Magyar Idők, 2017. március (3. évfolyam, 51-75. szám)

2017-03-01 / 51. szám

ÁTALAKÍTJA A KORMÁNY A KÖZFOGLALKOZTATÁST Várhatóan a következő napokban ké­szül el a közfoglalkoztatás átalakítá­sát célzó intézkedéscsomag, amely­nek fő célja a közmunkások integrá­lása a versenyszférába - tudta meg a Magyar Idők. Információink szerint a többlépcsős intézkedéscsomagra 40 milliárd forint áll rendelkezésre töb­bek között a vállalkozások támogatá­sára abban az esetben, ha közfoglal­koztatottat alkalmaznak. Emellett ki­emelt szerepet kap a jövőben a köz­foglalkoztatottak átképzése. A tervek kidolgozását követően a kormány a tervek szerint konzultál a programról a munkaadói, valamint a munkavál­lalói érdekképviseletekkel is. * 13. oldal SZIGORÍT AUSZTRIA A MENEKÜLTELJÁRÁSON Bécs szigorúbban akar fellépni az el­utasított menedékkérőkkel szemben: aki nem működik együtt, semmilyen támogatásra nem lesz jogosult, vi­szont akár 15 ezer eurós pénzbünte­tésre és 18 hónap elzárásra is számít­hat, ha nem hagyja el az országot. A törvénycsomagot még a nyár előtt el­fogadhatja a parlament. Eközben az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF fi­gyelmeztetett: jelen pillanatban is számtalan gyermek az életét kockáz­tatja, hogy Líbiából Olaszországba jusson. A szervezet szerint a kiskorú­ak zaklatásoknak, szexuális erőszak­nak is ki vannak téve. * 8., 9. oldal A GYORSABB GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS A CÉL A következő években, különösen 2020 után a magyar gazdaságnak 3-5 százalékos növekedési ütemre kell beállnia - mondta Orbán Vik­tor a Magyar Kereskedelmi és Ipar­kamara rendezvényén. A miniszter­­elnök kategorikusan elvetett minden olyan ötletet, amely egy alanyi jogon járó alapfizetés bevezetését vonná magával, mint mondta,­ a kormány továbbra is kitart amellett, hogy munka- és érdemalapon biztosít jut­tatást. Matolcsy György jegybank­­elnök azt hangsúlyozta, hogy a gaz­daságnak versenyképességi fordulat­ra van szüksége, különben beragad a közepes fejlettség csapdájába. Ennek részeként folytatni kell a személyi jö­vedelemadó csökkentését is. * 11. oldal M ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURO­­ SVÁJCI FRANK 307,71 ^ 1 288,92 ^ 1 IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ % ® ^ MA * b­c CSÜTÖRTÖK : PÉNTEK­­ SZOMBAT ' &'o &'l magyar "1 nJT konzervatív litvr JV közéleti napilap mTTETiT! w H­iTTPAtj ^4ttMwTn^li5H7»EINI I W­fl PHyo ■ i mH^TmTI [.Ma Indul a konzultáció az iskolai Az orvosok többsége szabadulna Jó hin a hazai méz kiszorította kirándulások szervezéséről * 4­.old a­ hálapénzrendszertől »4.oldal • a boltokból az ázsiait » «.owai Nem lehet majd elkótyavetyélni az adósok ingatlanjait Stop az extraprofitnak és a hitelcsapdának Jakubász Tamás Rendet tenne a kormány az ingatlan­végrehajtásoknál. A Magyar Idők úgy tudja: jó esély van arra, hogy a törvény­­hozás az adósok érdekeit szem előtt tart­va átírja az egyik legfontosabb rendel­kezést. Ma a házakat, lakásokat érté­kük hetven százalékáért, sőt ennél ol­csóbban is dobra verhetik a végrehajtók, emiatt pedig az utóbbi időben nemegy­szer előfordult, hogy bár az adós az ár­veréssel elvesztette otthonát, hiteltarto­zásának egy része mégis a nyakán ma­radt. A szabálymódosítás ezen a hely­zeten változtatna azzal, hogy az eljárás első évében az ingatlant csak minimum százszázalékos piaci áron lehetne érté­kesíteni, s később is csak kilencven szá­zalékra engedhetné le a végrehajtó az árat. A módosítás - úgy tudjuk - 130 ezer érintett anyagi helyzetén lendít­hetne, mégpedig nem is keveset. A végrehajtás ügye most különösen aktuális, hiszen március első napján, vagyis ma véget ér a kilakoltatási mo­ratórium. Ezzel kapcsolatban lapunk megtudta: a következő hetekben több kényszerű lakáskiürítésre is számítani lehet, mégpedig amiatt, mert ugyan a téli hónapokban nem kerülhetett senki utcára, árveréseket azonban tartottak, az elkelt lakásokat pedig most át kell adni a vevőknek. Kiderült az is, hogy a decembertől márciusig tartó mora­tóriumot nem nyújtja meg a kormány. Az igazságügyi miniszter szerint tény­leges megoldást kínál a családi csődvé­delem, amely úgy védi meg az érintet­teket az utcára kerüléstől, hogy közben anyagi talpra állásukra is valódi esélyt kínál. Január közepén már 642 adóst és velük együtt majdnem ezer hozzátar­tozót védtek a 2015 óta élő szabályok. * 15. oldal Március 1-jével véget ér a kilakoltatási moratórium, és a kormány nem tervez hosszabbítást Fotó: MTI Heteken belül véget érhet a Kulcsár-ügy Másodfokra ért a 2003 óta húzó­dó Kulcsár-ügy, amelyben a már­cius 20-i kezdet után, április 12- én akár jogerős ítélet is születhet. A brókerbotrány - a Tocsik- és a Postabank-pert megelőzve - át­veheti a vezető helyet a legtovább húzódó gazdasági bűncselekmé­nyek toplistáján. Nagy Áron Csaknem tizenkét esztendővel a vádirat benyújtása után ismét befejezésközeli állapotba került a Kulcsár-ügy. A K&H Equities egykori vezető brókere és vád­lott-társai március 20-án állhatnak a fő­város nevében eljáró Debreceni Ítélő­tábla egyik büntetőtanácsa elé, amely április 12-én akár jogerős ítéletet is hir­dethet. Ha így lesz, azzal pont kerülne a brókerbotrány 2003 óta húzódó­ tör­­ténetének végére. A nagykanizsai szü­letésű Kulcsár Attilát először 2008. au­gusztus 28-án az­­ utóbb Fővárosi Tör­vényszékké átnevezett­­ Fővárosi Bíró­ság találta bűnösnek, és nyolc év bör­tönt, valamint 230 millió forint erejéig vagyonelkobzást rótt ki rá. Bő másfél évvel később a Fővárosi Ítélőtábla ha­tályon kívül helyezte az elsőfokú dön­tést, és új eljárást rendelt el, amely 2010 decemberében kezdődött, s 2015-ben, a vagyonelkobzás összegének változatla­nul hagyása mellett, a korábbinál eny­hébb, 6 év 6 hónap szabadságvesztés ki­szabásával zárult. Az enyhébb szankci­ót egyebek között az elévülést megha­ladó időmúlással és Kulcsár Attila csa­ládi állapotával indokolta a bíróság. A vádhatóság azonban az eset súlyára te­kintettel csak egy ennél szigorúbb bün­tetést tartott elfogadhatónak, ezért fel­lebbezést nyújtott be. Az ügyészség az­zal érvelt, hogy az exbróker öt éven át folytatólagosan követte el a sikkasztást, közben másokat is bűnbe sodort. Ráa­dásul a 23 milliárd forintos elköveté­si érték körülbelül negyvenötszöröse a törvényben megfogalmazott „különö­sen nagy értéknek”. Folytatás az 5. oldalon Szél Bernadett szerint nem vesznek részt semmilyen egyezkedésben Botka gáláns ajánlata az LMP-nek Bakonyi Ádám A budapesti körzetek felét, Pest me­gyében bármelyik körzetet, a közös listán pedig a harmadik helyet kínál­ta az LMP-nek Botka László (képün­kön), az ökopárttal történt múlt heti egyeztetésén - értesült MSZP-s for­rásokból a Magyar Idők. Szél Berna­dett lapunk megkeresésére azt mond­ta, semmiféle ajánlatot nem kaptak a szocialisták miniszterelnök-jelölt­jétől, illetve a vele tárgyaló Molnár Gyula MSZP-elnöktől. - Ilyen egyez­kedésekben mi nem veszünk részt, az LMP-nél ez nem így megy - jelentet­te ki a párt társelnöke. Emlékezetes: bár a tárgyaláson az ökopárt nemet mondott az összefogásra, mondván, hogy mind a 106 választókerületben saját jelöltet állítanak, s önállóan in­dulnak, Botka László nem tett le az együttműködés lehetőségéről. Mint a találkozó után fogalmazott: nem vet­te elutasításként az LMP társelnökei­nek szavait, de azok megfontolására kérte őket, mert abban biztos, hogy a demokratikus oldal megegyezésére szükség van a 2018-as kormányváltás­hoz.­­ Én arra kérem és kértem a de­mokratikus politikai oldal valamennyi pártját, hogy ezt tegyék mérlegre. Az LMP vezetői is megerősítettek abban, hogy a cél közös - fogalmazott Botka. Szocialista elnökségi forrásaink sze­rint meglepte őket az LMP merev el­utasítása, s ennek alapján az Együttel esedékes találkozótól sem várnak ér­demi fejleményt. Egy biztos: az MSZP- ben egy hónapot hagynak arra, hogy kiderüljön, hány új szavazót hozott a pártnak Botka László tárgyalássoro­zata, a kérdésről saját felmérést is ké­szíttetnének. * 3. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék