Magyar Hírlap, 1996. február (29. évfolyam, 27-39. szám)

1996-02-10 / 35. szám

1996. FEBRUÁR 10., SZOMBAT M/usnut Híriap 23 Valószínűleg szakszerűtlenül folyt a bontás Összedőlt egy ház MH-információ__________ Csaknem tragédiával végző­dött egy bontásra ítélt négy­­emeletes épülettömb váratlan összeomlása tegnap kora dél­után Budapest belvárosában, a Kálmán Imre utcában. A hálóval körbevont épület kül­ső homlokzatán több bontó­munkás és alpinista kötélen lógva, mintegy tíz méter ma­gasságban verte a falat, ami­kor a saroképület Kálmán ut­cai frontja ledőlt. Egy mun­kást medencetöréssel száUí­­tottak kórházba, ám a többiek csodával határos módon ép­ségben ereszkedtek le a köte­leken. A szakértők elsődleges megállapítása szerint a szak­szerűtlen bontási munkálatok vezettek a falomláshoz. Nem kizárt, hogy a lebontott tör­meléket a szinteken felhal­mozva túlterhelték a födémet. A rendőrség foglalkozás kö­rében elkövetett gondatlan veszélyeztetés alapos gyanúja miatt megindította az eljárást. Lapunk tudósítója a helyszí­nen megtudta: egy vidéki kft. munkatársai több mint két hete láttak hozzá a kerületi önkormányzat által bontásra ítélt Kálmán Imre utca 1. szá­mú épület lebontásához. A munkálatok megkezdése előtt szó volt arról, hogy robban­tással döntik le a kiürített szárnyat, ám a kivitelezőnek ­­a várható károkért - több mil­lió forintot kellett volna kifi­zetnie a szomszédos épület­ben lévő hivatalnak. Ezért döntöttek a lassabb, de ol­csóbb „kétkezi” bontás mel­lett. Az épületet védőhálóval, illetve az utcán kerítéssel von­ták körbe. Tegnap néhány perccel fél kettő előtt egymástól néhány méter távolságra, a harmadik szint magasságában, felül rög­zített kötélen lógva dolgoztak a munkások. Mint egyikük munkatársunknak elmondta, már korábban is érezhető volt a falak mozgása. Éppen ezért az utcában közlekedő 70-es trolibusz közeledésekor több­nyire leálltak a kalapálással. Az omlás teljesen váratlanul következett be. A szerencsés véletlennek köszönhetően csaknem teljesen néptelen volt az utca. A külső fal hatal­mas robajjal a földig leomlott, kidöntve az alkalmi kerítést és egy vezetéktartó oszlopot, amely csaknem leszakította a trolibusz felsővezetékét. A munkások elmondása szerint néhány másodperc alatt zajlott le az egész. Há­rom alpinista dolgozott a le­omlott falrésznél, a többiek a Kozma Ferenc utcai oldalon bontották az épületet. Azon­nal leereszkedtek a földre. Ekkor derült ki, hogy egyik társuk súlyosan megsérült. A mentők, a tűzoltók és a rendőrök nagy erőkkel vonul­tak a helyszínre. Azonnal le­zárták a közúti és a gyalogos forgalom elől a Kálmán Imre utcát. A sérülten lógó troli­vezetéket áramtalanították, majd az egészet levágták. A kiérkező statikusok szerint a még álló épületrész is össze­­dőléssel fenyeget, ezért nagy valószínűséggel annak lebon­tásáig nem indulhat meg a for­galom a Kálmán Imre és a Kozma utcában. Vélhetően ezután felgyorsítják a bontást, s gépeket is bevetnek. Demszky Gábor főpolgár­mester is megjelent a baleset helyszínén. Miután tájékozó­dott, újságíróknak elmondta: az épületomlás nem okozott kárt a szomszédos házban, ettől függetlenül felajánlotta az ott lakóknak, hogy szük­ség esetén a polgári védelem Ferihegyi úti bázisán elhe­lyezik őket. A főpolgármes­ter szerint a már üres ház omlását nem annak életkora, hanem a szakszerűtlen bon­tás idézte elő. Az ügyben a rendőrség szakértők bevonásával meg­kezdte a vizsgálatot. • Gaál Zoltán Marquard beruházásra biztat Magyaros hangulatban zajlott Jürg Marquard tiszteletbeli főkonzuli beiktatá­sa csütörtök este Zugban. Képünkön a házigazda Gresznáryk Pál svájci ma­gyar nagykövettel látható. Az estélyen lapunk tulajdonosa, Jürg Marquard to­vábbi magyarországi médiavásárlások tervéről beszélt. Arra biztatta a díszva­csorán részt vevő szépszámú svájci üzletembert, hogy bátran fektessenek be hazánkban A hó most nem okozott krízist MH-információ Még tegnap is több helyen jár­hatatlanok voltak az utak a hét közepi havazás miatt. Négy vonatot nem tudtak elindítani péntek reggel, s országszerte legalább félórás késéssel kel­lett számolniuk a MÁV utasai­nak. Ha az időjárás komo­lyabb fennakadásokat okozna a közlekedésben, összeül a je­lenleg is készenlétben álló, a krízishelyzet megoldására ala­kult tárcaközi bizottság. A péntek hajnalig tartó ha­vazás ismét gondot okozott a közlekedésben - tudtuk meg az Útinformtól. A Dunántúlon péntek reggelre járhatatlanná vált az összekötő és bekötő­utak többsége, Borsodban a mellékutak nehezen, illetve egyáltalán nem járhatók. Zalá­ban a 75-ös főút egyik szakasza is járhatatlan. Tolna és Somogy megyében hótorlaszok nehezí­tik a közlekedést. Szabolcsban a másodrendű utak egy része csak egy nyomon járható. A vasútnál több helyen okozott fennakadást a hó. A vonatok átlagosan húsz-har­minc, a kritikus szakaszokon negyven-ötven percet késtek - nyilatkozta lapunknak a MAVdnformáció ügyeletese. Székesfehérvárott nyolcva­­nan dolgoztak a váltók meg­tisztításán, s hasonló gondok­kal küszködtek Szombathely, Veszprém, Nyíregyháza, Ceg­léd térségében is. Egy-egy vo­natjárat kimaradt Lakite­­lek-Kecskemét, illetve Szol­nok és Tiszakécske között, s a Balaton északi partján a köz­lekedés lelassult, a hóesés megszűntével azonban javul­tak az útviszonyok. Budapesten valamennyi BKV-járatot elindították, bár a menetidő hosszabb volt a megszokottnál. A közterület­fenntartó munkagépei folya­matosan tisztították, sózták a latyakos fő-és közutakat. A pénteki útviszonyok nem indokolták, hogy a január 25- én alakult tárcaközi bizottság pénteken összeüljön, mivel a havazás megszűntével minden főút járható - mondta el la­punknak Károsy Géza, a Köz­lekedési, Hírközlési és Víz­ügyi Minisztérium sajtórefe­rense. Az ellátás biztosítására, az időviszonyok miatt szüksé­gessé váló operatív intézke­dések megtételére alakult bi­zottság tagjai folyamatos ké­szültségben vannak,hogyha a beérkező jelentések krízis­­helyzetre utalnának, intézke­déseikkel segíthessék a közel­­látást. az egészségügyet és a közlekedést. •Á. K. A MAGYAR HÍRLAP KÖNYVGYŰJTŐ AKCIÓJA jp Még várják ® a segítséget MH-információ__________ Még két hétig, egészen pontosan február végéig adhatják le vagy küldhetik be segíteni akaró olva­sóink könyv- vagy pénzadomá­nyukat a bukaresti egyetem ma­gyar tanszékének megsegítésére indított akciónkban. A Magyar Hírlap december elején hirdette meg könyvgyűjtő akcióját, melynek célja, hogy lehe­tőségeink szerint megpróbáljuk pótolni a bukaresti egyetemi könyvtárnak az 1989. decemberi harcok során elpusztult magyar anyagát. A két és fél hónapja indí­tott akciónkhoz az elmúlt időben számos olvasónk, valamint ki­adók, könyvterjesztők, és egyéb intézmények is csatlakoztak: a se­gítőkészség eredményeként eddig több mint 20 ezer könyv gyűlt össze a Középület-építő Vállalat­nak a kiadónk rendelkezésére bo­csátott raktárában. Ugyanakkor sokan, akik nem tudtak könyvek­kel segíteni, pénzadományokat küldtek az erre a célra nyitott számlánkra: a majd ugyancsak könyvek vásárlására fordítandó összeg jelenleg már több mint 60 ezer forint. Továbbra is sokan jelzik, hogy segíteni szeretnének, s még min­dig rendszeresen érkeznek köny­vek, a számlára újabb összegek, ám ennek ellenére akciónknak lassan határt kell szabnunk, már csak azért is, hogy listába vehes­­sük az adományokat, s elkezdhes­sük szervezni mindazokat a szük­séges tennivalókat, amelyek ah­hoz kellenek, hogy az önök ado­mánya majd valóban eljuthasson óda, ahová önök is szánták, hogy a Hogyan lehet segíteni? • Pénzadományokkal: az MKB 10300002-20329550-7124- 3285 számú számlára. Aki kéri, annak előrenyomtatott csekket is küldünk; ehhez kér­jük, hívják fel a 210-00-50/252 telefonon Ungvári Erikát. • Könyvekkel: melyeket elküldhetnek vagy személyesen lead­hatnak a Maayar Hírlap kiadójának helyiségében (Budapest Vili. kerület, Kerepesi út 27/A; a Középület-építő Vállalat iroda­épületében), hétfőtől csütörtökig 9 és 15, pénteken pedig 9 és 13 óra között, illetve munkaidőben a Schöpf-Merei kórház por­táján (Bp. IX. kerület, Bakáts tér 10.). Ha valaki esetleg na­gyobb tetei könyvet ajánlana fel, arra is mód van, hogy telefo­non történő egyeztetés után - Budapest területéről - szerkesz­tőségünk elszállítsa az adományt. • Bármilyen kérdésben szívesen állunk az érdeklődők rendel­kezésére. Kérjük, hívják a 210-00-50-es telefonon Ungvári Eri­kát (252-es mellék) vagy Martos Gábort (141 -es mellek). könyvek végre valóban a Buka­restben tanuló magyar diákok rendelkezésére állhassanak. (Ah­hoz, hogy a könyveket gond nél­kül vihessük be Romániába, és ott adományként átadhassuk őket a hungarológiai tanszéknek, több román hivatalos szerv engedélyét szükséges beszereznünk - és az­után még természetesen maga a szállítás is időbe telik márpedig azt szeretnénk, hogy legkésőbb a tavaszi vizsgaidőszakban a buka­resti magyar hallgatók már hasz­nálhassák az önök adományait.) Ezért ezúton kérünk minden­kit, aki még segíteni szeretne, hogy adományaikat az elkövetke­zendő két hétben, február végéig adják le, vagy küldjék el kiadónk címére. Az azután érkező adomá­nyokat már sajnos nem tudjuk be­venni a hivatalos listába, így azok ki kell maradjanak a szállításból. • Martos Gábor A Quaestor Befektetési Alapkezelő Kft.- a Quaestor Ingatlan Befektetési Alap alapkezelője ­­értesíti a tisztelt befektetésijegy-tulajdonosokat, hogy az alap 1996. február 15-től esedékes hozama egy tízezer forintos befektetési jegyre netté 500 Ft. Hozamfizetési helyek: • a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. azon fiókjai, melyek az IBÜSZ Bank Rt. jegyzésben részt vett hálózatába tartoznak, • a Mezőbank Rt. jegyzésben részt vett fiókjai, • a Mezőbank Rt. azon fiókjai, melyek az Agrobank Rt. jegyzésben részt vett hálózatába tartoznak, • takarékszövetkezetek, • a Quaestor Értékpapír Kft. irodái. A hozamfizetés idq'e: a Quaestor-irodák folyamatosan, a többi hozamfizetési hely 1996. március 15-ig fizet hozamot. MH 1558 I Agroker Kereskedelmi Részvénytársaság, Nyíregyháza | igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a társaság 1996. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor közgyűlést tart l|| A közgyűlés helye: tanácsterem, Agroker Rt., Nyíregyháza, Kinizsi utca 2. 1 A közgyűlés napirendje: Hl 1. Az igazgatóság jelentése az 1995-ös gazdasági évről. I 2. A felügyelő bizottság beszámolója és jelentése a mérlegről. 1 3. A könyvvizsgáló jelentése. | 4. Az 1995-ös gazdasági év mérlegének és eredményfelosztásának I jóváhagyása. i 5. Az alaptőke-emelés jóváhagyása. H 6. Az alapszabály módosítása. m 7. Tájékoztató az 1996. évi üzleti tervről. ISI 8. Egyebek. I A részvényesek szavazati jogukat a részvényeiknek a közgyűlés I színhelyén 10 óráig történő letétbe helyezése alapján kiadott szá­ll vazólapokka! gyakorolhatják. I A közgyűlés határozatképtelensége esetén a társaság változatlan 1 helyen, napirenddel, ugyanazon a napon 14 óra 30 perc kezdettel | - minden egyéb értesítés mellőzésével - megtartja a közgyűlést, I tekintet nélkül arra, hogy azon a részvényesek mely arányban H vesznek részt. Agroker Rt., Nyíregyháza 1 uh ,563 igazgatósága 106 éves asszonyt köszöntenek MH-információ Veresegyházán ma köszöntik Magyarország legidősebb pol­gárát. A Központi Nyilvántar­tó és Választási Hivatal kettő­­százhetvennégy százévesnél idősebb választót tart nyilván, közülük csak minden ötödik férfi. Ma ünnepli születésének százhatodik évfordulóját Mó­­rocz Istvánné, Magyarország legidősebb asszonya Veres­egyházán,, az idősek ottboná-1 ban. Az idős asszony három élő gyermeke egyikénél lakik, csak a tiszteletére szervezett ünnepségre érkezik az inté­zetbe, ahol a község polgár­­mestere, Pásztor Béla köszön­ti. A jeles születésnapra nem tud valamennyi leszármazott eljönni - kit betegsége, kit a nagy távolság akadályoz az ükunokák, dédunokák és unokák száma meghaladja a százat. Köszöntik őt a falu óvodásai és iskolásai, s ott lesznek néhányan a veresegy­házi asszonykórusból is. Mórocz néni jó egészség­nek örvend, most is elvégzi a ház körüli munkát. A Központi Nyilvántartó és Választási Hivatalban meg­tudtuk, hogy ez idő szerint kettÖSZázhetvennégy száz­évesnél idősebb állampolgárt tartanak számon, akik közül csak minden ötödik férfi. Az erősebb nem legidősebbje 1892-ben született, Kisteleken él, szintén jó egészségben. •Z. B. Lourdes, a csodavárók oázisa Vasárnap - a betegek világnapja MH-Párizs_____________ Vasárnap ünnepük meg a pá­pa kezdeményezésére a bete­gek világnapját. Az idén ne­gyedszer kerül sor e megem­lékezésre, amelynek központi ünnepségeit mindig máshol, most Guadelupében, a híres mexikói Mária-kegyhelyen tartják. A betegség, a szenve­dés próbatételének mindig is különleges szerepe volt a ró­mai katolikus vallásban, s nem véletlen, hogy a csodá­latos gyógyulásokról híres Lourdes-i Szűz napját válasz­tották a betegek világnapjává. A világ katolikus zarándo­kainak Róma után a dél-fran­­ciaországi Lourdes a legked­veltebb célpontja. A pireneusi kisváros tizenhatezer lakosa évente öt és félmillió zarándo­kot fogad, közülük minden második külföldi, akik a világ 150 országából érkeznek. Ekkora emberáradat Lour­­des-nak nemcsak két és fél milliárd frank üzleti forgalmat jelent évente, de annyi gondot is okoz, hogy megoldásukra össze kellett fogniuk a helyi világi és egyházi nagyságok­nak: a polgármester, valamint a püspök 1998-ig akarja mo­dernizálni a forgalmi dugók­ban vergődő belvárost és a za­rándokok fogadóállomásait. Utóbbiakat még akkor kezd­ték építeni, amikor 1859-ben a Szűzanya - vagy ahogy Lourdes-ban emlegetik, La Dame (a Hölgy) - nem keve­sebb mint tizennyolc alkalom­mal megjelent egy bizonyos Bernadette Soubirous-nak. A fiatal nőt idővel szentté avat­ták, a jelenések színhelyéül szolgáló barlang pedig a cso­dás gyógyulásban bízók végső reménye lett. 1875-ben - jó­részt a sedani vereség és a párizsi" Kommün emlékeitől nyomasztva - szervezték ide az első francia nemzeti zarán­doklatot, amelyet azóta is minden év augusztusában megtartanak. A nyár végén a cigányok zarándokolnak Lourdes-ba, júniusban pedig katonák a világ minden tájáról. Sokan bíznak benne, hogy jót tesz nekik az itteni víz - ami ugyan nem termál, sem radio­aktív, viszont szentelt -, így kannaszámra hordja minden­ki, aki hisz csodatévő erejében. A csodás gyógyulás jelen­ségét az egyház aggályosab­ban bírálja el, mint maguk a csodavárók. 1734-ben Lam­­bertini kardinális, a későbbi XIV. Benedek pápa határozta meg a gyógyító csoda kritériu­mait: eszerint szervi és súlyos betegségtől kell megváltania a szenvedőt, méghozzá azonnal és orvosi kezelés nélkül. Az elbíráláskor ugyanakkor or­vosnak kell bizonyítania, hogy a kegyelemben részesült elő­zőleg csakugyan szenvedett a betegségben. A csodás gyó­gyulás egyházi elismerése sok­éves folyamat. Lourdes-ban első fokon egy úgynevezett megállapító irodának kell ta­núskodnia, majd második fo­kon egy nemzetközi orvosi bi­zottság 24 tagja ad jelentést. Ezt aztán az érintett hívő püs­pöke bírálja el. Utoljára 1989- ben ismert el csodásán gyó­­gyultnak egy fiatal nőt a cat­­daniai püspök. Lourdes-ban eddig ötven esetet minősítet­tek csodának, 29-ről pedig a másodfokon eljáró testület kétharmada állította, hogy csodás gyógyulásról van szó. Ezek közül az egyház tizenki­lencet hagyott jóvá. • Róka H. Zsuzsa HÍRHASÁB Megnyílt a filmszemle (MTI) Tegnap megkezdődött a 27. Magyar Filmszemle. Az ün­nepélyes nyitóestet a Budapesti Kongresszusi Központban tar­tották, a szemle első rendezvénye azonban kora délután kezdő­dött. Az Uránia moziban megnyitották a Zolnay Pál filmrende­zőre emlékező kiállítást, majd a Broadway moziban levetítet­ték a nemrég elhunyt művészről szóló portréfilmet. Keddig összesen 95, különböző műfajú és hosszúságú alkotás tekinthe­tő meg a fővárosi Broadway, Puskin és Uránia mozikban, illet­ve a Szlovák Kulturális Intézet Moholy-Nagy termében. Min­den alkotást kétszer vetítenek, s a szemle teljes információs anyaga hozzáférhető az Interneten. Olasz hadviselés mustárgázzal (MTI) Domenico Corcione olasz védelmi miniszter nemrég egy levélben elismerte, hogy Olaszország az 1935-36-os etióp háború idején iperittel, közismertebb nevén mustárgázzal töl­tött bombákat és gránátokat használt. A beismerést két olasz képviselő még szeptemberben felvetett kérdésére adott minisz­teri válaszlevél tartalmazza. A mustárgáz bevetése annak ide­jén Badoglio marsall, az Etiópiába küldött olasz csapatok pa­rancsnokának tudtával történt, akinek saját kezű aláírása sze­repel több erről szóló jelentésen és dokumentumon. Egyes tör­ténelmi tanulmányok szerint a mustárgáz bevetése következ­tében 15 ezren vesztették életüket az afrikai országban. Morvái riasztott (MTI) A nyílt pályán állította meg a rendőrség pénteken Nyír­egyháza előtt a Budapest-Moszkva között közlekedő Tisza expressz vonatot, mert olyan bejelentést kapott, hogy a szerel­vényen külföldi bűnözők pénzt követelve fenyegetik az utaso­kat. A riasztott rendőrök, miután megállították a szerelvényt, végigjárták a kocsikat, de sem bűnelkövetőket, sem sértetteket nem találtak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főka­pitányság központi ügyeletese az MTI tudósítójának elmondta: a vonaton utazó Morvái Ferenc, az FKGP országgyűlési képvi­selője tette a bejelentést rádiótelefonján. A riasztott rendőrök miután megállították a szerelvényt, végigjárták a kocsikat, de sem bűnelkövetőket, sem sértetteket nem találtak. A honatya a rendőröknek elmondta: őt az utasok közül tájékoztatta vala­ki a zsarolási kísérletről, ezért telefonált a 07-re. Vonatszerencsétlenség az USA-ban (MTI) Három halottja és legkevesebb száz sebesültje van an­nak a vonatszerencsétlenségnek, amely pénteken reggel tör­tént New York közelében. Két helyiérdekű vonat karambolo­zott: az egyik kisiklott, és belerohant másik vonat első kocsi­jába -jelentette az AP és az AFP. A sérültek közül kettőnek az állapota súlyosabb, a többieket a helyszínen részesítették elsősegélyben a környező települések orvosai. Floridai ámokfutó (MTI) Floridában egy elbocsátása miatt feltehetően meghábo­rodott amerikai munkás pénteken lelőtte öt kollégáját, egy ha­todikat pedig megsebesített, majd önmaga ellen fordította fegyverét. Az AP jelentése szerint a munkások Fort Lauder­dale város alkalmazottai voltak, s a turisták floridai „Mekkájá­ban” a tengerparti fövenyt tisztogatták. A városi alkalmazottak körében végzett kötelező laboratóriumi vizsgálat korábban ki­mutatta, hogy az illető kábítószert fogyaszt, és ezért már hóna­pokkal ezelőtt elbocsátották. Pénteken-pirkadat előtt szokásos módon egy diszpécserközpontként szolgáló lakókocsiban gyü­lekeztek a munkások, amikor is volt kollégájuk megjelent, és lövöldözni kezdett. Néhány embernek sikerült kimenekülnie a kocsiból, de négy ember a helyszínen életét vesztette, egy to­vábbi személy a kórházban halt meg, a hatodik pedig súlyosan megsebesült. Az eszelős gyilkos a vérfürdő után magával is végzett. Fort Lauderdale azon a napon egy másik tragédiának is a helyszíne volt. Egy 17 éves tanuló lelőtte iskolatársát egy áruház közelében. Zsirinovszkij ezüstlakodalma (MTI) Valójában családi ünnepnek kellene lennie, de minden jel arra mutat, hogy a júniusi orosz elnökválasztást megelőző kampány egyik kiemelkedő népünnepélye lesz az orosz politika fenegyerekének, Vlagyimir Zsirinovszkijnak vasárnapi ezüstla­kodalma. Párizsban már közölték, hogy a francia szélsőjobb­­oldal vezére, Le Pen ott lesz a ceremónián. „Sok millió rubelt költöttünk tengernyi vodkára, ciszternányi borra és számtalan hordó sörre. Lesz tűzijáték, sütemény és pénzadomány a haj­léktalanoknak, akiket utolsó szálig meghívtunk - jelentette ki a Reuter tudósítójának az ultranacionalista pártvezér szóvivő­je, Filatov nyugalmazott tábornok. Nem titkolta, hogy a cere­mónia pompája vetekszik majd a cári idők hasonló ünnepségei­vel.’ Zsirinovszkij és felesége, Galina asszony lovak vontatta szánon érkezik majd a Moszkva egyik délnyugati kerületében álló ortodox templom elé. Azt is közölték, hogy áprilisban, a pártvezér 50. születésnapja alkalmából hasonló fényés nép­ünnepélyre kerül majd sor. Filatov, aki cseppet sem titkolta a vasárnapi ezüstlakodalom külsőségeinek cári „áthallásait”, szükségesnek tartotta elmondani, hogy Zsirinovszkij hosszú cobolybundát visel majd, és „a hajdani orosz uralkodók leg­jobb hagyományainak megfelelően” gazdagon megjutalmazza Moszkva szegényeit. Verseny ’95 (MH) A Soros Alapítvány, a Microsoft és a művelődési tárca közös szervezésében rendezik meg ma középiskolásoknak 8 vidéki és 3 fővárosi helyszínen a számítógép-felhasználói versenyt. A Verseny ’95 című rendezvényen csaknem ötszáz, egyenként három középiskolásból álló csapat méri össze tu­dását. A megméretés célja, hogy fejlesszék a diákok számító­gép-felhasználói kultúráját. A verseny döntője tavasszal lesz majd, amikor a legjobb 20 csapat mérkőzhet a győzelemért. A győztes team tagjai egyesült államokbeli tanulmányúton vehetnek részt. Maotm Híriap POLITIKAI NAPILAP FŐSZERKESZTŐ: VINCE MÁTYÁS Főszerkesztő-helyettesek: MARTIN JÓZSEF és GAZSÓ L. FERENC Vezető lapszerkesztő: ÁCS GYÖRGY Lapszerkesztők: NONN V. GYÖRGY, POPOVICS GIZELLA, SZENTKIRÁLYI ANDRÁS, SZLUKA MÁRTON • Rovatvezetők: BARABÁS T. JÁNOS (külpolitika), DÉSI JÁNOS (belpolitika), LÉPESFALVI ZOLTÁN (sport), MÉSZÁROS SÁNDOR (Budapest/Magyarország), MÉSZÁROS TAMÁS (kultúra), SZÁLÉ LÁSZLÓ (publicisztika), SZIGETI TAMÁS (fotó), VITÉZ F. IBOLYA (gazdaság) • Művészeti vezető: FÁBIÁN KATALIN KIADÓ: JÜRG MARQUARD Kiadja a Magyar Hírlap Könyv- és Lapkiadó Rt., Jürg Marquard svájci kiadóvállalat-csoportjának tagja VEZÉRIGAZGATÓ: KOVALCSIK JÓZSEF Lapigazgató: L. KELEMEN GÁBOR • Hirdetési igazgató: BARÁTHNÉ GÁL MÁRIA Számítógépes rendszergazda: FISCHER ZSOLT Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B • Telefon: 210-0050,210-2484, fax: 134-0712 E-mall cím: levelek@mhirlap.hu Terjeszti a HÍRKER Rt., az NH Rt. és a Kiadói Lapterjesztő Kft. • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Előfizetési díj egy évre: 11880 Ft, fél évre: 5940 Ft, negyedévre: 2970 Ft, egy hónapra: 990 Ft. Elő­fizethető a kiadónál: Magyar Hírlap (06-1 )-210-3750, a hírlapkézbesítőknél és a Hírlap-előfizetési Iro­dánál (Budapest XIII., Lehel u. 10/A, levélcím: HELIR, Budapest 1900), ezenkívül Budapesten a Ma­gyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatósága kerületi ügyfélszolgálati irodáin, vidéken a postahivatalokban. Nyomja a Marquard Színes Nyomda Kft. Budapest. Felelős vezető: BARTHA TAMÁS Igazgató HU ISSN 0133-1906 HU ISSN 0237-3807 A hirdetések tartalmáért a lap nem vállal felelősséget! KRÓNIKA _ _________________MH 1&5B : v: Kálvin tér mellett, főútvonalon 32 m2-es, utcai, kirakatos, kétbejáratos, telefonfővonallal rendelkező üzlethelyiség örökbérleti joga átadó (bt.-n keresztül is!). ♦♦♦ Érdeklődni: Varga Miklósnál napközben: 218-1591, este: 131 >8491. 'li::;. MH 10 072 J?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék