Magyar Hírlap, 2004. március (37. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-16 / 63. szám

20 • Magyar Hírlap • 2004. március 16., kedd kitüntetés Az állami kitüntetettek listája: több száz Március 15-e alkalmából tegnap a Parlamentben Mádl Ferenc köz­­társasági elnök Medgyessy Péter miniszterelnök társaságában kiosztotta az idei Kossuth- és Széchenyi-díjakat. Tegnap este a Nemzeti Színházban vehették át az elismerést az új kiváló és érde­mes művészek. Hiller István kulturális miniszter szombaton mű­vészeti díjakat nyújtott át. Elismeréseket osztott a Magyar Újság­írók Országos Szövetsége, a Szabad Sajtó Alapítvány, és az idei Pulitzer- emlékdíjak is gazdára találtak. Kossuth-díj Balla Demeter fotóművész Bertók László költő Bíró Miklós operatőr Bogányi Gergely zongoraművész Borvendég Béla építész, egyetemi tanár Grunwalsky Ferenc operatőr­rendező Gyulai Líviusz grafikusművész Hencze Tamás festőművész Lázár Kati színművész, a Kaposvári Csiky Gergely Színház tagja Lehoczky Zsuzsa színművész Moór Marianna színművész, a Pesti Magyar Színház tagja Krasznahorkai László író Popova Aleszja balettművész Rost Andrea operaénekes Tőzsér Árpád költő-műfordító Megosztott Kossuth­­díj Amadinda együttes: Bojtos Károly Holló Aurél Rácz Zoltán Váczi Zoltán Széchenyi-díj Almási Miklós esztéta, egyetemi tanár Daróczy Zoltán matematikus, egyetemi tanár Dobszay László zenetörténész, egyetemi tanár Herman József nyelvész, egyetemi tanár Kántor Lajos író Keviczky László villamosmérnök, az MTA alelnöke Körner Éva művészettörténész Kürti Sándor, a KÜRT Com­puter Rendszerház Rész­vénytársaság vezérigaz­gatója Ludassy Mária filozófus, egyetemi tanár Magyar Kálmán orvos, egyetemi tanár Meggyesi Tamás építész, egyetemi tanár Pálinkás Gábor fizikus Réz Pál irodalomtörténész Spät András orvos, egyetemi tanár Török Endre irodalomtörténész Várallyay György talajkutató, egyetemi tanár Várnai Györgyi, a Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. e­l­nek-vezérigazgatój­a Verő József geofizikus, egyetemi tanár Vékás Lajos jogász, egyetemi tanár Megosztott Széchenyi-díj Balogh Csaba, a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. elnöke, Búvár Géza, a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. vezérigazgatója Mahunka Sándor zoológus Papp László zoológus Mádl Ferenc államfő a minisz­terelnök előterjesztésére a Ma­gyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjével (polgári tago­zata) tüntette ki Kasza Józsefet, a Vajdasági Magyarok Szövetségé­nek elnökét, Markó Bélát, a Ro­mániai Magyar Demokrata Szövet­ség elnökét, valamint Bugár Bélát, a szlovákiai Magyar Koalíció Párt­jának elnökét. A köztársasági elnök a miniszter­­elnök előterjesztésére a Magyar Köztársasági Érdemrend közép­­keresztje a csillaggal (polgári ta­gozat) kitüntetést adott át: Heller Ágnes akadémikusnak; Láng Ist­ván akadémikusnak; Orbán Ist­vánnak, az Egis Gyógyszergyár Rt. vezérigazgatójának és Seregi Lász­lónak, a Magyar Állami Operaház koreográfusának. A Magyar Köztársasági Érdem­rend középkeresztje a csillaggal (katonai tagozat) kitüntetést vehet­te át: Szabó Miklós, a Zrínyi Nem­zetvédelmi Egyetem rektora. A Magyar Köztársasági Érdem­rend középkeresztjét (polgári ta­gozat) kapta: Balassa János nagy­követ, a Külügyminisztérium főosz­tályvezetője; Czimmer József dra­maturg; Eötvös Pál újságíró, a Nép­­szabadság volt főszerkesztője; Fixter Hermann, a Magyarországi Auto­nóm Orthodox Izraelita Hitközség elnöke; Frenkl Róbert, a Semmel­weis Egyetem egyetemi tanára; Gyu­lai József akadémikus; Honti Má­ria pedagógus; Kaján Tibor grafi­kusművész, karikaturista; Keres Emil színművész; Kertész Ákos író; Leindler akadémikus; Németh Ist­ván belsőépítész; Padisák Mihály, a Magyar Rádió nyugalmazott szer­kesztője, műsorvezetője; Póczy Klá­ra régész, művészettörténész; Pop­per Péter pszichológus; Rába György irodalomtörténész; Ro­­mány Pál agrármérnök; Sótonyi Péter akadémikus; Szépe György nyelvész; Telekdy Gyula akadémi­kus; Torna József, a Pénzügyminisz­térium volt közigazgatási államtitká­ra és Tóth Tamás nagykövet, a Kül­ügyminisztérium főosztályvezetője. A Magyar Köztársasági Érdem­rend középkeresztje (katonai ta­gozat) kitüntetést vehette át: Hol­ló József vezérőrnagy, a HM Had­történeti Intézet és Múzeum főigaz­gatója és Újvári József nyugalma­zott dandártábornok. A Magyar Köztársasági Érdem­rend tisztikeresztje (polgári tago­zat) kitüntetéssel jutalmazták: Biacs Pétert, az Élelmiszerbiztonsá­gi Hivatal megbízott főigazgatóját; Bozsó Pétert, a Jász-Nagykun-Szol­­nok Megyei Önkormányzat főjegyző­jét; Fehérvári Lászlót, a Győr-Sop­­ron-Ebenfurt Vasút Rt. nyugalma­zott vezérigazgatóját; Gordos Géza, egyetemi tanárt; Németh Géza egyetemi docenst; Olaszi Gábor egyetemi docenst; Hajdú Istvánt; Hajdú Györgyöt, a Fővárosi Közte­rület-fenntartó Rt. vezérigazgatóját; Heller Tamást, a Mikroszkóp Szín­pad színművészét; Horváth Bélát, az Esztegomi Vármúzeum igazgató­ját; Katona Gyula akadémikust; Keveházi Gábor táncművészt; Markos György színművészt; Ná­­dasdy Ádám írót; Schmidt­ Egon írót; Sümegi Eszter magánénekest; Szabó Dezső orvost; Szalai Bélát) a gazdasági tárca nyugalmazott mi­niszteri biztosát; Tulassay Zsolt or­vost; Velkey László orvost és Zsinka Lászlót, az Izotóp Intézet Kft. ügy­vezető igazgatóját. A Magyar Köztársasági Érdem­rend tisztikeresztje (katonai tago­zat) kitüntetést érdemelte ki: Beré­­nyi Oszkár dandártábornok és Zsin­ka András, a Belügyminisztérium személyügyi főosztályának vezetője. A Magyar Köztársasági Érdem­rend lovagkeresztje (polgári tago­zat) kitüntetést vehette át: Beré­­nyi József, a BM Önkormányzati Hivatal önkormányzati főosztályve­zetője; Beregi Péter színművész; Bíró László, a szerencsi önkor­mányzat főjegyzője; Botka Valéria és Csányi László karvezető; Csen­­terics Ágnes rendező; Czakóné Kónya Éva, a Miniszterelnöki Hi­vatal irodavezetője; Dinya László egyetemi tanár; Fejérdy Pál orvos; Fenyő Miklós előadóművész; Ka­­ragics Mihály, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke; Komlós Katalin zenetörténész; Kovács Gá­bor, a Nyírerdő Rt. vezérigazgatója; Lévai Zoltán, a Munkaügyi Minisz­térium főosztályvezetője; Matuz István fuvolaművész; Mészáros József, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal nyugalmazott osztályveze­tője; Nemes Lívia pszichológus; Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Kegyeleti Bizottság titká­ra; Sebestyén Júlia műkorcsolyá­zó; Szentendrei Klára dalénekes; Szentmiklósi Péter ügyvéd; Te­­velyné Kulcsár Andrea, az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány tit­kárságvezetője; Tordon Ákos író; Tverdota György irodalomtörté­nész; Zimányi Zsófia, a Budapesti Fesztiválközpont Kht. vezetője és Zubovics László orvos. A Magyar Köztársasági Érdem­rend lovagkeresztje (katonai ta­gozat) kitüntetést kapta: Csupin Ottó határőr ezredes; Fodor Attila határőr ezredes; Kloczka Mihály ezredes és Szilágyi Tivadar ezredes. Hiller István kulturális miniszter a Magyar Köztársasági Érdem­rend tisztikeresztjét adományozta Horler Miklós Széchenyi-díjas ny. műemlékvédelmi szakembernek; Huszár Sándor író, szerkesztő, mű­fordítónak; Miklós Tibor író, ren­dező, a Ferencvárosi Nyári Játékok Kht. művészeti vezetőjének. A Magyar Köztársasági Érdem­rend lovagkeresztjét adományozta Albert Gábor József Attila-díjas író, költőnek; Csiki László József Atti­­la-díjas író, költőnek; Csikós Sán­dornak, a Debreceni Csokonai Színház érdemes, Jászai Mari-díjas színművészének; Dobai Péter ba­bérkoszorús írónak; Fejérdy Ta­másnak, a Kulturális Örökségvédel­mi Hivatal felügyeleti igazgatójá­nak; Huszár Lászlónak, a Pesti Ma­gyar Színház színművészének; Kiss András Liszt Ferenc-díjas hegedű­­művésznek, a Liszt Ferenc Zenemű­vészeti Egyetem tanszékvezető egye­temi tanárának; Kürthy Ödönné Hauer Irén textilművésznek, ny. tanszékvezető egyetemi tanárnak; Máté Ottilia dalénekesnőnek; Ser­főző Sándornak, a Magyar Állami Népi Együttes ny. igazgatójának; Urbán György képzőművésznek; Zsoldos Vera grafikusművésznek. A Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjét adományozta Ambrus Zoltánnénak, a Filhar­mónia Kelet-Magyarország Kon­certszervező és Rendező Kht. Bé­kés megyei iroda szervezőjének; Banner Zoltán művészettörté­nész, író, előadóművésznek; Böhm András költő, festőnek; Farkas Pálnak, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar docens szobrászművészének; Foktői Já­nosnak, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma főosztály­­vezetőjének; Gaál Attilának, a Wosinsky Mór Tolna Megyei Mú­zeum igazgatójának; Gaál Sándor­nak, a tiszafüredi Városi Könyvtár igazgatójának; Kalmárné Horó­­czy Margit festőnek; Koltay And­­rásné iparművész, ny. egyetemi ta­nárnak; Környey Lászlónénak, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatójának; Lázár Imrének, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Kulturális Intézetek Igazgatósága titkárság­­vezetőjének; Lukovics András­nak, a Hajdú-Bihar Megyei Ön­­kormányzat Kölcsey Ferenc Köz­­művelődési Tanácsadó és Szolgál­tató Intézet igazgatójának; Mága Zoltán hegedűművésznek; Ma­gyaríts Andrásnak, a székesfehér­vári Szabadművelődés Háza cím­zetes igazgatójának; Nyári Gyula fotóművész, zenésznek; Páger András előadóművész, zeneszer­zőnek; Pinczés Istvánnak, a Pesti Magyar Színház rendező, műfordí­tó, színházelméleti szakemberé­nek; Renkecz Józsefnek, ny. isko­laigazgatónak; Richter Józsefnek, a Magyar Nemzeti Cirkusz Kht. ar­tistaművészének; Rotter Oszkár­­né Fajth Blankának, a Magyar Ál­lami Operaház balettmesterének; Ruttka Ferenc festőművésznek; özv. Sinkó Károlyné hegedűmű­vésznek; Szöllősi Józsefnek, a sze­gedi Szimfonikus Zenekar koncert­mesterének; Újvári Jenőnek, a pé­csi Sophiannae Örökség Kht. ügy­vezető igazgatójának; Veress Mik­lós porcelántervező iparművész­nek; Vermes Máriának, a Szent István Király Zeneiskola és Zene­­művészeti Szakközépiskola hege­dűművész-tanárának; Vincellér Imre festőművésznek. A Magyar Köztársasági Ezüst Ér­demkereszt kitüntetést adomá­nyozta Baunoch Miklósnénak, a Nemzeti Táncszínház művészeti tit­kárának; Berki Tibor hegedűmű­vésznek; Boronkay Ferencnének, a Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és Rendező Kht. irodavezetőjének; Csombok Jó­zsefnek, a viszneki Általános Iskola igazgatójának; Győrfi Lajos szob­rászművésznek; Heltmanné Mudri Zsuzsannának, a budapesti Öveges József Gyakorlós­zakközépiskola és Pedagógiai Szakszolgálat könyvtá­ros tanárának; Hencsey Róbertné­­nak, a Magyar Állami Operaház ba­lettmesterének; ifj. Kállai Kis Ernő hegedűművésznek; Makovinyi Ti­bornak, a Honvéd Együttes tánc­­karvezető, táncos szólistájának; Pósfai Zoltánnak, a Magyar Cir­kusz és Varieté Kht. kulturális szer­vező ügyintézőjének. A Magyar Köztársasági Bronz Ér­demkeresztet adományozta Hor­váth Gizellának, a Győri Balett ma­gántáncosának; Lázár Györgynek, a Magyar Állami Operaház balett­korrepetitorának; Mátyásné Boros Györgyinek, a Vígszínház nézőtéri felügyelőjének; Pánczél Lajosnak, Kiváló művész Ember Judit filmrendező Baross Gábor karnagy Szilvitzky Margit textilművész Gera Zoltán színművész Herényi Miklós Gábor rendező Érdemes művész Kállay Bori színművész Benkő Imre fotóművész Medveczky Ilona táncművész Pinczehelyi Sándor festőművész Ladányi Andrea táncművész Fokanov Anatolij operaénekes­magánénekes Újházi Péter festőművész Zádori Ferenc operatőr Kovács Lajos színművész Harangozó Gyula balett igazgató A Magyar Köztársaság babérkoszorús írója Márton László drámaíró, műfordító a Pesti Magyar Színház hangtárve­zetőjének, Tőzsér Istvánnénak, a Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és Rendező Kht. gazdasági csoportvezetőjének. A mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotótevékenység, valamint művészi és tudományos teljesítmény elismeréséért Balázs Béla-díjat adományozott Bélafalvy Balázs operatőrnek, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárának; Ferenczi Gábor filmrendezőnek; Incze Ágnes filmrendezőnek; Kis Klára rendezőnek; Koltay Beátá­nak, a Magyar Televízió szerkesztő­rendezőjének; Márkus Tamásnak, a Mafilm Audio Kft. hangmérnöké­nek; Mertz L­oránd operatőrnek; Papp Gábor Zsigmond filmrende­zőnek; Szita Miklós producer, ügy­vezető igazgatónak; Zalán Vince filmkritikusnak. Kiemelkedő fotóművészeti tevé­kenysége elismeréseként Balogh ► Állami kitüntetések átadása a Parlament kupolacsarnokában. Kossuth- és Széchenyi-díjakat, köztársasági érdemrendeket kaptak fotók: Sá­rközy György

Next