Magyar Hírmondó 17. (1800. január-június, 1-51. szám)

1800-04-08 / 28. szám

¥>3 illőit, onnan tévén a’ rendeléseket, hogy meg­menthesse népének életét, majd tsak semmit sem gondolván a’ magáéval. Minekeiétte hajójavai egygyiitt áldozatjává lett a’ tűznek: bátor fzív­vel le-írta a’ ízeréntsétlea történetet, több íz­ben js, oda adván azokat embereinek, hogy ha talám éheket meg - menthetik, vinnék Lord Keith Vice-Admirálisnak.“ Az a’ frantzia vad Cyermek, kiről írtuk, hogy egy erdőben 3 Vadáí'zok által fogattatott el, és Párásban nevelődik: már kezd hozzá ízok­­ni a’ meleg ételekhez ’s a’ ruhához. Ki tud már némdly fzókat is mondani. — Nagy gyönyörű­ségét találja az ollyan görtsös botban, mellyet, páltza helyett hordtak volt a’ Jakobinusok. Az alatt hogy Rómában voltak a’ Frantziák: Altieri nevezetű öreg Cardinális, le tette a’lr— áktól való féltében, Cardinálisi méltóságát: de hd;'J,os betegségbe esvén, éppen midón a’ Pá­pa’ válaí'ztás végett egj^gvütt voltak a’ Cardiná­­lisok Velentzében, egy írást küldött hozzájok, melyben hibáját meg esmérte, ’s oily vallást tett, hogy még igen gyenge büntetésinek tartja annak, a’ halált. Is iának Portoquintoi Kikötőhelyébe, há­rom I ortugallus hadi hajók —egy líneai, egy f e át, és egy korvet — tértek vala bé a’ múlt hónapban olly fzándékkal, hogy meg - várják ottö míg a’ Triesti Kikötőhelyben négy Portugalíus Kalmár - hajó meg-rakodik, ’s azután vifzfza­­kí,sérik azt Lisbona’ révpartjaihoz. Az említett Kalmárhajók leg-elsők voltak: a’mellyek , Por-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék