Magyar Idők, 2017. szeptember (3. évfolyam, 204-229. szám)

2017-09-01 / 204. szám

2 BELFÖLD Több mint ezer új határrendész Augusztus végéig összesen 1132-en végezték el sikere­sen a rendőrség határvadász­­képzését, ma 162-en csatlakoz­nak a szolgálatban lévőkhöz - számolt be honlapján tegnap a rendőrség. A hatóság közlése szerint a most szolgálatba lépő határvadászokon kívül jelenleg 178-an folytatják tanulmányai­kat. A határvadászok mint az országos hatáskörrel bíró Ké­szenléti Rendőrség tagjai a jö­vőben ott teljesítenek szolgá­latot, ahol a leginkább indo­kolt, hogy jelenlétükkel a lakos­ság biztonságérzetét fenntart­sák, Magyarország közrendjét, határőrizetét biztosítsák - ír­ták. A kormány tavaly döntött arról, hogy háromezer fővel megemeli a Készenléti Rendőr­ség állományát, az első tobor­­zókampány tavaly augusztus 24-én indult. (MTI) Nincs veszélyes azbeszt a ligetben Közvetlenül nem jelent veszélyt az egészségre a Városligetben a Petőfi Csarnok bontási terü­letén talált kötött formájú az­besztcement - közölte tegnap a Városliget Zrt. A Petőfi Csar­nok bontási területén talált az­besztcement azonos azzal, amely Budapest vízvezeték-há­lózatának mintegy 40 százalék­ban is megtalálható - írták. A bontási munkálatok során fel­tárt, azbeszttartalmú építő­anyagokat 2017 elején szaksze­rűen, biztonságosan, a jogsza­bályoknak megfelelően szál­lították el hivatásos azbeszt­­mentesítők - olvasható a köz­leményben. Mint emlékezetes, korábban a Ligetvédők nevű csoport azt hangoztatta, hogy nem folyt megfelelő azbeszt­mentesítő tevékenység a bon­tási területen. (MTI) Lázár János szerint ideje, hogy Brüsszel végre hazánkkal is szolidáris legyen Az uniónak be kell szállnia a védelmi költségekbe A magyar rendőrök, katonák az Európai Unió állampolgárait is véd­ték, védik az illegális bevándor­lók áradatával szemben, ezért azt szeretnénk, ha végre nem csak üzenetekben nyilvánulna meg a szolidaritás - hangzott el a tegnapi Kormányinfón, ahol a Miniszter­­elnökséget vezető miniszter be­szélt arról is, hogy a kormány öt­­milliárd forintot fordít a mentők járműparkjának megújítására. Bakonyi Ádám­mmmmmmmmmmmmmmm Orbán Viktor miniszterelnök levélben kéri Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét, hogy a brüsszeli tes­tület ötven százalékban járuljon hozzá a magyar határvédelmi költségekhez, amelyek eddig 800 millió eurót, azaz mintegy 270 milliárd forintot tettek ki - közölte a tegnapi Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János szerint az európai szoli­daritás ügyében a határvédelem kér­déséről is beszélni kell, és a szolidari­tásnak a gyakorlatban is meg kell nyil­vánulnia. Hangsúlyozta, Magyarország a mig­rációs válság kirobbanása óta tartja ma­gát az Európai Unió schengeni hatá­rának védelméhez a határkerítés meg­építésével, illetve a határvadászok ki­képzésével, amit a magyar adófizetők finanszíroztak. Mint a miniszter fogal­mazott, nem túlzás azt állítani, hogy a magyar rendőrök, katonák az Euró­pai Unió állampolgárait is védték, vé­dik az illegális bevándorlók áradatával szemben, ezért azt szeretnénk, ha vég­re nemcsak üzenetekben nyilvánulna meg a szolidaritás, hanem konkrét tet­tekben is. Lázár János kiemelte, az Eu­rópai Bizottság már jó néhány ország­nak segítséget nyújtott, Görögország az ígért egymilliárd euró felét már m­eg­­kapta, Olaszország 656 millió, Bulgária 100 millió euróban részesül. - Ideje, hogy Magyarország is benyújtsa ké­rését - jelentette ki. A tárcavezető megerősítette azt is, hogy a kormány március 7-ig meghosz­­szabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, amely szeptember 7-én járt volna le. Augusztus 30-ig ugyanis 773-an lépték át illegálisan a magyar határt, a kerítés hiányában a számok hasonlíthatnának a két évvel ezelőt­tiekhez. A kvótaperrel kapcsolatos kér­désre azt válaszolta: ha az Európai Bí­róság jövő héten várható döntése után a magyar kormány nem jut dűlőre az Európai Bizottsággal vagy lesznek ké­telyei, az ügy újra a bíróság elé kerül, hiszen a jelenlegi per még csak arról szól, hogy a kvótadöntés megfelel-e az európai jognak vagy sem. Lázár János arról is tájékoztatott, hogy 152 kistelepülési önkormány­zat fejlesztéseihez járulnak hozzá, ez egyebek mellett utak, járdák, óvodák és játszóterek megújítását teszi lehe­tővé. A kabinet arról is határozott, hogy a Seuso-kincseket Kaposváron, Kecs­keméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Székesfehérváron és Zalaegerszegen állítják ki. A miniszter közölte azt is, hogy éves szinten 100 mentőautó be­szerzésére van szükség, hogy a jármű­park megújuljon. - Az ehhez szüksé­ges ötmilliárd forintot a kabinet biz­tosítani fogja - jelentette ki. Kovács Zoltán és Lázár János a tegnapi Kormányinfón. A határvédelmi költségek felének, 800 millió eurónak a kifize­tését kérte Orbán Viktor az Európai Bizottság elnökétől Fotó: MTI/Máthé Zoltán Ellenzéki ígéretek a nyugdíjasoknak Magyar Idők A nagyobb ellenzéki pártok egyet­értenek abban, hogy szükség van a nyugdíjrendszer reformjára, a mini­mális juttatás emelésére - derült ki a Nyugdíjasok Országos Szövetségé­nek tegnapi pártelnöki fórumán. Az egész napos konferenciáról az MTI azt közölte: Molnár Gyula (MSZP) szerint legalább meg kell duplázni a minimálnyugdíjat, az átlagosnál na­gyobb mértékben kell emelni a száz­ezer forint alatti juttatásokat, vala­mint kifizetési plafonra van szükség. Beszélt a 13. havi nyugdíj vagy ahhoz hasonló juttatás visszaállításáról, vala­mint arról, hogy 62 éves kortól rugal­massá tennék a nyugdíjba vonulást, de „a továbbdolgozókat támogatni kell”, ugyanakkor áttekintenék a rokkant­nyugdíjazás rendszerét is. Vona Gábor Jobbik-elnök - akinek beszéde előtt a műsorvezető minden­kit arra kért, hogy mellőzzék a politi­kus Facebook-bejegyzésének és az azt követő telefonkampánynak a felem­lítését - arról beszélt, emelni kell a nyugdíjakat és igazságosabb elosztás­ra van szükség, ugyanakkor erősíteni kell a gyógyszerár-támogatási rend­szert és csökkenteni a főként családok és idősek által vásárolt termékek áfáját. - A rendszer helyrebillentését segíti, ha többen dolgoznak magasabb bérért, így több járulék folyik be. A nyugdíj­uniót a bérunió hozhatja el mindany­­nyiunk számára - fogalmazott. Szél Bernadett, az LMP társelnöke a tisztességet és a rugalmasságot emlí­tette követendő alapelvként. - Az ott­honápolást tegyék minimálbérrel meg­fizetett munkaviszonnyá, a nyugdíja­sok esetében az őket érintő termékko­sár áremelkedése alapján kalkulálják a juttatások növelését, a nyugdíjemelés­nek pedig legyen az alacsonyabb ösz­­szeget kapókat előnyben részesítő szo­ciális vetülete - szólított fel az ellen­zéki politikus. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke ar­ról beszélt, rövid távon korrigálni kell a nyugdíjrendszert, de szembe kell nézni azzal, hogy hosszabb távon „igazi nagy dráma” következik. - A 13. havi nyugdíj ismételt bevezetésével nagyon-nagyon óvatos lennék - fogalmazott, mondván, ezt az évi 250 milliárd forintot olyan te­rületektől vonnák el, ahol „jobban fájna”. KILÁTÁSBAN A PRÉMIUM A Fidesz szerint - reagálva a pártelnöki fórumra - a baloldal mindig elvett a nyugdíjasok­tól, a Jobbik pedig sértegeti őket. Nyo­matékosították: a kormánypártokra szá­míthatnak a nyugdíjasok. Hetedik éve megőrizték, sőt növelték a nyugdíjak vá­sárlóértékét, csökkentették a rezsit és a legfontosabb élelmiszerek áfáját, a gaz­dasági növekedésnek köszönhetően pe­dig nyugdíjprémium kifizetésének lehe­tősége is kilátásban van. 2017. szeptember 1., péntek Tragédiának ítélik a pártban a felmérés eredményét Zuhanópályán az MSZP Kárpáti András Hatalmasat zuhant az MSZP támoga­tottsága a nyugdíjasok körében néhány hónap leforgása alatt - adta hírül a Ma­gyar Nemzet a Závecz Researchnek a szocialisták esélyeit is mérő belső köz­vélemény-kutatását idézve. A lap által közölt eredmények szerint a meredek esés május óta tart, amióta Botka Lász­lót a párt kongresszusa hivatalosan is miniszterelnök-jelöltnek választotta.­­ A felmérés adatai azt mutatják, hogy májusban, amikor Botka László bejelentette, hogy kormányra kerülésük esetén visszaadnák a 13. havi nyugdíjat, a nyugdíjasok körében még 31 százalé­kos támogatottságnak örvendhettek a szocialisták. Ám azóta hónapról hónap­ra egyre csökkent az MSZP nyugdíjas­tábora: júniusban 28, júliusban 27 szá­zalékon állt a párt, augusztusban pe­dig a szavazóknak már csak 20 száza­léka szimpatizált a szocialistákkal eb­ben a társadalmi csoportban - írták. A Magyar Nemzet által idézett ada­tok szerint ennél is rosszabb eredmé­nyek születtek, amikor nem kifejezet­ten a nyugdíjasokat kérdezték, hanem a 65 év felettieket.­­ Ebben a csoportban is májusban voltak a csúcson a szocia­listák 33 százalékos támogatottsággal. Az azóta eltelt hónapok alatt az esés itt még szembetűnőbb. Júniusban 31, jú­liusban 25 százalékra estek vissza, au­gusztusban pedig már mindössze 19 százalékos volt az idős emberek köré­ben a támogatottságuk - olvasható. A napilapnak a felmérést ismerő szocialista forrásai tragédiának ne­vezték az eredményeket, mivel ezek még a nyilvánosan publikált közvéle­mény-kutatások méréseinél is rosszab­bak. A cikkben rámutattak: az utóbbi időben közzétett felmérések annak el­lenére mutatják az MSZP népszerűség­­vesztését, hogy a miniszterelnök-jelölt Botka László folyamatosan a kormány­­váltást akarókat próbálja megszólítani. Arra is felhívták a figyelmet: a bőven hibahatáron felüli, több mint tízszá­zalékos zuhanás azért is különösen ér­dekes, mert ez az a korosztály, amely­nek körében a Fidesz mellett éppen az MSZP rendelkezett még jelentős szim­­patizánsi bázissal. A lapban egy korábbi, Botka László szűk köre által megrendelt felmérést is említenek, amelyből kiderült: a válasz­tók higgadt, konszenzuskereső, joviális karaktert szeretnének az MSZP élére, miközben Botka látványosan beleáll a konfliktusokba. Közben a Heti Válasz aktuális száma arról ír, hogy a Fidesz a 60 év felettieknél 50 százaléknál is na­gyobb támogatottságot élvez. A Fideszt a hatvan év felettiek több mint fele támogatja Fotó: Havran Zoltán

Next