Magyar Hírmondó 5. (1794. január-június, 1-50. szám)

1794-04-08 / 28. szám

5°4 tása fzerént. A’ játfzás is a’Darabok’ mél­­lóságához volt alkalmaztatva, nevezetesen az utolsó igen jól játfzatott. “ Béts. BrdélyOrlzági Fi Ms Bara István Úr, idején kezdte, következésképpen ide­jén is végezte édes Hazájában Kolosváratt a* maga Oskolai, és Akadémiai futását; úgy­hogy ámbár itt Bétsben, öt egéfz efzten­­elöli alatt kéfzítette magát különös fzorgal­­matossáifgal az Orvos-Doktorságra : melly­­nek grádusát ditséretesen el is nyerte a’ múltt Mártz. 4-dikén: mégis most ízámlál­­]ya életének nem több, hanem tsupán 24- dik efztendejét. Mit várhasson tőle Nem­zete ? nagyobb előre való jel nem lehetne erre, mint az: hogy mihelyest bé Íratott az Orvos-Doktorok’ lasitromába , leg-ottan segítő Társul vétetett fel Rheinlein Profes­­fzor Úr által, ki az itt lévő Nagy-Ispo­tályban ama’ nagy emlékezetű Stoll után, gyakorlás által tanítja a’gyógyításnak nagy mesterségét. A’ F. Magyar Kantzellária’ Tanáttsá­­ban, referált még a’ múltt héten hétfőn Méltóságos Hadrovits Antal Udvari Taná­­tsos Úr, ’s már tegnap hétfőn délelőtti tiz és 11 óra között, a’ halottak közzé fzám­­láltatott, életének még tsak 48-dik efzt. ben : mellynek illy véletlen , és hamar lett végződését mindenek fájlallyák, a- kik kö­zelebbről esmérték a’ boldogéi tt Urnák, ből­­tsességét, egyenes jó fzivüségét, és példás ízorgalmatoíTágát. ■ ­(HgKoburg’ jobb fzárnya győzött,)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék