Magyar Idők, 2017. május (3. évfolyam, 100-125. szám)

2017-05-02 / 100. szám

www.magyaridok.hu Újra bíróság előtt Gyurcsány titkosszolgálati vezetői Ősszel dönthetnek a kémperben Két tárgyalási napot tűzött ki a Fő­városi Ítélőtábla a Gyurcsány-kor­­mány két titkosszolgálati vezető­je és titokminisztere kémkedési ügyében. Szeptember 25-én má­sodfokon eldőlhet, hogy van-e fe­lelőse a kémkedésnek, amelyet a korábbi bírósági eljárásokban bizonyítottnak találtak. Szemán László János Szeptemberben ítélet is születhet má­sodfokon a Fővárosi Ítélőtáblán a kém­ügyként elhíresült, a Gyurcsány-kor­­mány alatti volt titkosszolgálati veze­tők és társaik ellen folyó büntetőper­ben - tudta meg a Magyar Idők. Az íté­lőtábla tájékoztatása szerint szeptem­ber 11-re és 25-re tűztek ki tárgyalási napot, 25-én akár ítéletet is hirdethet­nek, immár másodszor másodfokon. A kiemelt közérdeklődésre számot tar­tó ügyben a bűnösség megállapítását és büntetés kiszabását indítványozta a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség. Ga­lambos Lajosra, az egykori Nemzetbiz­tonsági Hivatal (NBH) volt főigazgató­jára letöltendő, Szilvásy György egykori titokminiszterre és Galambos utódjá­ra, Laborc Sándorra felfüggesztett sza­badságvesztés kiszabását indítványoz­ta a vádhatóság. Katrein Ferenc, az NBH volt műve­leti igazgatója az Indexnek nyilatkozva megerősítette az ügyben a sajtóban ko­rábban megjelenteket. Eszerint 2007-ben Gala­mb­ov­ l­ehetővé tette, hogy magukat bolgárnak mondó orosz titkosszolgák poligráfos vizsgálat alá vessék a polgá­ri elhárítás középvezetőit. Az ügy min­den részlete államtitok, így nem tudha­tó, hogy szerepel-e a vádiratban olyan, hogy az orosz titkosszolgák rákapcso­lódhattak-e az NBH központi szerve­rére. Úgy tudjuk, az illetékesek a titko­sítás feloldását fontolgatják. A£ ügyész­ség Galambost kémkedéssel, Szilvásyt felbujtóként elkövetett kémkedéssel, La­­borcot hivatalos személy által elköve­tett bűnpártolással, P. Lászlót, az ügy­ben felbukkant, orosz hátterű bizton­ságtechnikai cég tulajdonosát pedig ál­lamellenes bűncselekményekkel vádolta meg 2011-ben. A Debreceni Törvény­szék 2013-ban meghozott elsőfokú íté­letében Galambos és Szilvásy egyaránt két év tíz hónap börtönbüntetést, La­borc egy év - két év próbaidőre felfüg­gesztett - börtönt kapott, P. Lászlót fel­mentették. A Fővárosi Ítélőtábla másod­fokon eljárási hibák miatt hatályon kí­vül helyezte az ítéletet. A megismételt elsőfokú eljárásban a Kaposvári Tör­vényszék tavaly felmentette valameny­­nyi vádlottat. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a Ka­posvári Törvényszék alapvetően jól ál­lapította meg a tényállást, azaz hogy a kémkedés megtörtént, csak éppen nem ismerte fel a terheltek bűnösségét eb­ben a súlyos bűncselekményben. Szilvásy (balra) és Galambos (középen) a kaposvári peren­Fotó: MTI A VOLT MINISZTER SZERINT POLITIKAI PER ZAJLIK Szilvásy György az Echo TV-nek adott interjújában azt hangsúlyozta: nem követett el bűn­­cselekményt, az eljárást politikai indítékúnak tartja, és a felmentésben bí­zik. Laborcot megvédve úgy fogalmazott: 12 eljárás indult a volt főigazga­tó ellen és eddig tizenegyszer felmentették a vádak alól. Tóth Károly is cáfolta Dietmar Clodo rágalmait Magyar idők kizártnak tartja Tóth Károly (balra) egykori szocialista országgyűlési kép­viselő, hogy Pintér Sándort (jobbra) va­laha is bűnözők korrumpálták volna. Erről az egykori Békés megyei politi­kus, a nemzetbiztonsági ügyek szakér­tője, aki 2010-ig - négy cikluson át - az MSZP országgyűlési képviselője volt, a 168 Óra című hetilapnak beszélt. Tóth szinte valamennyi parlamenti vizsgáló­­bizottságban - olajügyek, Együtt Egy­másért, Egy­másért Alapítvány, bróker­­botrány, ügynökügy - dolgozott. A bombagyáros Dietmar Clodo egy német lapban a közelmúltban megis­mételte azt a korábbi állítását, amely szerint az orosz maffia magyarországi helytartójaként ismert Szemjon Mogil­­jevics megbízásából annak idején pénzt adott volna át Pintér Sándornak és Or­bán Viktornak is. A belügyminiszter sértőnek nevezte a felvetést, a minisz­terelnök visszautasította a vádakat, Clo­do rágalmait pedig maga Mogiljevics cáfolta egy bírósági előkészítő iratban. A nemzetbiztonsági bizottság egykori tagja, későbbi alelnöke ezzel kapcsolat­ban mondta azt a hetilapnak: Pintér vér­profi rendőr, szakember és vállalkozó, akiről soha nem hiszem el, hogy Nóg­rádi Zsolthoz (egykori olajos vállalko­zó - A szerk.) vagy Dietmar Clodóhoz szaladgálna tízmillió forintért. Nem di­csérni akarom Pintért, csak arra utalok, alaptalan a vád. Ahogy az is komoly­talan, hogy Orbán Viktor kapott vol­na pénzt.” A volt politikus arra a kér­désre, hihetőnek tartja-e, hogy a titkos­­szolgálati kapcsolatokkal is rendelke­ző Jakubinyi Róbert ügyvédjén keresz­tül arra próbálta rávenni a házi őrizet­ben lévő Tanyi Györgyöt, hogy szök­jön külföldre és vigyen ki Pintér Sán­dorra vonatkozó terhelő iratokat, azt mondta: szerinte ez egy titkosszolgá­lati üzenet. Azt tudathatja, hogy Jaku­binyi megbízói tisztában vannak a ha­talmi háló összetételével. BEIFŰ^^1 ÚJ­ A HELYZET A Minden rossz! koalíciója Jelentjük, a baloldal, illetve a teljes ellenzék rohamosan halad az al­ternatív légvár-valóság totális kiépítése felé, ami halovány köszönő­viszonyban sincs a realitásokkal. Ha valaki messziről jött ember nem tudja, mikor van Magyarországon a választás, megesküdne a magas hőfokú kormánykáromlások hallatán, hogy legfeljebb egy hónap múl­va bekövetkezik e jeles demokratikus alkalom. Úgy beszéltek az MSZP és a DK városligeti majálisán, valamint a Jobbik hajógyári-szigeti ren­dezvényén, mintha már nem lenne kérdés a kormányváltás, csupán a majdani koalíció összetétele mellett sorakoznának kérdőjelek. Eny­­nyi erővel azonmód kormánynévsort is hirdethettek volna, amely­ben bízvást félretehették volna a személyeskedést, és a tegnap még kiátkozott ősellenségnek, a Vona Gábor vezérelte hajdani álradikális alakulatnak is tálcán kínálhattak volna egy-két tárcát. Az, hogy eh­hez a népnek is lenne egy-két szava az országgyűlési választásokon, üres formalitásnak tűnhet a magabiztos Fidesz-gyalázások fényében. A nagy ellenzéki összhang­­ a „Jobbiknak, baloldalnak egy a hangja” mozgalmi jelmondat égisze alatt - persze szintén csak azok számára lehet meglepetés, akik jó régen vetődtek hazánkba. A régebbi civódá­­sok a múlt ködébe vesznek. A szlogenek szintjén is összecsiszolódnak az egykor egymásra fenekedő felek. Hisz ki tudná megmondani, mi az a nagy különbség a Fizessenek a gazdagok! MSZP-s és a Ti dolgoztok. Ők lopnak jobbikos mantra között? Akinek pedig még mindig nem esne le a tantusz, mennyire egyívásúak ezek a politikai párnaharco­sok, elegendő, ha belehallgat a mostani beszédekbe. Botka László mi­­niszterelnök-jelölt-jelölttől(!) Vona Gáborig és Gyurcsány Ferenc egy­kori nemzetvezető miniszterelnökig, DK-főig mindenki az igazság­­tételről, a társadalmi igazságosságról deklamált. Természetesen eme igazságot csakis tőlük várhatja a nép, így az MSZP Tegyünk igazsá­got! felszólítása akár közös nevező is lehetne. Egyformán magától ér­tetődő a szemükben, hogy a mai kabinettel szemben kell megvívni a forradalmi igazságossági ütközetet. Ezért aztán az avatatlan szemlé­lő óhatatlanul arra asszociál, hogy nem is kellenek már azok a fránya választások a megbízhatatlan állampolgárokkal, jobb az ilyet jó előre lerendezni. Nem véletlen, hogy már a Jobbik is lágy húrokat penget a CEU-val, illetve Soros György multimilliárdos spekulánssal szemben, miként az sem csupán retorikai szóvirág, amikor Botka László szinte refrénszerűen emlegeti a viszkető tenyereket, s a pofonosládák kinyi­tását. Teljes a nézetazonosság abban is, hogy korrupt a kormány, sa­nyargatja a népet, minden egyre romlik, és lámpással sem lehet talál­ni egyetlen pozitív elemet sem a végrehajtó hatalom tevékenységében. Vagyis formálódik a most „M­­inden rossz!” koalíciója. Egyetlen elem hiányzik ebből a disszonáns ellenzéki menüből - s ez maga a nép. Márpedig választást nyerni vagy forradalmi helyze­tet teremteni is nehézkes, ha ezen kellék nem áll rendelkezésre. Hiába nem vesznek róla tudomást, a legkülönbözőbb felmérések korántsem igazolják vissza a szivárványosodó ellenzék eufórikus kormányelza­varó magabiztosságát. Feltűnő, hogy nemcsak a kabinet ellen gyűlöl­ködnek és hirdetnek engesztelhetetlen háborút, hanem a lakosságtól is kormányutálatot várnak el. Nem jó ómen számukra, hogy a város­ligeti tapsosok túlnyomó része nyugdíjaskorú volt. Nem számolnak azzal sem, mi van, ha a kormány családvédelmi, szociális és munka­helyteremtő intézkedései, az ország gazdasági eredményei kedvezőbb visszhangra találnak, mint az ellenzéki gyűlölködési felhívások. Rend­kívül sértő lehet ugyanis a legtöbb ember számára, hogy az ő fáradsá­gos, megfeszített munkájuk eredményeit is semmibe veszik a „Min­den rossz!” szlogennel. MEGYERI DÁVID Éljen május másodika! Abban az évben május elseje helyett igazából másodikán ünnepelt az ország. 1990-et írtunk, hetekkel voltunk a rég várt, szabad választás után. Ma is innen, az új Országgyűlés megalakulásától számoljuk a visszaszerzett szabadságot. Az ország­­ a bukott pártállam híveit le­számítva - eufóriában várta ezt a napot. Ma is előttem a verőfényes szerda reggel, amint a nyüzsgő aluljáróban a tulipánt árusító idős asz­­szony mellett friss újságokért - szabad sajtóért - állnak sorba az embe­rek. A Landerer-nyomda kapujánál tolonghattak így egykor, a nevezetes márciuson... Forgatag, derű, lendület mindenütt. Egy az ország. Nagy és lelkes csapat, tele szívvel, várakozással, első szándékkal. Holott még bent az orosz, még tagja vagyunk a Varsói Szerződésnek, a KGST-nek... El nem tudtam volna képzelni akkor, hogy mennyire rögös lesz a kö­vetkező negyedszázad. Hogy négy évvel később nagy fölénnyel és még nagyobb arroganciával visszatér majd a gyalázatos világ, a szocialis­tává festett kommunisták, keblükre ölelik a kezdetkor magukat anti­­bolseviknak hazudó szabad demokratákat. Istenem, milyen iga­za volt Csurka Istvánnak, aki a legelső pillanattól intett: vigyázzunk, ezek nem adják fel olyan könnyen, sok itt az átmázolt ábrázat! Míg mi ünnep­lünk, ők átmentik a hatalmukat. Ha nem leszünk észnél, kaméleono­ké lesz az ország! A látnok író-politikus nem tévedett, gyorsan magá­hoz tért a hitvány világ. Liberális köntösben ment a visszarendeződés, a nemzetbomlasztó agysorvasztás. Pedig másfél száz évvel korábban a költő is megírta: „Kaszálhatd a fát világvégéig, / Holnap kinő az, ha ma lenyesik. / Tördelheted le a fa lombjait, /Idő­jártával újra kivirít.” Törődtünk is ezzel mi, a szabadság megrészegült szegény ördögei azon a május másodikán...

Next