Magyar Hírlap, 1989. június (22. évfolyam, 126-151. szám)

1989-06-20 / 142. szám

81989. június 20., kedd Beszéljük meg! Elhamarkodva Csak morgok és csóválom a fejemet. Elsietett és vé­gig nem gondolt intézkedésnek tartom az ÁlSH gyors felosz­latását. Csak találgatom, hon­nan a sietség, ahogy az Állami Egyházügyi Hivatalt feloszlat­ván, egy füst alatt döntöttek az ÁLSH megszüntetéséről is. Ol­vasóim előtt szükségtelen ma­gyarázkodnom, az ÁISH felszá­molásával egyetértek. A hang­súly azonban a sietségen van, és annak a koncepciónak a hiá­nyán, amely sehol sem mutat­kozik. Meggyőződésem, hogy átmeneti időszakra lett volna szükség. Megalakításának pillanata óta ellenezvén mindenféle sportminisztérium létesítését, nyilván nemcsak a tagadás munkált bennem, hanem a jobb megoldás elképzelése is. Főleg hazai minta, tehát magyar gya­korlat alapján alakult ki a kon­cepció és két bázisra, egy álla­mira és egy társadalmira épült. Nem vetettem el a Horthy­­rendszer struktúráját, amely­ben egy tekintélyes és cselek­vőképes társadalmi testület, az Országos Testnevelési Tanács működött, s mellette a Kultusz­minisztériumban egy osztály látta el az állami feladatokat. Szilárd meggyőződésem, hogy egy ilyen képletet korszerűsít­ve, ma is vállalhatunk. Ehhez nyugodtan vehetjük példaképül a felszabadulás utáni megol­dást. Ekkor a Nemzeti Sport Bizttságban testesült meg a társadalmi irányítás, s bár az NSB tagjai ismert sportembe­rek voltak, mégis a pártok de­legálták őket, vagyis a testület politikai bázison szerveződött. Akkor is ellene voltam és ma is ellene vagyok annak, hogy a sportba politikát vigyünk be­le, s ellenérzésemet mai hely­zetünk csak alátámasztja. Ne­künk most olyan „NSB”-re van szükségünk, amelyben köztisz­teletben álló sportemberek kaphatnának helyet, és amely testület kizárólag az egyetemes magyar sportot képviselné. Emellett szervezni kellene a kultuszminisztérium kebelében egy szerény állami hivatalt is, már csak az anyagi dotáció szétosztása és a pénzügyi ellen­őrzés végett is. A koalíciós időkben a minisztériumi főosz­tály vezetését néhai atyai jó barátom, Mező Ferenc szellemi olmipiai bajnok látta el, köz­­megelégedéssel. Mint szociálde­mokrata? Nem. Mint Mező Fe­renc. Az én elmémben az új magyar sportvezetésről ilyen gondolatok alakultak ki. Nem állítom, hogy ez az egyedüli, helyes megoldás. A mai „űr­­helyzet" azonban semmire se jó.­­ Tessék mondani, nincs el­lentmondás abban, ha a labdasportokban legjobbjain­kat kizáusítjuk és ugyanakkor mégis számon kérjük a fejlő­dést? Vajon joggal igényeljük ilyen körülmények között a bajnokságok színvonalának emelkedését? Mögöttünk a női kosárlabda EB csúfos kudarca. Válasz ez arra is, hogy az egye­dül nem kielégítő, ha a nagy nevű idegenlégiós a válogatott csapat rendlekezésére áll. Mert az ilyen játékos kerülhet olyan ,,bumb­csapatba", amelyben erőnlét nélkül is produkálhat. Az igaz, hogy az egyesületek­nek szükségük van arra a pénz­re, amelyet egy-egy játékosért kapnak. Az önmagába visszaté­rő görbe vonal esete a mienk.­­ Totótanácsadó a 25. hétre 1. Dortmund—Bremen * I 2. Ascoli—Lazio végeredmény * 3. Ascoli—Lazio I. félidő * 4. Bologna—Milan végeredmény x 2 1. Bologna—Milan I. félidő x 1 4. Como—Napoli végeredmény 2 7. Como—Napoli I. félidő x 2 8. Juventus—Verona végeredmény 1 x 9. Juventus—Verona I. félidő x 1 10. Roma—Atalanta végeredmény x­­ 11. Roma—Atalanta I. félidő­­ x 12. Pisa—Pescara végeredmény x 2 13. internazionale—Fiorentina ve. 2 x Pótmérkőzések: x, 1, I. Kedves olvasónk! Részletes útmuta­tót (adatokat, statisztikát) a Sportfo­gadás című lapban talál. Minden szer­dán jelenik meg. SPORT - KÖZÖNSÉGSZOLGALATMagya Hírlap Elherdáltak tízmilliót Vádat emelt a Békés Megyei Főügyészség a békéscsabai labda­­rúgó-bundabotrányban érintettek ellen. Araczki János, a megyei tanács volt általános elnökhelyet­tese (jelenleg a Békéscsabai Ál­lami Gazdaság idegenforgalmi igazgatója), Vantara János, a vá­rosi tanács volt elnökhelyettese, Gally Mihály, a Békéscsabai Vá­rosi Tanács jelenlegi elnöke, Ko­vács Mihály, a Békés Megyei és Dénes Lajos, a Békéscsabai Váro­si Tanács pénzügyi osztályveze­tője különösen nagy vagyoni hát­rányt okozó hűtlen kezelés, Bo­­tyánszki Pál, a Békés Megyei Szolgáltató Szövetkezet elnöke, Moc­nács Pál, a megyei tanács építési osztályvezető-helyettese jelentős vagyoni hátrány, Szarvas János, a Békés Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat igazgatója nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének vádjá­val áll majd bíróság elé. Annus Vincét, a Békéscsabai Előre Spar­tacus SC ügyvezető elnökét vesz­tegetéssel, magánokirat-hamisí­tással és csalással, Csank János vezető edzőt és Battai József gyúrót orgazdasággal vádolja a főügyész. Kerekes Imre volt edző és Hegedűs Péter, a Szombathelyi Haladás labdarúgója más-más minősítésű vesztegetést követett el. A vádirat megállapítása sze­rint az öt, első számú tanácsi ve­zető egyetemlegesen több mint tízmillió forint, Vantara János egymaga több mint egymillió fo­rint elherdálásáért felel. A Gyulai Megyei Főügyészség azzal vádolja az elsőrendű vád­lottat, Araczki Jánost, hogy a tes­tületek megkerülésével, az ő hoz­zájárulásával került kilencmillió forint az egyesület kasszájába. Vantara János egyebek közt ta­nácsi lifteket adott el a sportkör támogatására. Gally Mihály töb­bek közt törvénytelenül jutalma­kat fizetett, lakástámogatást adott labdarúgóknak a város pénzéből. Botyánszki Pál kezelte a klub fe­ketekasszáját és fizetést adott olyanoknak, akik sosem dolgoz­tak a szövetkezetben. Mint a vizs­gálat kiderítette, a Békéscsabai „Előre" 1986-ban az MTK-tól négyszázezer, a Haladástól pedig kétszázezer forintért vásárolt meg mérkőzést a törvénytelenül szer­zett pénzből. A vádlottak közül egyedül Araczki János nem is­merte el bűnösségét, ő csak a képügyben érzi magát vétkesnek (neves békési festők úgy adhat­ták el a könyvtárnak műveiket, ha a képek árának a felét fel­ajánlották sportcélra). Az ügyészség indítványozza, hogy a több mint tízmillió forin­tot a vádlottak térítsék meg, és az ítéletig — a tárgyalás várha­tóan szeptemberben kezdődik — a bíróság ne oldja fel a vádlottak vagyonának zárolását. Nemzetközi lovasnapok a Hortobágyon Ötvenezer nézőt várnak Az idén június 30. és július 2. között a 25. alkalommal lesznek nemzetközi lovasnapok a Horto­bágyon. Az immár negyedszáza­dos esemény legnagyobb érdeklő­déssel kísért műsorszáma ezúttal a díjugratás Keleti Ligájának Vi­lág Kupa-versenye lesz a Horto­bágyi Nagydíjért, valamint a nemzetközi négyesfogathajtó-via­­dal. A rangos rendezvény alkal­mából a Magyar Lovas Szövet­ségben tájékoztatót tartottak a sajtó képviselőinek. Miklós László, a szövetség fő­titkára a Világ Kupáról adott in­formációt. A nemzetközi szövet­ség legutóbbi, budapesti közgyű­lésén hagyta jóvá a szocialista országok úgynevezett Keleti Ligá­jának bekapcsolását a verseny­­sorozatba. Így azok a díjugratók is lehetőséget kapnak a nemzet­közi szereplésre, akik az erősebb, Nyugati Liga viadalain aligha ér­hetnének el komolyabb eredmé­nyeket. Magyarország két helyszínen adhat otthont VK-viadalnak, mégpedig a jövő héten Horto­bágyon és augusztus 17—19. kö­zött Unyban. Eddig a Keleti Li­gában három versenyt rendeztek meg, a lengyelországi Ivnóban Göttler Vilmos a 14, az NDK-beli Gerában Hevesi Barnabás a 3., míg a lengyel Sopotban a 6. he­lyen végzett. A sorozat végén ki­alakul az élmezőny, s az összesí­tett verseny első két helyezettje vehet részt jövőre a dortmundi döntőn. A sajtótájékoztatón dr. Angyal László, a rendezőbizottság elnöke röviden ismertette a lovasnapok 25 éves múltját, az időközben szükségessé vált fejlesztéseket, építkezéseket, majd az idei prog­ramról szólt. Az eseményekre ez­úttal is nagyszámú, mintegy 50 ezer érdeklődőt várnak, a belé­pőket a felnőttek 100 és 50, a gyerekek és katonák pedig 20 fo­rintos áron válthatják meg. Magyar Hírlap A MINISZTERTANÁCS LAPJA Főszerkesztő: BAJNOK ZSOLT Helyettes főszerkesztő: tábori andrás, szászi József Kiadja a Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat. Felelős kiadó: NÉMETH JENŐ vezérigazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1906 Budapest VII., Lenin krt. 9—11. A szerkesztőség és a kiadóhivatal telefonszámai: 414-320, 222-400, 429-350 Terjeszti a Magyar Posta Előfizetési díj egy évre 1488 Ft, fél évre 744 Ft, negyedévre 372 Ft, egy hónapra 124 Ft. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél, a hírlapüzletekben, a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) közvetlenül, utalványon vagy átutalással a HELIR 215-96162 számra. Athenaeum Nyomda, Budapest nyloprint magánn­yomás SZLAV«*ANDRAse^rtg,c at. HU ISSN 0,33 1906­­U ISSn'S Labdakezelés Badburga nővér, ferences rendi apáca, a Bayern München labdarúgó­csapat köztiszteletnek örvendő, fanatikus szurkolója elmélyülten de­­kázgat kedvenc csapata utolsó bajnoki mérkőzésének kezdete előtt, 1989. június 17-én, a müncheni olimpiai stadionban. A stoplis cipőt viselő hölgyet láthatóan bokáját verdeső apácaru­hája nem akadályoz­za abban, hogy telt ház előtt csillogtassa labdakezelési technikáját MTI Külföldi Képszerkesztőség Nem kerül utcára a szakosztály Jön a buldózer? címmel szombati számunkban arról ír­tunk, hogy állítólag fölszámolják az MTK-VM Asztalos Já­nos utcai tenisztelepét, mivel a pálya helyén szállodát épí­tenek. Értesülésünket megerősítette a klub létesítményel­­látó intézményének igazgatója is, ám — mint mondta — hi­vatalosan semmit nem tud az ügyről, kérdezzük meg az illetékes tanácsi szervet. Nos, tegnap megkérdeztük: — Tényleg jön a buldózer? — Valószínűleg jön, de hogy pontosan hová és mikor, azt egyelőre nem tudjuk — mondta Varga István, az 1. kerületi tanács műszaki-gazdasági tanácsadó csoportjának vezetője. — Ugyanis még nem dőlt el, milyen területren­dezési terv alapján kezdődik majd az építkezés. Az Aszta­los János utca mellett a Czakó és a Tigris utca, valamint a Rác-fürdő környéke is szóba került a szállodaépítési prog­ram kapcsán. — Vagyis terv még nincs. — Egy terv már készült, de azzal mi nem értettünk egyet. A LAKÓTERV úgy készítette el az anyagát, hogy előzetesen nem kérdezett meg bennünket. — Attól még lehet jó a terv ... » — Lehet jó, de ez nem volt az. Ez nem az én magánvé­leményem, de még csak nem is a hivatalé, hanem a kerület lakosaié. Körülbelül egy hónappal ezelőtt egy lakossági fó­rumon bemutatták ezt a tervet, s az enyhén szólva nem aratott sikert. — Állítólag aláírásgyűjtést is terveztek az építkezés el­len ... — Mondom, az embereknek nem nagyon tetszett az a terv. Reméljük a Materv által készülő újabb munkáról már más lesz a véleményük. Ezt a vállalatot mi kértük fel a tervezésre, s természetesen hangsúlyoztuk az elvárásain­kat. — Mik ezek az elvárások? — Az az alapállásunk, hogy a szükséges bontások elle­nére sem csökkenhetnek a sportolási lehetőségek. Vagyis nem kell félnie az MTK-nak, ha történetesen bontanunk kell az ő sporttelepükön, hasonló színvonalú lehetőséget fogunk nekik biztosítani a környéken, nem kerülnek az utcára. — Az új tervekkel is kiállnak majd a lakosság elé? — Természetesen. P­­íly­ Elkapja-e Bush?... ...mármint a labdát a washingtoni amatőr baseball-mérkőzésen? (Az eredményről lapzártáig nem kaptunk hírt.) MTI Külföldi Képszerkesztőség EREDMÉNYEK- ESEMÉNYEK A VASAS Fáy utcai sportcsarnoká­ban rendezték meg tegnap az angyal­földi klub küldöttközgyűlését, ame­lyen új alapszabályt fogadtak el, és megválasztották az egyesület új ve­zetőit. A piros-kék egyesület társadal­mi elnöke Sós Gyula ipari miniszter­­helyettes, az ügyvezető elnök Meszéna Miklós, a szakmai elnökhelyettes Köpf Károly, a gazdasági elnökhelyettes pedig Ujj Attiláné lett. A ROTTERDAMI SAKK VILÁG KU­PA-VIADAL 13. fordulójában Portisch világossal döntetlenül mérkőzött a szovjet Szalovval. AZ NB II-ES KOMLÓ—TAPOLCA (1—3) bajnoki mérkőzés állítólagos vesztegetési kísérlete ügyében a kom­lóiakat a múlt héten már meghall­gatta az MLSZ fegyelmi bizottsága, kedden 14 órakor pedig a tapolcaiak jelennek meg a testület előtt. DR. BERKES ISTVÁN sportsebész szerint Borkai Zsolt tornász olimpiai bajnok meglehetősen súlyos sérülést szenvedett, amit csak úgynevezett re­konstrukciós műtéttel lehet rendbe hozni. ­MEGRENDELŐLAP. Megrendelem a Magyar Hírlap c. napilapot ••••• példányban, és kérem az alábbi címre kézbesíteni: Megrendelő neve: ..................................................................... Címe: (város, község, kerület): ..................... ................................. (utca, tér, ltp): .................................................................................... (emelet, ajtó): ..................................................................................... (irányítószám): .................................................................... Az előfizetés díja egy hónapra: 124,- Ft, negyedévre: 372,- Ft, fél évre: 744,- Ft, egy évre: 1488,- Ft. Az előfizetési díjat a fenti címen nyugtával jelentkező kézbesítőnek fizetem. Se aláírás A megrendelőlapot borítékban, bérmentesítés nélkül az alábbi címre kérjük­­eladni: Vidékre Postahivatal, helyben Budapest __________Budapest, Postaigazgatóság, hirlaposztály _______ Bp. Pf. 4. 1360 MÁJ MŰSOROK RÁDIÓ Kossuth. 8.20: Hogy tetszik len­ni? 8 50: Külpolitikai figyelő. 9.00: Napközben. 11.00: Versek. 11.35: Hét szűk évtized. 13.00: Klasszikusok. 14 10: Magyarán szólva. 14.25: Orvosi tanácsok. 14 30 Dzsessz. 15.00: Szabad a vá­sár?! Riport. 15.20: Nóták. 16.10: Szórakoztató műsor. 17.00: Tér­idő 17 30: Beszélni nehéz. 17.45: A Szabó család. 19.15: Anna Frank naplója 20.21: M. Szabó Imre mű­sora 20.50: Turgenyev és a mu­zsika. 21.45: Hajszálgyökerek. 22 00: Hírvilág. 22.30: Kantáták. 23.30: Zenekari operarészletek. 0.15: Éjfél után. Petőfi. 8.05: Kölyökrádió. 8 48: A Nap születése. Mese 9 05: Nép­dalkörök pódiuma 9.30: Forma—1 híradó. 9 40: Ri­valdafén­yben. 11 05: Világújság. 13.30: Balaton rádió. 1210: Asztali muzsika. 13 05: Robin Hood. 14.00 Tea hár­masban. 15.05: Könyvről köny­vért. 15.15: Hangverseny. 15.30­­ Csúcsforgalom. 17 05: Nyáridő. 17.30: Tárcsázz! 18.30: Popregisz­ter. 19.30: Hagyományápolók. 20.00: Zenés beszélgetés. 21.05: Húsz év múlva. Rádióváltozat. 21.30: Savoy Brown felvételei. 22.00: Rádiószínház: M Ludy mennyországa. 23.15: Zenekörel­ben a hallgató. 0.15: Éjfél után. Bartók: 9.08: Gordonkahang­verseny 10.45: Szimfonikus zene 12 00: Operarészletek. 12 44: Réz­fúvósok 13.05: Sikerlemezek. 14.05: Soproni József műveiből. 14.52: Operaházi portrék. 15.22: Évmilliók emberközelben. 15.42: Új Melódia-lemezeinkből. 16.41: Kamarazene. 17.53: X. Europa Cantat. 18.30: Szerbhorvát és né­met nyelvű műsor. 19.35: Lend­­vay K.: A tisztességtudó utca­lány. 20.14: Liszt: Funérailles. 20 26: Bach-művek. 21.45: Donizet­ti operáiból. 22.30: Dzsesszarchi­­vum. 22.58: Kultúrdiplomataként Helsinkiben TELEVÍZIÓ Budapest, 1. műsor: 9.10: Brahms — Bernstein-ciklus NSZK film 10.10: Panoráma 16.30: Pannon krónika 16.40: Hírek német nyelven 17.25: Szám­adás 17 40: A kegyelmes úr szárny­­segédje — szovjet films. 20.05: Szép magyar tánc 20.10: A klinika — NSZK films. 21.00: Stúdió 89 21.45: Tengerentúli magyarok 22.30: Telis-televideo 2. műsor: 16 00: Peer Gynt — tévéfilm 17.01: Teledoktor — Bumm!!! 18.00: Telesport 19.00: Péntek Régi — magyar film 21.30: Folyton-folyvást folytassa! — angol filmsorozat 22.00: Nézőpont SZÍNHÁZAK Operettszínházi Ének az esőben (7). — Madách Színház: Doctor Herz (7). — Vidám Színpad: Délután a legjobb (7). — Győri Kisfaludy Színház: Ope­rettgála 1 19). — Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház: A mi kis városunk (7) . — Veszprémi Petőfi Színház: A régi nyár (7). HANGVERSENY Pesti Vigadó: fényes Szabolcs-est (8) . Totónyeremények A totó 24. játékhetén 13 plusz 1 ta­­lálatos szelvény hét darab volt, nye­reményük egyenként 1 357 143 forint. A két darab 13-as 950 000, a 253 darab 12-es 22 530 forintot ér. A 11-esekre (3345 db) 1704, a 10-esekre (25 411 db) 336 forintot fizetnek.

Next