Magyar Hírmondó 9. (1796. január-június, 1-51. szám)

1796-04-08 / 28. szám

is, El-indúlván Daval* fzavánn a’ Direk­tórium, illy értelmű Végzést hozott : „Meg* gondolván, hogy fz ám osan vágynak Fran* tzia-Orfzágban a’ Kikőltöztteknek és Ide­geneknek Küldöttjeik, kik a’ Mezöségek­­nek pufztíttatásában Kórmányozóikká te­­fzik magokat az öldöklő és rabló tsopor­­toknak , és hogy N. . .., a’ ki most StraJ'z­­burgban tartózkodik, (pedig fzinte annyi­ra volt Strajzburgtó1, mint a’ mennyire Strajzburg esik Pár istái) egy ezen EmiíTzá­­riusok közzül, a’ mint írják felőle: páran­­tsollya ehez képest a’ Direktórium, hogy ezen említett Emiflzárius árestáltassék , írásai el - petsételtessenek , Törvényfzék* eleibe állíttaitassék ’s a’ t. Egynéhány Párisi .Kenyérsütök nem akartak a’ mostani frantzia penzzeket el venni annyibann, a’ mennyire fzabta az áriát azoknak a’Direktórium : de ezen tse­­lekedetjek, árestomra méltó bűnnek talál­tatott az Igazgatók által, A’ Seregekhez intézett újjabb paran­csolatjában még kevesebbre kíyánnya le­­fzállít tat ni a’Direktórium, a’ Stábális Tifz­­tek’ fzámát, mint kívánta volt elébb. Sok Katonák találkoztak, a’ kik el adták fegyvereiket: minekokaért keményen meg-tiltotta a’ Direktórium az efféle fegy­vereknek meg vevését. Parisból. JMártz. 19-dikén: —- „Ve­­feedelmes köt'etkezesektöl tartvánn a’ Dk

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék