Magyar Idők, 2015. október (1. évfolyam, 27-52. szám)

2015-10-01 / 27. szám

www.magyaridok.hu • 2015. október 1., csütörtök • I. évfolyam 27. (207.) szám • 180 Ft ORBÁN SZERINT GLOBÁLIS TEHERELOSZTÁS KELL A megfelelő válaszok megtalálását akadályozza, hogy nincs egyetértés a migránshelyzet kihívásairól - mond­ta Orbán Viktor miniszterelnök az ENSZ-közgyűlés rendkívüli mene­kültügyi tanácskozásán tegnap este lapzártánk után. Az MTI előzetesen kiadott szövege szerint a magyar mi­niszterelnök kiemelte: a magyar meg­ítélés szerint korlátlan a folyamatban résztvevő emberek utánpótlása. Ez nem elmélet, hanem tény: a magyar határhoz Szíriából, Irakból, Pakisz­tánból, Afganisztánból és legújab­ban a szubszaharai térségből is érkez­nek migránsok. Orbán szerint így Eu­rópa nem lesz képes ar­a, hogy egye­dül viselje ezt a terhet. Ha nem lesz változás a jelenlegi trendekben, Euró­pa destabilizálódni fog. Ezek alapján a magyar miniszterelnök arra sürget­te az ENSZ főtitkárát, hogy kezdemé­nyezzen tárgyalásokat e teher globális szintű megosztásáról. ÖRÜLNE AZ ÉPÍTŐIPAR A KISEBB ÁFÁNAK A szakma örömmel fogadná azt a lé­pést, amelyről Varga Mihály nemzet­­gazdasági miniszter beszélt a Magyar Időknek. A tárcavezető azt mondta, hogy a lakásépítések kapcsán is mér­legelheti a kormány a 27 százalékos forgalmi adó csökkentését. Építőipa­ri és ingatlanpiaci szervezetek sze­rint már rövid távon nagyon jó hatá­sa lenne a kisebb tehernek. Az sem el­hanyagolható, hogy ezzel a lépéssel akár mérséklődhetne az új ingatla­nok ára és tisztulna a piac is. Románi­ában egyébként öt, Lengyelországban nyolc, Csehországban tíz százalék az új lakások áfakulcsa. 12. oldal ERŐSÖDŐ KATALÁN FÜGGETLENSÉG Újra felerősödtek a nemzeti érzelmek az FC Barcelona meccsein is, mi­után a függetlenségpártiak megnyer­ték a választásokat Katalóniában. A futballdrukkerek újrakezdték azt a régi hagyományt is, hogy minden meccs 17. percének 14. másodpercé­ben meglengették a katalán zászlókat az 1714-es évre emlékezve, amikor is Katalónia elvesztette függetlensé­gét. Az indulatok azóta erősödtek fel, amióta a vasárnapi népszavazásnak köszönhetően többségbe kerültek a­ függetlenségpárti erők a katalán par­lamentben. 7. oldal I IDŐJÁRÁS­I ÁRFOLYAMOK EURO 313,05­­ Forrás: Reuters SVÁJCI FRANK 287,31 7 MA 18 °C 3 °C SZOMBAT VASÁRNAP PÉNTEK 9 771217 550046 1­5 2 0 7 magyar idők kerületi ügyészség vizsgálhatja Távozik az agrártárca Az orosz elnök elindította az MSZP-s feketekasszát » 3.oldal közigazgatási államtitkára » ».oldal a légicsapásokat Szíriában »7.oldai konzervatív közéleti napilap Sukorói per minden elítélt fellebbezett a döntés ellen Börtönre ítélték az MNV volt vezetőit Vigh Dániel Nem jogerősen négy év letöltendő bör­tönbüntetésre ítélte tegnap Tátrai Mik­lóst, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. volt vezérigazgatóját a su­korói telekcsereügyként ismertté vált perben a Szolnoki Törvényszék. Császy Zsolt, az MNV volt értékesítési igazga­tója halmazati büntetésként három év hat hónap letöltendő börtönt kapott. A vádirat szerint a beruházással ösz­­szefüggő telekcsere teljesülése esetén 1,294 milliárd forint kár érte volna az államot. Az elsőfokú verdiktben a tör­vényszék az ötödrendű vádlottat, V. Bá­lint ügyvédet is bűnösnek mondta ki, azonban felmentette a vád alól Mar­kó Andrea korábbi pénzügyminiszté­riumi szakállamtitkárt és F. Zsolt köz­jegyzőt, az ügy harmad-, és negyed­rendű vádlottjait. V. Bálintot a bíró­ság hatszázezer forintos pénzbírság­gal sújtotta, amelynek meg nem fize­tése esetén a befektetőként jelentkező Joav Blum amerikai-izraeli üzletem­ber egykori ügyvédje fogházba vonul­hat. Az eljárás nyomozati szakaszában az ügyészség Gyurcsány Ferencet hi­vatali visszaéléssel gyanúsította meg, amiért elvi támogatásáról biztosította a beruházást, azonban a volt miniszter­­elnökkel szemben nem emeltek vádat. A politikust a bírósági eljárás során ta­núként hallgatták meg. A befektetők képviselőivel ugyancsak egyeztető Baj­­nai Gordon, aki Gyurcsányt váltotta a kormányfői tisztségben, úgyszintén a tanúk között szerepelt. Az ítélet nem jogerős, mert azzal szemben a vádha­tóság súlyosbítást, az elmarasztalt vád­lottak és védőik pedig felmentést kér­ve fellebbeztek. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik. * 3. és 6. oldal Tátrai Miklóst első fokon négyéves szabadságvesztéssel sújtotta a Szolnoki Törvényszék Fotó Havran Zoltán Magyar tej kerülhet a kínai boltok polcaira Köpöncei Csilla Október 17-e és 23-a között megkezdi a magyar tej átvilágítását a Kínai Nép­­köztársaság Tanúsítási és Akkreditá­­ciós Hivatala, így megnyílhat a kínai export a hazai tejfeldolgozók előtt - mondta a Magyar Időknek Budai Gyu­la. A Külgazdasági és Külügyminisz­térium miniszteri biztosa jelezte, elő­ször öt feldolgozóvállalatot vizsgálnak meg a kínaiak, akik pozitív elbírálás esetén tejpor mellett tejsavót és ult­­rahőkezelt (UHT) tejet is szállíthat­nak a távol-keleti piacra. A kelet-kö­­zép-európai régióból ma csupán Len­gyelországnak van exportengedélye, hazánk mellett most Bulgária kaphat lehetőséget a szállításra. Mélykúti Tibor, a Tej Terméktanács elnöke, az Alföldi Tej Kft. ügyveze­tő igazgatója lapunknak elmondta, a legnagyobb lehetőségünk az UHT-tej exportjában rejlik, Kínában ugyanis - a folyamatos hamisítás miatt - meg­rendült a fogyasztók bizalma a tej és a tejtermékek iránt, ezért olyan or­szágból szeretnének vásárolni, ahol biztosan tejből, és nem tejporból ké­szülnek a termékek. Kérdéses azon­ban, hogy tudunk-e annyit termel­ni, amennyivel megéri foglalkozni a kínaiaknak. * 13. oldal * Kósa Lajos: Reménytelen a muszlimok integrálása Eleméry Máté-Kis Ferenc Európa illúziója, hogy a jelenlegi mig­rációs hullámmal hazájukból a háború által elűzött, de szülőföldjükre vissza­vágyó emberek érkeznek, akiken mo­rális kötelességünk segíteni. De a való­ság más. A bevándorlók döntő többsé­ge gazdasági bevándorló, aki a jobb élet reményében, vagy kifejezetten a térfog­lalás miatt igyekszik Európába - nyilat­kozta lapunknak Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője. A politikus szerint az utóbbi évtizedekben a Nyugatra érke­ző bevándorlók integrálása nem egysze­rűen problematikus, hanem egyenesen reménytelen, mert a muszlim kultúra gyökeresen eltér az európaitól.­­ A nyu­gati baloldal téved, amikor jövőbeli sza­vazókat lát a migránsokban. A muzul­mánok nem a baloldalra vagy a liberá­lisokra adják majd a szavazataikat, ha­nem saját európai muszlim pártjaikra, mert ha lesz szavazójoguk, akkor lesz­nek pártjaik, még akkor is, ha az arab országoknak nincs európai típusú de­mokráciaképük - fejtette ki Kósa Lajos. Arról is beszélt, hogy emberközeli, közérthető stílusú politizálást szeretne megvalósítani frakcióvezetőként. A Fi­desz népszerűségének növekedését el­sősorban a reformok működésének tu­lajdonítja. Szerinte az emberek érzik a pozitív változásokat, a devizahitelesek kimentése vagy a rezsicsökkentés min­den családot érint. Kósa Lajos úgy véli, a posztkádárizmus Gyurcsány Ferenccel ért véget, majd 2010-ben megkezdődött a polgári Magyarország építése, amely most új szakaszhoz érkezett: itt az ide­je a minőségi váltásnak az élet számos területén, a felsőoktatástól az egészség­ügyig.­­ Ha a gazdasági növekedésün­ket tartani akarjuk, gazdaságirányítás­ban, bürokrácia- és szabályrendszerben is minőségi váltásra van szükség - hang­súlyozta a politikus. * 4-5. oldal Terhelhetősége határán Németország Kottász Zoltán Bár a német politikusok korábban ar­ról beszéltek, hogy Németország éven­te akár több százezer bevándorlót is ké­pes befogadni, az utóbbi napok nyilat­kozatai alapján jól látszik, hogy Európa legerősebb állama is egyre nehezebben viseli a migránsáradatot. A válság eny­hítésére a berlini kormány a menedék­kérelmi eljárás szigorítását rendelte el. A bajor kormány belügyminisztere arra figyelmeztetett tegnap, hogy a hatósá­gok a terhelhetőség határára jutottak. A miniszter azzal fenyegetőzött, hogy ha a többi uniós tagország nem tartja be az előírásokat, Németország is visz­szaküldi Ausztriába a menekültstátus­ra nem jogosult bevándorlókat. Nem enyhült a migrációs nyomás, a bevándorlók tömegével együtt pedig nőtt a terrorfenyegetettség - erről be­széltek a nemzetbiztonsági bizottság ülé­se után a testület tagjai. A honvédelmi és rendészeti bizottságot Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatta, aki meg­erősítette: a határzár beváltotta a hoz­zá fűzött reményeket. Közben a hon­védelmi miniszter Gyékényesnél meg­tekintette a határzár építését. Simics­­kó István szerint emberfeletti tempó­ban halad a kerítésépítés a horvát ha­társzakaszon. * 8. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék