Magyar Idők, 2016. július (2. évfolyam, 153-177. szám)

2016-07-01 / 153. szám

www.magyaridok.hu • 2016. július 1., péntek • II. évfolyam 153. szám • 180 Ft ŐSSZEL FOLYTATÓDHAT A PEDAGÓGUSSZTRÁJK A tanévet egy újabb sztrájkkal kezd­hetik a szakszervezetek és a civilek - derül ki Mendrey László lapunknak adott interjújából. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke a Magyar Időknek ar­ról beszélt, hogy olyan, „viszonylag alacsony képzettségű” alattvalóréteg kinevelése zajlik, amely nem képes az önszerveződésre, nem képes saját maga érdekeit képviselni. Mendrey László továbbra sem hisz a Közneve­lési Kerekasztalban, ahová szerinte a kormány nem hívta meg az utób­bi hónapok megmozdulásait kezde­ményező szervezeteket. Azt azon­ban elismerte, hogy történt pozitív elmozdulás, mivel a szaktárca felis­merte a tanulói terhek csökkentésé­nek szükségességét. 5. oldal HUNVALD GYÖRGY ÚJRA BÍRÓSÁG ELÉ ÁLL A Fővárosi Törvényszék perújítást rendelt el Hunvald György hűtlen ke­zeléssel kapcsolatos ügyében. Ibo­lya Tibor fővárosi főügyész közle­ményében emlékeztet: a Kúria má­jus 2-án csak formai okokból helyez­te hatályon kívül a Szegedi Ítélőtáb­la jogerős ítéletét, amely megállapí­totta az egykori erzsébetvárosi pol­gármester büntetőjogi felelősségét és szabadságvesztést szabott ki rá. A ha­tályon kívül helyezés oka kizárólag az volt, hogy a volt szocialista politikus­sal szembeni büntetőeljárásokat nem egyesítették a bírósági szakban, ezért a Fővárosi Főügyészség május végén perújítási indítványt nyújtott be a Fő­városi Törvényszékre, hogy az ítélet­nek érvényt szerezzen. ^1­4. oldal EURÓ | SVÁJCI FRANK 316,16 51 290,57 ^ MA­G m 31C 170 SZOMBAT : VASÁRNAP : HÉTFŐ -n- 33 /$■251 -n- 2' O' 19! y?' 20; Cf' 1E maqyar idők A német-olasz Eb-negyeddöntőt Kassai Viktor vezeti * 20. oldal konzervatív közéleti tapijai­ Megkapták az előleget a hulladékgazdálkodók * 11. oldal Diákmunkásokból is komoly hiány van a Balatonnál * 16. oldal Egyelőre egyik posztra sem jelölték ki az utódot Lázár megválik két államtitkárától Vincze Jelentősen átalakul a Miniszterelnök­ség vezetői állománya, miután Lázár Já­nos a Kormányinfón bejelentette, hogy meneszti L. Simon Lászlót, mert elége­detlen az államtitkárnak a műemlék­­védelem és a vári beruházások terüle­tén végzett munkájával. Megtudhattuk, hogy nyugdíjba vonul Németh Lászlóné, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkár is. Lázár János az elmaradt eredmények­kel indokolta L. Simon László felmen­tését, hozzátéve, hogy barátjának és si­keres politikusnak tartja a Fejér megyei parlamenti képviselőt. Németh László­­néval kapcsolatban közölte: munkatár­sa saját maga kezdeményezte nyugdí­jazását, mivel júliustól elérte a korha­tárt. Egyelőre egyik posztra sincs kije­lölve utód. Lázár János cáfolta azt a fel­­tételezést, miszerint Németh Lászlóné­­nak a Spéder Zoltán bankár vállalkozá­saival kapcsolatban a közelmúltban in­dult vizsgálatok miatt kellett volna tá­voznia. A 3. oldal Németh Lászlóné nyugdíjba vonul, L. Simon Lászlót pedig leváltják Fotók: MTI Magyarok az Interpol listáján Suki Zoltán Hatvan magyar állampolgár, köztük az alvilág bankáraként ismert Kisbandi és a Kun-Mediátor-ügyben elhíresült Mar­­csika is szerepel az Interpol nemzetközi körözési listáján. A magyar bűnözőket többek között betöréses rablás, droggal kapcsolatos bűncselekmények, okirat­hamisítás, lopás és gyilkossági kísérlet miatt keresik. A hatvan ember között tizenhárom nő van, akiket zömében va­lamilyen csalás miatt szeretnének kéz­re keríteni. A legsúlyosabb bűncselek­mény miatt keresett férfi a lista legfia­talabb tagja is, őt két rendbeli gyilkos­sági kísérlettel gyanúsítják. Érdekesség, hogy a legidősebb bűnöző egy 64 éves mezőszentgyörgyi asszony, akit csalás és magánokirat-hamisítás miatt keres­­az Interpol. 51 6. oldal Soros György Angela Merkelt kritizálja Magyar Idők Bírálta Angela Merkel bevándorláspo­litikáját Soros György, aki ellenzi azt is, hogy a tagállamokra kötelező befoga­dási kvótákat erőltetnek. Az üzletem­ber szerint ugyanakkor az EU-nak leg­alább 30 milliárd euróra lenne szüksége a migrációs válság kezeléséhez. A forrá­sok előteremtése érdekében csökkente­né az agrártámogatásokat és a kohéziós pénzeket, továbbá összeurópai benzin­adó kivetését, illetve hitelfelvételt tart szükségesnek. Mráz Ágoston Sámuel politológus szerint Soros pálfordulása a migráció ügyében a magyar minisz­terelnök igazának közvetett elismeré­se, de következtetéseik eltérőek. Kiszelly Zoltán pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Soros az illegális migrációért kri­tizálja Merkelt, mivel a kancellárnak, neki és Brüsszelnek is az irányított be­vándorlás az érdeke.­ ­ 2. és 3. oldal Függetlenségi törekvések Amerikában Magyar Idők A brit népszavazás eredménye nem csak Európában teremthet precedenst. Több amerikai függetlenségi mozga­lom is igyekszik összemosni az Euró­pai Unióból és az Egyesült Államokból való kilépést. Egyes felmérések szerint az amerikaiak mintegy negyede támo­gatná saját állama kiválását az unióból. Az egyik legnagyobb függetlenségpár­ti szervezet, a Texasi Nemzeti Mozga­lom nemrég felszólította Greg Abbot­­tot, a déli állam kormányzóját, hogy a brit referendum mintájára ő is kérdez­ze meg a texasiakat, akarnak-e az Egye­sült Államok tagjai maradni. Jogi szak­értők szerint erre azonban­ nincs lehe­tőség, hiszen az amerikai alkotmányt úgy írták meg, hogy az egyesülést segít­se elő, nem pedig a szétválasztást, így az államoknak nincs is joguk kiválni. * 9. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék