Magyar Hírlap, 1989. június (22. évfolyam, 126-151. szám)

1989-06-20 / 142. szám

Magyar Hírlap A NAP HÍREI 1989. június 20., kedd A Nagy Imre-temetés nemzetközi sajtóvisszhangja Románia tiltakozik Prága aggódik Varsó előremutat Itfaszek szocpol Zöldséges Budán, a Keleti Ká­roly utcában. Az üzlet két ablakán óriási plakátok. Csütör­tökön és szombaton húszszáza­lékos engedményt adnak a nyug­díjasoknak. A - bizonyító szel­vényt kérik, természetesen. A magánszektor eme szociál­politikai apostola — Szalayné. ö a cégtulajdonos. Jegyezzük meg. Szalayné . .. Sz. A. Irodalmi konferencia Budapesten A New York-1 Wheatland Alapítvány szervezésében tegnap nemzetközi Irodalmi konferencia kezdődőit az MTA kongresszusi termében. Képünkön Esterházy Péter előadása közben. MTI Fotó: Fényes Gábor Dr. Novobáczky Sándor temetése Dr. Novobáczky Sándor újság­író temetése június 21-én, szer­dán fél 12 órakor lesz az Óbudai temetőben. (MTI) Csurja Tamás öngyilkos lett Mint korábban a sajtó hírül adta, április 11-én lakásáról is­meretlen helyre távozott Csurja Tamás, 30 éves budapesti opera­énekes. A Pilisszentkereszt és Do­bogókő közötti erdős, bozótos ré­szen egy gombát szedő férfi június 17-én megtalálta Csurja Tamás holttestét. A vizsgálat eddigi adatai szerint a férfi gyógyszerek­kel követett el öngyilkosságot. (MTI) (Folytatás az 1. oldalról) lomra adnak okot a magyarorszá­gi fejlemények. A Rudé Právo „Nem csak kí­­vülról látott veszély" című kom­mentárjában arra is utalt, hogy a budapesti sajtó a magyarországi események éles kritikájának mi­nősítette Fojtik eperjesi beszédé­nek azt a kitételét, miszerint Ma­gyarországon a szocializmus meg­újításának zászlaja alá nemegy­szer annak ellenzői, az ellenfor­radalmi erők állnak. A CSKP lap­ja megemlítette, hogy őszi Ist­­ván külügyminiszter-helyettes rá­dióinterjújában érthetetlennek és elfogadhatatlannak nevezte Foj­­tík értékelését, hangsúlyozva: Magyarországon a demokrácia fejlődése, a szocializmus megújí­tása folyik, amin a barátok biza­lommal és türelemmel tudnak se­gíteni. őszi István nyilatkozatára adott válaszként, a CSKP lapja a követ­kezőket írta: „Mint látható, nem csak külső megfigyelők fogják fel a veszélyét ama erők aktivizáló­dásának Magyarországon, amelyek szemében szálka a szocialista be­rendezkedés és a Szovjetunióval, más szocialista országokkal való barátság Sok függ attól, hogy az adott helyzetben hogyan sikerül leküzdeni az egység hiányát az MSZMP-ben és annak vezetésé­ben". Sokat elárul a pénteki KB- ülés, amelytől azt várják, hogy megvitatja a kongresszusi előké­születek időszerű kérdéseit, és ál­lást foglal a jelenlegi fejlemé­nyekről, az ország szocialista pers­pektíváiról — hangsúlyozta vége­zetül kommentárjában a Rudé Právo. A pozsonyi Pravda és az Oj Szó „A kegyelet politizálása", „Gyász és politika" címekkel, a Rudé Prá­­vóhoz hasonlóan, a pénteki gyász­­szertartáson elhangzott beszédek szélsőséges megnyilvánulásait hangsúlyozta. ♦ A Newsweek amerikai hírma­gazin e heti száma terjedelmes, fényképes riportokban foglalko­zik Nagy Imre és mártírtársai te­metésével, a magyarországi hely­zettel. A hetilap ismerteti Nagy Imre pályafutását, hangoztatva, hogy temetése egyúttal szellemé­nek. új jászületését is hozta. A Newsweek szerint 1990 elején vár­hatók Magyarországon az első többpárti választások. A lap beszélgetést közöl Kul­(L csór Kálmán igazságügy-minisz­terrel a készülő új alkotmányról, amely, mint a lap rámutat, „a nyugati eszményeken és szabad­ságjogokon alapul majd". e z utóbbi napokban a magyar kor nány egyre inkább eltávolo­dik a Kádár-rezsimtől, s azt hang­súlyozza, hogy az hibás és meg­torló politikát folytatott — álla­pítja meg hétfői vezércikkében a lisszaboni Díario de Noticias. A befolyásos portugál napilap fel­hívja a figyelmet arra, hogy az új budapesti megfogalmazás szerint Nagy Imre kiemelkedő államfér­fi volt, akinek demokratizálási erőfeszítései fontos elemei a mai kormányzási politikának. A mártírokat rehabilitáló Ma­gyarország egyúttal önmagát is rehabilitálja — olvasható a lisz­­szaboni újságban. A baloldali O Diario hétfői szá­ma Berlinből keltezett tudósítói áttekintést adott néhány szocia­lista ország reagálásáról a ma­gyarországi eseményekkel össze­függésben. Csehszlovákiában — írja a portugál baloldali újság — semmiféle említés nem volt a szertartásról a hivatalos sajtóban. A tudósítás kiemeli, hogy az NDK hírügynöksége, az ADN az MSZMP és a Szovjetunió elleni támadásnak minősítette az ese­ményt. * A Stuttgarter Zeitung, Baden- Württemberg tartomány vezető politikai napilapja Nagy Imre és mártírtársai temetéséről hétfőn megjelent fényképes riportjában megállapítja, hogy a gyászszertar­tás résztvevői nemet mondtak az önkényuralomnak és a sztáliniz­musnak, hitet téve a szabadság és a valóban demokratikus jövendő mellett. A Frankfurter Allgemeine Zei­tung „A magyar nép nagy nap­ja" című helyszíni tudósításában megállapítja, hogy június 16. csak akkor lehet valóban a megbéké­lés napja, ha Magyarországon ténylegesen egyenjogúak békéinek meg egymással, vagyis, ha az or­szágban valóban demokrácia lesz. A tudósító is kiemeli azt a te­metésen megnyilvánult, véle­ményt, hogy az egykori áldozatok nem szomjazzák a bosszút, de követelik, hogy mutassanak uj­jal a felelősökre, és nevezzék meg őket. A frankfurti újság sze­rint az ünnepségen nem voltak hallhatók a lap által szélsőséges­nek nevezett nézetek, senki sem szólott semlegességről, vagy a Var­sói Szerződésből való kilépésről, annál inkább viszont a szovjet katonai alakulatok távozásának szükségességéről. Ezek a csapatok ugyanis ma már nem töltenek be semmiféle feladatot, ám kivoná­suk nélkül nem lenne teljes az or­szág függetlensége és szabadsága. A Die Welt hétfőn idézte Rácz Sándornak, a Nagy-budapesti Munkástanács egykori elnökének, illetve Orbán Viktornak, a Fidesz képviselőjének szavait. A Süd­deutsche Zeitung, a Stuttgarter Nachrichten és a Frankfurter Rundschau szintúgy terjedelmes írásban tiszteleg Nagy Imre em­léke előtt. * A kölni Expréss című nyugat­német napilap hétfői kommentár­jában megbélyegzi a román saj­tónak a Nagy Imre és mártírtár­sai temetése alkalmával Magyar­­ország ellen intézett minősíthe­tetlen támadását. A nagy pél­dányszámú, tekintélyes újság „Hullagyalázás — Románia fron­tot nyit Magyarország ellen" cí­mű írásában észbontónak nevezi, hogy a román sajtó „fasiszta” és „szocialistaellenes'' jelzőkkel gya­­lázta a budapesti gyászszertar­tást. * „A magyarok — írta hétfőn a The Wall Street Journal másfe­lől igen sötéten látják az ország gazdasági helyzetét: az export­­bevételek nem fedezik az adós­ságszolgálatot, az életszínvonal süllyed. Az országnak alapvető reformokra van szüksége, így a tulajdonviszonyok teljes szabad­ságára és olyan árreformra, amely nem önkényesen inflálja az ára­kat, hanem azokat szabaddá te­szi. Ezt azonban elkerülik, mert súlyos politikai nehézségeket okozna, amelyeket „a gyengülő tekintélyuralmi rendszer nem él­hetne túl." „A születő ellenzéknek is meg­vannak a maga nehézségei. A ki­lenc alternatív csoport, amely párbeszédet kezdett a párttal a választásokról, egymás között is nehezen állapodik meg. Hiány­zik a szervezetük, a programjuk és hiányoznak a jelöltjeik ahhoz, hogy olyan kihívást jelentsenek, mint a Szolidaritás. Mindazonál­tal az elmúlt 12 hónap politikai sikerei Magyarországon elképesz­­tőek" — írja a lap. (MTI) (X) Az Aktív Nyelvstúdió intenzív angol, német, spanyol, olasz, francia tanfolyamokat indít Július 10-tol és eug. 1-től. Jelentkezés 10—18-lg tele­fonon vagy személyesen 1051 Harmin­cad u. 3. (Vörösmarty térnél). Tel.: 315-580. 821-421. (X) KGM SZUPEHMAKLT — BECS BELVÁROS — REKLÁMÁRON! A FORTUNA WIEN BUSZAIVAL! Rész­vételi dl): 389 Ft + 20 ATS. Jelent­kezni lehet: FORTUNA TRAVEL Uta­­zAsl Iroda, Bp. III., Árpád fejedelem útja 52. Tel.: 687-5M. (X) A Blaguss-Volánbusz oszt ajan­­laiaiooi: Hosszú hétvége Atnenoan szeptemoer 22—26. repülővel, téipan­­ziöval. Kirándulás Korinthosz—Myke­ne— Epidaurosz útvonalon, városnézés, inuzeumlatogatas, hangulatos est a Piakan, folklórprogrammal. 23 980,— Ft. Isztambul, október 3—1. repülővel, lelpanzlóval. Városnézés (Aya Sofia, lop Kapu Palota, Kék Mecset), kirán­dulás Ázsiába, Dolmabache Seray 19 400,— Ft. Körutazás Izraelben, ok­tóber 20—21. repülővel, teljes ellátás­sal, Tel-Aviv—Jeruzsálem—Betlehem— Holt tenger—Massada—Arad—Jordán völgye—Tiberlas—Genezáretl tó—Gl­­nossar—Naharlya— Caesarea. Igen gaz­dag programmal! Elhelyezés: I. oszt. hotelben! 52 900.— Ft. Jelentkezés: Blaguss-Volánbusz, Bp. V., Engels tér, autobusz-pu. Telefon: 171-171. (X) ÚJDONSÁG I ÚJDONSÁG! A Top Travel felütötte sátrát a görög tengerparton! Legújabb irodánk, a Caravan Tours egyedülálló ajánlattal a legszebb görög város, Thessaloniki mellé Invitálja önöket, egy gyönyörű tengerparti kempingbe. Június 11. és szeptember 30 között, 8 napos (7 éj­szakás) üdülésre, önellátással, kony­hahasználattal. A sátorhely dija 84— 77 DM fő hét. A Top Travel által fel­állított sátor dija, berendezéssel. Igen kedvezményes, 500 Ft/2 személyes, 1000 Ft/4 személyes, de még ezt a csekély összeget is megtakaríthatja, ha saját, megszokott sátrát viszi magával. A kemping területén 2—3 ágyas bunga­lót elhelyezés is lehetséges, 134, 111. 117 DM/főhét áron. Utazás minden eset­ben a Top Travel Thessaloniki et­­presszbuszával, az előzőeknek megfe­lelő slágerárpn: 2900 Ft oda-vissza. Top Travel Caravan Tours, Bp. VII.. Dohány u. 22. (Metró Klub), tel.: 220- 278 , 220-684 ön boldogan hever — utaztatja Top Travel 1 (X) A Károlyi Mihály Országos Me­zőgazdasági Könyvtár értesíti kedves olvasóit. hogy 1989. július 15-töl augusztus 31-ig részleges nyári szüne­tet tart. Csütörtöki napokon 9—16.30-ig áll az olvasók rendelkezésére. (X) Halálozás. Dr. Sebestyén Tibor­né, Erzsébet néni, a Bartók Béla Ze­neművészeti Főiskola nyugalmazott tanára elhunyt. Temetése Június 23- án. 15 órakor a Farkasréti temető Hó­virág utcai ravatalozójában lesz. Flslalot. agilis nyugdi jas hölgy jelentkezését várluk. szerkesztőségi kézbesítői munkakör­be. lelcntkezés Bittó fvánál a 290 306 os te lefonszémon, munka, napokon. 9—15 óra kö. zött Autójavító Ipari Szövetkezet VIII. kerületi üzemébe azonnali számlázó­pénztárost felvesz. belépéssel Lehet kezdő is. Jelentkezés: 554-742. Szobonya Istvánnénál. Belvárosi üzemi kony hára 5 napot munka hétre keresünk anyán mozgató-rakodó férfi segédmunkóst. lelent kezét a 179 698-as te lefonszámon, vagy ize mélyeten. Bp. V., Vá­ci u. 38. sz., Mogürt székház. A Grand Hotel Hungária munkatársakat keres az alábbi munkakörök betöltésére: eladó, pék, mosogató, raktári segéd­munkás. Jelentkezni lehet a munkaügyi osztályon: Bp. VII. kér.. Munkás u. 9. Telefon: 227-013. keresünk egyetemi, vagy főiskolai végzett­séggel rendelkező mér­nököt, Illetve pedagó­gust. aki az utóbbi 5 — 10 évben vlllamot­­mozdonyok szerelésé­vel, Javításával. Illet­ve számilAstechnikával foglalkozott. Fizetés megegyezés szerint. — Mechwart András Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Inté­zet (MAISZI). Bp XI. kér., R'maszomball út 2—8 Tel 665-355/30 mellék, Várkonyl An Kiemelt kuteyóriajú — Pest megyei mgtsz vil­lanyszereid III. áia­­lányclszámolásos rész­lege felvesz villanysze­relő szakmunkásokat, lelentkeznl lehet: Rác­­kével Aranykalász Mgtsz, Bp XVI . |a novetz M. u. 30. Tel 638-818 «6 Sí Váci Mihály Kollégium felvesz laka rllónőt. raktári admi­nisztrátort és asztalost, lelentkeznl: Hernádi Istvánné gondnoknál. Bp. XIV,, Mogyoródi út 128.. vagy tel.: 832- 798. A 1 rrmoker kft gaz­dasági igazgató mellé JÓI gépelő adminisztrá­tort keres, lelentkeznl lehet szakmai önélet­rajzzal a munkaügyi osztályon. Cím; Buda­pest XIII. Teve u. 57—67. Felvilágosítást a 296 600/155-ös tele­fonon adunk. Kiemelt kategóriájú Pest megyei mgtsz. Universal II. átalány­­elszámolásos részlege felvesz kőműves szak­munkásokat. Jelentkez­ni - lehet. Ráckevei Aranykalász Mgtsz., Bp XVI., lanovetz M u. 30. Tel.: 638 818. Külkereskedelmi valla lat keres szakirányú felsőfokú végzettséggel, angol nyelvvizsgával, lehetőleg néhány éves gyakorlattal rendelkező közgazdászt. 40 órás munkahét, rugalmas munkaidő, lelcntkezés a 229-029-es telefonszá­­mon. Cipzár gyártásához sürgősen felveszünk kiemelt bérezéssel s rovómestert, beállító lakatost, elektro­műszerészt, könnyű, tiszta munkára betanított nő gépkezelőt, anyag­­mozgató segéd­munkásokat, targonca­vezetőt. Jelentkezni: Lemezárugyár. munkaügyi osztály, Bp. XIII., Mauthner S. u. 60—64. Telefon : 298-857, vagy 201-250’t 10. Autójavító Ipari Szövetkezet csepeli üzemébe azonnali belépéssel fényezőt, tmk-lakatost és raktárost felvesz. Jelentkezni lehet: Bp. XXI. kér., Jókai út 25., Ivánkovics Gyula üzemvezetőnél. Telefon : 278-224. Autójavító Ipari Szövetkezet XVIII kerületi üzemébe azonnali belépéssel raktárost felvesz. Jelentkezni lehet: XVIII. kér.. Hengersor u. 25., Nagy Bertalan üzemvezetőnél. Telefon: 272-889. Felvételre keresünk könyvelő munkakörbe középfokú Iskolai végzettségű, gépi adat­feldolgozásban gyakorlott dolgozókat. Bérezés gyakorlattól függően \ Gyorsszolgálat Kisszövetkezet, Bp. VI. kér., Révay u. 4. Telefon: 119-645, 119-646, 119-647. A Grand Hotel Hunpária munkatársat keres belső ellenőri munkakör betöltésére. Jelentkezni leh'et: a szálloda Igazgatójánál: Bp. VII. kér., Rákóczi út 90. Telefon : 229-050 Felvettünk segédmun­kásokat lelentkezés személyesen. Tszker, XIV., Fűrész u 30— >2.. vagy lel.: 832- 913. 841-739. INGATLAN Budapest határától 3 km re, Pomázon eladó 100 nm-cs családi ház 140 n.-öles kerttel, — vagy elcserélem velen­cei. vlzparti nyaralóra. Pomáz, Kublnyt u. 4 . Tokai. Szentendre körpontjá ban 240 nm-es, össz­komfortos. telefonos családi ház eladó. £r­­deklődnl 751-596-os te­lefonon reggel 8—10 óra között és 19 óra után. Pllisvorotvari 3 szo­bás. központi fútéses ház 200 n.-öl leiken, azonnal beköltözhető­en eladó. »Sürgés L 946« Jeligére a kiadó­ba. Törökbálinton eladó kétszintes Ikerház fele. 3 szoba, összkomfortos, alápincézett, ipari írem.- csatorna van. Gáz folyamaiban. — 23 000 Ft/nm. Érdek­lődni: Petőfi 24/B.. este. OTP-oroklakas sürgő­sen eladó, 59 nm, kél szoba. hallos. Kp.: 1800 ezer Ft Érdek­lődni: este 18—20 órá­ig. Telefon: 491 926. Különféle balatonkene­sei lelkek eladók. Vá­laszborítékban tájékoz­tatom. Andó, Balaton íüred, Petőfi u 64. Szegeden 72 nm-cs, 2 i 2-cs, telefonos, felújí­tott OTP lakás eladó, részletfizetéssel is. Ér­deklődni: esti órákban 62-56-661-cs telefonon. Hagyományos. príma krttőszobns családi ház, 234 n.-ölön. Igé­nyesnek eladó Siófok. Vasút sor II Kiadó I * 212 bto bús, lodzsás. békásme­gyeri szövetkezeti la­kás Pünkösdfürdőhöz 5 percre. Nagy Ernő. 1039 Bp Juhasz Gy. u. 11. V. 47 Felvilá­gosítás: 634-032. balatonakarailyan, Má­tyás király utca 17. sz. alatti kétszobás, kom­fortos. télen is lakható nyaraló 1,6 millió Ft­ért eladó. Megtekinthe­tő: péntek, szombat, vasárnap. Érdeklődni 204-784. 15—17 közölt Szabáson 2 szoba. konyha, kamra, folyo­sói lakóház melléképü­letekkel. gyümölcsös­sel, kerttel azonnal beköltözhetően eladó (közművesített telek). Irányár 150 000 Ft. Érdeklődni levélben: Tóth István, 7275 Igái, szolgáltalóház Történelmi borvidéken a Szén;gyorgy-hegyen, 660 n.-ÖI kordon mű­velésű szoló eladó. — Érdeklődni hétköznap este 6 után a 810-137 számon 2 ♦ 2 fel szobás, 7^ nm-es lakás. I 300 OOC Ft készpénz >140 000 Ft OTP-álvállalással. eladó Érdeklődni Za laegcrszeg. 16 226-os telefonon, 17 óra után. Dunakeszi 54 nm-es, összkomfortos, telefo­nos. parabolaantennás, Dunához közel levő la­kás eladó vagy IV., XIII . XV. kerületire cserélem Érdeklődni: 27/41 609. este 7 után 691-100/186. Gábris, napközben. Bükfürdőn kiadó Július 19—aug. l-jélg üdülő­szövetkezeti lakrész. — • Termál üdulőszovct . kezet II1799. Jeligére a Felszabadulás téri hirdetőbe. OKTATÁS Matematika pótvizsgá­ra szakszerű félkész!* tés. Moszkva tér. ló­­zséf körút 37-50 87. JÁRMŰ HUNGÁRIA KCASCO Személyautóra erős te­tőcsomagtartó kapható. Szörflartó külön is. — Kcrmi által engedélyez­ve. Főt. Kónya L. u. 44 sz. kH frsz.-u 1300 S La da eladó Napközben: 229-201. VÉGYES Amerikai kétszemélyes vízágy eladó. Tel.: 74/16-734. Parkettacsiszolást, lak kozást. parkettalera­kást. szönyegpadlózást bútormozgatással azon nalra vállalok. 77-62- 27. Építkezésből megma radt anyagok (ajtó, ab­lakok. Idomok, dugata (rövid) stb.) jutányo­sán eladók. 857-476 Parkettázás, szalagpar kettázás anyaggal is, csiszolás, lakkozás. — Tel: 772-037 Búcsú dr. Molnár Frigyestől Hétíői) Budapesten, a Farkasré­ti temetőben helyezték örök nyu­galomra dr. Molnár Frigyest, a Szövosz nyugalmazott elnökét, a Hazafias Népfront Országos Ta­nácsa elnökségének tagját. A hamvasztás utáni végső tisztelet­­adáson dr. Szilfásán Pál, a Szö­vosz főtitkár-helyettese méltatta az elhunyt életútját, kiemelkedő munkásságát a fogyasztási szö­vetkezeti mozgalom megújulásá­ban. A barátok, a harcostársak, a tanítványok nevében Horváth István belügyminiszter vett vég­ső búcsút dr. Molnár Frigyestől. (MTI) A MAGYARORSZÁGI ROMÁ­NOK DEMOKRATIKUS SZÖ­VETSÉGE hétfőn Eleken az MSZMP-székházban tanácskozást rendezett a Békés, Csongrád, Haj­­dú-Bihar megyei, románok által is lakott települések tanácsi veze­tőinek részvételével az együtt­működés feladatairól. TÖBB FORINT A CSEHSZLOVÁK UTAZÓKNAK. A csehszlovák szövet­­ségi pénzügyminisztérium és az álla­mi bank közölte, hogy bővíti a Ma­gyar Népköztársaságba utazó állam­polgárok forlntellátmányát. A nrm szervezeti formában utazók naponta 500,— KCS értékű, égy utazás alkal­mával maximális 3500,— KCS-t kitevő forintösszeget válthatnak ki szemé­lyenként. MTESZ-KÜLDOTTSÉG MEXI­KÓBAN. Június 14—18. között a mexikói mérnökszervezetek (UMAI) meghívására Mexikóban tárgyalt a MTESZ küldöttsége, dr. Tóth János, a MTESZ és a szocialista országok mérnökszer­vezeteinek (FENTO) főtitkára, a parlament kulturális bizottsága titkára vezetésével. A tárgyalá­sokon kölcsönösen megállapítot­ták, hogy jelenleg a biotechnoló­gia, a távközlés és a környezet­­védelem területén van reális le­hetőség Magyarország és Mexi­kó között az együttműködés ki­alakítására. LEERTEKELTEK A ZLOTYT. H«t­­főtől mintegy 22—23 százalékkal leér­tékelték a lengyel nemzeti valutát, a zlotyt, a szocialista országok valutái­hoz képest. Hétfőtől 100 forintért a korábbi 1180 helyett 1517-et adnak. AZ IDEI BÉRFEJLESZTÉSRŐL ÉS A NEGYVENÓRÁS MUNKA­HÉTRE Áttérés feltételei­ről tanácskozott hétfőn a vas­utas-szakszervezet központi ve­zetősége. A testület úgy döntött, hogy a bérfejlesztésre szolgáló 528 millió forintos összeget bér­arányosán osszák fel, s ebből 6 százalékot az alapbér növelésére fordítsanak, kettőt pedig mozgó­­bérjelleggel költsenek el a gaz­dálkodó szervezetek. Indokolatlan sietség — Kilépés Vihar Orbán Viktor beszéde körül Az MSZMP debreceni reíormkóre felhívással fordult az MSZMP KB tag­jaihoz, amelyben a pártkongresszus legkorábbi időpontjául ez év novem­berét Jelöltek rneg. Úgy vélik, az In­dokolatlan sietség a part válságát to­vább konzerválná és fokozná teljes működésképtelenségének veszélyét, ezért felhívják a KB reformelkötele­zett tagjait, hogy akadályozzák meg a kongresszus szeptemberi összehívását. Nyílt levélben Jelentette be kilépését az MSZMP KED, egyúttal a zalaeger­szegi városi pb tagja, dr. KovAts Fló­rián. Az MSZMP-bol való kilépését egyebek közt azzal indokolta, hogy a part folyamatosságának és egysegé­nek fenntartása egyenlő a magyar társadalom becsapásának újabb kísér­letével. A nemzeti gyász és megbékélés nap­ján. Junius 16-án elhangzott beszédek közül különös érdeklődést váltott ki — az Ifjúság és az idősebb korosztály körében is — Orbán Viktor megnyi­latkozása. A Demisz több tagszervezete Is rea­gált az elhangzottakra telexen, levél­ben. telefonon, szóban, közülük azT. Kerületi KISZ-btzottság a nyilvános­ság előtt is. A gyászbeszédről politikai vitát nyitni méltatlan lenne, mi ezt nem tesszük. Orbán Viktor szavait a fiata­lok és minden magyar ember világo­san meg tudja ítélni. Viktor az ifjú­ság nevében szólt, de csak egy kisebb­ség szavait mondta. Az Élelmiszer-gazdasági és Falusi Ifjúság Szövetségének (LFISZ) elnök­sége tiltakozását fejezik ki Orbán Vik­tornak, a Fidesz képviselőjének, a Nagy Imre és társai gyászszertartá­sán mondott beszéde miatt. Az MSZMP Budapesti Part-végre­­hajtóbizottsaga a felsőoktatás néhány időszerű kérdéséről szóló állásfogla­lásában síkraszáll a felsőoktatásnak a nemzeti Jövedelemből való növekvő részesedése mellett, s felkéri a kor­mányt. hogy a felsőoktatásra vonat­kozó határozatát vizsgálja felül, az eddiginél következetesebben hajtsa végre. Orbán Viktor Fldesz-képvlselö Jú­nius 16-i a „magyar Ifjúság nevében” a Hősök terén elmondott beszédét az of&zág érdekeit veszélyeztetőnek, po­litikailag károsnak, Nagy Imre szelle­miségéhez méltatlannak tartjuk. Az új generációnak tanulnia kell történelmünk tapasztalataiból, az egy­mást követő leszámolásokból. A Jövő Magyarországát együtt kell felépíte­nünk, nem ellenségeskedésre van szükség, hanem versengő együttmű­ködésre. Baloldali Ifjúsági Társulás. A Fidesz Radikális Frakciója büszke arra. hogy annak a Fidesznek lehe­tünk tagjai, amelynek szónoka. Orbán Viktor, beszédet mondott a Hősök te­rén. Mondotta ezt a beszédet mind­azon fiatalok nevében, akik egy sza­bad. független, demokratikus Magyar­­országon szeretnék leélni az életüket, félelmek, megaláztatások, hazugságok nélkül. (OS) A MAGYAR NEMZETI BANK HIVATALOS DEVIZAARFOLYAMAI ÉRVÉNYBEN: 1989. JÚNIUS 20. Devizanem Vételi Közép Eladási árfolyam 100 egységre forintban Angol font 9611,04 9620,66 9630,28 Ausztrál dollár 4716,75 4721,47 4726,19 Belga frank 150,15 150,30 150,45 Dán korona 808,02 808,83 809,64 Finn márka 1407,38 1408,79 1410,20 Francia frank 926,31 927,24 928,17 Holland forint 2789,30 2792,09 2794,88 Ir font 8380,21 8388,60 8396,99 Japán yen (1000)430,64 431,07 431,50 Kanadai dollár 5224,07 5229,30 5234,53 Kuvaiti dinár 21042,14 21063,20 21084,26 Norvég korona 866,40 867,27 868,14 NSZK márka 3141,74 3144,88 3148,02 Olasz líra (1000)43,26 43,30 43,34 Osztrák schilling 446,28 446,73 447,18 Portugál escudo 37,67 37,71 37,75 Spanyol peseta 49,39 49,44 49,49 Svájci frank 3632,88 3636,52 3640,16 Svéd korona 931,97 932,90 933,83 Tr. és cl. rubel 2897,10 2900,00 2902,90 USA dollár 6255,83 6262,09 6268,35 Ecu (közös piac)6505,65 6512,16 6518,67 VALUTA- (BANKJEGY ÉS CSEKK) ÁRFOLYAMOK ÉRVÉNYBEN: 1989. JUNIUS 20-26. Pénznem Véteti iladéei érleljem 188 egységre ferintben Angol Iont 9332,04 9909,28 Ausztrál dollár 4579,83 4863,11 Belga frank 145,79 154,81 Dán korona 784,57 833,09 Finn márka 1366,53 1451,05 Francia frank 899,42 955,06 Görög drachma a/b 35,37 37,55 Holland: forint 2708,33 2875,85 Ir font 8136,94 8640,26 Japán yen (1000) 418,14 444,00 Kanadai dollár 5072,42 5386,18 Kuvaiti dinár 20431,30 21695,10 Norvég korona 841,25 893,29 NSZK márka 3050,53 3239,23 Olasz lira (1000) 42,00 44,60 Osztrák schilling 433,33 460,13 Portugál escudo 36,58 38,84 Spanyol posola 47,96 50,92 Svájci frank 3527,42 3745,62 Svéd korono 904,91 960,89 USA dollár 6074,23 6449,95 Ecu (közös piac) 6316,80 6707,52 Jugoszláv dinár csekk (1000) b 3,89-a) vásárolható legmagasabb bankjegyeimtől: 1000-e* b) bankközi és vállalati elszámolásoknál alkalmazhaté árfolyam: Görög drachma 36,42 36,50 Jugoszláv dinár csekk (1000) 4,00 A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLLAMKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ HIVATALOS ÁRFOLYAMAI ÉRVÉNYBEN: 1989. JUNIUS 20-TÓL Pénznem vásárolható legmagasabb bankjegycimletek árfolyam 100 egységre forintban Albán lek 289,00 Bolgár lova 20 1676,14 Csohszlovák korona 500 222,00 KNDK von — 910,42 Kubai peso 20 1328,80 Lengyel zloty 5000 6,55 Mongol tugrik 20 406,70 NDK márka 100 700,00 Román lei 100 170,00 Szovjet rubel 10 1900,00 Vietnami dong (1000) -16,39 \ Magyar Niniirtl Bank «2S/1JM. iiámú kfizlrmínye aztrlnt hivalaloa • Máz var Hírlapban, valamint a banksrervek hrlylaételben közxétrlt Hal*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék