Magyar Hírlap, 1985. augusztus (18. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-12 / 188. szám

ÁRA: 1,80 FORINT Kiadja a Lapkiadó Vállalat. Szerkesztőség és kiadóhiva­­tal: Budapest VII., Lenin körút 9-11. Pf.: 305. Irányítószám: 1393. A szerkesztőség és a kiadóhivatal telefonszámai 221-285, 222-408, 429-350.Magyar Hírlap Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesí­tő postahivataloknál, a kéz­besítőknél és a Posta Köz­ponti Hírlap Irodánál közvet­lenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 jelzőszámra. 18. ÉVFOLYAM, 18­8. SZÁM POLITIKAI NAPILAP 198­5. AUGUSZTUS 12. HÉTFŐ ­v ••• Föllendülésre várva Szokatlan hirdetéseket közölnek egy ideje a lapok. Építőipari vállalatok kínálják eladásra esz­közeiket. Korábban csak drága, nagy berendezéseket, újabban olcsóbb, kisebbeket is; már két­ezer forintért megszerezhető pél­dául egy habarcsszivattyú. Ki­árusítás? - kérdezheti az olvasó. Valami olyasmi, amivel idáig csak a kereskedelemben talál­kozhattunk. Ám amióta az épí­tés is a kereslet-kínálat viszo­nyának színtere, nem lehetnek idegenek az építőktől sem az üzleti módszerek. A szabályozók szintén arra szorítanak, hogy fölösleges készleteiktől, eszkö­zeiktől megszabaduljanak. Az építőipari statisztikai év­könyv adatai szerint egyre töb­ben választják ezt a megoldást: a kivitelező vállalatok 1975 és 1979 között több mint 25 ezer új gépet, berendezést vásárol­tak, ám 1980-tól az idei eszten­deig 40 ezerrel csökkentették állóeszköz-állományukat. Furcsa tudomány a statisztika Ha túl sok adattal szolgál, az ember figyelme elvész a részle­tek között. Ha pedig csak jel­zéseket közvetít, nem sokat mond. Ám ha egymás mellé á­lítjuk az összetartozó tények mé­rőszámait, azok meglehetős pon­tossággal tükrözik a valóságban, a gazdaságban zajló folyama­tokat. Esetünkben azt, hogy a beru­házási piac szűkülésére gyorsan reagáltak a kivitelezők. S nem véletlenül: ők érzik meg legelő­ször, ha kevesebb pénz jut az új építkezésekre. Ezért aztán ame­lyik gépükre nem volt szükségük, vagy amelyik munkaeszközt a kö­zeljövőben nemigen kell hasz­nálniuk, azt inkább eladják. De ma már az sem ritkaság, hogy­­vállalati üdülő, munkásszállás, irodaház kerül - képletesen - kalapács alá, mert ezzel is csök­kenthetők a vállalati terhek. Az is tény, hogy egyre kevesebb szociális létesítményre van szük­ség, mert - a statisztika mutat­ja - jelentősen csökken az épí­tőmunkások száma is. Az ágazat összlétszáma manapság tízezer­rel kevesebb, mint 1980-ban volt, és legnagyobb arányú a csök­kenés a kivitelező vállalatoknál. Ez pedig azzal is összefügg, hogy az építés legfáradságo­sabb szakaszát, a földmunkát már 95 százalékban gépesítet­ték s a vakolásoknak is egyne­gyedét. Mindebből hiba lenne akár visszesésre, akár föllendülésre következtetni. Az összkép inkább az ágazat belső átrendezésére utal: a korszerű technika foko­zott alkalmazására. Mert igaz ugyan, hogy kevesebb a gép, de a teljesítményük jóval megha­ladja az 1975-ben öszesítettét. És hogy a hirdetésekben nem a legújabb berendezések szere­pelnek, azt sejteti, a vállalatok komoly műszaki bázissal várják a föllendülést. A héten Jó idő várható Budapestnél kedden tetőzik a Duna A gátrendszer állapota megfelelő Az elmúlt hét esőzései nyomán árhullám vonul le a Dunán. A folyó Szigetköznél elöntötte az árteret, de a víz szerencsére sem itt , sem az ország többi részén nem okozott számottevő gondo­kat: a gátak mindenütt biztosan állnak őrt. Az előrejelzések sze­rint Budapestnél kedden tetőzik majd a Duna, a vízállás 700 centiméter lesz. Munkatársaink és tudósítóink az árhullám hatá­sairól kérdezték az illetékeseket. Beszámolunk arról is, hogy erre a hétre a meteorológia további felmelegedést ígér. Az árhullám a legtöbb gondot Győrnél és a Szigetköznél okozta. Itt valósággal tengerré változtak a folyók, a Duna néhány nap alatt olyan gyorsan emelkedett, hogy a szigetközi védvonalakon, az el­ső-, majd másod-, utána pedig harmadfokú készültséget kellett elrendelni. A falvak mentén — pél­dául Ásványrárónál Dunakilitinél és még több helyütt, — több ki­lométer széles víztömeg hömpöly­gött, még a két-három kilométer széles hullámteret is napok óta víz borítja. Nem csoda, hogy a győri víz­partok elnéptelenedtek, a vízite­lepekre is betört az ár, sőt az ás­ványrárói horgászfalu kikötőjéből elsodort csónakokat csak Gönyü­­nél tudták kifogni. Markó Lászlónak, az Észak-Du­nántúli Vízügyi Igazgatóság veze­tőjének érthetően sok a dolga, az elmúlt napokban nem sokat tar­tózkodott otthon: a Rajkától Vé­nekig húzódó 62 kilométeres Du­­naszakasz szinte minden méterét ellenőrizte. — Megnyugtató a helyzet — mondta —: gátrendszerünk álla­pota kiváló. Olyannyira, hogy még ennél nagyobb árhullám sem okozna közvetlen árvízveszélyt. Mivel a Szigetköznél lassan apa­dásnak indul a Duna, a figyelem most a főváros felé fordult, ahol vasárnap délben 664 centimétert mutatott a mérce. Benkovics Fe­rencet, az OVH ügyeletes mun­katársát kérdeztük, mi várható az elkövetkezendő napokban. (Folytatása a 3. oldalon) Finálé előtt Szegeden Az idei Szegedi Szabadtéri Játékok műsora az utolsó harmadba ért. Az eddigi estéken a közönség a Tavaszköszöntő című folklórössze­­állítást láthatta, majd három, egymást követő estén a Varázsfuvola című Mozart opera került műsorra. Jelenleg a János vitéz pop-rock változatának előadásai láthatók János, a vitéz címmel, majd e hét végén, szombat-vasárnap egy-egy előadásban Novák Ferenc és Markó Iván közös vállalkozása a Magyar Néphadsereg Művész­­együttese tánckarának és a Győri Balettnek az előadásában. Végül két újabb János, a vitéz zárja a szegedi szabadtéri évadot Úszó-, műugró- és vízilabda EB Darnyi ismét aranyérmes Munkatársunk telefonjelentése Szófiából. A jó idő meghozta a jó időket. Szófiában a hét végén kisütött a nap, felmelegedett a levegő, sőt a medence vize is, és semmilyen külső körülmény nem akadályoz­ta, hogy az úszók jó eredménye­ket érjenek el az Európa-bajnok­­ságon. — Kár, hogy csak az utolsó két napban volt ilyen kedvező az idő­járás — ezzel kezdte sajtóérte­kezletét Michael Gross, a nyu­gatnémetek ötszörös Európa-baj­­noka, miután szombaton a 200 méteres pillangóúszásban megja­vította saját világrekordját. Aztán azt is elmondta, hogy pihenten állhatott rajtkőre, mert­­ előző nap nem indult a 400 mé­teres gyorsúszásban , amelyben ugyancsak világcsúcstartó. És ha egy üzlet beindul: a szov­jet Poljanszkij a 100 méteres férfi hátúszásban javított Euró­­­pa-csúcsot, a világrekordtól­­ mindössze öt századdal maradt el. A magyarok közül Gyúró Mónika úszott a döntőben ezen a napon, és a 800 méteres gyorsúszásban az ötödik lett. A zárónapon amolyan strand­hangulat alakult ki a szófiai nem­zetközi úszóközpontban. Akik be­fejezték a versenyeket, már­ csak felfrissülni ugrottak be a vízbe, elfoglalták a műugrómedencét, az úszók borzasztóan kivitelezett ug­rásokkal szórakoztatták egymást, vagy a parton napoztak. A ma­gyar úszók közül néhánynak még vasárnap is volt dolga, a többség­nek, sajnos, csak az előfutamok­ban. Ormos Edit a 200 méteres pillangóúszásban a 21. lett, pedig országos csúcsával a negyedik he­lyen juthatott v­olna a döntőbe. A 200 méteres női háton elindult Gyúró és Virágh is, a döntőhöz egyikük sem volt közel, a 12., il­letve a 20. idő volt az övék. Gyú­­ró a legjobb idejével bejuthatott volna, de a magyarokra nem az a jellemző ezen az EB-n, hogy egyéni csúcsot javítanak az elő­futamokban. ?-­■:­Darnyi Tamás ez alól a sza­bály alól is kivétel. A 400 méte­res vegyesúszás megnyerése után a 200 méteren a második leg­jobb idővel jutott a döntőbe, meg­javította saját rekordját, egyben az országos ifjúsági csúcsot. A döntőben Darnyi a pillangó után hetedik helyen fordult, háton fel­jött a második helyre, majd a mellúszás után a negyedik helyen kezdte a hajrát. A gyorsúszás­ban remekül hajrázott, és jó fél testhossz előnnyel elsőként ütött a célba, megszerezte második Európa-bajnoki aranyérmét. — A rövidebb vegyesúszószám­ban nem sokat lehet taktikázni, mivel mindenki végig teljes erő­bedobással úszik — mondta Széchy Tamás, a bajnok edzője. — Azt tudtuk, hogy ha 150 mé­terig Tamás lépést tud tartani a többiekkel, akkor aligha győz l­e­(Folytatása a 8. oldalon) MA: Esőprogram Négyszázzal több betegágy (3. oldal) Mit tudnak a kiskertek orvosai? Paudits, a vendéglős (4. oldal) Felosztják az üzleteket a tolvajbandák (5. oldal) Bernstein békekoncertjéről , Fürdőlevél (6. oldal) Érik már a Csabagyöngye (7. oldal) A moszkvai szerződés 15. évfordulója Szovjet-NSZK táviratváltás (MTI, TASZSZ) A Szovjetunió és az NSZK vezetői táviratvál­tással emlékeztek meg a 15 év­vel ezelőtt, 1970. augusztus 12-i moszkvai szerződés aláírásáról. Méltatták a szerződés jelentősé­gét, és szorgalmazták a szovjet— nyugatnémet kapcsolatok fejlesz­tését. Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitikára Willy Brandtnak, a Német Szociáldemokrata Párt­elnökének küldött üzenetében hangsúlyozta: A szerződés, amely egyike a háború utáni évek alapvető do­kumentumainak, megteremtette a két állam közötti viszony fejlő­désének kereteit, kedvező irány­ba terelte az európai országok államközi kapcsolatainak alaku­lását, s rögzítette az európai ha­tárok sérthetetlenségének elvét a jelen és a jövőbeni időszakra egyaránt. A Szovjetunió — hang­súlyozza Gorbacsov — jól emlék­szik az Ön személyes hozzájá­rulására , a szerződés megkötésé­hez. Ez az okmány máig sem vesztett jelentőségéből, sőt a bo­nyolulttá vált nemzetközi hely­zetben, a növekvő háborús fenye­getettség közepette a szellemétől való bármiféle eltérés ellentétes lenne a fegyverkezési verseny megállításának, az európai és a világbéke megszilárdításának ér­dekével. A Szovjetunió, csakúgy, mint a múltban, ezután is fenn­tartja arra irányuló elkötelezett­ségét, hogy Európa a béke konti­nensévé váljék. Willy Brandt, akinek a kan­cellársága idején a szerződést alá­írták, táviratában kifejtette: az okmány új alapokra helyezte a Szovjetunió és az NSZK viszo­nyát s jótékony hatást gyakorolt az európai helyzet megszilárdí­tásának folyamatára. Brandt el­engedhetetlennek tartja újabb erőfeszítések kifejtését a háborús fenyegetettség leküzdésérre. Az évforduló alkalmából ugyan­csak táviratban fejezte ki jókí­vánságait a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának Elnöksége és a Minisztertanács Richard von Weizsäcker­­nyugatnémet állam­főnek és Helmut Kohlnak, az NSZK kancellárjának. Az ünnepi (Folytatása a 2. oldalon)" Birkózó VB Gáspár Tamás második Vasárnap befejeződött a 25. kö­töttfogású birkózó világbajnokság az Oslótól 17 kilométerre lévő Kol­­botnban. Az utolsó két versenynapon több magyar sportoló is érdekelt volt a végküzdelmekben. Szomba­ton elsősorban Gáspár Tamásért szoríthattunk, a 100 kilogrammban induló birkózónk a bolgár Andrej Dimitrovval csatázott az arany­éremért. Sajnos Gáspár az utóbbi időben sok sérüléssel bajlódott, nehéz volt a felkészülése, tulaj­donképpen ezzel magyarázható, hogy végül alulmaradt, vagyis meg kellett elégednie az ezüst­éremmel. A 48 kilóban versenyző Vadász Csaba a bronzéremért szállt harc­ba a kubai Jeminez ellen. Óriási küzdelmet vívott a két birkózó és a szépségdíjas mérkőzésen Va­dász biztosan kerekedett felül, 7:2-re nyert vetélytársa ellen. A nap krónikájához tartozott még, hogy a válogatott újonca, Dudás a 68 kilogrammos kategóriában a (Folytatása a 8. oldalon)

Next