Magyar Idők, 2018. május (4. évfolyam, 100-124. szám)

2018-05-02 / 100. szám

BÁTRABB LEHETNE MA MÁR A MUNKAVÁLLALÓ Az idei bértárgyalásokat jelentősen meghatározta a versenyszférában a munkaerő megtartása, a rendelke­zésre álló dolgozók hiánya. A Mér­nökök és Technikusok Szabad Szak­­szervezetének elnöke lapunknak ar­ról beszélt, hogy a cégek között is megindult a verseny a munkaerőért, így a konkurencia akár magasabb fi­zetéssel, akár a pótlékok, bónuszok rendszerével könnyebben át tud­ja csábítani a munkavállalót, s a dol­gozók közül is egyre többen hajlan­dóak váltani. Buzásné Putz Erzsé­bet szerint, ha a munkaadó visszaél a helyzetével, a dolgozóknak ma már érdemes bátrabban fellépni érdekeik védelmében. is 13. oldal NÉPPÁRTI EGYEZTETÉS Az Európa előtt álló legfontosabb ki­hívások, így az EU kereskedelempoli­tikája, migrációs és menekültpolitiká­ja, valamint az unió 2020 utáni költ­ségvetése is szóba kerül azon a meg­beszélésen, amit Orbán Viktor kor­mányfő ma folytat Brüsszelben a Fi­desz európai pártcsaládjának, a nép­pártnak a vezetőivel. Vélhetően az utóbbi lesz a leghangsúlyosabb téma, miután a Financial Times arról írt, hogy az Európai Bizottság rendelet­tel akarja visszatartani az uniós kifi­zetéseket jogállami hiányosságokra hivatkozva. Ehhez egyhangú tagálla­mi szerződésmódosítás kellene, és va­lószínű, hogy a tagállamok nem akar­nak politikai fegyvert adni a brüsszeli bürokraták kezébe. 11 3. oldal DÚRÓ DÓRA LENNE TOROCZKAI HELYETTESE Formálódik a Jobbik új vezetése, fel­téve, ha Toroczkai Lászlót választ­ják pártelnökké. Az elnökhelyettesi feladatkört Dúró Dóra vállalná, mi­után a hét végén 11 megyéért fele­lős négy regionális igazgató javasol­ta őt erre a posztra. Dúró szavai sze­rint a Jobbik integritása Toroczkai Lászlóval biztosítható, ezért vállal­ja, hogy egyensúlyt kialakítva vele párban induljon elnökhelyettesnek. A kampány összehangoltságát jelzi, hogy az elnökjelölt, Ásotthalom pol­gármestere úgy nyilatkozott: tökéle­tesen kiegészítenék egymást. Dúró Dóra férje, a Vona Gábor által ko­rábban kiszorított alelnök, Novák Előd is jelezte, újra ringbe száll az alelnöki posztért. 2. oldal M IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ MA " 29 "C 12-c / ^29/^28/^28 W' 14­­ /•' 15, 7.'* 16 | ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURÓ | SVÁJCI FRANK 312,62 \ i 261,15 ^ CSÜTÖRTÖK ! PÉNTEK­I SZOMBAT magyar idők www.magyaridok.hu • 2018. május 2., szerda • IV. évfolyam 100. szám • 180 Ft Ultimátumot kapott Brüsszeltől Közép-amerikai migránskaraván Szeretetre tanít a 99 éves London az ír kérdésben * s.oldal érte el San Diegót * g.oldai Barlay Szabolcs atya * s.oldai konzervatív közéleti napilap Teherán visszautasítja Benjamin Netanjahu felvetéseit Izrael vádjait nyomozza a világ Szőcs László A Nemzetközi Atomenergia-ügynök­ség és egyes kormányok is elemzik most azoknak az állításoknak a valóságtar­talmát, amelyeket Benjamin Netanjahu hétfőn rendkívüli prezentációban fo­galmazott meg Iránnal szemben. Az izraeli kormányfő azt közölte: hírszer­zésük egy Teheránban található „ato­­marchívumból” rengeteg dokumentu­mot szerzett meg. - Irán hazudott: az Amad-projekt keretében atombombát próbált előállítani - mondta. Teherán­ban szégyenletesnek nevezve utasítot­ták vissza a vádat, míg Washington azt állítja: régóta tudtak az atomprogram­ról. Donald Trump amerikai elnök má­jus 12-ig dönthet a 2015-ös többhatal­mi nukleáris alku felmondásáról. Szíriában eközben­­ a nagy-, illet­ve térségi középhatalmak felvonulási terepén - egyre kiszámíthatatlanabb, ki miért felelős. Feltételezések kísérik csak azt a kivételesen pusztító erejű, a Richter-skálán is érzékelhető robba­nást, amely egy Hama és Homsz kö­zötti létesítményt, állítólag rakétasilót ért támadáskor következett be a na­pokban. Az akció egyes források sze­rint ott tartózkodó irániakat is meg­ölhetett, hátterében pedig - ugyan­csak feltételezések szerint - Izrael áll­hatott. Nem ez lett volna az első ilyen eset. A The Wall Street Journal nem­rég arról írt: amerikai tisztviselők at­tól tartanak, hogy új, Izraelt és Liba­nont is érintő konfliktushoz vezethet a Szíriában zajló iráni-izraeli össze­ütközés. A térségben új és új ellensé­gek bukkannak fel - míg mások el­buknak. Az Egyesült Államok bezárja iraki szárazföldi erőinek főhadiszál­lását, miután véget értek a harcok az Iszlám Állam dzsihadista szervezet­tel szemben. Ám egy tegnapi ENSZ- jelentés szerint Damaszkusz egy ré­szén éppen hogy megerősödtek a dzsi­­hadisták. 3., 7. és 9. oldal A kormányfő prezentáción támadta az iráni atomalkut Fotó: Reuters Baloldali malália beszédek nélkül Csalódtak azok a baloldali szimpatizánsok, akik a hagyományos május elsejei ün­nepre készültek, ugyanis a Városligetben tegnap nem tartottak beszédeket, színpadot sem állítottak a szocialisták, a DK pedig csak sajtótájékoztatón emlékezett meg a munka ünnepéről. Az MSZP néhány ismert politikusa egy sátorban be­szélgetett az érdeklődőkkel, és a baloldal egységének megteremtését szorgalmazták, illetve azt mondták, hogy mostan-­­­­ól ellenállásnak kell nevezni az ellenzéket. * 2. oldal Fotó: Bach Máté Vértanú papot avattak tegnap boldoggá Magyar Idők Boldoggá avatták a kommunizmus ál­dozataként 1957. december 15-én vér­tanúhalált halt Brenner János katolikus papot tegnap Szombathelyen. A több mint tizenötezer ember részvételével tartott, latin nyelvű boldoggá avatási szentmisén Erdő Péter bíboros kiemel­te: a hatvan évvel ezelőtti sötét, téli éj­szakán úgy tűnt, hogy meghalt egy esz­mény, és most, évtizedek múltán, Fe­renc pápa döntése nyomán itt áll előt­tünk „az új, nagy, fényes pártfogó”, Bol­dog Brenner János. A szentmisén jelen volt a boldoggá avatott vértanú öccse, Brenner József nagyprépost is, aki a témában interjút adott a Magyar Kurírnak. Ebből kide­rült: nemcsak ő és János, de bátyjuk, László is pap volt, így a család mind­három fia a római katolikus egyházban szolgált. A nagyprépost kitért arra is, hogy a rendszerváltásig szinte semmi érdemlegeset nem tudott a vértanúha­lált halt testvéréről, 1989-ig még csak el sem juthatott a gyilkosság helyszínére. A szertartáson számos egyházi és vi­lági tisztviselő mellett a kormány kép­viseletében részt vett Semjén Zsolt mi­niszterelnök-helyettes és Soltész Mik­lós egyházi kapcsolatokért felelős ál­lamtitkár is. fi 4. oldal A cél a teljes foglalkoztatás megvalósulása Magyar Idők A nemzetgazdasági tárca szerint a tel­jes foglalkoztatás elérése mellett a kor­mány továbbra is azon dolgozik, hogy a gazdasági növekedés eredményét a munkavállalók is egyre inkább érez­zék.­­ 2010 óta harmadára, történel­mi mélypontra csökkent a munkanél­küliség, az adócsökkentéseknek és bér­emeléseknek köszönhetően egyre több pénz marad a munkavállalóknál, a reál­bérek több mint öt éve töretlenül emel­kednek - közölte az NGM a munka vi­lágnapja alkalmából. Mint rámutattak, a bérmegállapodások révén jelentősen nő a minimálbér, a szakmunkás mini­málbér, és a tavalyihoz hasonlóan az idei év elején is kimagasló, 10 száza­lék fölötti reálbér-emelkedés követke­zett be. Nyolc év alatt a nettó bérek - a családi adókedvezmény nélkül - 56 százalékkal nőttek. Az NGM szerint a bruttó hazai ter­mék négy százalék feletti növekedése a keresetek további emelkedését vetíti előre, ami a foglalkoztatottak számának bővülésével párhuzamosan az életszín­vonal töretlen javulását eredményezhe­ti. A KSH adatai szerint a munkanél­küliségi ráta mindössze 3,9 százalék, a bruttó átlagkereset pedig 306 500 fo­rintra nőtt februárra. í1 13. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék