Magyar Idők, 2018. október (4. évfolyam, 228-253. szám)

2018-10-01 / 228. szám

www.magyaridok.hu • 2018. október 1., hétfő • IV. évfolyam 228. szám • 180 Ft A menekültek hazatéréséhez Ötvenmilliárddal több jut Vári Attilát választották új minden adott Szíriában * romai a hazai turizmusra * 1.okm elnöknek a vízilabdázók * 26.oldal ZÁRTKERTEK ÁTMINŐSÍTÉSE: VÉGE A KÖNNYÍTÉSEKNEK Nem tervezi a zártkertek átminő­sítésére korábban adott könnyítés meghosszabbítását a kormány, aho­gyan hasonló intézkedéseket sem vezet be egyhamar az Agrárminisz­térium. Egyrészt elegendő idő állt a tulajdonosok rendelkezésére az át­minősítéshez, másrészt számos ked­vezőtlen tapasztalat gyűlt össze az elmúlt években, amelyek a gazdatár­sadalomban igencsak nagy felhábo­rodást keltettek; a zártkertek tulaj­donosai számos esetben visszaéltek a jogalkotó jó szándékával. A köny­­nyítésre korábban azért volt szük­,­ség, mivel a 2014. május 1-jén ha­tályba lépett új földforgalmi szabá­lyozás a zártkertek esetében is a föl­dekre vonatkozó szabályok alkalma­zását rendelte el. 12. oldal TOVÁBB TART A FESZÜLTSÉG KATALÓNIÁBAN Éppen egy éve tartották Katalóniában a függetlenedésről szóló, később al­kotmányellenesnek nyilvánított nép­szavazást. Az északspanyol tarto­mányban ma sincs béke, szombaton hat embert letartóztattak és tizenné­gyen megsérültek Barcelonában, ami­kor tüntetők csaptak össze a rend­őrökkel. Pedro Sánchez kormányfő - megtörve a patthelyzetet - a nyá­ron megkezdte a párbeszédet a ka­talán vezetéssel. Múlt héten egy sza­vazás lehetőségét vetette fel a tarto­mány autonómiáját érintő szerződés megújításáról. * 8. oldal VÁLTOZATLANUL FONTOSAK AZ IDENTITÁSFILMEK Kollarik Tamás, a Magyar média me­cenatúra program koordinátora na­gyon fontos témának tartja Nándor­fehérvár ostromát, amelyről nemrég jelentette be a Magyar Nemzeti Film­alap, hogy film készül róla, de nagy az alkotók felelőssége, hiszen a koor­dinátor szerint a nemzeti tudatunkat is megerősítő alkotást várnak a ma­gyar nézők. A mecenatúraprogram­ban évek óta kiemelten támogatják a történelmi témájú filmeket, most pedig újból meghirdették a Nemes­­kürty István történelmi dokumen­­tumfilm-pályázatot. Kollarik Tamás szerint a hazai szakmának még van mit bepótolnia ezen a területen, hi­szen más nemzetek filmgyártásában fontos szerepet töltenek be az iden­titásfilmek. 18. oldal M IDŐJÁRÁS 19 °0 KEDD 19 9 SZERDA CSÜTÖRTÖK­I ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURÓ , USA-DOLLÁR 323,78 7*­­ 278,76 7* 9 771217 550015 1 8 2 2 8 magyar 1 EJT konzervatív J.U.1.F.KV közéleti napilap Kovács Zoltán- A CEU-nak semmi köze a liberalizmushoz A rombolás lehetett Sargentiniék célja Baranyai Gábor - A magyar kormány nem vár megér­tést, kegyelmet a nyugati média több­ségétől, mivel ezek az orgánumok nyolc éve ugyanazokat a lejárató kliséket és kifejezéseket használják - jelentette ki Kovács Zoltán a Magyar Időknek adott interjúban. A kormányszóvivő elmond­ta: a Sargentini-jelentés és annak vissz­hangja az állatorvosi lova annak, hogy mennyire aszimmetrikus médiatérben kell dolgoznia a magyar kormánynak. Hangsúlyozta, hogy a hazugságokra épü­lő, boszorkányüldözést idéző jelentés­nek és az azt kísérő politikai cirkusznak az Európai Parlamentben csak rombo­lási célja lehetett. Az európai jobbol­dali pártokat sújtó torz kommuniká­ció konzerválását a Soros György ala­pítványai által támogatott szervezetek is szolgálják. A kormánypárti politikus szerint a baloldali, liberális médiatúl­súllyal szembeni hagyományos eszkö­zök végesek, de vannak új elérési lehe­tőségek is. Kovács Zoltán úgy látja: az Európai Unióban a magyar álláspont terjesztésének hatékony eszközei a blo­­gok, a Facebook és a Twitter. A harma­dik éve futó Kormányinfó kapcsán meg­jegyezte: olyan, a világon egyedülálló fórumot hoztak létre, ahol hétről hétre a sajtó kérdéseire egyértelműen, kom­petensen lehet arról nyilatkozni, hogy mit miért tesz a kormány. Az ellenzéki támadásokat - hogy kor­mánypárti létére a Soros György alapí­totta egyetemen (CEU) szerzett 2001- ben PhD-fokozatot - annak tudja be: jelenleg az az elvárás, hogy csak libe­rális, baloldali lehet, aki valaha ott ta­nult. Szerinte az elmúlt közel két évti­zedben a CEU-ról száműzték a kritikus, önkritikus megnyilvánulásokat, mono­litikus, dogmatikus, kizárólagos szem­pontrendszert hoztak létre, amelynek semmi köze nincs a klasszikus libera­lizmushoz. * 4. oldal „A baloldali médiatúlsúllyal szembeni hagyományos eszközök végesek, de vannak új lehetőségek is” Fotó: Kurucz Árpád Leváltaná a migrációpárti uniós biztost a Fidesz Magyar Idők Az Európai Bizottság migrációs biztosá­nak leváltását követelik a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői, mert Di­­mitrisz Avramopulosz felhatalmazás nél­kül nyilatkozott az ENSZ közgyűlésének egyik fontos kísérő rendezvényén, ahol bevándorláspárti programot és állan­dó betelepítést hirdetett meg. Deutsch Tamás (Fidesz) szerint az uniós biztos példátlan módon túlterjeszkedett a jog­körén, kijelentései élesen ellentétesek az EU jogi normáival, a külső határok vé­delméről és a migráció megakadályozá­sáról szóló uniós döntésekkel, de még a migrációs jogszabályokat módosító EB- javaslatokkal is. Tegnap Szijjártó Péter színtiszta ha­zugságnak nevezte a biztos kijelenté­sét, amely szerint az uniónak egységes álláspontja lenne a migrációról. A kül­gazdasági és külügyminiszter rámuta­tott, a kötelező betelepítési kvóta ügyé­ben komoly vita van Európában. - Mi, közép-európaiak nem adjuk fel! Tehát hiába zsarolnak minket, hiába jönnek itt az európai forrásokkal kapcsolatos zsaroló technikájukkal, hiába jönnek Sargentini-jelentésekkel, csalással vég­rehajtott európai parlamenti szavazás­sal, mi kitartunk, mert a magyar embe­rek áprilisban elég világosan elmond­ták, hogy mit gondolnak erről a kér­désről - jelentette ki. A magyar parlament várhatóan ok­tóber 16-án elfogadja azt a határoza­tot, amely visszautasítja a Sargentini­­jelentést, mert annak a kormányoldal szerint minden pontja hazugság. Ko­csis Máté, a Fidesz frakcióvezetője teg­nap a Karc FM rádióban kitért arra is, hogy törvénymódosítással fogják meg­akadályozni az illegális bevándorlást se­gítő civil szervezetek ellen hozott jog­szabályok kijátszását. X 2. oldal Nézőpont: Európa legsikeresebb pártja lehet a Fidesz-KDNP-szövetség Tizenhárom mandátumot szereznének Kiss Adorján A nyolc éve folyamatosan hatalmon lévő kormánypártok tizenhárom man­dátumot szereznének meg, amennyi­ben most vasárnap tartanák az euró­pai parlamenti választásokat - derült ki a Nézőpont Intézet lapunk számá­ra készített legfrissebb felméréséből. Ilyen arányokkal akár az európai kon­tinens legeredményesebb pártja le­het a Fidesz-KDNP-szövetség, mu­tat rá a kutatás. Mint ismert, hazánk huszonegy kép­viselőt delegálhat az Európai Parla­mentbe. A Jobbik négy, az LMP pedig egy mandátumot szerezne, míg a DK és az MSZP-Párbeszéd közül aligha­nem tizedszázalékokon múlna, hogy végül melyikük küldhetne két képvi­selőt, és melyiküknek maradna csak egy hely a fennmaradó három man­dátumból. A Nézőpont Intézet felmérése egy­idejűleg kitért a hazai viszonyokra is: a Fidesz-KDNP pártszövetség 39 százalékon áll a teljes népességen be­lül, ugyanebben az összehasonlítás­ban a Jobbik tíz, az MSZP-Párbe­széd és a DK öt-öt, míg az LMP há­rom százalékpontos támogatottságot élvez. A részvételüket biztosra ígérő válaszadók körében a Fidesz-KDNP listás választási eredménye ugyanak­kor 52 százalékos lenne, míg a Job­bik 18 százalékot, az MSZP-Párbe­széd és a DK egyaránt 8-8 százalé­kot szerezne. A PÁRTOK TÁMOGATOTTSÁGA (2018. szeptember, százalék) Kétfarkú Kutya párt Momentum 2 2 -----­Grafika: Magyar Idők Egyéb párt/ rejtőzködő/ nem szavazó Fidesz-KDNP Jobbik MSZP­Párbeszéd DK LMP Momentum Kétfarkú Kutya párt Mi Hazánk Egyéb párt A legvalószínűbb listás eredmény '■ ■ ■ | r i MSZP­Párbeszéd 5 A teljes felnőtt népesség körében Jobbik­­ 10

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék