Magyar Hírmondó 5. (1794. január-június, 1-50. szám)

1794-04-08 / 28. szám

«BeBSPssgEsssme» 5OI TViendelfelä, nagyobb bátorságnak okáért inkább az Ág y vsánál, mint msganaj kívánt tartani ; mell) k fel - olvastatván > ’s azoknak foglalatjuk fzerént kérdőre vonat­ván Wiendelfeld: halálra Ítéltetett. Varsóból, Maitziusnak 22-ddcén. —■ „ A’ Sereg’ lzámának lejjebb fzállíttatásanál fogva, katonai fz-olgálat, és zsóld nélkül maradott Lengyelek , ámbár bíztató ajánlá­sokat vettek is az Orofz Tsálzárnétól: még sem akarnak annak izolgálatjaba lépni; hanem inkább a’ Tsáfz. Kir. határok tele sietnek. Ha efféle el - botsátott Lengyel Katonákat eggyénként, vagv kis tsomók­­ban találnak az Orofzok, előbb tsendesen meg-kinállyák Őket Orofz fzolgálattal; de ha nem mutatják ahoz kedveket a’ Len­gyelek: úgy a’ fzép ízót kénfzerítes váltja­iéi. Ez arra indította a’ redukáltt Lengyel Katonaságot, hogy nagyobb tsoportokban maradjon eggyütt, és keresse élelmét, a’ hogy’ lehet ; ’s a’ hol Oroízokat talál: öízve is kap vélek.“ Az Orofzok, és Lengyelek között folytt utólfzori hadakozásban magának nagy nevet fzerzett, ’s már annakelőtíe Amerikában is lzolgáltt Lengyel Generális Kofciusko — kiről két postán emlékeztünk vala közelébb egymás után — egy buzdító ’s oktató írást intézett a’ maga fő-kvártél­­lyából, Mártzius’ 24-dikén fegyver - viselő Pajtássaihoz, mellyben így ízóll hozzájok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék