Magyar Hírlap, 2000. szeptember (33. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-21 / 222. szám

10 Magyar Hírlap TŐZSDEHÍREK Új céget alapított a Matáv (MH) A Ma­táv az Andersen Consultinggal, a Compaqkal és az SAP-val közös elektronikus piaci szolgáltatásokat nyújtó, 800 millió forintos alaptőkéjű céget alapít - jelentette be tegnap a magyar távközlési társaság. Elemzők szerint a Matáv az új gaz­daságban irányító szerepre tör, ezt jelzi a fenti bejelentés is. Rekord amerikai deficit (MTI) Júliusban 31,89 milliárd dollár volt az Egyesült Álla­mok külkereskedelmi mérlegének hiánya, ami havi rekord­nak számít. A tegnap közzétett, módosított adatok szerint egy hónappal korábban 29,85 milliárd dolláros hiányt muta­tott a havi mérleg. A júliusi import értéke 121,56 milliárd dollár volt, amivel szemben 89,67 milliárd dollár havi export­érték állt. Tegnap láttak napvilágot azok az adatok is, ame­lyek szerint Japán kereskedelmi többlete 11,8 százalékkal csökkent augusztusban a múlt év augusztusához képest, és 614,8 milliárd jent tett ki. A többletet a magas olajárak és a szerény gazdasági élénkülés importban máris érezhető kö­vetkezményei csökkentették. Kötvényt vett az állam (MH) A 2001/G jelű, kétéves futamidejű államkötvények szerdai visszavásárlásakor 10,54 százalékos átlagos éves ho­zam alakult ki. A kincstár 15 milliárd forintnyit vásárolt vissza a 2001. január 12-én lejáró, eredetileg kétéves futam­idővel kibocsátott kötvényekből. A befektetők 20,16 mil­liárd forint összértékben 25 ajánlatot nyújtottak be, ame­lyekből a kincstár 17-et fogadott el. Kaposváron a Nabi (MH) Tegnap a nyitást követően egy órára felfüggesztették a Nabi-papírok kereskedését a Budapesti Értéktőzsdén. A Napi Gazdaság értesülése szerint ugyanis az amerikai-ma­gyar gépgyártó karosszériakészítő üzem építését tervezi Ka­posváron. A kaposvári önkormányzat szeptember 21-ei ülé­sén dönt a terület értékesítéséről. Köhler szerint alulértékelt az euró (MTI) Horst Köhler, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazga­tója szerint az euró jelenleg „erősen alul van értékelve”, és ezért nem lehet kizárni az esetleges beavatkozást. London­ban eközben újabb történelmi mélypontra, 84,44 centre esett az euró árfolyama. Növekvő különbségek Közép-Európában (MTI) Mióta az Európai Unió meghívta Közép-Európa veze­tő országait: készüljenek az euróklubba való belépésre, elem­zők azt állítják, hogy a kamatlábak, az infláció és a tőkekölt­ségek Európa két felén hamarosan kiegyenlítődnek majd. Úgy tűnik azonban, hogy a közép-európai vezető gazdaságok ehelyett egymástól kerülnek egyre távolabb - írja a Wall Street Journal Europe (WSJE) szerdai elemzésében. Len­gyelország és Magyarország a két legszemléletesebb példa. Lengyelország hősies harcot folytat az inflációval és a magas folyómérleg-hiánnyal. Magyarország ezzel szemben a mérsé­kelten növekvő inflációval harcol, folyó mérlegét ellenőrzés alatt tartja, és a jegybank tavaly hatszor csökkentette a köl­csönzés költségét. A kamatláb Lengyelországban 19 százalék, míg Magyarországon 10,75 százalék. Rontott a Merrill A Merrill Lynch szerdán 246 forintról 77 forintra csökken­tette a Molra megadott jövő évi részvényenkénti ered­mény-előrejelzését. A pénzügyi csoport jelentése szerint ugyanakkor e rendkívül borúlátó megítélés jó eséllyel elvi jelentőségűnek fog bizonyulni, mivel a Mol jelenleg tár­gyalásban áll a kormánnyal a gázüzletág veszteségeinek mérsékléséről. PÉNZPIAC Izzik a levegő a TVK körül A Gazprom mindent megtesz a BorsodChem-Mol-üzlet meghiúsításáért Továbbra is némaságba burkolózik a kedden felfüggesztett három tőzsdei társaság. A tegnapra ígért bejelentés elmaradt, lapunk információi szerint ugyanis még késő délután is tartot­tak a tárgyalások a Mal és a BorsodChem között a TVK- pakett átadásáról. Mindeközben a borsodi vegyi cégben meg­határozó részesedést szerző Gazprom mindent megtesz a tranzakció meghiúsításáért. Ma végre felszáll a füst - legalábbis ezt állították la­punk érdeklődésére mind a három társaságnál. Igaz, mást nem­ is nagyon mondhattak volna, ugyanis a tárgyalások majdhogynem estig húzódtak a Mal és a BorsodChem (BC) között. Lapzártánkig nem le­hetett tudni, aláírták-e a szer­ződést. A megállapodás a BC TVK-ban lévő részesedésé­nek eladásáról szól. Az egész, 30 százalékos pakett ugyanak­kor nem cserélhet gazdát. A borsodiak alapszabálya sze­rint ugyanis közgyűlési jóvá­hagyás nélkül csak a társaság tőzsdei értékének 25 százalé­kát el nem érő vagyonrész ad­ható el. A TVK-csomag ennél több, igaz nem sokkal. A már meglévő, 21 százalék körüli Mol-tulajdonhoz hozzá tud annyit tenni a BC, hogy az energiacég biztos többséget szerezzen a TVK-ban.­­ Lapunk információi szerint a megállapodás aláírásához már nem sok hiányzott, amikor a BorsodChemben a közel­múltban egy ír off-shor cég se­gítségével majd 25 százalékos részesedést szerző Gazprom először informális csatorná­kon, majd hivatalosan is vétót emelt a tranzakció ellen. (In­formációink szerint más érde­keltségeken keresztül az oro­szoknak további 10-15 száza­léknyi pakett is rendelkezésére áll.) Moszkva semmi kételyt nem hagyott, nem akarja az üz­letet, viszont igencsak szeretné a BC rendkívüli közgyűlésé­nek mihamarabbi összehívá­sát. A sorok között sem kell ol­vasni ahhoz, hogy nyilvánvaló legyen, milyen napirendi pon­tok szerepelnének a részvé­nyesi találkozón. Aligha vesz bárki azért több száz millió dol­lárért egy vállalatot, hogy az­tán annak menedzsmentje az orra előtt adja el a cég legcsábí­tóbb részét - jegyezte meg egy neve elhallgatását kérő, az orosz gázóriáshoz közel álló szakember. Ha ezt egy ameri­kai céggel tették volna meg, a nagykövet már rég a Parla­mentben lenne - tette hozzá. A Gazpromnak ugyanis nem csak a BC kell, az egész magyar vegyiparra vetett sze­met - ezt tegnap hivatalosan is megerősítette Igor Ivancov, a cég szóvivője. A kazincbar­cikaiakon keresztül meglett volna a TVK, és itt be is zárult volna a kör. A két vegyipari cégnek az alapanyagok zö­mét a Gazprom-érdekeltség­­hez tartozó ukrán cégek, töb­bek között a privatizáció előtt álló Oriana szállítaná, s a tranzakció következtében a feldolgozás is az ő kezükben lenne. Hoppon maradna vi­szont a TVK eddigi nagy­beszállítója, a Mal. Mindez megmagyarázza, hogy miért volt ilyen sürgős a BC-menedzsment és a Mal „összeborulása”. Az ügylet nyélbe ütése után ugyan alig­ha maradhatna a helyén a BC mostani vezetése - bár ez sem kizárt, ha a csalódott Gaz­prom hagyja az egészet, és eladja részesedését. Megél­hetési problémáik azonban nem lennének, a TVK leg­utóbbi rendkívüli közgyűlé­sén ugyanis a Mollal össz­hangban a BC gyakorlatilag összes vezetője helyet kapott a tiszaújvárosi cégben. Az elképzelés persze csak akkor működik, ha tényleg aláírásra kerül a megállapodás. A Gazprom ugyanis még teg­nap is az ügylet meghiúsítására törekedett. Értesülésünk sze­rint a Mal vezetőinek több kínos telefont is le kellett bo­nyolítaniuk a Gazprom képvi­selőivel. A gázcéget képviselő Medget Rahimkulov jogi lépé­sek megtételét sem zárta ki, megjegyezve: nem tapasztal­nak együttműködési szándé­kot a Molnál. Teljesen figyel­men kívül nem hagyhatják az oroszokat, hiszen közös cégük, a Panruszgaz biztosítja Ma­gyarország gázellátását. Ez pe­dig már nem csak a két cég ügye, így nem tekinthető alap­talannak az a feltevés, hogy a Mol a kormány beleegyezé­sével, ha­nem egyenesen ösz­tönzésére szállt szembe a Gazprommal. MTGY Kettős mérce a zárszámadásban Kettős mércét alkalmaztak a tavalyi zárszámadásban: hol érvé­nyesítették az úgynevezett pénzforgalmi szemléletet, hol nem. Míg az egészségbiztosítás (E alap) hiányát az utólagos fizetésre hivatkozva nem rontották le, s nem javították a nyugdíjbiztosí­tás (Ny alap) többletét, addig az MNB-nek februárban visszafi­zetett, 5,6 milliárdos pénzbevonási nyereséggel növelték a tava­lyi büdzsé hiányát. Eörsi János A régi ötezer forintosok bevo­násából 5,594 milliárd forint nyereség keletkezett a jegy­banknál, amit a törvény alap­ján be kellett fizetnie a büdzsé­be. Mivel azonban az MNB idén januárban ismét lehetővé tette a bankó visszaváltását november 30-áig, a tavalyi év helyett idén üti az állam mar­kát a bankó megszüntetéséből - azaz a be nem váltott papír­pénzek elértéktelenedéséből - származó nyereség. A nyere­séget februárban visszafizet­ték, s utólag a kincstár korri­gálta - növelte­­ az utolsó banknapon, 1999. december 29-én fennálló hiány összegét. Merőben másképpen járt el a PM a tb-alapok mérlegé­nek összeállításakor. A járu­lékbevételeket csak áprilisra összegezték, s ennek eredmé­nyeként az E alap 20,8 mil­liárd forintot átutalt az Nj alapnak. Eszerint az E alap deficitjének a zárszámadás­ban feltüntetett 46,7 helyett 67,5, a nyugdíjalap többleté­nek pedig 1,1 helyett 21,9 mil­liárd forintnak kellene lennie. Mint a parlamenti szakbizott­ságban a PM képviselője le­szögezte: a korrekciót a költ­ségvetésben kötelező pénz­­forgalmi szemlélet miatt nem végezhették el. Azaz eszerint az idei pénzmozgás akkor sem számolható el visszamenőleg, ha tavalyi tartozást rendeztek vele. A központi büdzsében még a visszaadott nyereséggel javított adatok sem egyeznek az intézmények beszámolói alapján összeállított zárszám­adási adatokkal. Ezt az ÁSZ a kincstári és az intézményi könyvelés különbözőségével és a kétféle elszámolás zárási időpontjainak eltéréseivel magyarázza. Egyes előirány­zatokat a 17 tárca­fejezet összesen 142 intézménye túl­lépte, ami a számvevők szerint „szabályozási hiányosságo­kat” jelez. A kincstár feladata az lenne, hogy ellenőrizze: a költekezés az előirányzatok adta keretek között folyik-e. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGEI, 1999. (MILLIÓ FORINT) ____________Kincstár szerint Zárszámadás szerint Eltérés Bevétel________3252 394___________3237447 -14947 Kiadás________ 3 581545____________3 565 776 -15 769 Egyenleg______­329151____________­328329____________822 Forrás: ÁSZ Kisvállalkozói csomag az MKB-tól A kis- és középvállalkozók fe­lé nyit a Magyar Külkereske­delmi Bank (MKB), új szol­gáltatásokkal két év alatt 8-ról 18 ezerre növelné az ügyfelek számát. A bank évi 1 milliár­dos árbevétel alatt húzza meg a megcélzott ügyfélcsoportot, hiteleket pedig kezdetben 3 millió forinttól nyújtana szá­mukra-jelentették be tegnap. Az egy évnél nem régebben alakult vállalkozások részére alacsony költségű számlacso­magot vezet be a MKB októ­ber közepétől. A bank szoká­sos 5 ezer forintos számlazárá­si díjával szemben havi 3 ezer forintba kerül a számla, amely 10 ingyenes átutalást és két VISA Electron kártyát foglal magában. A meglévő ügyfél­kör is kérheti elvileg az olcsó csomagot, de a bank ezt nem valószínűsíti a számla által kí­nált szűk lehetőségek miatt. Az újdonsággal elsősorban egy új ügyfélkört kívánnak elérni. A kisvállalkozói hitele­zésben várható egyszerűsíté­sekre novembertől kerül sor. Ezt megelőzően keretmegálla­podást kötnek a Hitelgarancia Rt.-vel az egyszerűsített hitel­­bírálatra. Az MKB ki szeretné használni azt a lehetőséget, amelyet a Hitelgarancia Rt. kezességvállalási keretének bővítése jelent. Mint ismert, az adott nap fennálló maximális kezességvállalási keretet idén az előirányzott 65 milliárd fo­rintról 85 milliárdra növelik, amely a nemrég beterjesztett költségvetés szerint 2001-re 150 milliárdra, 2002-re pedig 180 milliárdra nőhet. A novemberben beveze­tendő új hitelbírálati rendszer, amely 3 milliónál nagyobb hi­telkérelmekre vonatkozna, egy héten belüli folyósítást ígér a kérelem benyújtásától számítva. Novembertől a bank honlapján kis- és közép­­vállalkozói oldalt indítanak. A bank a KKV-ügyfelektől jelenleg 50 milliárd forintos hitel- és 70 milliárd forintos betétállománnyal rendelke­zik. A kihelyezett hitelek a ké­sőbbiekben sem múlnák felül a betéteket. PE ^Megjelenik minden pénte­ken. Rajnai Attila riportja: Olaj a bűzre VI.­­ ELET ÉS # • r k . ., hh Vas Gábor: Csak egeszség legyen, a többi nem irodalom!­­ vegyszerárakról) Megrendelhető galomi Lázár Péter: A hírbe hozott média a szerkesztőségben * (1089 Bp., Rezső tér 15.), Horn Gábor: Időzített bomba petárdák helyett (vita) a Magyar Posta Rt. hírlapüzletági *­­ . ... wc ... ... irodáin vidéken n­erít a Világbank irodavezetőjével (Seres László) a postahivatalokban pályi András: Mária országa - Mária rádiója , és a hírlapkézbesítőknél. (lengyel ügyekről) Telefonszám: * , 01 n alaq pih­sí«, A2 Es könyve szeptemberben: Tar Sándor csu-öi4». u-öi­gv válogatott és új novellái (Dérczy Péter) Telefax: 303-9241 Bakács Tibor, Megyesi Gusztáv és Vágvölgyi B. | E-mail: irodalom@westel900.net András jegyzete­i .Megjelenik minden pénte­ken!­ NYÍLT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK Alap Alapkezelő Dátum Nettó Egy jegy eszközérték értéke ABN AMRO Aranykosár Befekt. As. ABN AMRO 00/09/21­12 312 333 099 1,968000 ABN AMRO Cash Row Pénzpiaci ABN AMRO 00/09/21 434 824 697 1,081648 ABN AMRO Navigátor Alap ABN AMRO 00/09/21 1 363 724 727 1,165124 ABN AMRO UNIÓ N R Alap ABN AMRO 00/09/21­3 792 694 833 1,272731 Adventum Arbitrázs Adventum 00/09/21 231 838 007 1,217582 Alpok Nyöttégy Részvény Alap Erste Bank 00/09/21 769 647 298 1,301400 Alpok Nyötvégy Állampapír Alap Erste Bank 00/09/21­2 748 927 018 1,262000 Alpok Tradíció Nyitvégű Bef. Alap­Erste Bank 00/09/21­2 941 952 411 1,747900 Aranyhal Befektetési Alap­Europool 00/09/20 701 235 026 2,295000 Aranypolgár II. Nyirtv. RV. Bef. A Raiffeisen 00/09/20­656 533 686 1,040616 Aranypolgár III. Nyírt Áll. B. A. Raiffeisen 00/09/20­9 931 298 460 1,392801 Aranypolgár Nyíltv. KV. Bef. Alap­Raiffeisen 00/09/20­4 006 881 090 1,517205 Aranypolgár V. Nyílt. Nemz. Kötv. Bef. A Raiffeisen 00/09/20 553 926 226 2,365191 Aranypolgár VI. Nyílt. Nemz. RV. Bef. A Raiffeisen 00/09/20­861 759 613 2,946227 Aranytallér Nyílt végi­ Bef. Alp­Quaestor 00/09/21­269 167 492 2,063100 BONUS II. Nyit végű Bef. Alap Investor 00/09/20­1 488 740 438 1,011766 Bonus Részvény Bef. Alap Investor 00/09/20­519 369 297 1,031312 Borostyán Nyílt végű Bef. Alap­Quaestor 00/09/21­2 510 270 056 1 822,000000 Budapest Bonitas Bel. Alap Budapest 00/09/21 1373 036 059 1,025734 Budapest 1.8ef. Alap A Budapest 00/09/21 34150434 525 29 951,000000 Budapesti.Bel. AlapAA Budapest 00/09/21 34 150 434 525 44 516,000000 Budapesti. Bel, Alap C Budapest 00/09/21 34 150 434 925 2,995100 Budapest II. Befektetési Alap C Budapest 00/09/19 34 398 814 975 2,557900 Budapest Nemzetközi Kötv. Alap Budapest 00/09/19­597 725 609 1,229400 Budapest Nemzetközi Részv. Alap Budapest 00/09/19­9 854 448 589 1,498600 Budapest Növekedési Alap Budapest 00/09/19 17410 604 268 2,055100 Budapest Számlafedezeti B. Al. Budapest 00/09/21­31 640 029 296 1,006549 CA Devizakötvény Alap CAIB 00/09/19 977 789 148 1,633817 CA Devizarészvény Alap CAIB 00/09/19­2 285 815 229 1,444534 CA Kötvény alap CAIB 00/09/18 11 366 114 143 1,823709 CA Közép-Európai Részvény CAIB 00/09/19 1 796 076 626 3,822646 CA Pénzpiaci Alap CAIB 00/09/19­21 653 433 393 1,477622 CA Részvény Alap CAIB 00/09/19­2 589 414 314 1,511143 CA Selecta Európai Részvény CAIB 00/09/19­5 202 195 981 1,260972 CIB Nyíltvégű Részvényalap CIB 00/09/19 1 418 005137 1,198300 CIB-Kincsem Nyíltvégű Bef. Alap CIB 00/09/20­19 820 819 423 1,703000 CIB-Nemzetközi Értékpapír Bef. Alap CIB 00/09/19 365 732 960 1,066600 CIB-Nyíltvégű Pénzpiaci Alap CIB 00/09/20­1 280 511130 1,035200 Cívis 95 Befektetési Alap Budapest 00/09/19­1 505 895147 1,003500 Concorde 2000 Befekt. Alap Concorde 00/09/21­1118 088 292 168 209,460000 Concorde Fedezeti Alap Concorde 00/09/21 627 832 799 1,387628 Concorde Pénzpiaci Bef. Alap Concorde 00/09/21 759 959 853 1,144591 Duna Tőzsdei Bef. Alap Dunainvest 00/09/21 693 735 445 1,740200 Első Hazai Lakásalap Ing. Bef. Alap­Quaestor 00/09/19­473 200 628 10 167,000000 Hunnia Deviza Kötvény Bel. Alap Europool 00/09/19 183 700 550 1,126000 Hunnia Deviza Részvény (IV.) Europool 00/09/19 897137 786 1,805000 Hunnia Kamatvadász Bef. Alap Europool 00/09/19 781 564 201 1,323000 Hunnia Kötvényindex Bel. Alap Europool 00/09/19 259 826 586 1,214000 Hunnia Pénzpiac Bef. Alap­Europool 00/09/20­5 489 354 987 1,320600 Alap Alapkezelő Dátum Nettó Egy jegy eszközérték értéke Hunnia Részvény Nyíltvégű B. A. Europool 00/09/19 617 708 632 1,169000 Hunnia Részvényindex Bef. Alap. Europool 00/09/19 130 026 305 1.137000 Hunnia Államkötvény (III.) Europool 00/09/20­2 823 837 190 2.370000 ING Globális INC Rt. 00/09/19­1 253 613 056 1.106300 Imperial Befektetési Alap Dunainvest 00/09/21­419 366 536 1.708500 Imperial R Befektetési Alap Dunainvest 00/09/20­65 854 368 1.167800 K&H Kötvény Alap H&H 00/09/21­1 255 283 479 2,434890 HAH Pénzpiaci Alap HAH 00/09/21 864 209 242 1,133800 HAH Részvény Alap HAH 00/09/21­278 032 666 0,828200 Kurázsi Értékpapír Bef. Alap­Quaestor 00/09/21­26 414 044 84 933,000000 MKB Európai Részvény Investor 00/09/20­­ 285 322 309 0,994240 MKB II. Részvényalap Investor 00/09/20­1 325 838 053 1,315401 MKB Nemzetközi Kötvény Investor 00/09/20­519 068 462 1,034762 MKB Állampapír Bef. Alap Investor 00/09/21­5 441 948 168 2,523364 Monéta Nemzetközi Kötvény Bef. Alap­ÁB-Monéta 00/09/19­689 871 041 1,052198 Monéta Nemzetközi Részvény Bef. Alap ÁB-Monéta 00/09/19­2 823 681 791 1,479081 Monéta Részvény Nyfitv. Ért. 6 A ÁB-Monéta 00/09/19 160 988 903 1,188157 Monéta Állampapír Nyfltv. Ért. 8 ÁB-Monéta 00/09/19 961 985 990 1,431512 Nívó Kötvény Befektetési Alap MÉB 00/09/21­695 459 336 1,341400 Német Pénzpiaci Alap Magyar-Német 00/09/21­705 169 804 1,108977 Nivó Részvény Nyíltvégű Bef. Alap MÉB 00/09/21­125 018 732 1,247800 OTP Optima Befektetési Alap OTP 00/09/21­258 755 511 475 2,164405 OTP Paletta Nyíltv. Bef. Alap OTP 00/09/20­6 261 346 036 1,524309 OTP Platina Nemz. Részvény Alap OTP 00/09/20­3 624 292 788 1,166662 OTP Quality Részv. Alap OTP 00/09/20­­­3110 136 384 1,292688 Partner Nyíltvégű Befekt. Alap Winpertner 00/09/20­99 488 732 1,165149 Flaszter 68 CAIB 00/09/19­918 687 658 10 806,910000 Postabank Családfa Trust 00/09/21­760 107 596 1,322337 Postabank Hozamgarancia Bef. A. Trust 00/09/21 9913 625 315 1,890496 Postabank Lokomotiv Trust 00/09/21 309 798 340 1,310867 Postabank Millennium Kötvény Trust 00/09/21­1 987 991 643 1,078977 Prémium Befektetési Alap­Invest­ 00/09/20­1 748 861 617 1,011586 Quaestor Ingatlan Befektetési Alap Quaestor 00/07/31 696 120 602 9 652.250000 Rabobank Állampapír Nyíltvégű Bef. Alap­Rabobank 00/09/20­8 668 176 1,235100 Reálszisztéma Befektetési Alap Reálszisztéma 00/09/21­564 681 634 1,068693 Sydney 2000 Befektetési Alap Dunainvest 00/09/20 134 604 284 1,807900 Takarék Részvény Alap Union-Takarék 00/09/21 597 413 081 0,928393 Takarék Állampapír Bef.Alap Union-Takarék 00/09/21 1103 632 228 1,082477 Tallér Nyíltvégű Értékpapír BA­Quaestor 00/09/21­474 899 218 1,817800 UBA Jupiter Fedezeti Beljegy Univerzum 00/09/20 27 433 719 1,364600 UBA Merkúr Pénzpiaci Bef.Alap Univerzum 00/09/20 63 090 996 1,152400 UBA Szaturnusz Részvény Bef.Alap Univerzum 00/09/20 14 245112 1,098700 UBA Uránusz Növ.Nyíltvégfi Be.Alap Univerzum 00/09/20­22 211255 1,061200 UBA Vénusz Kötvény Bef. Alap­Univerzum 00/09/20­6 049 594 1,160800 Zurich Deviza Quaestor 00/09/19­747 269 106 1,135382 BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE BUX: 8260,89 +22,22 PSCX: 1160,02 +5,15 A három nagy hiányzó miatt szerdán is gyakorlatilag a Matávra maradt a Budapesti Értéktőzsde. A 8,85 milliár­dos forgalom kétharmadát az előző napi esését korrigáló távközlési papír adta. A Ma­táv összesen 4,47 százalékkal 1473 forintra drágult, szinte kizárólag ennek volt köszön­hető, hogy a napközben elő­ször majd 150 pontot emelke­dő, majd lefelé induló börze­barométer végül a pozitív tartományban maradt. A BUX összességében 22,22 pontos emelkedéssel 8260,89 ponton zárt. A jól szereplő Matávval szemben ugyanis a többi na­gyobb papír rossz napot zárt. Az OTP 1,28 százalékkal 14995 forintra, a Richter 2,56 százalékkal 15200 fo­rintra gyengült. Az OTP for­galma 1,06 milliárd forint, a Richteré 443,38 millió forint értékű volt. A kis tőkeértékű részvé­nyek indexe, a PSCX 1160,02 ponton, 0,45 százalékos erő­södéssel zárt. A kereskedés elején egy óráig felfüggesztett Nabi részvénye 5700 forinton fe­jezte be a kereskedést, ez 3,73 százalékos emelkedés. A Rába árfolyama 1,82 szá­zalékkal 2240 forintra nőtt. Az Egis 0,72 százalékkal 14000 forintra, a Fotex egy százalékkal 304 forintra drágult. A Fotex forgalma meghaladta a 118 millió fo­rintot. A kárpótlási jegyek ára 1,64 százalékkal 660 forintra mérséklődött. A határidős indexpiacon az idei decemberi BUX-lejá­­rat elszámolóértéke 10 pont­tal 8530 pontra nőtt. MTGY A Matáv vitte a „boltot” RÉSZVÉNYEK Neve Záróár Változás Nyitóár Min. Max. Átlagár Üzl. Forg. Árf. Utolsó forgalom Utolsó 52 hét (Ft) % (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) szám (darab) érték árf. dátum legal. legm. Agrimpex 1050 -59,62 1 050 1 050 1 050 1 050 í~t 260 273 000 2 600 00/07/04 1 050 3 720 Antenna Hungária...................6 215 ' U),24 6 200............6 130 6 290 ' 6 207 18...........1Í86 " 736Í010 6 230 ÓÓ/Ö9/19 3 455 17 995 Arago 675 -1,46 690 648 690 684 5 724 494 985 685 00/09/19 302 1 000 Áranypók...................................10 500 -0,52' 10' 500 ' 10 500­­ 10 500 10 500.............­..................­..................10 500 10 555' 00/09/18 7 000 13195 BIF 2211­­0.09 2 210 2 210 2 212 2 211 3 123 271939 2 213 00/09/19 551 2 600 BorsodChem........................................­................­.................-..................-..................-................-...............-..................-............ - 7 280 00/09/18 6 450 12050 Brau Union 4 690­­ 4 500 4 500 4 690 4 598 6 23 105755 4 690 00/09/19 3 200 6 100 Csopak...........................................935 +0,54............ 940............930 940...........936...............3.............610................570 750 '' 930 00/09/19 700 1 200 Danubius 5 130 -1,35 5 150 5110 5 150 5 128 19 1 057 ......... 5420 095...5200 00/09/19 4 105 6 290 Domus..............................................670­­ +19,64.............670...........670........... 670...........670...............................100­­7 000 560 . 00/09/18 405 1180 DÉDÁSZ 8 050­­ 8 050 8 050 8 050 8 050 1 47 378 350 8 050 00/09/18 7 050 10 050 DÉMÁSZ.................................12 950.................­ ’ 12 950 ' 12 900 ' 13 650 12 980 26................870.......... 292 900 12 950' 00/09/19 ’ 12 850 23 050 ÉDÁSZ 13 500 *0,37 13 450 13 450 13 500 13 467 2­9 121200 13 450 00/09/19 8 000 19 600 EH­OP...................................................-................-...................-................-..................-.................-­............-....................-.................... - 400 00/09/05 400 690 Egis 14 000 *0,72 13 800 13515 14 000 13 849 40 5 626 779 12750 13 900 00/09/19 6 400 14 800 Elmű.....................................................-................-.................-..................-..................-................-...............-..................-............................- 13 200 00/09/19 13 050 18 850 Emász 5 100 - 5 095 5 095 5 300 5 153 19 878.......... 4 524 265 5 100 00/09/19­­4 440 6900 Eravis elsőbbségi............................­................1...................­................­..................1.................­..............1....................­......................­­ 7 000 00/09/13 5 065 8000 Eravis törzs 5500 *3,68 5 500 5 500 5 500 5 500 1 3 16500 5 305 00/09/13 2 555 9 900 Fotex.................................................304­­+1,00.............309............ 304 313 309 233 383 128 118 501600 301 00/09/19 77 457 Fűzfői Papír - - - 480 00/08/31 450 3 500 GarAgent-Excel Gyártó............600 -7...............505............505............606..........­557..............3...........1100..............612500 650 " 00/W/11 100 " 1440 Gardénia 203 -13,62 202 200 203 201 5 204 41075 235 00/09/18 200..........415 Globus........................................2 495 +0,20 2 460..........2 450­­ 2 4952 AH...........il..........1549 3 805 335 2 490 00/09/19 1940 2850 Graboplast 2 465 -2,18 2 495 2 420 2 495 2 470 34 2 143 5 293 805 2 520 00/09/19 1 600 3 080 Graphisoft.................................4 200­­2,21 4205.......4 200 4 205 4 204..............8................450...........1891650 4 295 00/09/19 4 200 6 585 HB Westminster - - - - - - 129 00/09/14 44 194 Humet...............................................140­­0,71.............141............140.............143...........141............25 13 042­­ 838 664 141 00/09/19 21 270 Human ------- - - 1925 00/09/19 1650 2800 Hungagent..........................................-................-................-..................-..................-................-...............-..................-............................-............7Ó5 ÓÓ/Ó8/Í5..............700...........800 Ibusz ............................................................................................................................- - 600 00/09/08 500 745 Inter-Európa.........................i0 400 ” +1,96 ‘' IO'ÉOO '' IÓ 200 ‘ 1Ó 400 10 397.............2.................66................686 20Ó'' 10 200 ' 00/W/19 ‘ ' 7 500 16 450 Kartonpack .......................................................................................- - - 1350 00/09/18 1 000 1 600 konzum................................................­................­.................­..................­..................­................­...............­..................­............................­...............95 C6/09/15.............. 83­0 210 Konzumbank ................................................................................................................................................... - 715 00/09/05 400 1 050 Kékkúti Ásványviz............................-................-.................-..................-..................-.................- "- - - 2 750 00/09/18 000 2 900 MOL ............................................................................................................................- - 5 000 00/09/18 3 650 5 760 Matáv.....................................­ 473 ‘ +4,47 ' ‘' 1455.........1 442 '1 519 ' 1483' 3 Céc 4 427 234 6 564 226 127 '' 1 410 '00/09/19''' 1220 2 655 Mezőgép 1700 +1,19 1 640 1 635 1 700 .1689 65 18 533........31309445 .1.680 .00/09/18... 1590 2 195 Második Dev. Factory....................­................­...................-..................-..................-................-...............-....................-.............. - 8 800 00/09/08 8 800 14000 NABI 5 700 +3,73 5 500 5 320 5 710 5 667 67 12 833 72 728155 5 495 00/09/19 4 205 6 790 Novotrade............................................-................-...................-..................-..................-................-..............-..................-............................- ' 1600 06/08/21 180 2900 OTP elsőbbségi 7 945 -1,91 8 000 7 900 8 245 8 070 15 10 679 86175110 8 100 00/09/19 4 395 8 480 OTP törzs..............................14 995 -1,28 15 400 14 750 15 400 15 055 488 70 411 1 000 648 695 15190 00/09/19 9 320 18 000 Pannon Váltó 680 680 665 680 672 3­53 36590 680 00/09/14­­ 550 900 Pannonflax...................................880 ................­.............870............860..............895......... 880.........29..........3 449 3633 490 880 00/09/19 260 1665 Pannonplatt 4 350 +0,93 4 300 4 300 4 480 4 362 55 8 678 37855635 4 310 00/09/19 3 405 8 200 Phylaxia Pharma.........................65 "" -7,14...............67...............66..............67..............66...........21" " 18 732 " 1 236 060 70 00/09/19 65 210 Pick 8 830 -0,73 8 855 8 800 8 835 8 836 18 1 027 9 074 495 8 895 00/09/19 7 800 14 900 Prímagáz...................................1 650 +0,61 ' 1600.......i 600' ’ * ’i 680 ' ‘ 1649...............6...........4 6Ö0...........6 595 400 1 640 00/09/19 1405 3 800 Quaestor ....... .­­ 190 00/09/05 190 220 Richter..................................15 200 -2,56 15 600 '' 15 200 ' 15 980 ' 15 '525''' 227'''' 28 559 443 386 980 15 600' 00/09/19 " 9 360'' 20 250 Rizikó Factory 1800 -30,77 2 000 1 800 2 000 1 900 2 2 3 800 2 600 00/09/12 ...1800 4 200 Rába.......................................... 2 240 '' +1,82 ' 2 180.......2 180' ‘ 2 *240 *'' 2 218''' 103 ' 38 481 85 334 815 2 200 00/09/19 1950 2 980 Skála-Coop T 1230 - 1 230 1 230 1 290 1 233 5 10 650 13132 500 1 230 00/09/19 615 1 345 Styl.....................................................-.................-.................-..................-................-.................-..............-...................- - 1 200 00/09/15 600 1200 Synergon 1885 +2,45 1 860 1 860 1 925 1 903 117 26 531 50 500 945 . .1840 .00/09/19... 1635 4 650 Sz.fehérvári Hűtőipar....................-.................-..................-..................-.................­.................­ - - 300 00/02/14 300 300 Sz.fehérvári Hűtőipari bem. ------- - - 650 00/06/28 ...650 650 toriÁSZ................ 8 200 +0,és 8150 8150 8 200 8196 5 110 901535 8150 00/09/19 7 305 8990 TVK ............................................................................................................................- - 3 645 00/09/18 3 080 5 590 Virginia..............................................­.................­.................-..................-................-.................-..............-....................­...........................­.......351 00/09/19...........150 396 Zalakerámia 2 755 -6,54 2 800 2 755 2 845 2 788 117 38 992 108701225 2 770 00/09/19 1 315 3 330 Zwack Unicum..................... 6 700' '+2,29'''6 556..........6 556''' 6 766''' 6 696............9 ........... 5 220­­­ 34951500 6 550 06/08/19 5810 9 499 _______________________KÁRPÓTLÁSI JEGY______________________ Nave Záróár Változás Nyitóár Min. Man. Átlagár Üzl. Forg. Árf. Utolsó forgalom Utolsó 12 hét (Ft) X (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) Mám (darab) érték árf. dátum legal. legm. Kárpótlási jegy (A­B) 560­­1,64 671 663 686 671 16­6 606 4 363692 671 00/09/10­490 947 AZ MNB ÁRFOLYAMAI szeptember 20. Átváltási arányok (1 euróra) 40.3399 bef, 40.3399 luf, 5.94573 fim, 6.55957 frf, 2.20371 nlg, 0.787564 iep, 1.95583 dem, 1936.27 itl, 13.7603 ats, 200.482 pte, 166.386 esp, Intervenciós centrum árfolyamtól való el­térés EUR/HUF vonatkozásában: -2,017 százalék. HATÁRIDŐS PIACOK SZEPTEMBER 20. HIVATALOS DEVIZA-KÖZÉPÁRFOLYAM Angol font 437,80 Ausztrál dollár 164,24 Cseh korona 7,41 Dán korona 35,13 Euró 262,34 Belga és lux. frank (100) 650,32* Finn márka 44,12* Francia frank 39,99* Holland forint 119,04* (rfont 333,10* Német márka 134,13* Olasz líra (1000) 135,49* Osztrák schilling 19,06* Portugál escudo (100) 130,85* Spanyol peseta (100) 157,67* Japán jen (100) 291,11 Kanadai deliár 209,42 Lengyel zloty 67,46 Norvég korona 32,92 Svájci frank 174,10 Svéd korona 31,36 Szlovák korona 6,09 USA-dollár 310,50 A *-gal megjelölt forintértékek tájékoztató jellegűek. E­co.hu az információs , Az adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk. www.momt.­ BUDAPESTI ÁRUTŐZSDE - DEVIZA Lejárat Vétel Eledet ! Elszámolóár : Forgalom ; Árf. érték: Nyitott ajánlati ársáv ; ár ; változás: kontraktus: (Ft) ; köt-áll. Amerikai Dollar fixing j 277,431 +3,43 j 2000.Augusztus - : 281,70: . : - : - : 918 2000,Szeptember : - i 282,10- 262,10 : 282,50: -0,56 : -: - : 26 982 2000.0któber : 283.10 : - : - : - 482 2000 November : 283.20 ( - ( -! - 83 2000.December - 283.51 - ; -• - 22 691 Angol Font 437 80 *6.57 2000.Szept«mbei : 423.50: - -: - 160 EURO fixing 262.34 : .0,08 j 2000.Augueztus - 26100 - : - : 406 2000.Szeptember 262.30- 263,35 262.40- 263.35 26240 - 400.00 - 57 864 2000.December 265.00-265.001 267.00-267.00 265.00 - : 169 783 2001 Március ; 266.20 !' - ! - ! - 7 S50 2001Júnlus - 269.24 - | -• - 11644 Japán Yen fixing 291.11 +3.40 : 2000.Szeptember - 264.00- 264.00 264.00 -1.30 ( -I - (4 550 2000. December - 270.30 1 - • -• - (2071 2001. Március (277,00 ( - - -1 - I 2 230 Svá)ci Frank fixing 174.10 : *130 2000 Szeptember : - - : 170.42 - : -: - : 500 2000.0ecember - 172,00! - • -• - ! 3 821 BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE Lejárat Vétel Eladás Elszámolóár : Forgalom ■ Árf. érték : Nyitott ajánlati ársáv ár változás! kontraktus! (Ft)­­ köt.áll. BIX Pfand............... ....................: 1260,85 ! *2272 : 2000.0ktábet • 8230-8350 : 8350-8470 • 1336,50 : 20,0 ! - : -2000,November 8407,00 : 20,0 : -: -2000,December : 8450-8660 : 8450-8700 : 8530,00 ■ 10,0 : 1654 1 414498 550 35377 200Uúnius ! 9080,00: 0,0 i - ( - I 4713 2001Decembet : 5 370-9501 : 9530-9640 : 9500.00 : -75,0 : 9 : 8540200 ) 305 BCHEMpratd 2000.0Móber : - : - 1640,00 -5 - : - : 7 2000.December : - ( - : 7 490.00 j . - : -: - 45 200UM» : • | 7 730,00: - • - - - 154 MATÁV prompt ! : 1473.00 j 46380 ! 2000.0ktéber - : 1475-1543 • 1500,00: 20 : 41 ( 6133300 ( 69 2000J4ovanber j - : 154580! 52 25 : 3862 500 : 32 2000-Dccanber i 1400-1550 1 469-1700 1 52800 64 ! 125 ! 19079 000 816 200LMárdus 1301-1619 : 1870-1170 : 157500 65 101 15942100 861 20OU0n0n : 1570-1590 ! 1621-1650 1 650.«) ! UO : 576 92 574800 200LSzertember - 1650.(0 65 55 9112500 . 15 OULprand 2000Decanter 4005-4905 5 345-5345 ! 5M.OO - ! - ! - ! 2655 2OO1.08ärc4us 4050-4050 ! - 5290.00 : - : - : - : 1994 200UWS - - ! S49M0 - : - - 834 OTPpmmrt ! 14 995.00 -195.00 2000-Decanber ! 35200-15350 : 15 255-1S100 ! 15 060.00 -240 ! 51 ! 78825 500 : 1177 200lMaft«s : 15960-16300 - 15300.00 -60 22 36470000 176 200Uunlus - : 16160.00! -210 : -: - : RICHTER pramd I 15200.00! -000.00 2000.Novortet - 16090.00! -425 - : - 36 20009ecanter 15700-16 030 18700-17550 ! 1803000 -75 . 5 ! 7950000 314 2001Marcius - 16640.«): 130 : 10 16520 000 152 TVkaand 2000-Decantet : 3405-3405 : 4070-4070 3 790.00 - - - 1015 aouoaái ! - : - 4*500! - ; -: - 100 2000. szeptember 21csütörtök

Next