Magyar Hírlap, 2002. március (35. évfolyam, 51-62. szám)

2002-03-06 / 55. szám

8 Magyar Hírlap Átalakulhat a dél-budai térség közlekedése (MTI) Tervezet készül a dél-bu­dai térség húsz települését érintő tömegközlekedés feltételeinek javításáról, főként a haránt irá­nyú közlekedés megteremtésé­ről; az elképzelésekről kedden Sóskúton tanácskoztak a körzet önkormányzati társulásai. Sze­­mereki Zoltán, a Délbuda-kör­­nyéki Területfejlesztési Önkor­mányzati Társulás elnöke el­mondta: az a cél, hogy a jelzett főváros környéki városokból, falvakból a másikba ne csak Bu­dapest érintésével lehessen eljut­ni - mint az a jelenlegi gyakorlat -, hanem az úgynevezett haránt irányú közlekedéssel is. A társu­lás megbízta a Közlekedéstudo­mányi Intézetet, hogy az év vé­géig készítsen szakértői véle­ményt arról, miként lehetne ésszerűsíteni a 180 ezer lakost közvetlenül érintő tömegközle­kedést - közölte az elnök. Nagycsaládos napok (MH) immár kilencedik alka­lommal rendezik meg a margit­szigeti nagycsaládos napokat hétvégén. A kétnapos program március 9-10-én reggel 8-tól este 6 óráig tart a margitszigeti Brin­­góvárban. A cég szolgáltatásai árából annyiszor tíz százalékot enged, ahány gyerek van a csa­ládban. A kölcsönzés után min­den gyermek újságot, szóróaján­dékot és Schöller jégkrémet kap ajándékba, Peppinó bohóc pedig lufihajtogató bemutatót tart. A fődíj a Zirc közelében fekvő Hotel Szépalmában töltött hét­vége teljes ellátással egy család részére. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete társszer­vezőként vesz részt az idei ese­ményen. Vöröskeresztes vásár (MH) Rendkívüli kedvez­ménnyel szociális ruha- és cipő­vásárt rendez Budapesten az Arany János utcai székházában a Magyar Vöröskereszt. A hu­manitárius szervezet főként kis­nyugdíjasokat, többgyermekes családokat, magányosan élőket vár, akik vásárlásukkal maguk is segíthetnek sorstársaikon. Elpusztult a budapesti orangután (MH) Életének 25. évében kimúlt Maya, a Fővárosi Állat­kert legidősebb orangutánja. Ve­le pusztult még meg sem szüle­tett kölyke. Maya a szülés köz­ben vesztette életét, s oly hirte­len, hogy az orvosok nem tudtak segíteni rajta. Két héttel ezelőtt már rosszul érezte magát, s ak­kor egy egész konzíliumot ren­deltek ki hozzá. Elaltatták, meg­vizsgálták, de nem találtak sem­mi rendellenességet. Aztán Ma­ya a hét végén hirtelen legyen­gült, orvosai alvóboxában talál­tak rá, de már nem tudták meg­menteni az életét. A hasában lé­vő orangutánkölyök is halott volt. Mayának ez volt a harma­dik vemhessége. Első két kölyke itt él a budapesti állatkertben, a nagyobbik, Miri azóta anyukává serdült, így az unokával együtt három orangután maradt a zoó­­ban. Maga a kilencvenes évek elején érkezett Budapestre. Az állatkert munkatársai nagyon szerették. - Kedves és szép volt - emlékezik Drosztmér Andrea sajtóreferens. - Nagyon jóban voltunk. Az állatkertben már azon gondolkoznak, miként tud­nának új orangutánt hozni Bu­dapestre. Fotó: MH-archív Az országos átlagnál jóval több a vagyon elleni bűncselekmény a fővárosban Nőtt a bűnesetek száma a központi régióban A fővárosban és Pest megyében is az országos átlagnál több bűncse­lekményt követtek el 2001-ben. Az ismertté vált esetek döntő többsé­ge vagyon elleni bűncselekmény volt mindkét régióban. Összességé­ben a fővárosban kismértékben csökkent a közvádas bűncselekmé­nyek száma, míg Pest megyében 16 százalékkal nőtt. Budapesten százezer lakosra az országos átlagnál közel kétezerrel több, 6813 bűncselekmény jut - derül ki a KSH regionális gyors­­tájékoztatójából. A fővárosban idén a bűncselekmények három­negyedét vagyon ellen követték el. Közel kétszeresére nőtt a sze­mély elleni bűncselekmények szá­ma. Az elmúlt évben kevesebb közrend elleni, közlekedési és gazdasági bűncselekményt követ­tek el a fővárosban. Pest megyében szintén a sze­mély elleni bűncselekmények szá­ma emelkedett legnagyobb mér­tékben. 2000-ben még csak 1600, míg tavaly már közel háromezer bűnesetet regisztráltak. Ugyanak­kor itt kevesebb, mint feleannyi - összesen 53 ezer - bűncselekmény vált ismertté, mint a fővárosban. Pest megyében a bűncselekmé­nyek száma az országos átlagnál több mint három százalékkal na­gyobb mértékben emelkedett: a KSH az elmúlt évben 16 százalék­kal több bűncselekményt regiszt­rált, mint 2000-ben. Csakúgy mint a fővárosban, Pest megyében is vagyon ellen követték el a legtöbb bűncselekményt. Az összes is­mertté vált eset kétharmada volt ilyen. Pest megyében százezer la­kosra 4848 bűneset jutott, az or­szágos átlagnál 276-tal több. A fővárosban több mint 91 ezer vagyon elleni, mintegy 18 500 közrend elleni, közel öt­ezer személy elleni és 1867 köz­lekedési bűncselekmény vált is­mertté. Pest megyében közel 36 ezer vagyon elleni, 5857 közrend elle­ni, majdnem háromezer személy elleni és 2440 ismertté vált köz­lekedési bűncselekményt regiszt­ráltak. DP 150------11443311...........................................................................................-1150 175--- - Jja-----: U j | jl20453|l-------:; jl2Ö189f | 1............125 , 100 — " * * * —'■! “S5 1999 2000 2001 jg" ME 1 Budapesten | i Pest megyében K I Vagyon elleni bűncselekmény I Fejlesztések a Szent István kórházban Megújult a hospice és a rehabilitációs részleg - Félmilliárd forint értékben vásárolnak műszereket A Szent István kórházhoz tartozó Merényi Gusztáv kórházban új hospice és rehabilitációs részle­get adott át kedden Demszky Gá­bor, Budapest főpolgármestere. A Merényi kórházban a két új részleg egy tavaly elkezdett 40 millió forintos beruházás ered­ményeként jött létre. A mozgásszervi rehabilitációs egység az idős betegek és a baleseti sérülések utáni mozgás helyreállítást könnyíti meg. A hospice szolgálat öt ággyal mű­ködik, és méltó környezetet biz­tosít az életük alkonyán lévő em­bereknek. A főpolgármestert a kórház vezetése tájékoztatta ar­ról, hogy tavaly 1,1 milliárd forin­tot költöttek beruházásokra, felújításokra. Beszámoltak arról, hogy az elmúlt hónapokban a kórház 18 betegellenőrző moni­tort és 4 ultrahangos vizsgáló ké­szüléket kapott, utóbbiak között egy 50 millió forint értékű há­romdimenziós berendezést, ami­lyenből az országban összesen négy, Budapesten ezen kívül még egy található. A főpolgármestert arról is tájékoztatták, hogy a kór­ház sikeres tendert írt ki a 250 millió forint értékű mágneses rezonancia készülék (MRI) be­szerzésére. A május végén várható üzem­be helyezésig 50 millió forintért felújítják a központi röntgenépü­letet. A Merényi kórház vezetése szerint a betegellátást jelentősen segítené, ha a sürgősségi ellátás­hoz kapcsolódó helikopter-le­szálló mielőbb megépülne. Emellett sürgetik a fővárosnál a főépület utcai homlokzatának felújítását is. A tavalyi 240 millió forint után idén 350-et tervez a kórház gépek és műszerek be­szerzésére, emellett mintegy 500 milliót irányoztak elő felújítá­sokra. Idén a főváros 180 millió forintot biztosít a kórház 117 éves főépületében a víz- és csa­tornahálózat korszerűsítésére, 72 milliót pedig az elektromos veze­tékek felújítására. MTI 11. A Merényi kórház hospice szolgálata most öt ággyal működik, és méltó környezetet kíván biztosítani az életük alkonyán lévő embereknek. Demszky Gábor főpolgármester és Szolnoki Andrea főpolgármester-helyettes beszélget az egyik beteggel Fotó: Hegedűs Márta Óriási lakossági felháborodást váltana ki, ha az Ikarus Rt. elad­ná a XVI. kerületi nagy múltú sporttelepet, amelynek tulajdon­jogát a kerületi önkormányzat és a MIÉP fővárosi frakciója is vi­tatja - hangzott el a képviselő­­csoport keddi sajtótájékoztató­ján. Zsinka László frakcióvezető ismertetése szerint a magát tulaj­donosnak vélő Ikarus Rt. 200 millió forintért árulja a Centená­riumi lakótelep közelében fekvő újmátyásföldi sporttelepet. Há­mori György, az Ikarus Sport­egyesület társadalmi elnöke kö­zölte: több pontban vitatják a részvénytársaság tulajdonjogát. Közlése szerint az 1991-ben ala­kult Ikarus Rt. nem volt a jármű­gyártó vállalat jogutódja, így az üzem szociális létesítményei - a művelődési ház, az óvoda és a sporttelep - a részvénytársaság­ba bevitt vagyontárgyak listájá­ból kimaradtak. Ezek később kü­lön határozattal kerültek az rt. tulajdonába 10 százalékos érté­ken. Emiatt az önkormányzat 1997-ben pert kezdeményezett, de az elmúlt öt évben még nem született határozat. Hámori György elmondta, hogy amikor az önkormányzat tudomására ju­tott az eladási szándék, a testület kérelmére február 1-jei dátum­mal bírósági határozat született: az ingatlan tulajdoni lapjára fel kell jegyezni, hogy az ügyben per van folyamatban. Törvénysértő volt a földhivatal eljárása is, mert annak ellenére bejegyezte az in­gatlan tulajdonjogát, hogy az Ikarus Rt. nem igazolta a belte­rületi földek privatizálása utáni 50 százalékos összeg megfizeté­sét. Hámori György szerint a XVI. kerületben rendkívül kevés a sportlétesítmény, ezért ha a 8,5 hektár területű Ikarus-sporttelep megszűnne, akkor a mintegy 70 ezer lakosú kerület sportolási le­hetőségei tovább csökkennének. Zsinka László felhívta a figyel­met: nem lehet tudni, hogy az in­gatlan eladásával kinek a kezébe kerülne a sporttelep, és mit tenne vele. A frakcióvezető közlése szerint legutóbb kínai érdeklő­dők tekintették meg az ingatlant. Az Ikarus mindenképpen érté­kesíteni akarja a tulajdonában lé­vő XVI. kerületi sporttelepet, mert annak tulajdonlása vagy ke­zelése profilidegen a cégtől - mondta Székely László, az Ikarus Rt. vezérigazgatója az MTI-nek a fővárosi MIÉP-frakció keddi saj­tótájékoztatóján elhangzottakkal kapcsolatban. A vezérigazgató jelezte, hogy szándékuk és a lehe­tőségek szerint sporttevékenysé­get folytató új tulajdonost sikerül majd szerezniük a sporttelepnek. A vezérigazgató szerint nem va­lós az a beállítás, hogy az Ikarus Rt., illetve Széles Gábor ne támo­gatná a sportot, hiszen az Ikarus Sportegyesület - amelynek társa­dalmi elnöke Hámori György - eddig hosszú éveken keresztül teljesen ingyen használta a több mint 8,5 hektáros sportpályát ki­szolgáló létesítményeivel és teljes infrastruktúrájával együtt. En­nek bérleti díja pedig minden bi­zonnyal elérné a havi 4-5 millió forintot. Az Ikarus Rt. vezérigaz­gatója a sportpálya vitatott tulaj­donjogáról elhangzottakkal kap­csolatban leszögezte: lehet min­denféle hosszú, évekkel korábbra visszanyúló elméleteket hangoz­tatni, de a tény az, hogy a tulajdo­ni lapon az Ikarus Rt. szerepel, vagyis a sportpálya tulajdonosa a társaság. A vezérigazgató véle­ménye szerint nyilvánvalóan az lenne a legjobb megoldás, ha az önkormányzat tulajdonába ke­rülne a sportpálya, hiszen az ön­­kormányzat feladatai között sze­repel a sport támogatása is. El­mondta: az elmúlt 5 évben szá­mos kísérletet tett a részvénytár­saság, hogy az önkormányzatnak értékesítse a sportpályát, de ed­dig eredménytelenül. Ennek okát az önkormányzat érdektelensé­gében látja a vezérigazgató, aki ugyanakkor reménytelinek ne­vezte az utóbbi hónapokban e kérdésben az önkormányzat kép­viselőivel folytatott megbeszélé­seket. MTI / A sportegyesület vitatja a részvénytársaság tulajdonjogát­­ A MIÉP kínai befektetők érdeklődéséről hallott Az Ikarus Rt. eladná mátyásföldi sportlétesítményét BUDAPEST 2002. március 6., szerda Piaci ár alatt adták ki a Parlament Cafét Piaci ár alatt bérli a Parlament Ca­fét az V. kerülettől a helyi újság volt kiadója, főszerkesztője. A testület felül akarja vizsgálni a bérleti szerződést. A 340 négyzet­­méteres, 100 millió forint értékű ingatlanért ugyanis 150 ezer forin­­ tot szet a bérlő. A Parlament Café bérleti szer­ződésének felbontását kezdemé­nyezik az V. kerületi önkormány­zatnál. A jogi bizottság a napok­ban megállapította, hogy előnyte­len szerződést kötött az önkor­mányzat az értékes ingatlan hasz­nosításáról. A bérlő a fideszes vezetésű önkormányzat korábbi újságját kiadó Karalyos József cége. Karalyost azután menesztet­ték a lap éléről, hogy a Fidesz­­frakcióból kilépett néhány képvi­selő, s így kisebbségbe került a polgári oldal. Karalyos József 150 ezer forin­tért bérli a 340 négyzetméteres, százmillió forintos értékűre be­csült ingatlant, amely a kávéházon kívül egy százfős rendezvényter­met is magába foglal. Karalyos korábban csak a 45 négyzetméteres kávézót használ­ta, amelyért 100 ezer forintot fize­tett, tavaly óta azonban a hét és félszeres alapterületű ingatlanért fizet 150 ezer forintot. A reális bérleti díjat szakértők 1 millió fo­rintra becsülik. Karsai Károly fideszes polgár­­mester szerint nem lehet a piaci bérleti díjak alapján számolni a Parlament Café árát, hiszen a hát­só rendezvénytermet az önkor­mányzat térítésmentesen használ­ja például esküvők megtartására. Steiner Pál, a jogi bizottság szo­cialista elnöke viszont azt közölte lapunkkal, hogy a testület döntése értelmében felül kell vizsgálni a szerződést, jelenleg ugyanis a szol­gáltatás és az ellenszolgáltatás nincs arányban egymással. Karalyos József politikai táma­dást lát a bérleti díj megváltoztatá­sát célzó kezdeményezések mö­gött. Mint mondja, „ez is része a bosszúnak”. VZ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék