Magyar Hírlap, 1985. augusztus (18. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-12 / 188. szám

2. 1985. AUGUSZTUS 12, HÉTFŐ NEM Z E T K O, Z I P O L I T I K A ^SGYHR HílHflP Brazília és Uru­guay szankciói B Dél-Afrik­a: folytatódtak a zavargások (MTI, Reuter, UPI, AFP, IPS) A hét végén folytatódtak a za­vargások Dél-Afrikában. (Újabb nyolc személy vesztette életét va­sárnapra virradó éjjel a Durban kikötővárosban folyó zavargások során; a héten lezajlott összecsa­pások ottani áldozatainak száma így 63-ra emelkedett. Mind több, Pretoriával hagyományosan jó viszonyban álló ország lép fel nyíltan a nemzetközi porondon a fajüldöző rezsimmel szemben. Hat rendőr és a CBS amerikai­ televíziós társaság kiküldött cso­portjának opera­n­pre sérült meg súlyosan kézigránát-robbanás kö­vetkeztében Fokváros Guguletu nevű, feketék lakta elővárosá­ban. A gránát a korábbi zavar­gások egy fiatal áldozatának te­metésén akkor robbant, amikor a rendőri erők éppen előkészülete­ket tettek a gyászoló tömeg erő­szakos feloszlatására. A brazil kormány pénteken megtiltotta fegyverek és olajter­mékek szállítását Dél-Afrikába, valamint felfüggesztette a Preto­riával fenntartott kulturális és sportkapcsolatokat. Az elnöki rendelet indoklása szerint Brazília azért folyamodott ehhez a lépéshez, mert a fajüldö­zés és faji elkülönítés rendszere ellentmond a lelkiismeretnek és­ az emberi méltóságnak, s a dél­afrikai kormány elnyomja a fe­kete bőrű lakosságot. Brazília után egy másik dél­amerikai állam, Uruguay is nyíl­tan fellépett az , apartheiddel szemben: az ország kormánya élesen elítélte a dél-afrikai re­zsimet, s közölte,,, hogy szigorúan tartja magát az ENSZ Pretoriá­val­­szembeni határozataihoz. Az U. S. News and World Re­port című amerikai­ .magazin olyan értesülést közölt, mely szerint a nemzetközi tiltakozás hatására a dél-afrikai kormány valamiféle „óvatos reformterve­zetet” készül bejelenteni. Az ENSZ emberi jogokkal fog­lalkozó, genfi székhelyű albizott­sága meghívta Nelson Mandela fekete bőrű polgárjogi harcost, hogy számoljon be a testület előtt az emberi jogok dél-afrikai helyzetéről. Jelentések az iraki—iráni frontokról AU­ 9on­­ /. ... (MTI, TASZSZ, AP, AFP) Az iraki katonai főparancsnokság szombati közleménye szerint a nap folyamán a Tigris folyón meghátrálásra kényszerítettek egy iráni flottillát, amely meg akarta közelíteni az iraki álláso­kat. Az iraki tüzérség 10 iráni naszádot megsemmisített. Az IRNA hivatalos iráni hír­­ügynökség jelentése szerint vi­szont az iráni egységek Marivan térségében indítottak támadást az iraki állások ellen. Heves tüzér­ségi párbaj volt a front középső szakaszain. A hírügynökség emellett arról is beszámolt, hogy az iraki nehéz­tüzérség Abadan és Horramsahr iráni városokat lőtte. Szaddam Husszein iraki elnök szom­baton ismét felszólította az iráni vezetőket, hogy tárgyalá­sokkal vessenek véget az , ötödik éve tartó háborúnak. Husszein katonák kitüntetése alkalmával mondott ünnepi beszédet. Hasemi Rafszandzsani, az iráni parlament elnöke szombaton Tehe­ránban hívők előtt kijelentette: az iráni csapatok az iráni városok elleni tavaszi bombatámadásokra válaszul „Jeruzsálem” fedőnévvel június közepe óta öt sikeres had­műveletet­ vezettek iraki állások ellen. Ezek során 364 négyzetki­lométernyi területet foglaltak el Iraktól. Az ellenfélnek okozott emberveszteség több ezerre tehe­tő — mondotta Rafszandzsani. Ai. ­ Az amerikai életforma új ideálja ii Gazdagnak és soványnak lenni I­mmár nemcsak pazarul berende-­­kezett otthonosi,,­ márkás gépko­csik, neves div­atte­rvezők kreációi­nak a viselése és, az exkluzív lo­kálokban való rendszeres megje­lenés különbözteti meg az ameri­kai társadalom „krémjét” a kö­zönséges halandóktól. Az üzleti élet szócsöve a Wallstreet Journal nemrég megjelent cikke szerint a dohányzás, a túlzott alkoholfo­gyasztás és a kövérség egyre in­kább az alsóbb néprétegek jel­lemzőjévé válik. A cikkíró , úgy véli, hogy az absztinencia és a magasabb képzettség, valamint a szakmai siker között szoros az­­összefüggés. Egy társaságbeli hölgyet idéz, aki arról panaszkodik, hogy már­­már páriának érzi magát a baráti összejöveteleken. Ugyanis, akár­mikor rágyújt egy cigarettára, az előszobába vagy a mosdóba kell elmenekülnie a nemdohányzó többség szemrehányó pillantásai elől. „Azt olvasom, hogy az ame­rikaiak egyharmada továbbra is dohányzik. De­­hát, hol vannak, mert én nem­igen találkozom ve­lük?”' — kérdezi­­ önmagától a gazdagok körében „siketelenné” vált szenvedély áldozata. A dohányzástól és­­részben az alkoholtól­­ való tartózkodás az utóbbi években divatossá vált a jómódú és felsőfokú képzettségű amerikaiak­ körében. Elsősorban azon félelmek hatására, amelye­ket­ az orvostudomány figyelmez­tetései keltettek e két szenvedély egészségügyi következményeit il­letően. Mindez azonban semmi ahhoz képest, amekkora mérték­ben a társadalmi érvényesülésre pályázók egy harmadik „káros szenvedélytől­”, az evéstől tartóz­­­kodnak. Az időszerű amerikai szólás­­mondás szerint „az ember soha­sem eléggé gazdag és sovány.” A baj az, hogy ez a két ambíció va­lamiféleképpen összefügg. Vagy nagyon gazdagnak, vagy nagyon szegénynek kell lennie valakinek, hogy elnézzék neki fölös kilóit. A közbeesők azonban már nem en­gedhetik meg maguknak ezt a luxust. A kövérség ugyanis immár nemcsak az­ esztétikum­ és az egészség kérdése, hanem a megél­hetésé és még inkább a szakmai érvényesülésé­ is. N­emrég meglehetősen nagy pub­­­­­­licitást kapott egy eléggé mo­­lett New York-i hölgy bírósági panasza. Diszkrimináció címén egy nagyvállalatot perelt be, amely, munkafelvételi kérelmét azzal utasította el, hogy „a pályá­zó szabvány feletti testsúlyú”. A bíróság­'­­ ugyan elmarasztalta a ' vállalatot, de figyelmet érdemel az ítélet indoko­lása: a vállalatnak azért nincs igaza, amikor azt állítja, hogy „a személyzet esztétikai külseje fon­tos eleme a sikeres üzletmenet­nek”, mert a panaszos hölgy szá­mítógép-programozói állást pá­lyázott meg, ahol pedig nem igen kerül kapcsolatba az ügyfelekkel. Más szóval, ha olyan munkahelyen dolgozik, ahol nem érintkezik a publikummal, a testsúlya a ma­gánügye. Máskülönben azonban biztonságosabb, ha­ tartja magát a „szabványhoz”. Ha ugyanis a munkaadónak elvből nem tetszik, hogy valame­lyik alklmazottja kövér, ezer más okkal is megindokolhatja az „el­bocsátó szép levelet”. Amikor Amerikában valami társadalmi normává válik, az egyéni lázadás ellene kevés sikerre számíthat. A karcsúság­ pedig manapság, különösen a fiatal városi, értel­miségiek és- alkalmazottak köré­ben, valamiféle" modern vallássá fajult. S gyakorlásához egy kü­lön — dollárpiilliárdokat forgal­mazó — „háttéripar” nyújt segít­séget." ...­­Becslések szerint az amerikaiak az élelmiszerekre fordított össz­kiadásaik egynegyedét „nem hiz­laló kosztra” költik. A szuper­marketek­­polcai roskadoznak a diétás, illetve a kalóriaszegény élelmiszerek alatt. A televízió­ban megjelenő élelmiszerreklá­mok súlyt helyeznek annak fel­tüntetésére, hogy az ajánlott ter­mék „nem hizlal”. A patikákban a különböző fogyasztószereket úgy veszik, mint a cukrot. (Je­lenleg az aminosav-tabletta a „sztár”.) Ugrásszerűen megnőtt a különböző fogyasztó szerkentyűk forgalma is: terembicikliből pél­dául tavaly két és fél milliót ad­tak el, ötször annyit, mint tíz évvel ezelőtt. D­e szeri, se száma a különböző­­ („garantáltan biztos”) fogyó­kúráknak. Néhány órás tanácsadó tanfolyamon való részvétel húsz dollárba kerül, de akár ötezerért is le lehet adni a felesleges ki­lókat. Sebészi beavatkozással és vákuum igénybevételével távolít­­ják el a bőr és az izomszövet kö­zé lerakodott hájréteget. Jane Fonda aerobiomániájának köve­tőit 20 milliónyira becsülik. Na­gyon sok fogyasztószerről, diétás receptről és módszerről kiderült, hogy fabatkát sem ér, sőt néme­lyikük károsan hat az egészségre. A szakértők szerint csodák nin­csenek, a tartós súlycsökkentés csak lassan és fokozatosan érhető el.­Úgy tűnik tehát, hogy sovány­nak lenni legalább olyan nehéz, mint gazdagnak. (pálfi) Szovjet—NSZK táviratváltás (Folytatás az 1. oldalról) alkalomból a szovjet külügymi­nisztérium is táviratban üdvözöl­te Hans-Dietrich Genschert, az NSZK külügyminiszterét. A táv­iratok egyöntetűen hangsúlyoz­zák: a moszkvi szerződés jelen­tősége és hatása jóval túlnőtt a két állam határain, figyelemre méltó befolyást gyakorolt az európai ügy­ alakulásának egé­szére s a kontinens stabilitásá­nak lényeges tényezőjévé vált. Az eltelt időszakban bebizonyo­sodott, hogy az NSZK és a Szov­jetunió képes hatékonyan együtt­­működni a békét fenyegető gon­dok elhárításában — áll az üze­netekben. VI­LÁG­H­Í­RADÓ : Szovjet szakszervezeti küldöttség Kínában (TASZSZ) A Kínai Országos Szakszervezeti Szövetség meghí­vására szovjet ágazati szakszer­vezetek küldöttsége, tesz,, látoga­tást az ázsiai országban. A szov­jet­ és kínai szakszervezetek húsz­éves szünet után létesítettek­ is­mét kapcsolatot egymással. ■ Választások Afganisztánban (MTI, TASZSZ) Vasárnap hely­­hatósági választások kezdődte­k Afganisztánban. A választásokat szakaszosan bonyolítják le, a szavazók elsőként Kabulban já­rulnak az urnák elé. Babrak Kar­mai államfő, beszédében felhívta az álla­pp­ogárokat, hogy támo­gassák a jelölteket, tanúsítsanak politikai­, öntudatot,­­ legyenek hűek a spárth­oz és az államhoz, elkötelezetten vegyenek részt az ország fegyveres védelmében és a gazdaság fejlesztésében. ’­­­ II. János Pál Kamerunban (AFP) Háromnapos látogatásra szombaton­ este Ttameruri fővá­rosába, Yaoundéba érkezett II. János Pál pápa. A katolikus egy­házfő ezt megelőzően rövid láto­gatást tett.Elefántcsontpart fővá­rosában, ahol egy 12 millió dol­lárért épült székesegyházat szen­telt fel.­­Az abidjani Szent Pál katedrális a legnagyobb Afriká­ban, s a világon is csak a római Szent Péter mögött marad le mé­reteivel. Kubai tiltakozó jegyzék (MTI) :A kubai külügyminisz­térium pénteken diplomáciai jegyzékben tiltakozott az Egye­sült Államok havannai érdekkép­viseleti­­irodájánál­ amiatt, hogy :csütör¥$?ín az­­ ámen&ai légierő egyik;f-^Sft^?r típusil' — •'kém-; Repülőgép? .megsértette az ország légterét. . Amnesztia Ugandában (AP, UPI, DPA) A két héttel ezelőtt megalakult új ugandai ka­tonai vezetés szombaton ezerkét­száz politikai foglyot bocsátott szabadon, akiket még az előző kormány börtönzött be. A szaba­don engedett foglyok — köztük több volt miniszter­­ — nagy ré­szét teherautókon szállították el a Kampalától 11 kilométerre levő Luzira­­börtönből a város főteré­re. Hírek szerint még mintegy 200 maradt börtönökben. Bovin cikke az Izvesztyijában A két fél kellő politikai akaratán múlik a csúcstalálkozó sikere (MTI) Mihail Gorbacsov és Ro­nald Reagan novemberi genfi ta­lálkozója kedvező lehetőség, amely azonban csak bizonyos kö­rülmények között eredményez­het sikert, válthatja be­­a hozzá fűzött reményeket — állapítja meg az Izvesztyija szombati szá­mában Alekszandr Eovin, a neves külpolitikai szemleíró." Már a megismerkedés, a sze­mélyes kapcsolatok teremtésének, a véleménycserének a ténye is po­zitív jelenségnek tekinthető ,­ ezek megteremthetik a lehetőségét an­nak, hogy megváltozzon a két or­­­szág kapcsolatainak légköre, s később tényleges politikai módo­sulások is bekövetkezzenek. Meg­történhet azonban az is, hogy ezekre egyáltalán nem kerül sor, annak ellenére, hogy Moszkvában és Washingtonban is a legalapo­sabban készülődnek a csúcstalál­kozóra. A siker nem a felkészülés gondosságától függ, hanem attól, van-e kellő politikai akarat a két félben ahhoz, hogy közel kerülje­nek egymáshoz. Amerikai részről egyelőre olyan magatartás tapasztalható, amely a­­találkozó eredményességét illető­en­­ nem sok reményre ad okot. Ennek igazolására Bovin az atom­kísérletekre egyoldalúan meghir­detett szovjet moratórium, az Egyesült Államokhoz ennek kap­­­csán intézett­­ felhívás elutasító amerikai visszhangját idézi., Az egyetértés ma lehetséges mini­mumának kategorikus elutasítása nem, a legjobb módja a genfi ta­lálkozóra való felkészülésnek. A Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti megértés ellen hat a Reagan elnök által meghir­detett doktrína, a törvényes kor­mányok­­megdöntésére szőtt re­akciós puccsok nyílt támogatásá­nak, ösztönzésének vállalása is. Ha az Egyesült Államok ilyen jo­got tulajdonít magának, ha ■ a nemzetközi csendőr ruháját­ ölti­ magára, akkor ez határozott el­lenállásra talál szovjet részről. Washingtonnak erre is gondolnia kellene a genfi találkozó előtt, ha csak nem akar onnan üres kézzel távozni. A Szovjetunió megálla-­ podásra törekszik. Meg akarja ér-', teni az Egyesült Államok érdeke­it és gondjait. Joggal számít azon­ban ezen a téren viszonzásra, hi­szen a Szovjetuniónak is megvan­nak a maga érdekei és gondjai, s egyelőre úgy tűnik, hogy Washings­tonban hajlamosak erről elfeled-­ kezni. • Bécsi világkonfrentia ^ ^ ^ ij Ostállósal as UNIBO (MTI) A bécsi Hofburgban ma összeül az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete, az UNIDO Világkon­ferenciája. A­­• rendkívüli alka­lom: az 1966-ban életre hívott, UNIDO, amely eddig, az ENSZ- közgyűlés alárendeltségében mű­ködött, • önálló ENSZ­ intézmény-­ ként ■folytatja m­unkáját, hasonló-,­an a FAO-hoz,­ vagy az UNESCO- ■ hoz. Az UNIDO feladata a fejlődő országok iparosításának támoga­tása. A feladat­­időszerűbb­­ és nehezebb, mint valaha. Amint a szervezet legutóbbi, tavalyi ta­nácskozása is tükrözte, a fejlett tőkés országok f­elzárkózása,, a­ fej­lesztési segélyek csökkenő irány­zata éppen ellentétes az igények­kel és a szükségletekkel. A tíz éve tartott limai konferencia ar­ról döntött, hogy a fejlődő orszá­gok részesedését, a világkereske­delemben 10 százalékról 25 szá­zalékra kell növelni az ezredfor­dulóig. Az arány azonban ma csak 12 százalék, s legfeljebb 15 szá­zalék lehet 2000-re. A Szovjetunió, a szocialista or­­­szágok pénzügyi hozzájárulások­kal szakképzéssel, tanácsadással nem kis részt vállalnak az UNI­DO tevékenységéből. Ugyanakkor éppen a Washington miatt kikény­­szerített fegyverkezési verseny­ miatt; nincs­­módjuk további, meszer szém­eny, igények kielé­gítésére. A Magyar Népköztársaság, kir.­ terjedt szerepet vállal a bécsi­ székhelyű szervezetben; a 600 szakértő között 6 magyar, s a ki­küldött szakemberek számát te­kintve a magyarok az első tíz or­szág között vannak. Az UNIDO önállósulását előkészítő idei, bo­­­nyolult konferenciákon fontos és­­általánosan elismert szerepe ju­tott Iván Endrének, az Iparfej­lesztési Tanács, az UNIDO, vezető­ testülete jelenlegi elnökének. Az országcsoportok előzetes megálla­podása alapján várhatóan a ma­gyar képviselő elnököl majd a konferencián, ahol megválasztják az immár önálló UNIDO vezeté­sét. W.6. Libanonban Dzsemajel lemondását követelik (AP, AFP) A libanoni fővárost kettéosztó „zöld vonal” mentén szombaton folytatódott a tűzpár­­baj a keresztény milicisták és a muzulmán fegyveresek között. Rasid Karami libanoni minisz­terelnök szombat esti rádiónyi­latkozatában fokozott nyugtalan­ságának adott hangot az ország­ban zajló­ események, mindenek­előtt a bejrúti harcok újbóli fel­lángolása miatt. Mint mondotta, a jelenlegi helyzetben elkerülhe­tetlenné vált a libanoni állam és az ország alkotmányának reform­ja Nabih Berri, a libanoni síiták vezetője, aki egyben a nemrégi­ben megalakult Libanoni Nem­zeti Szövetség Frontjának egyik vezetője, ugyancsak szombat es­te nyugat-bejrúti otthonában adott nyilatkozatában eddigi leg­élesebb támadását intézte Amin­a Dzsemajel államfő ellen. „Dzse­majel rendszere — mondotta Na­bih Berri — egyenlőtlenségen, el­nyomáson alapul, és fokozza a közösségek közötti széthúzást”. Berri szerint „vagy felszámoljál­ a jelenlegi libanoni rendszert vagy pedig széthullik az egész ál-' ' lám”. Berri és más libanoni poli­tikai vezetők, köztük keresztény politikusok is, az elmúlt hetek­ben mind erőteljesebben követelt­­ék az államfő távozását.

Next