizo­nyul a beteg pénzek világában. A méret nem számít. Pompeji köze­lében például tizenkét freskó tűnt el nyomtalanul, falastul-mindenes­­tül, nem sokkal később pedig egy másfél mázsás Siva-szobor­t a British Museum­ból. Se szeri, se száma azoknak az elrabolt műkin­cseknek, amiket évek óta remény­telenül keresnek a rendőrség és a biztosítótársaságok szakemberei Ugyancsak az UNESCO felmérése szerint 1973-ban valamivel több, mint 100 millió dollár értékű lopott műalkotás járta a zugkereskedelem csatornáit a nagyvilágban. Ha az Uffiziben nem is, a szin­tén firenzei Pitti-palota múzeu­mában négy-öt esztendővel ez­előtt előfordult lopás. A tettese­ket, akik a környék lakói voltak, s „megrendelésre” dolgoztak, vi­szonylag hamar sikerült kézre keríteni. A bécsi Kunsthistorisches Mu­seum képtárának szakembere szerint, ha a Szépművészeti Mú­zeum képeit elrablók ,,megrende­lésre"’ dolgoztak, a nyomozó ha­tóságoknak nagyon nehéz dolguk hogy a múzeum a műkincsrablás ellenére is a megszokott nyitva­tartási időben látogatható — fe­jezte be nyilatkozatát a budapesti Szépművészeti Múzeum főigazga­tója. A Szépművészeti Múzeumból ellopott nagy értékű festmények­kel kapcsolatos rendőrségi felhí­vásra eddig számos értékes lakos­sági bejelentés érkezett. A rend­őrség továbbra is kéri, hogy akik a képekkel, illetve az említett tár­gyakkal kapcsolatban felvilágosí­tást tudnak adni, értesítsék a Bu­dapesti Rendőr-főkapitányság központi ügyeletét vagy bármely más rendőri szervet. Az ellopott festményekkel kapcsolatban fon­tos tudnivaló, hogy nem valami­lyen nagyobb tárgyra, keretben levő festményre kell gondolni. Az ismeretlen tettesek a fára festett képeket a keretekből kiemelték, a vászonra festett képeket pedig borotvapengével kivágták, s a ke­reteket a helyszínen hagyták. A keretből kiszabadított festmények így kis helyen elférnek, a tette­sek azokat valószínűleg össze­göngyölíthették. A nyomozás eddigi megállapí­tásai szerint feltételezhető, hogy az ismeretlen elkövetők száma két-három fő lehetett. A betörő­tolvajok a helyszínt, az­ ottani körülményeket ismerték. Feltehe­tően fiatalabbak, vagy legfeljebb középkorúak. A bűncselekmény végrehajtásához saját, lopott, vagy bérelt gépkocsit használtak. Az ismeretlen tettesek a bűncselek­mény elkövetésekor a helyszínen hagytak egy amerikai gyártmá­nyú, speciális, több művelet vég­rehajtására alkalmas csavarhúzót, egy műanyag zsinórt és egy mű­anyag zsákot. Kens-festményüket öntötte le sósavval egy elmebeteg. A képet természetesen restaurálták és új­ból kiállították, bár a rongálás nyomait nem­ sikerült teljesen el­tüntetni. A hasonló esetek elke­rüléséért képeiket üveg alá he­­lyezik. S hogy a védőüveg ne akadályozza a látogatókat a mű­kincsek élvezetében, tükrözésmen­tes üveget használnak. Az igazgató azt is elmondotta, hogy a mú­zeumban éjjel-nappal riasztóbe­rendezés működik. A műkincse­k­ az állami múzeumokban nem biztosítják, az esetleges károkat az állam téríti meg. Telefonon sikerült kapcsolatot teremtenünk né­hány neves európai múzeummal, a párizsi Louvre­­ral, a firenzei Arl­izi-képtárral, a bécsi Kunsthis­torisches Museummal és a müncheni Alte Pinako-A párizsi Louvre-ban Made­moiselle Amagneux mindenek­előtt együttérzéséről és sajnálatá­ról biztosította a Szépművészeti Múzeumot, s természetesen a magyar közönséget is. Elmondot­ta, h­ogy a Louvre, mint állami múzeum nem köt biztosítást a képekre, ezek védelméről az ál­lam gondoskodik. Jóllehet, a ki­állított tárgyak nincsenek üveg­lap alatt, biztonságuk mégis jó­nak mondható. A múzeumban „ ugyanis elektronikus rendszerek­b­ekkel. Ana voltunk kíváncsiak, mit szólnak a budapesti műkincsrabláshoz, s milyen biztonsági, illetve, biztosítási módszereket alkalmaznak a leg­gyakrabban a műkincsek védelmében, lesz. Mint mondotta, tudomása szerint festményük az elmúlt év­tizedekben nem tűnt el, a múzeum fegyvertárából viszont loptak már. A Kunsthistorisches Mu­seum sem biztosítja műkincseit, de korszerű biztonsági rendszert itt is­ alkalmaznak. A müncheni Alte Pinakothek igazgatója, Prof. Dr. Steingräber elmondta, hogy lopás a múzeum történetében nem fordult elő. Né­hány képüket viszont megsértet­ték. Legutóbb például egyik Ru- 222-804 NEM AZ EGYIK leltári számot lopták el, hanem a másikat. A kép­rablásról kiadott első közlemények ugyanis — A Hét a többi között — még a Szent családról készült Vecchio-festmény körözték. Aztán változott az „ábra”, illetve a kö­zölt leltári szám, illetve a kép ... Talán még jól is jártunk, hisz nem a Vecchio-kép, hanem „csak” egy jelzetlen tanítvány feltételezett Giorgone-képmása a tétel. S mi­közben örvendezünk , csodálko­zunk: például azon, hogy miként lehetséges egy eltérő méretű cso­portképet és egy portrét összeté­veszteni? Tudósítóink voltak: Borbás Ka­talin, Berkó Pál, Járai Judit, Kar­­cagi Katalin és Vincze Péter. A hét jogszabályai HETI MUNKAIDŐ, VÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ TÉESZ-TAGOK, TANÁCSI FELADATOKKAL KAPCSOLATOS IRÁNYELVEK Már hírt adtunk arról, hogy a Minisztertanács határozatokat ho­zott a heti 40 órás munkaidő ki­terjesztéséről.. Figyelemre méltó már a vonat­kozó jogi szabályozás formája is. Az említett fejlődés jogi lehető-­­ségét egy rövid minisztertanácsi rendelet nyitja meg, amely a tár­­­­gyalt kérdésben megváltoztatja a szabályozás eddigi rendjét. Fősza­bályként kimondja, hogy a mun­káltatónál irányadó általános munkaidő — külön jogszabályok keretei között a kollektív szerző­dés, illetőleg a munkaviszonyra vonatkozó más szabály írja elő. E rövid tételnek két hangsúlyos része is van. Egyrészt kiemelen­dő, hogy az általános munkaidő megállapítása munkáltatónként egyedi aktus. Másrészt az érdemi szabályozást átutalja a kollektív szerződésre. Ennek alkalmazkod­nia kell a külön jogszabályok ke­reteihez, az előírt feltételek ki­alakítása és maga a döntés azon­ban a helyi gazdasági vezetőkre és a kollektívákra hárul. A fen­tiekhez képest már csak hézag­pótló szabállyá vált az a rendel­kezés, hogy a külön jogszabály­ban nem említett esetekben az ál­talános munkaidő heti 42 óra. Ugyanez a rendelet hasonló indí­tékokból a kollektív szerződésre utalja azok körének részletes meghatározását, akik a bányá­szatban rendszeresített pótsza­badságra munkakörüknél fogva jogosultak. Kimondja , továbbá, hogy a magasabb vezető állású dolgozók mellett a vállalat igaz­gatóhelyettesének is évi 5 mun­kanap pótszabadság jár [36/1983. (X. 27.) Mt. sz. rendelet, Magyar Közlöny 49. sz.]. Egyidejűleg a Minisztertanács két külön határozatban nyitotta meg az utat a rövidebb munka­idő bevezetése előtt. Az egyik ha­tározat az iparban és az építő­iparon a heti 40 órás munkaidő kiterjesztéséről szól. Ezt 1984. ja­nuár 1-től lehet bevezetni, ha a vállalat az előírt feltételeket tel­jesíti. A feltételek lényege, hogy a munkaidő csökkentését saját erőből, a gazdasági eredmények csökkenése nélkül kell megvaló­sítani, biztosítva a feladatok zök­kenőmentes ellátását, a lakossági szükségletek kielégítésének folya­matosságát. E célok érdekében­­a szakszervezet munkahelyi szervé­vel közös programot kell készíte­ni. Ezt a kollektív szerződéshez hasonló módon a dolgozókkal meg kell vitatni. A másik határozat az állam­­igazgatási és igazságszolgáltatási dolgozók 40 órás munkahétre való áttéréséről szól. Ezt a munkaidőt 1984. március 5-től kell bevezet­ni. Alapvető feltétel az ügyinté­zés zavartalanságának és folya­matosságának biztosítása. A la­kosság ügyeinek intézésére fordí­tott (félfogadási stb.) időt ezért nem lehet csökkenteni, s azt a lakosság igényeinek megfelelően kell alkalmazni 11044­ és 1043 1983. (X. 27.) Mt. sz. határozat: Magyar Közlöny 49. sz.]. Egy­etlen témakörben módosult a mezőgazdasági termelőszövet­kezetekről szóló törvény minisz­teri szintű végrehajtási rendel­ete. Ennek előzménye, hogy részletes szabályozást nyert a megváltozott munkaképességű dolgozók újbóli munkába állítása és a nekik fo­lyósítható jövedelemkiegészítés, illetőleg átmeneti jövedelemki­egészítés. A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter ezeket az általános rendelkezéseket egészíti ki a szövetkezeti viszonyokhoz való alkalmazkodás jegyében, így kimondja, hogy a megváltozott munkaképességű tagnak azokra a napokra jár jövedelemkiegészítés, amelyekre részesedést kapott. Ezt havonta utólag kell folyósítani. A tag kérésére, vagy a rehabilitá­ciós megbízott kezdeményezésé­re megállapított kiegészítést a be­tegségi és szülési segély szem­pontjából munkadíjként kell fi­gyelembe venni. E rendelkezése­ket 1983. július 1-től — tehát visszamenőleg — kell alkalmazni [20 1983. (X. 27.) MÉM sz. ren­delet, Magyar Közlöny 49. sz.]. A Tanácsok Közlönyének 21. száma a lakosságot is közvetle­nül érintő két fontos irányelvet közöl. Az egyik az ÉVM által ki­adott irányelv a nagyközségek vá­rossá nyilvánítására pályázatok elkészítéséről és elbírálásáról szól. A másik az érintett miniszterek közös irányelve a tanácsi telek­gazdálkodás feladatainak végre­hajtásáról. Részletekbe nem bo­csátkozunk, elsősorban azért, mert a telekgazdál­kodásról szóló új jogszabályok részletes ismer­tetésére rövidesen külön vissza­térünk. Azt azonban mindkét irányelvről meg lehet jegyezni, hogy a növekedő tanácsi feladatok ellátásához mind nagyobb szük­ség van a helyi erők mozgósításá­ra, a tanácstagok aktivitására, a helyi lakosság tüzetes tájékozta­tására és segítségére. " Mérlegen a bérgazdálkodás ^C 33] [­7^ Erőtlen ösztönzés Keddi ülésén a Fővárosi Népi Ellenőrzési Bizottság­­ értékelte a budapesti iparvállalatok és szö­vetkezetek bérgazdálkodásáról és bérpolitikájáról folytatott vizsgá­­­­lat tapasztalatait. A széles körű ellenőrzés hét kerület 25 gazdálkodó egységére terjedt ki; ezekben összesen 35 500 dolgozót foglalkoztatnak. 1983. január 1-ig mindenütt bér­tömeg-szabályozással gazdálkod­tak, az év elejétől — a módosí­tott bér- és keresetszabályozási rendszernek megfelelően — tér­tek át a bérszínvonal-szabályo­zásra. A bérgazdálkodás, a bérpo­litika alakulása mellett arról ér­deklődtek, hogy a vállalatok kor­szerűsítették-e belső érdekeltségi rendszerüket, ösztönzik-e a ma­gasabb teljesítmények elérését. A tapasztalatok azt bizonyít­ják, hogy a vállalatok egyelőre óvatos bérpolitikát folytatnak. A bérfejlesztés mértéke az elmúlt év azonos időszakához képest csökkent, a legtöbb helyen az el­ső félévben még a reálisnál is alacsony­abb fejlesztést terveztek. Általános jelenség, hogy a válla­latok, a szövetkezetek nem kor­szerűsítették belső érdekeltségi rendszerüket. A belső egységek között szinte mindenütt a lét­szám, vagy­ az érvényben levő bé­rek arányában osztják fel az ösz­­szegeket, s a bérfejlesztés első­sorban a munkaerő megtartásá­nak eszköze. Kevés helyen alkal­mazzák a teljesítményektől füg­gő differenciálást, a munka sze­rinti elosztást. Figyelemre méltó, hogy a vállalatoknál csökkent a teljesítmények ösztönzését szol­gáló mozgóbér aránya, mert az erőteljes munkaerő-elvándorlás miatt mindenütt elsősorban az alapbérek növelését szorgalmaz­zák. A népi ellenőrök hangsúlyoz­zák: a módosított bér- és kere­­setszabályozás féléves tapaszta­lataiból még nem vonhatók le messzemenő következtetések. Kedvező változás, hogy kezd hát­térbe szorulni a bázisszemlélet, ugyanakkor a vállalatok, a szö­vetkezetek még mindig nem kényszerülnek kellően érdekelt­ségi rendszerük korszerűsítésére.

Next