Magyar Idők, 2015. szeptember (1. évfolyam, 1-26. szám)

2015-09-01 / 1. szám

ROBBANTÁS KIJEVBEN Egy halottja és több mint száz sebe­sültje van a radikális jobboldali tün­tetők akciójának Kijevben. Az ukrán parlament épületét azután rohamoz­ták meg a tiltakozók, hogy - a délke­let-ukrajnai válság rendezését célzó minszki békemegállapodásokat tel­jesítve - a törvényhozás első olvasat­ban elfogadta az államfő előterjesz­tését az ukrán alkotmány decentrali­zációs módosítására. Ez nagyobb ön­­rendelkezést biztosít a helyi közössé­geknek. Néhány száz szélsőséges tün­tető - zömében a Szabadság (Szvobo­­da) párt zászlai alatt - botokkal, füst­bombákkal és könnygázszóróval tá­madt a rendőrökre, akik viszonzásul szintén könnygázt vetettek be. Egy tüntető gránátot dobott a parlamen­tet védő nemzeti gárdisták és rend­őrök közé, aminek következtében egy gárdista életét vesztette. 8. oldal VIDÉKFEJLESZTÉS: ELŐRE HOZZÁK A PÁLYÁZTATÁST Az összes vidékfejlesztési pályázatot meghirdeti 2016 végéig a kormány - értesült a Magyar Idők. A program ebben a hónapban indul öt kiírás megjelenésével. Az igazi pályázati dömping november és december tá­jékán kezdődik, akkor sorra jelennek meg a különböző beruházási célokat támogató felhívások - mondta la­punknak Kis Miklós Zsolt, a Minisz­terelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára. A pályázatok el­sősorban három célterületet érinte­nek: a kertészetet, az állattenyésztést és az öntözésfejlesztést, míg az egy­re kevesebb munkaerőt foglalkoztató szántóföldi növénytermesztésre ke­vesebb jut. 111. oldal KITELEPÜLT IRAKBA A MAGYAR MISSZIÓ Teljes létszámban kitelepült a Ma­gyar Honvédség iraki missziója Erbilbe - tudta meg a Magyar Idők. Összesen száztizenhat katonánk te­vékenykedik majd Irakban a műve­leti területen, és huszonhat fő áll itt­hon készenlétben. Hat katonánk a különböző szintű törzseknél tevé­kenykedik a bagdadi parancsnoksá­gon. A száztíz fős állomány az ob­jektumok és a kiképzőerők védelmét látja el. Forrásaink szerint a katoná­ink emellett az Erbiltől távolabb fo­lyó kiképzőbázisokon is feladatokat hajtanak végre, a magyar érdekeltsé­gű olajkutak közelében. 3. oldal 313,28 1* 289,08 15 18 1 9 771217 550022 1 IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ 35 °C 17 °c SZERDA CSÜTÖRTÖK 29 16 PÉNTEK 26 15 | ÁRFOLYAMOK Forrás: Reuters EURÓ ^­­ SVÁJCI FRANK ^ magyar idők www.magyaridok.hu • 2015. szeptember 1., kedd • I. évfolyam 1. szám (181.) • 180 Ft konzervatív közéleti napilap ­ Negyvenezer háztartás is élhet Óriási parádéval emlékeztet Kína Becsengettek az általános a csődvédelemmel » «.owai a világháború végére * 9.owai és középiskolásoknak » e.oldal Azt akarjuk, hogy az unokáink egy európai kalifátusban éljenek? Mára egyértelműen kiderült, az Európai Unió bevándorláspoliti­kája megbukott - jelentette ki a Magyar Időknek adott interjújá­ban Rogán Antal. A Fidesz frakció­­vezetője közölte, egyes európai politikusok felelőtlen nyilatkoza­tai vezettek a jelenlegi állapotok­hoz. Rogán Antal nem tartja kizárt­nak, hogy a jövőben más tisztsé­ge lesz, ám mint fogalmazott: nem akkor, amikor a sajtó szeretné. Villányi Károly - Bár a baloldal nem is olyan ré­gen még álproblémát emlegetett, mára ott tartunk, hogy a honvéd­­­ség mozgósításán dolgozik a kor­mány. Hogy jutottunk el idáig? - Reméljük, hogy soha nem lesz szük­ség a katonákra. Ez az áradat, amelyet egészen nyugodtan nevezhetünk újko­ri népvándorlásnak, lassan egész Eu­rópát fenyegeti. Hihetetlen számban érkeznek a megélhetési bevándorlók a zöldhatáron keresztül, és a népván­dorlásnak folyamatos, európai szem­mel beláthatatlan utánpótlása van. Ko­rábban is volt ilyen, ám az utóbbi idő­szakban az úgynevezett balkáni útvo­nal felértékelődött, ebben pedig sajnos Magyarországnak kiemelt szerep jut. Ez a keresztény Európa létét fenyegető gazdasági és kulturális kihívás. Mind­annyiunknak fel kell tenni azt a kér­dést: szeretnénk-e, hogy az unokáink az „Európai Egyesült Kalifátusok”-ban éljenek? Az én válaszom erre: nem.­­ Az európai vezetők megszóla­lásait figyelemmel kísérve nem ez az általános vélemény.­­ Az a bevándorláspolitika, amit Európa folytatott, megbukott. Az unió egyes politikusai felelőtlen nyilatkoza­taikkal lényegében a gazdasági beván­dorlókat biztatják. Folytatás a 4. oldalon „Gyurcsány Ferencet kilóra megvette az Európai Bizottság” Fotó: Kurucz Árpád Órákig vesztegeltek a migránsok Hegyeshalomnál Magyar Idők Többórás várakozás után engedték át az osztrák hatóságok Hegyeshalomnál a Keleti pályaudvarról indult két Railjet szerelvényt, amelyek zsúfolásig meg­teltek illegális migránsokkal. Auszt­ria a vasút mellett a közutakon is szi­gorú ellenőrzést vezetett be. Tegnap a Kecskeméti Járási Ügyészség minősí­tett embercsempészés bűntette miatt járt el egy bolgár férfival szemben, aki a gyanú szerint társaival együtt köz­reműködött az Ausztriában holtan ta­lált hetvenegy migráns szállításában. Budapesten a Verseny utcába terve­zett tranzitzóna elleni tiltakozásként a Jobbik blokád alá vonta a területet, Tarlós István főpolgármester viszont hangsúlyozta: nem elszállásolni akar­ják a migránsokat, csupán átmenetileg ellátni és együtt tartani őket.­­ Magyarország visszautasít minden nemtelen vádaskodást a magyar beván­dorláspolitikával kapcsolatban - mond­ta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, mi­után bekérette Franciaország budapesti nagykövetét Laurent Fabius francia kül­ügyminiszter kijelentései miatt. Hang­súlyozta: hazánk az EU összes országát védi a szövetség egészét érintő mene­kültkrízisben. 1- 2., 3. és 8. oldal Magyar idők Régi-új lapot vehet a kezébe mától az olvasó. Régit, hiszen Napi Gazdaság néven már hónapok óta készült az a napilap, amely mától immár Magyar Idők címmel, küllemében is megújul­va kerül a standokra és az előfizetők­höz, azonkívül mind hangvételében és hagyományválasztásában, mind a szerzőgárdáját tekintve ismerősnek tűnhet. S újat, hiszen az új név lehe­tőséget ad új szerkezetre, új hétvégi magazinra, új honlapra és más inno­vációkra is. Úgy véljük, szükség lesz minderre, hiszen az elmúlt hónapok­ban olyan űr támadt a hazai országos politikai napilapok piacán, amelyet re­ményeink szerint a Magyar Idők tud majd színvonalasan betölteni. A magyar sajtótörténet igen gaz­dag múltú, de mégiscsak a napilapok jelentik benne a fősodort. Nem vé­letlen, hogy napjainkig temérdek cí­met ismerünk e műfajban. A nyom­tatott napilap egyelőre a digitális vi­lágban is megőrizte funkcióját. Ahogy az Úr az időt részekre tagolta, a te­remtést is hat nap alatt vitte végbe, a hetediken pedig megpihent. Ezt a ritmust követi a napilap is. A percre kész online világgal szemben - ami­nek természetesen azért mi is része­sei leszünk - a naprakész újságban még létezik az emberi alkotómun­ka és az európai kultúra periodikus lüktetése, a lapzárta, a megismerés és a megértés időszaka, majd az újabb nekirugaszkodás a következő lapzár­táig. Nem kell folyamatosan beszél­ni, ám szeretnénk, hogy amikor szó­lunk, annak súlya legyen. A Magyar Idők név eleinte talán szokatlan lesz, de először minden új elnevezés az. Konzervatív, hazafias, de európai szellemben kívánjuk az újságot szerkeszteni, miként a magyar szellem is Európa sajátos, de organikus és el­­tagadhatatlan része, s hiszünk benne, hogy ez az új idő - hétköznapibb ne­vén: a XXI. század - egyben magyar idő is lesz. Magyarként vagyunk euró­paiak, a magyar szellemi honvédelem mellé pedig e rohamléptekkel változó világban fel kell zárkóznia az európai szellemiség megóvásának is. Ma sincs ennél időszerűbb program: küzdeni azért, hogy Magyarország magyar­or­szág maradjon, tágabb hazánk, Euró­pa pedig Európa legyen. Lapunk tehát már születésekor nagy elődök gazdag szellemi tradícióit tud­hatja maga mögött, amelyeket válla­lunk, s egyben korunk kihívásai sze­rint gyarapítani is szeretnénk őket. Támogatunk minden politikai, gaz­dasági és kulturális erőt, amely osz­tozik az országmentő és országépí­tő célokban, s következetesen bírál­ni fogjuk azokat, akik ezzel ellenté­tes érdekeket képviselnek. Ezen elvek alapján lapunk a jelenlegi politikai kö­rülmények között kormánypárti lesz. Bízunk benne, hogy szerzőink, szer­kesztőink rászolgálnak az olvasók bi­zalmára, s hiteles krónikáját tudjuk adni számukra múltnak, jelennek, s reményét a közös jövendőnek. Utóbbit úgy is megfogalmazhatnánk: hisszük, hogy magyar idők jönnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék