Magyar Hírmondó 9. (1796. január-június, 1-51. szám)

1796-04-08 / 28. szám

tzeír (magas hegyek) tetejein. Ä’ melly barmokon eleség fzállítódott Ormeán ke­­refztül a’ Fr. Katonaság’ fzámára : azok­nak is el-vefzett fele réfze a’ nagy hideg­ben. Illy környulállásokban még nagyobb­ra nevekedett a’ fziikség, ’s a’ fzíikséggel eggyiitt a’ kedvetlenség is a’ Ff. Katonák­nál. Egy egéíTz Batalion el-is hagyta a* maga ki-rendeltt helyét , ’s réíTzerént One­­glia Városának vette útját; réíTzerént pe­­dig JPievene k, és Sz. Mórit znak. A’ Tifz­­tek , vátig igyekeztek ugyan viíTza-tartóa­­ni Őket, még erővel is: de az el-kesere­­dett Közemberek nem tsak nem engedel­meskedtek nékiek ; hanem még roíTzúl is bántak velek, *s a’ mint hallatik egy Ge­nerálist meg is Öltek. “ (Más Tudósítások fzefént több Kato­nák is kéní’zeredtek el a’ sok koplalás és sanvarkodás miatt, ’s pártot ütöttek: úgy hogy valóban nagy fzükség volt azonn In­tézetekre, mellyről a’ következő Levelek emlékeznek.) Genudból Mártz. 19-dikénn : — „Igen fzaporodnak a’ Genuai tenger*mellyéketi (La Riviera di Genua) a’ Fr. Katonák, kiknek fzámára sok eleséggel rakott hajók érkeznek Márfzilia és Nizza Városaiból. Tsak a’ Vadói Kikötőhelybe 15 illyetén L alii tó-hajók állottak bé közelébb, eleség­gel , borral, és pálinkával.“1 G g 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék