Magyar Idők, 2017. október (3. évfolyam, 230-254. szám)

2017-10-02 / 230. szám

Hamarosan eldől, merre vezet Több száz millió forint újabb Csökken a közmunkások, nő a az M0-s utolsó szakasza , 15. oldal balatoni fejlesztésekre * 12. oldal foglalkoztatottak száma » «­owai A NEMZETI BÜSZKESÉG KORA KÖVETKEZIK A nemzeti büszkeség kora következik az egész Kárpát-medencében - jelen­tette ki Orbán Viktor tegnap a refor­máció 500. évfordulójára szervezett rendezvényen a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. A miniszterel­nök nemzeti missziós parancsnak ne­vezte a magyar közösségek megtartá­sát, arra kérve a teológushallgatókat: legyenek büszkék arra, hogy protes­táns lelkészként indíthatják el a ma­gyarság következő ötszáz évét. Felhív­ta a figyelmet: közös érdekünk, hogy legyen olyan jövő, amelyben a felíve­lő Magyarország összekapcsolódik a feltörekvő Romániával. Orbán Vik­tor jelenlétében a magyar támogatás­sal megépült szászfenesi református templomot is felavatták. bl 3. oldal FELVÁLLALJA SIMICSKÁT A JOBBIK Elismerte a Jobbik, hogy Simicska La­jos támogatja a pártot. Varga-Damm Andrea, a párt veszprémi képviselője­löltje az M1 Híradó kérdésére közölte: ez Simicska szíve joga, hiszen „a sa­ját pénzével mindenki azt csinál, amit akar, a saját gondolatait, saját szimpá­tiáját a felé közvetíti, aki megérdem­li”, a Jobbik pedig örül ennek a segít­ségnek. Varga-Damm Andrea, akit néhány hónapja együtt fotóztak le Si­­micskával egy sporteseményen, azt is mondta: nagyon jóban van a média­­vállalkozóval, akivel gyakran szok­tak a választási esélyekről beszélget­ni. Sajtóhírek szerint a veszprémi po­litikus a milliárdos bizalmi embere, ő lehet az összekötő Vona Gábor és az üzletember között. bl 2. oldal FELGYORSUL A BUDAPESTI KÓRHÁZFEJLESZTÉS Több fővárosi és Pest megyei kórház­ban már zajlanak vagy hamarosan megkezdődhetnek a rekonstrukciók, fejlesztések, és hét önálló szakrende­lőben is elindulhatnak korszerűsíté­sek, bővítések a központi régió egész­ségügyi ellátásának megújítását célzó Egészséges Budapest program kereté­ben. A Magyar Idők információi sze­rint ezzel párhuzamosan - a kórhá­zakhoz hasonlóan - a szakrendelők között is egyfajta hierarchikus rend­szert alakítanak ki. Ahol a lakosság összetétele és megbetegedési mutatói, illetve nagysága indokolja, ott a ter­vek szerint mindenfajta járóbeteg-el­látás elérhető lesz.­­ 4. oldal ■ IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ /­­­ ma 19°C 3 c Cí­ KEDD !SZERDA |CSÜTÖRTÖK db 18 18 aV.20 I ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURÓ | SVÁJCI FRANK 311,23 7 271,68 7* magyar idők konzervatív közéleti napilap www.magyaridok.hu • 2017. október 2., hétfő • III. évfolyam 230. szám • 180 Ft Madrid rendőröket küldött Barcelonába a referendum megakadályozására Vér és könnyek a katalán függetlenségi népszavazáson Judi Tamara (Barcelona) Katalónia-szerte összecsapásokba tor­kollott a függetlenségi népszavazás, amelyet a madridi központi hatalom akarata ellenére rendeztek meg. A sza­vazás eredményét lapzártánkig nem is­mertették, de feltételezhető, hogy Spa­nyolország leggazdagabb régiója lakói­nak zöme a független katalán állam­ra voksolt. Carles Puigdemont kata­lán elnök már tegnap elítélte a spanyol rendőrség agresszív fellépését, mint fo­galmazott: Madrid ismét megpróbált akadályt állítani a katalánok útjába. A katalán kormány szerint több mint 760-an sebesültek meg a spanyol ha­tóságok brutális fellépése miatt. A barcelonai Gran Via sugárút közelében is voltak atrocitások, de a spanyol rendőrség nem tudott keresz­tüljutni a sorfalat álló civilek töme­gén, így a voksolás sikeresen lezajlott. A legtöbb idős katalán sírva adta le a szavazatát, voltak, akik már a hajnali órákban sorban álltak a helyi iskolák­ban berendezett szavazóhelyiségeknél. A tömeg tapssal és énekkel ünnepel­te a függetlenség azon híveit, akik el­mondásuk szerint évtizedek óta vár­tak erre a pillanatra. - Sírva ébred­tem ma reggel, önök el sem tudják képzelni, mennyire fontos nekünk ez a nap - mondta a Magyar Időknek a negyvenes éveiben járó Miriam, aki idős édesanyja kíséretében érkezett a szavazásra. Közben az FC Barcelona stadion­jánál is ezrek ünnepelték a katalán önrendelkezés mellett kiálló klubot, bár a világhírű futballcsapat vezetői a tegnapi mérkőzést biztonsági okok­ból zárt kapuk mögött tartották meg. A 9. oldal Civilek álltak a spanyol fővárosból kivezényelt egyenruhások útjába, hogy azok ne tudják bezárni a szavazóhelyiségeket Fotó Kurucz Árpád Alapjaiban újulhat meg hazánkban az oktatás Csejk Miklós Iskoláink egy része leragadt a XX. szá­zadban, éppen ezért mind az oktatás tartalmának, mind az oktatási mód­szereknek meg kell újulniuk - mond­ta a lapunknak adott interjúban Csé­­pe Valéria, az új alaptantervet előké­szítő fejlesztési projekt vezetője. Mint fogalmazott, kevesebb tényanyagra és több képesség- és készségfejlesztésre lesz szüksége a jövő diákjának. Elmon­dása szerint a szülők azt látják, hogy a gyereknek sokszor nincs kedve tanul­ni. Ennek az egyik fő oka, hogy siet­tetjük a tanulást, ráadásul a gyerekek elég nagy része nem tud vagy nem szeret önállóan tanulni. Az sem szerencsés, hogy ma mindent kétszer kell megta­nulniuk a diákoknak. Csépe arról is beszélt, hogy prob­lémát jelent, ha a tantárgyak tartal­ma nem kapcsolódik egymáshoz, va­lamint hogy vannak olyan tartalmak, amelyeket nem jó életkorban tanulnak a gyerekek. A miniszteri biztos a jelen­ségalapú oktatásban látja a megoldást, amelyről elmondta, ahol kipróbálták, ott a diákok véleménye szinte mindig az volt: nem is gondolták volna, hogy ilyen érdekes is lehet az iskola. X 5. oldal Búcsút inthet a régiónak a Tesco Thurzó Katalin Kivonulhat a Tesco Magyarországról, sőt a négy kelet-közép-európai leányvál­lalatot magába foglaló Tesco Europe-tól is megválhatnak 2018-ban, amennyiben a helyi munkavállalók nem állnak el kö­veteléseiktől. Az anyacég a régiós üzleti terv szerint egyáltalán nem tervezi to­vább emelni a bérkiadásait - tudta meg a Magyar Idők. Londoni forrásunk sze­rint a központ aktuális üzleti évre vo­natkozó nyereségterve nem teszi lehe­tővé, hogy több pénzt áldozzanak hu­mánpolitikai kérdésekre, inkább foly­tatják a több országot érintő racionali­zálási folyamatokat. A régióban foglal­koztatott tescósok azonban ragaszkod­nak ahhoz, hogy megszűnjön a kettős mérce a keleti és a nyugati munkaerő­­piacok között. A lengyelországi Szoli­daritás független szakszervezeti konfö­deráció vezetésével októberben a Tesco prágai központja előtt tartanak tiltako­zó megmozdulást, amelyre meghívást kapott a Kereskedelmi Dolgozók Füg­getlen Szakszervezete. Hazánkban ma tárgyalnak ismét a szakszervezetekkel, a leginkább vitatott kérdés, a létszám­­hiány azonban úgy tűnik, áthidalha­tatlan szakadékot képez a felek között. X 13. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék