Magyar Idők, 2016. május (2. évfolyam, 102-126. szám)

2016-05-02 / 102. szám

magyar idők konzervatív közéleti napilap www.magyaridok.hu • 2016. május 2., hétfő • II. évfolyam 102. szám • 180 Ft Brüsszel vízummentességgel Mindenképpen megoldható lesz A Veszprém újra bejutott jutalmazná a törököket * 1.oldal a szemétszállítás *■ 12. oldal a Final Fourba * 19. oldal GYORSABB ÉS OLCSÓBB KÖZBESZERZÉSEK A közbeszerzésekkel elköltött pén­zek fele tavaly a hazai kis és köze­pes cégekhez került, hasonlóra több mint egy évtizede nem volt példa - közölte a Magyar Időknek adott in­terjújában a Közbeszerzési Hatóság elnöke. Rigó Csaba Balázs az állami, önkormányzati pénzek elköltésének átláthatóságáról szólva arról beszélt, hogy a hatóság igyekszik minden olyan esetet tüzetesen is megvizs­gálni, amikor csak egy ajánlat érke­zik. Kitért arra is, hogy a tavaly élet­be lépett új jogszabály azt szolgálta, hogy a közbeszerzések a korábbinál gyorsabbak és olcsóbbak legyenek, ezért egyre több kis- és közepes vál­lalkozás vesz részt sikerrel ezen eljá­rásokban. 11. oldal HIÁNYSZAKMA A KATONAORVOSLÁS Az orvoshiány miatt a Magyar Hon­védség már most is nagy nehézségek árán tudja kiállítani a különféle ka­tonai műveletek, például a nemzet­közi missziók egészségügyi biztosí­tásához szükséges létszámot - tudta meg lapunk. Néhány éven belül azon­ban a hazánk NATO- vagy ENSZ-be­­li kötelezettségvállalását is veszély­be sodorhatja a katonaorvosok ala­csony száma. Pozitívabb kilátásokra csak egy honvédorvosi életpályamo­­dellel van esély, ezzel már államtitká­ri szinten foglalkoznak. Jelenleg a ka­tonaorvosok a missziókban is csak rö­­videbb ideig tudnak szolgálatot telje­síteni, mint a külföldi műveletekben részt vevő bajtársaik. is 5. oldal NAGYBAN DÚL A GÁZCSATA Pár éven belül eláraszthatja kon­tinensünket a cseppfolyós földgáz (LNG), miután a piacra újonnan be­lépő értékesítők Ázsiában nem talál­ják meg a számításukat - véli a Ma­gyar Időknek nyilatkozó Barta Judit. A GKI Energiakutató Zrt. ügyvezető igazgatója szerint ugyanakkor mire a cseppfolyós gázt Európába hozni akaró cégek befejezik fejlesztéseiket, olyan mértékben kiegyenlítődnek az árak, hogy alig marad versenyelő­nye a vezetékes fűtőanyaggal szem­ben. Ez a fejlemény kedvező lehet egy olyan, fogyasztói típusú, s importra szoruló országnak, mint hazánk, hi­szen mindennek nemcsak az LNG, hanem a földgáz teljes piacán árcsök­kentő hatása lehet. 14. oldal M ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURO : SVÁJCI FRANK 311,76 7* 284,52 7 Kmn : RZFRDA : f~ri ithrtok B IDŐJÁRÁS Forrás: QMSZ A régi tagállamok akadályoznák az újak vállalkozásait A visegrádi négyek nem hagyják magukat Nagy Kristóf Nem hagyják szó nélkül a kelet-európai államok a régi uniós tagok azon terve­zetét, amellyel lényegében arra kötelez­nék az itteni cégeket, hogy a kirendelt dolgozóiknak az ottani, egy adott szek­torra jellemző átlagbért fizessék, nem pedig a minimálbért. Ez lényegében azt jelentené, hogy például egy szak­képzetlen magyar építőipari munkás­nak az ott dolgozó igazgatók, mérnökök és egyéb munkások által megkeresett összeg átlagát kellene fizetni. Mind­ez pedig nyilvánvalóan a kelet-euró­pai cégek versenyképességét rombolná, ami diszkriminatív - legalábbis erről nyilatkoztak a lapunk által megkérde­zett szakértők. Simon Attila István, a Nemzetgazdasági Minisztérium mun­kaerőpiacért felelős helyettes államtit­kára a Magyar Időknek arról számolt be, hogy Magyarország a visegrádi or­szágokkal közösen fog fellépni. A kelet­európai országokat hátrányosan érin­tő módosítási javaslat ellen az érintett tagállamok nemzeti parlamentjei vár­hatóan kifogással, az úgynevezett sár­ga lapos eljárással élnek, mivel a bizott­sági javaslat véleményük szerint tagál­lami hatáskör, így a bizottságnak felül kell azt vizsgálnia. Az egységes belső piaccal, valamint a munkaadók és a munkavállalók közöt­ti tárgyalások autonóm szabadságával is összeegyeztethetetlen a kiküldetési irányelv módosítása - tájékoztatta ál­láspontjáról a Magyar Időket a Német- Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara kommunikációs osztályvezetője. Dirk Wölfer szerint az új szabályozás csök­kenti a kiküldő vállalatok versenyké­pességét, és a megrendelőknek is meg­drágítja az igénybe vett szolgáltatást. * 13. oldal Ellentmond az egységes belső piacnak a kiküldetési irányelv megváltoztatása Fotó: Kurucz Árpád Gyurcsány, a szegény és tisztességes Losonczi Kata Nem tartott idén majálist a Demokrati­kus Koalíció. Gyurcsány Ferenc ezt az­zal indokolta, hogy pártjának 13-14 mil­lió forint adóssága van, ezért nem volt 1,5-2 millió forintjuk arra, hogy meg­tartsák a rendezvényt.­­ Ha szegény a pereputty, akkor azt tisztességgel kell vállalni- jelentette ki a pártelnök, majd hozzátette: „Inkább maradok tisztessé­ges és szegény, mint hogy urizáljak más pénzéből vagy lopott közpénzből.” Az MSZP és a szakszervezetek ugyanak­kor megtartották a Városligetben szo­kásos majálisukat. Kunhalmi Ágnes, az MSZP újraválasztott budapesti elnöke a Fideszt bírálta, szerinte kormányzás helyett urizálnak, és ellopták Budapes­tet. Mint mondta, „hányingerem van ezektől a tolvajoktól”. A politikus sze­rint nemcsak leváltani kell a kormányt, hanem elszámoltatni és „börtönbe kell küldeni” őket. Tóbiás József, az MSZP elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt két év azt igazolja, most van csak igazán szükség az igazi baloldalra. Véleménye szerint 2018-ban nem pártok szövetsé­gével, hanem a helyi közösségek meg­szólításával nyerhetnek. A Jobbik a Hajógyári-szigeten tartott kétnapos családi majálist, ahol Vona Gábor lényegében egyenlőségjelet tett a korrupció és a miniszterelnök közé. Mint fogalmazott, „nem az a baj, hogy van egy miniszterelnökünk, aki nem tud mit kezdeni a korrupcióval, hanem az a baj, hogy van egy miniszterelnö­künk, aki maga a korrupció”. * 2. oldal Orbán: Nem kényszerítheti senki hazánkat a befogadásra Magyar Idők Senki nem kényszerítheti Magyarorszá­got arra, hogy migránsokat fogadjon be - jelentette ki Orbán Viktor miniszter­­elnök az Expresso című portugál lap­nak adott interjúban. A kormányfő vé­delmébe vette Magyarország alaptör­vényét, valamint azt, hogy visszautasí­totta a menekültek szétosztási tervét és kerítést építtetett a határon. Hozzátet­te: álláspontja a migránshelyzetről telje­sen eltér az Európai Bizottságétól, nem gondolja, hogy a migráció megoldhatja a demográfiai és gazdasági nehézségeket. A kormányfő hangsúlyozta: Magyaror­szág megpróbálta határzár nélkül meg­oldani a helyzetet, a migránsok azon­ban ezt „nem fogadták el”, ezért kellett „falakhoz” folyamodni. Azt is elmondta, hogy a Schengen 2.0 javaslatának lényege szerint minden be­fogadóközpontnak és menekülttábor­nak az EU-n kívül kell lennie. Kiemelte továbbá, hogy összefüggés van a mig­ránsok és a terrorizmus között. Leszö­gezte: a szabad mozgás az EU legfon­tosabb része, ezért is kell megvédeni a külső határokat. Közjogi értelemben érdekes helyzet alakulhat ki, miután kihirdeti a Kúria a döntését arról, hogy megtartható-e a népszavazás az Európai Unió kötelező betelepítési kvótája ellen - ezt már Lom­­niczi Zoltán alkotmányjogász mondta lapunknak. Egyszerre két indítvány is lesz az Alkotmánybíróság előtt az ügy­ben: Székely László alapjogi biztosé, aki szerint a kötelező kvóta az alaptörvény­be ütközik és az erről szóló népszava­zást várhatóan megtámadó ellenzéké. Ennek köszönhetően már a referendum előtt jogi határozat születhet a kvótáról. * 3. oldal Közösségi szolgálattal lehet csak érettségizni Szalai Laura Megkezdődik a május-júniusi érettségi időszak, ma a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv vizsgákat írják a diákok. Idén mintegy 112 ezren adnak számot tudásukról. Új­donság, hogy először ebben az évben a vizsgák megkezdésének feltétele öt­ven óra közösségi szolgálat teljesítésé­nek igazolása. Aki ezt a kötelezettsé­gét nem teljesíti az érettségi kezdetéig, nem vizsgázhat. A köznevelési intézmények a jövő évi költségvetés tervezete alapján jelentős plusztámogatásra számíthatnak. Több jut köznevelési célú humán szolgáltatá­sokra, aminek nyomán a kevesebb mint hét évvel nyugdíj előtt álló, pedagógus I. fokozatban lévő pedagógusok automa­tikusan, a minősítési eljárás alól men­tesülve pedagógus II. fokozatba kerül­hetnek. Az átalakuló Klebelsberg Intéz­ményfenntartó Központ plusz 105,7 mil­liárd forintot kap 2017-ben. A felsőoktatás is nagyobb forrással gazdálkodhat 2017-ben. Az oktatók, a kutatók és a tanárok bérrendezésére 2,7 milliárd forintot különített el a kabinet. Az oktatási államtitkárság emlékezte­tett: míg számukra idén 15 százalékos béremelést biztosítanak, jövőre és 2018- ban újabb 5-5 százalékos bérfejlesztést hajtanak végre. Már harmadik éve fut a pedagógus­utánpótlást elősegítő Klebelsberg kép­zési ösztöndíjprogram, amelyben mos­tanra 1163 fő vesz részt. A kormány idén több mint 680 millió forintot biztosít a programra. 11­4. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék