Magyar Hírmondó 5. (1794. január-június, 1-50. szám)

1794-04-08 / 28. szám

Befztertze • Bányának, nagy iéfze el egeit Mártz. 30-dikán. Rrdély Orfzág. Kolosvarról , Mártzius’ 27-dikén. — ,, Meg-foí’ztaték a’ napokban Fels. Kir. Fő Igazgató-Tanátsunk eggyik érdemes Taná­­tsossától, Mélt. Gróf Kálnoki Lajos UF fzeméilyében , ki is olly reménytelenül halálozék - meg, hogy estve még frissen, múIatLságban töltötte idejét; és más nap reggel ki-nynftoztatlagva fzemléltetett. A’ Kir. Tárház’ mostani fzámos fziik­­ségeinek pótolására, a' Száfz Székekből lévő Királyi Dézmák , három efztendökre, kótyavetye által árendába adattatnak; melly kótyavetye mindenfelé is közönsé­gessé tétetett már, kerülő levelek által, az Orí’zághan. A’ Nemzeti .Tátfzó - Társaság fzépen virágzik, és ditsosségesen folytatja maga játékjait ; tsak azt sajnállya , hogy a” tavafz’ közeledésével, kevesedni kezdett Hallgatóinak fzáma. Azonban el - követ ínindent, az érdemes Közönség’ gyönyör­ködtetésére. Nevezetesen ki-teve ezen \ héten magáért, igen nevezetes Daiabok’ adásával. — Vasárnap adaték a’ SillerioX kéfzűltt Tolvajok nevii fzomorú Játék, M. Bartsai LáfzLó Úr’ fordítása fzerént; Hét­főn Othello, a Velentzei Szeret sen, T* Boér Sándor Úr’ fordítása fzerént; Kedden Ignetz de Kajiro, Horvath Jós ej Úr’ fordí«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék