Magyar Idők, 2016. november (2. évfolyam, 257-281. szám)

2016-11-02 / 257. szám

A REFORMÁCIÓRA EMLÉKEZTEK VILÁGSZERTE „Szeretettel és becsületesen kell a múltunkra tekintenünk, tévedé­seinket beismerve és a megbocsátás­ra törekedve, egyedül Isten a mi bí­rónk” - mondta Ferenc pápa a lun­­di székesegyházban, ahol a reformá­ció 500. évfordulójára celebrált öku­menikus megemlékezésen vett részt. Luther szülőhazájában, Németor­szágban is kezdetét vette a jubileumi emlékév, melynek alkalmából felújították a wittenbergi kastély­templomot. Budapesten szintén ökumenikus ünnepségen emlékeztek meg a reformáció kezdetéről, ahol el­hangzott: a reformációnak köszön­hető a nemzeti nyelvű igehirdetés, a nemzeti nyelvű Biblia és a nemzeti nyelvű iskola is. )­ 3., 6. és 9. oldal BUDAPESTRE KÖLTÖZHET AZ UNIÓS BANKFELÜGYELET Pályázatot nyújtott be a kormány an­nak érdekében, hogy Magyarország­ra költözzön az Európai Unió bank­­felügyelete, de hamarosan versenybe szállunk a közös gyógyszerhatóságért is - mondta a Magyar Időknek Varga Mihály. A nemzetgazdasági minisz­ter jelezte: a kabinet több fontos in­tézményt és nagyvállalatok csoportját is hazánkba csábítaná, amelyek a Bre­­xit miatt elhagyhatják az angol fővá­rost. A cégeket az adózás egyszerűsí­tésével lehetne ide hívni, valamint fel­kínálhatjuk azt is, hogy megfelelő kö­rülményeket teremtünk az unió szer­vezeteinek működéséhez, vagyis ha­zánk garantálná a legfontosabb infra­strukturális feltételeket. 11. oldal EZERMILLIÁRDOK AZ ÉPÍTŐIPARNAK Pályázatok százai és mintegy hat­­ezermilliárd forintnyi építési beruhá­zási program vár az építőiparra a je­lenlegi európai uniós ciklus fejlesz­tési keretéből - tájékoztatta lapun­kat az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szervezetnek Vitá­­lyos Eszter, a Miniszterelnökség eu­rópai uniós fejlesztésekért felelős ál­lamtitkára ismertette a minap a ter­veket, így például 885 milliárd forin­tot fordítanak az uniós közlekedési folyosó közúti, vasúti és vízi elérhető­ségének javítására, míg a környeze­ti és energetikai hatékonysági opera­tív programban is ezermilliárd forin­tot meghaladó összeg jut mélyépítési feladatokra. * 12. oldal M ÁRFOLYAMOK EURO 309,20 ^ W IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ % (­­ 14C CSÜTÖRTÖK & "3­4"C PÉNTEK& SZOMBAT 03­- 16 SVÁJCI FRANK 285,14 ^ magyar "1 #1 EJT konzervatív­­ www.magyaridok.hu • 2016. november 2., szerda • II. évfolyam 257. szám • 180 Ft­­ közéleti napilap Lehet alapja a Fethi­llah Gülen Politikai harcok Zuglóban:­­ A halottak napja nehéz időszak elleni török vádaknak »7.oldal nem fejlődik a kerület »2.oldal a gyászolok életében »bm Ha a körözési listán lévő férfi hazánk területére lép, azonnal elfogják Kontrát. Nincs az országban Ghaith Pharaon nevű személy Amennyiben Ghaith Pharaon azo­nos azzal a személlyel, aki az ame­rikai hatóságok körözési listáján szerepel, és Magyarország terü­letére lép, azonnal elfogják - je­lentette ki Kontrát Károly állam­titkár, miután az ellenzék az el­múlt napokban össztüzet zúdított a kormányra a szaúdi üzletember személyével összefüggésben. Magyar Idők - A magyar hatóságok információi szerint Ghaith Pharaon nevű sze­­m­ély nem tartózkodik Magyaror­szágon, nem él itt életvitelszerűen, és nem vásárolt ingatlant - szögez­­te le a Magyar Idők kérdésére teg­nap Kontrát Károly. A Belügyminiszté­rium parlamenti államtitkára hangsú­lyozta azt is: amennyiben a körözött azonos Pharaonnal, és ezt az ameri­kai hatóságok megerősítik, természe­tesen azonnal elfogják, amint Magyar­­ország területére lép. Leszögezte, az üzletember nem vásárolt letelepedé­si kötvényt, hanem vízumot igényelt. - Vízumkérelmét a schengeni rend­szerben feltüntették, ellene egyetlen európai tagország sem emelt kifogást - tette hozzá. Gyöngyösi Márton jobbikos hon­atya még hétfőn közölte, nemzetbiz­tonsági kockázatot jelent a szaúdi üz­letember, Ghaith Pharaon személye, illetve az, hogy a kormány közvetle­nül segíti a férfi üzleti tevékenységét, és fél év alatt nem tettek semmit elfo­gása és kiadatása érdekében. Folytatás a 3. oldalon Az üzletember nem vásárolt letelepedési kötvényt, hanem vízumot igényelt. Forrás: NRL Az LMP-s Hadházy Ákos forradalomról elmélkedett Erőszakot lebegtető baloldal Bakonyi Ádám Egyre többen, egyre többször tesz­nek utalást baloldali politikusok arra, hogy nem demokratikus úton, válasz­táson, hanem erőszakkal, akár „for­radalommal” döntenék meg az Or­­bán-kormányt. Jellemző, hogy ezt a forgatókönyvet éppen olyan alakula­tok emlegetik, amelyek társadalmi tá­mogatottság hiányában önállóan nagy eséllyel be sem kerülnének az Ország­­gyűlésbe 2018-ban. Szigetvári Vik­tor, az Együtt elnöke egy interjúban arról beszélt, hogy bár az országnak nincs szüksége még egy forradalom­ra, szerinte ezt a kormányt nagyon nehéz lesz békés eszközökkel eltávo­lítani. Vajda Zoltán, a civil tüntetések egyik szervezője, az Új Magyar Köztár­saság Egyesület ügyvivője pedig arról beszélt: választásokkal vagy máskép­pen, legkésőbb ötszáz nap múlva Or­bán alól felszabadítjuk szeretett ha­zánkat. Az LMP társelnöke, Hadhá­zy Ákos azt mondta, hogy 2018-ban évtizedekre dőlhet el Magyarország sorsa, és ha akkor nem sikerül a kor­mányváltás, azután már csak a forra­dalom jöhet. 2. oldal Szigetvári szerint a kormányt nehéz békés eszközökkel eltávolítani Fotó: MTI Alkotmányos válság lehet Clinton leveleiből Magyar Idők Egyes elemzők máris alkotmányos vál­ságról beszélnek Hillary Clinton újabb e-mail-botránya kapcsán. A demok­raták egyik kampánystratégája, Doug Schoen a továbbiakban nem támogat­ja Clinton jelöltségét, ugyanis szerin­te Amerika nem kerülhet abba a hely­zetbe, hogy a megválasztott elnök a jelenlegi elnök kegyelmére szoruljon. Vagy ami még rosszabb: önmagának kell hogy megbocsásson, ha majd el­foglalja hivatalát. A Chicago Tribune publicistája szerint a több mint egy éve zajló kampány rámutatott, hogy az amerikai politikai rendszer össze­omlóban van. Roskadozik már egy ide­je, az elit tisztában van ezzel, és ennek megfelelően meg is van rémülve a fej­leményektől. 8. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék