Magyar Idők, 2017. május (3. évfolyam, 100-125. szám)

2017-05-02 / 100. szám

2 BELFÖLD Gyurcsány Ferenc szerint minden választókerületben egy demokratikus ellenzéki jelölt lesz ígéretdömping az MSZP majálisán Megélhetési minimum bevezeté­sét sürgette az MSZP majálisán Botka László. Szintén a Városliget­ben tartott rendezvényt a Demok­ratikus Koalíció, amelynek elnö­ke, Gyurcsány Ferenc kijelentet­te, hogy 2018-ban minden válasz­tókerületben egy demokratikus ellenzéki képviselőjelölt indul. Bakonyi Ádám Nem szűkölködött az ígéretekben Bot­ka László a szocialisták városligeti ma­jálisán. Az MSZP miniszterelnökje­­lölt-aspiránsa közölte: be kell vezetni a megélhetési minimumot, amelyre a magyar állam vállal garanciát minden­kinek, aki ledolgozta a magáét és aki­nek legális bejelentett munkája van. - Ezen szint alá nem lehet menni sem nyugdíjakban, sem fizetésekben - han­goztatta. Botka szerint a dolgozókat védő intézkedésekre van szükség, csök­kenteni kell a vagyoni különbségeket, a luxust meg kell adóztatni, a kisembe­rekből erős, széles középosztályt kell létrehozni. Ezt csak úgy lehet meg­tenni, ha a gazdagok egymilliós fize­tés vagy százmilliós vagyon felett ki­veszik a részüket a terhekből. Mint mondta, senki ne keressen többet a közszférában a köztársasági elnöknél, de a magánszférában sem árt a mér­téktartás, ezért ha 2018-ban megvá­lasztják, előírja a közepes és a nagy­­vállalatoknak, egyeztessenek dolgo­zóikkal az elfogadható bérkülönbsé­gekről. Botka azt ígérte, hogy a köz­munkások bérét a minimálbér szint­jére emelnék, ahogy a közalkalmazot­tak bérét is, továbbá törvénnyel szün­tetné meg a férfiak és a nők bére kö­zötti különbséget. „Szüntessük meg a nemzeti nyomor gépezetét, a dolgo­zókat védő intézkedésekre van szük­ség" - hangoztatta az MSZP minisz­terelnök-jelöltje. Mindeközben a Ri­­post arról írt, hogy a „Fizessenek a gazdagok!” jel­szóval kampányoló Bot­ka többféle, 2-3 milliós órát is visel, amelyek árábó­l vidéken egy lakást, sőt akár házat is vásárolhatna, ráadásul ezeket a vagyontárgyakat kihagyta a vagyonnyilatkozatából. Az MSZP majálisán Molnár Gyula pártelnök arról beszélt, hogy nagyon sok teendő van a kormányváltásig, meg kell még győzniük több százezer em­bert, hogy migránsozásból nem lesz­nek munkahelyek, hogy sorosozástól nem lesz kisebb a szegénység. A Városligetben majálisozott a DK is, Gyurcsány Ferenc pedig arról be­szélt, hogy a választások közeledtével a pártok és pártvezetők időnként el­­csábulnak, és mindenféléket ígérnek, de ő csak annyit akar ígérni, amit szá­mon kérhetnek a következő kormány­tól, amelyben szerinte ott lesz pártja is. A DK elnöke hangoztatta, a jövő évi választáson a demokratikus ellenzé­ki pártok együtt fognak működni és a Fidesznek minden választókerületben csak egy demokratikus ellenfele lesz, „ha törik, ha szakad”.­­ Az együttmű­ködés nem köthető semmilyen előfel­tételhez - jelentette ki Gyurcsány, vél­hetően arra utalva, hogy Botka Lász­ló nem akarja őt látni a közös listán. A DK elnöke üzent a miniszterelnök­nek is, mondván, azt javasolja Orbán Viktornak, hogy ne higgyen a közvé­lemény-kutatásoknak, mert ugyanúgy fog járni, mint 2002-ben. „Miniszter­­elnök úr, most is veszíteni fogsz” - je­lentette ki. Az ellenzéki pártoknak mindig fon­tosabbak a saját hatalmi érdekeik, mint a munkából élő családok, ha a dolgo­zókról van szó, akkor csak „majálisi szónoklatokra” képesek - reagált a Fi­desz. A nagyobbik kormánypárt közle­ménye szerint amikor az adócsökken­tésekről és a béremelésekről kell dön­teni, akkor az ellenzék nem támogat­ja a dolgozókat.­­ A Fidesz kormány­zása óta a segélyt felváltotta a munka, 700 ezerrel többen dolgoznak, 12-ről 4,5 százalékra csökkent a munkanél­küliség, csökkennek az adók, Európa egyik legalacsonyabb személyi jövede­lemadóját és társasági adóját vezették be, nő a gazdaság és nőnek a bérek is - olvasható a közleményben. BOTKA ELŐZÖTT A Publicus Intézet­nek a hét végén közzétett közvélemény­kutatása szerint Botka László jelenleg két százalékponttal népszerűbb, mint Orbán Viktor. A Fidesz támogatottsága 24 százalék, az MSZP és a Jobbik 14, il­letve 11 százalékon áll. A kutatás szerint az LMP és a DK 3-3 százalékos támoga­tottsággal bír, az Együtt, a Párbeszéd, az MLP és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem éri el az 1 százalékot sem. (MI) A DK elnöke kijelentette, az együttműködés nem köthető semmilyen előfeltételhez Fotó: Havran Zoltán KARÁCSONY IS MINISZTERELNÖK-JELÖLT Botka Lászlónak vetély­­társa akadt az ellenzéki oldalon Karácsony Gergely személyében. A Pár­beszéd Magyarországért tisztújító taggyűlése újra társelnökké választot­ta Szabó Tímeát és Karácsony Gergelyt, akit az ellenzéki párt miniszterel­nök-jelöltjének is megválasztottak. A zuglói polgármester mondta, egy­szerre jó és rossz hír az, hogy csak egy év van a következő parlamenti vá­lasztásig. Jó hír, mert csak egy évet kell „kibírnia az országnak az Orbán­­kormány alatt”, de rossz hír is, mert az emberek készen állnak a választás­ra, de úgy tűnik, hogy a pártok nem követik őket. Melegek és punkok is a Momentum tüntetésén Nagy Áron Néhány ezer fő gyülekezett tegnap este fél hétkor a Szabadság téren, a Momentum Mozgalom által rende­zett tüntetésen. A kormányellenes de­monstrációt az EU-csatlakozás évfor­dulójára szervezték. A tüntetők rend­őri felvezetés mellett este nyolcra vo­nultak át a Hősök terére, ahol a mo­­mentumos Soproni Tamás, Pottyondi Edina és Fekete-Győr András mon­dott beszédet. Addigra a tömeg hat­hétezer főre duzzadt, a tüntetőkhöz meleg-, illetve punkcsoportok is csat­lakoztak jellegzetes zászlóikat, jelké­peiket hordozva. Számos külföldi tu­rista is közéjük állt, akik a demonst­ráció jellegéből és majálishangulatá­ból nem tudhatták, hogy politikai ren­dezvényen voltak. A felvonuláson ismételt szlogenek között szerepeltek a „Mondjon le!”, az „Orbán, takarodj, vidd az összes have­rod”, illetve a transzparensek néme­lyike Magyarországnak az unió álta­li bekebelezését sürgette: „Anschluss bitte”. Számos uniós zászlót lengettek az eseményen, ahol a skandálok „iga­zi rendszerváltást” követeltek, vala­mint azt, hogy „a teljes politikai elit távozzon”. Több felirat és bekiabá­lás sürgette az Oroszországgal való mindenféle kapcsolat megszünteté­sét is. Lapzártánkkor a demonstrá­ció még tartott, ám erőszakos rend­bontás nem történt. 2017.május 2.,kedd A Jobbik-vezér hosszú idő után ismét a cigány-magyar problémáról beszélt Vona: Nem vagyok senki csicskája Több száz szimpatizáns előtt a Job­bik majálisán Vona Gábor pártel­nök többek között arról beszélt, hogy ő sem Simicskának, sem So­rosnak nem csicskája, a párt irá­nyultságát illető változásokat pe­dig el kell fogadni. - Aki ezekhez nem tud alkalmazkodni, az elpusz­tul - utalt Vona a megszűnő alap­szervezetekre. A politikus hosszú idő után ismét a cigánysággal kap­csolatos problémákról beszélt, pél­daként említette a megélhetési gyermekvállalást. Gabay Dorka Igazi búcsúhangulat várta azokat, akik tegnap kilátogattak a Hajógyári-sziget­re, ahol a Jobbik már 14. alkalommal rendezte meg „az ország legnagyobb nemzeti majálisát”. A számtalan gye­rekprogram és koncert mellett, kötet­len beszélgetés formájában ugyan, de a politika is helyet kapott a szigeten, a Jobbik elnökének beszédére a mint­egy kétszáz fő befogadására alkalmas sátor meg is telt. Vona Gábor a legele­jén leszögezte: ő nem csicskája sem Si­­micska Lajosnak, sem Soros György­nek, ezek csak Orbán Viktor démo­nai. Arra a felvetésre, hogy mennyi­re bomlott meg a pártfegyelem a Job­bikban azzal, hogy a frakció két tag­ja nem írta alá a CEU-val kapcsolatos alkotmánybírósági panaszt, Vona ki­térő választ adott, mondván, minden­hol vannak viták, de még így is a Job­bik a legösszetartóbb politikai párt. Mint mondta, ők annyit tettek, hogy támogatták az LMP kezdeményezé­sét. - Ettől még a Jobbik nem állt So­ros oldalára - szögezte le. A sorra megsz­űnő alapszervezetek­ről és a kilépő tagokról szólva a Job­bik elnöke úgy fogalmazott: „Aki nem tud alkalmazkodni a változásokhoz, az elpusztul.” - Ne­m az a cél, hogy egy réteget boldoggá tegyünk - mondta. Hosszú idő után Vona Gábor ismét be­szélt a magyar-cigány együttélésről is, ami szerinte komoly probléma. - Ér­demben kell erről beszélni, „rasszis­­tázás” nélkül. A cigányoknál tapasz­talható egy népességrobbanás, mert a szociális rendszerek életpályamodellt adnak a „megélhetési gyermekválla­lásra” - mondta az elnök, aki az ed­digi kormánypártok politikáját jelle­mezve úgy fogalmazott: kiválasztot­tak „egy díszcigányt”, beültették az Or­szággyűlésbe és „hagyták, hogy lop­jon”.­­ Nem elég integrálni őket, a cél az, hogy Magyarországot a hazájuk­nak is tekintsék. A jelenlegi kormány mesterségesen alacsony szinten tart­ja, és politikai célokra használja őket. Ez a rasszizmus - vélte. A D típusú átvilágítás kapcsán a pártelnök felidézte: ők voltak, akik el­sőként tudni akarták, hogy kinek van több állampolgársága az Országgyű­lésben. Mindez azért is érdekes, mert 2012-ben Gyöngyösi Márton szólítot­ta fel a kormányt, mérje fel, hogy a ma­gyar Országgyűlésben és a magyar kor­mányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbizton­sági kockázatot jelent. Gyöngyösi ké­sőbb elnézést kért és korrigált, mond­ván, hogy csak „a magyar kormányban és Országgyűlésben potenciálisan jelen lévő izraeli-magyar kettős állampolgá­rok által előidézett nemzetbiztonsági kockázatra” kívánta felhívni a figyelmet. Beszélt még Sneider Tamás, Z. Kárpát Dániel és Gyöngyösi Márton is. Meg­ítélésük szerint Orbán Viktor csak a sa­ját hatalmának megtartása érdekében vív csatákat Brüsszelben, a kvótanép­szavazás felesleges volt, mert a kime­netelét már pontosan lehetett tudni. Az eseményen volt, aki „Hova lett a szebb jövő?” feliratú táblával próbált tiltakozni a párt politikája ellen, de a rendezők nem engedték be a sátorba. A pártvezető megélhetési gyermekvállalást emleget Fotó: Teknős Miklós

Next