Magyar Hírlap, 1989. június (22. évfolyam, 126-151. szám)

1989-06-08 / 132. szám

1989. június 8., csütörtök KULTÚRA - MŰVÉSZET Műszaki gyűjtemény Múlt nélkül nincs „goodwill" Múzeumban van a matuzsálemek helye IPARI SKANZENBEN ÉLÜNK. Miért kellene aggód­nunk a műszaki múzeumok sorsáért? Hisz sok működő üze­münk is olyan benyomást kelt, mint egy ipartörténeti gyűjte­mény. Messzi földről csodájára járnak az önmagukat túlélő gépmatuzsálemeknek. Csak­hogy amíg a termelőszféra egy része múzeummá érik, az egész közművelődési intézményrend­szert megrázó válság rengés­­övezetébe kerültek azok a mű­szaki gyűjtemények, amelyek­ben fölbecsülhetetlen szellemi és nemzeti értékek halmozód­tak fel. — Mikor kezdődött Magyar­­országon az ipari rekvizítumok gyűjtése? — kérdeztem dr. Bencze Géza muzeológust, a Magyar Történelmi Társulat üzemtörténeti szakosztályának titkárát. — Az első hazai kísérletek körülbelül kétszáz éve külföldi példák nyomán születtek, noha nálunk ez nem polgári tőkés termelés, hanem inkább a fel­világosodás velejárója volt. A Magyar Nemzeti Múzeumban már kezdettől fogva működik a hazai iparfejlesztés eredmé­nyeit bemutató technológiai osztály. A reformkorban Kos­suth és a honi iparpártoló, véd­egyleti mozgalom, az iparmű­­kiállítások eszméje további lendületet adott a gyűjtemény gyarapításához. A múzeumügy legnevezetesebb eseménye a millenneumi kiállítás volt (1896- ban). Akkor úgy döntöttek, hogy a Városligetben megren­dezett tárlatok közül kettőt megtartanak, így már ebben az évben megnyílt a Közlekedési Múzeum, majd az Alpár Ignác tervei szerint (először még fá­ból és gipszfalakból) romanti­kus stílusban fölépült vajdahu­­nyadvári mezőgazdasági kiállí­tás, amelynek kőépületét 1907- ben avatták fel.­­ A legjelentősebb magyar találmányokat, mint például Mechwart András hengerszékét vagy Bánki Donát villanymo­torját mégsem itthon, hanem a müncheni Deutsches Múzeum­ban állították ki először. — Igen. A műszaki múzeum fölállítását az is sürgette, hogy egyre több termeléstörténeti érték került ki ellenőrzés nél­kül külföldre. A Magyar Mér­nök és Építész Egylet, Lósy- Schmidt Ede főkönyvtárossal az élen, legnagyobb igyekezete ellenére is csak 1935-ben nyit­hatta meg a Magyar Műszaki Múzeumot, amelyet aztán 1939- ben Kassára költöztettek. A fel­vidéki kohászatot és bányásza­tot reprezentáló anyag jelen­leg is ott van. A háború után a többi tárgy pedig később vagy soha nem került vissza az or­szágba. Újabb előrelépés 1954- ben történt, amikor megalakult a Műszaki Emlékeket Nyilván­tartó és Gyűjtő Csoport, amely az ipar átszervezésekor a ter­melésből kikerülő gépeket, épü­leteket felkutatta és lajtsrám­­ba vette. Két évtized alatt olyan hatalmas anyagot gyűj­töttek össze, hogy erre alapoz­va jöhetett létre az Országos Műszaki Múzeum, melynek máig nincs állandó budapesti kiállítóhelye. Ideiglenesen — 1973 óta —, egy raktárépület­ben működik ... — Azt pedig tapasztalatból tudjuk, hogy nincs állandóbb annál, mint ami idegilenes. A raktárakban műtárgyak ezrei hevernek, amelyek ritkán — vagy soha —, nem kerülnek a nyilvánosság elé ... — Az országban 13 iparági szakmúzeum és több mint száz különböző szakgyűjtemény van. Ezek koordinálása szinte lehe­tetlen. Vannak olyanok, ame­lyeket minisztériumi tárcák tartanak fenn, míg a többit vál­lalatok, helyi közösségek gon­dozzák. Egyik megközelíthető, a másik gyárkapun belül van. De ma már valamennyinek a finaszírozása körül komoly gondok vannak. A vállalatok a fejlesztésre szánt összegekből már nem képeznek alapot az ipari hagyományok védelmére. Az Ipari Minisztérium megvon­ta támogatását a veszprémi Or­szágos Vegyipari Múzeumtól, amelyet csak megyei összefo­gással lehet megmenteni. Új je­lenség: ha egy vállalat csődbe megy vagy mondjuk részvény­­társasággá szerveződik, akkor munkásnemzedékek történelme és szakmai kultúrája tűnik el nyomtalanul. Ez a veszély fe­nyeget most a Ganz-MÁVAG esetében. Ilyen helyzetben szinte képtelenség egy országos tárgykatalógus készítése. Ami pedig az ipari emlékek védel­mét illeti, az azért nehéz ügy, mert a védetté nyilvánítás a fenntartó, a tulajdonos részére olyan kötelezettségvállalással jár, amelynek anyagi konzek­venciái is vannak. — Mit tehet az önök üzem­történeti szakosztálya? — Mi elsősorban szakmai és módszertani segítséget tudunk nyújtani. Pénzügyi lehetősé­geink nagyon szűkösek, mert az utóbbi időben csökkent a szak­osztály támogató, pártoló tag­vállalatok száma. Különböző cégek megrendelésére 1967 óta jelentetünk meg üzemtörténeti munkákat, muzeológusok, le­véltárosok, szakírók bevonásá­val. Például most készül a bu­dapesti tömegközlekedés törté­netének második kötete, a száz­éves selypi és hatvani cukor­gyárak jubileumi kiadványa, és még sorolhatnám ... A szak­ma számára rendszeresen meg­jelentetjük periodikánkat, az Üzemtörténeti Értesítőt. — Bevallom, korábban nem tudtam az önök tevékenységé­ről. — Sok vállalat is így van ez­zel. Pedig a komoly üzletpoli­tikát folytató cégek már felis­merték, hogy milyen fontos a hagyományokban gyökerező jó imázs, a „goodwill” kialakítá­sa. Nagy múltú vállatok törté­nelmi kontinuitásuk hangsú­lyozásával igyekszenek az üz­leti partnerek bizalmát meg­nyerni. Hasonló szerepe lehet a helyi gyűjteményeknek is. Van­nak vállalatok, ahol az üzem­történeti kiállításon keresztül vezet az út a vezérigazgatói irodába. — Tíz év után, most tartot­ták második tanácskozásukat Veszprémben. Milyen kérdé­sekre irányította rá a figyel­met az üzemtörténeti konfe­rencia? — Számos üzemtörténeti cso­port és klub működik az or­szágban. Most úgy tapasztal­juk, hogy ezek elvesztették len­dületüket. Az üzemtörténet­írás újabban a kereskedelmi reklám szolgálatába szegődik, ami önmagában nem lenne baj, ha ez nem szorítaná teljesen háttérbe a tudományos szem­pontokat. Az üzemi gyűjtemé­nyek ma már nem a minőségi gyarapodásért, hanem a puszta fennmaradásért küzdenek. Stark R. László Könyvhét '89 . Csipkerózsa Fájdalmasan időszerű misszió Abban az ellenállhatatlan sodrású áradatban, amely az idei könyvhét kínálatát jellem­zi, mikor is a kiadók azonnal és egyszerre próbálják pótolni évtizedek felhalmozott adóssá­gát, s a bőség zavarában az egyik kiváló könyvtől nem lát­juk a másik kiváló könyvet, fé­lő, hogy észrevétlen marad — már csak szerény kiállítása, szolid borítója miatt is — Ig­notus Pál Csipkerózsa című em­lékezése, melyet a Múzsák Ki­adó a Petőfi Irodalmi Múzeum közreműködésével jelentetett meg. Szerzője a századforduló meghatározó kritikusának, a Nyucsat alapító főszerkesztőjé­nek, a „nagy” Ignotusnak nem kevésbé tehetséges fia, a két háború közötti magyar irodal­mi élet egyik originális szemé­lyisége, a népi-urbánus viták főszereplője, a Szép Szó című rövid életű, de hatásában an­nál jelentősebb folyóirat szer­kesztője, s egyben szerkesztő­­társának, József Attilának utol­só éveiben bensőséges barátja, és hűséges támasza. 1938-ban, a fasizmus európai és itthoni térhódításának fe­nyegető légkörében Ignotus nem látott a maga számára más lehetőséget: Angliába emigrált, ahol később csatlakozott Káro­lyi Mihály köréhez. A háború után, a londoni magyar követ­ség munkatársaként tevékeny­kedett. 1945 és 1948 között ve­tette papírra emlékezéseit, me­lyek nagy része­ folytatásokban jelent meg a Haladás nevű lap hasábjain. A mű végül töre­dékben maradt, ahogy koráb­ban sem kedveztek az idők a harcosan baloldali, de „feleke­zeten kívüli” Szép Szó alkotó­gárdájának. 1948-tól ismét nem volt helyük a hatalmat kisajá­tító (s a történelmet is kisajá­títani akaró) kommunista veze­tés alá kerülő, „utolsó csatlós”­­ból immár első csatlóssá fejlő­dő országban. S szerzőknek, könyveknek egyaránt megvan a maguk sorsa: 1949-ben, haza­­látogatásakor Ignotus Pált ko­holt vádakkal letartóztatták, közel hét év után szabadult, s 1956 végén újabb emigrációba kényszerült. A Csipkerózsa pe­dig most jelenik meg először könyv alakban, címével is je­lezve : nem akármilyen feladat­ra vállalkozik, varázsigéktől el­bódult, hosszú nemzeti-népi álomból, s amnéziából akar minket fölébreszteni, fölrázni. Szóljon elsőként az üdvözlet e szép és újra fájdalmasan idő­szerű felvilágosító missziónak, örüljünk annak, hogy az egy­kori vitapartnerek és ellenfelek közül szót kap az urbánus fél is. Ignotus Pál 1947—48-as ta­núságtétele talán megkésve sem túl kései adalék a tárgyi­lagos ítéletalkotáshoz. Annál is inkább, mert lenyűgöző őszin­teséggel, magát sem kímélő kér­­lelhetetlenséggel számol be sa­ját maga és mások szellemi és politikai útjáról, tévelygéseiről, kisiklásairól. Éppen azért, mert ifjú korában ő is átesett a ku­­ruckodó nemzeti fertőzésen, vált később védetté a betegség újabb változataival szemben. Lehet, hogy kegyetlen, de min­denképpen találó, ahogy pél­dául az általa becsült, ám illú­ziókat kergető s érte az életével fizető Sárközi Györgyöt jel­lemzi: „Finomabb egyéniség volt, s emberségesebb is, szo­ciális ábrándjaiban őszintébb is, semhogy ,dzsentris­ legyen; de lelkesebb sznob, és félén­­kebb a hatalmi rend szólamai­nak lemérésében, semhogy le­tegyen a vágyképekről, ame­lyek a gettóból kiemelkedett kereskedőt fürjtollas kalap vá­sárlására ösztönzik ... Olyan dzsentrinek álmodta magát, aki az osztályával meghason­­lott." Hasonló megértéssel és szi­gorúsággal közelített a hozzá közel állókhoz is. József Attila politikai ingadozásairól például ő adta a legpontosabb képet, s ez mit sem von le a baráti gyöngédségből, az életműnek kijáró megbecsülésből és tisz­teletből. S éppen ezért a költő kortársai közül — Vágó Márta mellett — Ignotus Pál a leg­megbízhatóbb emlékező. Te­gyük hozzá: a pontosság ugyan­akkor korántsem jelent kínos­ pedantériát, a Csipkerózsa ér­dekes és élvezetes olvasmány, szigorú ítéleteit a szerző leg­többször iróniával és humorral oldja. S így kevéssé érthető, hogy a művet sajtó alá rendező, s e munkájáért csak dicsérhető Nagy Csaba a könyvhöz írt elő­szóban miért tartja szükséges­nek bírálni-mentegetni Igno­­tust. Természetesen bírálni le­het és kell a Csipkerózsa szer­zőjét, de mentegetésre aligha szorul. Amit meglátott, és ki­mondott szélsőségekben gazdag huszadik századi történelmünk­ről, sajnálatosan beigazolódott. Mint az is, hogy a demokráciá­val szemben nem igazi alterna­tíva valamiféle „harmadik út”. Veres András -1.1 M­agya Hírap Filmlevél helyett kissé zavarban vagyok. Le­het, hogy fel kell számolni film­­levél-rovatunkat. A minap a rádióban már forradalmian megújították a műfajt, mi sem maradhatunk sokáig konzerva­tívak. Minek oldalakon — ha­sábokon — keresztül fejteget­ni valamit, amit fölösleges? A rádióban azt mondták egy új amerikai filmről, hogy „Baro­­raian jó”. És kész. Ezzel a kritikával aztán nem az fog történni, ami sajtóbeli elődjeivel, történetesen, hogy elijesztik a közönséget. Mert, ha a kritika azt írja egy film­ről, hogy jó — persze, igen ter­jedelmesen —, akkor a rutinos néző messzire kerüli a mozit. Ha viszont utálkozva fanyal­­gunk a filmen, akkor a szóra­kozni vágyó néző „szagot kap”, és nem is csodálja, ha már az üzérektől jut jegyhez. A kri­tika bizalmi válságában — hogy legalább ezzel a kifejezés­sel siessek korszerűsödni — korszakos újítás a „baromian jó”. Most már csak az a baj, hogy ha megölnek, sem bírom leírni a Duna Film új szuperproduk­ciója, A dal neve Wanda kriti­kája gyanánt, hogy „Ez is ba­romian jó". Még az sem megy, hogy „Tök menő". Azt meg mégsem engedhetem meg ma­gamnak, hogy odavessem: „Eszméletlenül nagy hülyeség." Vagy: „Állati erőltetett." Ugyanis a tőmondatos bírá­lat sohasem olyan népszerű, mint az ugyanolyan tömör di­cséret. Nem lehet nem végig­olvasni, míg a hosszú lére eresztett fanyalgás előnye, hogy akit érzelmeiben sért, az már az elején abbahagyja ... Ráadásul A hal neve Wanda című angol filmvígjátéknak van néhány kitűnő lapja, amellyel már a plakátharcban indul. Ön, aki szereti a vígjátéko­kat, de Wandáéknak még csak a plakátját látta, a hírverését hallotta, úgy értesült, hogy a film egyik főszereplője — bizo­nyos Kevin Kline — az idei Oscar-díjak egyikét kapta meg, a „férfi mellékszereplő” kate­góriában. (Lehet, hogy az általa játszott Ottó csak nekünk tű­nik főszerepnek, Amerikában kizárólag a címadó szumátrai díszmániát és a neki nevet adó tüzes ifjú hölgyet tartják an­nak?) Egy Oscar-díj — főleg erre mifelénk, ahol különös­képpen nagyon tiszteljük ezt a díjat — pedig igazán nem sem­mit Aztán még az is lehet, hogy a forgatókönyv is díjat nyert, méghozzá Olaszországban, mi­vel ott terjesztették föl az író­ját a David di Donatella-díj­ra. És az olaszok értenek any­­nyira hozzá, mint egy nyava­lyás magyar filmkritikus, tehát hogyan merészel... ? ! Hát nem is merészelem leír­ni, hogy „eszméletlenül nagy hülyeség”, sem azt, hogy „ször­nyen erőltetett”. Inkább felhívom a figyelmü­ket rá, hogy az állatvédők kí­méljék magukat e filmtől, kü­lönös tekintettel a benne sze­replő pincsikutyák és az ak­váriumi díszhalak sorsára. Ahány állatvédő — véletlenül — látta ezt a filmet, mind igen fölháborodott, többen talán föl is jelentették a rendezőt, bi­zonyos Charles Crichtont. Le­gyenek óvatosak az ügyvédek is, mert a forgatókönyvíró-fő­­szereplő John Cleese olyan sze­repet írt magának, amely ke­véssé törődik a szakma tekin­télyével, s melyben a nagyobb hatás kedvéért olyan ügyvédet látunk, aki néha gatyában tán­col. Kíméljék magukat a kö­zépkorú — nyilván jogosan —, házsártos hölgyek is, akik ma­guk sem kapnak a férjüktől ékszert ajándékba. Ezenkívül tartóztassák magukat az izga­lomtól (mely a bosszúsággal jár) a nagy orrú kislányok, az átvert szeretők, az élettársuk­ban megbízó betörők, a ku­tyatartók, a dadogósok, maguk­­ról a kutyákról és a halakról nem is beszélve. A többiek menjenek, és néz­zék csak meg nyugodtan, hát­ha tényleg jól szórakoznak rajta. (virág) Máriák és Wandák Tanév végi szakmai bemutató a főiskolán Epreskerti impressziók Már érik a fekete faeper a Bajza és a Kmety utca sarkán — amelyről a régi Epreskert valaha a nevét kapta — de messziről szomorúan konstatá­lom, hogy ismét tövestől kivág­­tak néhány ősfát, másoknak meg törzsig csonkították a ko­ronáját. Sajnálatos, hogy a századfordulós Pest eme töb­­bé-kevésbé érintetlen szögletét is egyre inkább kikezdi mo­dern korunk rákfenéje ... Szerencsére, az épületek pati­nás külseje még őriz valamit az eredeti atmoszférából, és a műemléki falak között válto­zatlanul bohém hangulat ho­nol! Ilyenkor — évről évre — számot adnak a képzőművé­szeti főiskolás hallgatók a ter­mésről, elsőstől a végzősig — valamennyi szakon. A rajzbakokat például egész egyszerűen kihúzták a szabad­ba, az eresz alá, — a régi szobrok őrzik csupán őket —, a műtermek falára pedig felke­rültek a növendékek munkái, sőt, játékosságból itt-ott ju­tott belőlük a plafonra is ... Mégsem szokványos kiállításon járunk, mert a testes rajzmap­pák is ott sorjáznak a fal mel­lé támaszkodva, a sarokban, avagy egyszerűen a padlón, a madzag sincs irigyen csokorba kötve rajtuk, bárki belelapoz­hat a vázlatlapokba, még talán emlékbe is elvihetne belőlük, ha annyira kísértésbe esik, de hát betyárbecsület is van a vi­lágon, főleg ennyi jó értelem­ben vett, ifjonti lezserség és „belénk helyezett” bizalom láttán. A földszinti termekben elő­ször a festőrestaurátorok, va­lamint az alkalmazott grafiku­sok tanulmányaira, terveire bukkanok, így a témaválasz­tás sem lehet más, mint ami a mesterségismerethez, a szak­mai alapokhoz feltétlenül szük­séges: csendéletek és aktok, portrék a műteremben külön­böző pózokba beállított model­lel — akárcsak közel egy év­századdal ezelőtt... És persze csontváztanulmányok is, meg művészeti anatómiai lapok, amelyek mintha a néhai Bar­csai­ mester világhírűvé vált albumának lapjairól kerültek volna fel ismét e falakra. Az alkalmazott technikák is a pofonegyszerűtől haladnak a bonyolultabb felé: kezdve a tűhegyes ceruza, folytatva a papíron puhán futó, akár kéz­fejjel, ujjbeggyel is jól mázol­ható szénnel, vagy a hagyomá­nyos diófapáccal, a tollal és ecsettel felvitt, lavírozott tus­sal, netán a vízben bőven áz­tatott akvarellel folytatva a sort, aztán lassan eljutunk így a porózus pasztellhez, a szá­raz temperához, az oldottabb olajhoz. Ebben sincs sok kü­lönbség a régebbi és az újabb korok között — ha igazán őszinték akarunk lenni önma­gunkhoz és másokhoz —, de az már feltétlenül zaklatott nap­jaink türelmetlenül újat akaró modora, amikor mindezeket keverik egyetlen, úgynevezett „vegyes technikájú" alkotáson! Látom, egyik-másik kép előtt a diákkollégák is kíváncsis­kodva állnak és még a kezük­kel is megérintik, végigsimít­­ják, szinte kitapintják a tech­nikai bravúr titkát, így pró­bálván megfejteni a rejtélyt, a „truváj” fortélyát firtatván . . . Felsőbb régiókban — értsd: felsőbb évfolyamokon és fel­sőbb emeleti termekben — már félkész vagy kész, sok­szorosított grafikai produktu­mokat is találhatunk: könyv­borítót és illusztrációt, lemez­­tasakot, valamint film- és színházplakátot. (Eleinte nem értettem, hogy miért visszaté­rő motívum épp Baudelaire, de aztán egy folyosófordulón belebotlottam a pályázatot hir­dető falragaszba, amelyen épp erre a témára írtak ki vetél­kedőt a művészpalántáknak). A lépcsőházban már belső épülettervek — ajtók és ab­lakok, egymásba nyíló szobák — skiccet vezetnek a szcenog­­ráfiai tanszék termeibe, amely újabban mindig jó attrakció­nak számít — legalábbis ne­kem. A meglepetés most sem marad el! Mert bár idén is akad világirodalmi klasszikus — Shakespeare, Miller avagy Büchner — rendkívül korrek­ten, már-már profi módra megoldva, legalább ennyire szembetűnő számomra a „tri­­kolóros irányzat" előretörése ezen a téren is, szerencsére a legjobb értelemben. Mert pél­dául Móricz Zsigmond: Ludas Matyijához, Szigligeti Ede: Li­­liomf­ijához, vagy akár az egy időben lenézett népszínmű­­höz — jelen esetben Tóth Ede: A falu rosszához — ké­szültek is a jelmeztervek, a díszletvázlatok és a kivilágít­ható makettek, minden eset­ben alapos helyszíni falutanul­mányok, felvidéki folklórkuta­tások előzték meg az alkotó­folyamatot, hogy aztán ezek szépen szublimált, nagyvona­lúan stilizált színpadi produk­tumban öltsenek testet, meg­hódítván még azt is, aki eset­leg nem híve ezeknek az iro­dalmi műveknek. A szobrászpavilonban a mindenkori diákok most is re­mekül rajzolnak, markánsan szerkesztenek, férfiasan konst­ruálnak. A plasztikák pedig többnyire még nem nemes anyagokból születnek — nem márványból vagy bronzból — a dolgok természeténél és drá­gaságánál fogva, hanem hófe­hér gipszből, legfeljebb fes­tékkel fémesre patinázva . . Ne legyünk azonban igazság­talanok: akad az éremtárlók­­ban eredeti fémben véglegesen kivitelezett, egyedi darab is, akárcsak a kisplasztikák kö­zött — de számomra újszerű kuriózum — akár az óvodában és az iskolában —, hogy ide is bevonult a színes plasztik­a, mint a mintázás alapanyaga. És a szobrászrészlegen — akárcsak a kissé távolabbi fes­tőpavilonban — többnyire ak­kor is fel lehet ismerni mar­káns mesterek hatását tanítvá­nyaikon, ha nem olvashatnánk a nevüket az ajtóra kiírva. De hát ez már így volt és így is lesz mindig, mióta világ a vi­lág és a növendékek ezt is előbb-utóbb kinövik, ahogyan a frissen telepített, fiatal cse­meték is felserdülnek az Ep­reskertben, az ősfák árnyéká­ban ... Wagner István

Next