Magyar Hírmondó 5. (1794. január-június, 1-50. szám)

1794-04-08 / 28. szám

49S Nem a’ kegyetlenségnek, hanem a’ Fő nélkül-valóságnak (Anarchiának) kell tulajdonítani Frantzia-Orfzág’ ízerentsétlen­­ségeit. Nem vadabb a’zsivatag erdőkbélí Tigris, mint az Ember lefiz: mihelyt a’ társaság’kötelei fzéllyd tépetnek, a'törvé­nyeknek zabolája öfzve-töretik , a’religió, erejéből ki-vétetik, ’s a’Társaság’ Tagjai­nak egymástól való helyes függése el­töröltetik. — Midőn olvassuk, hogy a’ Frantziák meg- ölték önnön Királlyokat, fel-áldozták az Oltárokon saját Papjaikat, el-iizték a’ nálloknál jobb Polgárokat: — jusson efziinkbe Arijlidesnek fzámkivette­­tése , Sokrates' halála, ’s az a’ nevetséges kegyetlenség, melly által ki - küldetett Hazájából Timotheus , tsak azért, hogy ö volt a’ leg-első, a’ ki négy búrt alkal­maztatott a’ lantra. Mindenütt hasonló indulatokat , ’s hasonló vadságra való hajlandóságot okoz a’ társaság’ köteleinek el-óldozása. A’Nép’ uralkodása mindenkor kegyetlen ,’s igazságtalan volt; és minden, valaki barátja a’ fzabadságnak, rendnek, virtusnak, és boldogságnak : nem kevesebb vigyázassa! közelít ahoz, mint a’miilyennel visgállya, az életre , és halálra vezető litakat. —■ i789*dikben — melly, első efztendeje vala a’ Trantzia-Orfzkgl újjítás­­nak — a’ Nemzeti Gyűlés’Tagjainak vagy a’ Nemzet’ Képviselőinek válafztása, tsupán az úgy-nevezett aktiam Polgárok’ tulajdo-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék