Magyar Idők, 2018. november (4. évfolyam, 254-278. szám)

2018-11-02 / 254. szám

www.magyaridok.hu • 2018. november 2., péntek • IV. évfolyam 254. szám • 180 Ft Heteken belül vádat emelhetnek Mégsem végzik ki a pakisztáni • Sokat nőtt az egy főre jutó Czeglédy Csaba ellen * 2.oldal keresztény női Izoldai vásárlóerő hazánkban *n.omai SÖTÉT LÓ A JOBBIK GAZDÁLKODÁSA Állandó szabálytalanságok és tör­vénytelenségek jellemzik a Jobbik gazdálkodását 2010 óta, amikor­tól a pártnak parlamenti frakciója van - derül ki az Állami Számvevő­­szék honlapján elérhető nyilvános je­lentésekből. Már az első - százmil­lió forintos - kampánytám­ogatással sem tudtak teljeskörűen elszámolni. A Jobbikot érintő korrupciógyanús ügyekben többen is feljelentést tet­tek, a nyomozás elrendeléséről legké­sőbb jövő héten döntenek. A 2. oldal MUNKÁSSZÁLLÓK ÉPÜLNEK, Újulnak meg A korábbinál is kedvezőbb feltéte­lekkel pályázhatnak helyi önkor­mányzatok, társulások, valamint ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok munkásszállók építésé­re, felújítására. A támogatási igények 2019. március közepéig nyújthatók be - hangsúlyozta lapunknak Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős ál­lamtitkár. A program legújabb kiírá­sában ötmilliárd forintra lehet pá­lyázni. a 13. oldal ERDŐ PÉTER A SZOLIDARITÁSRÓL Egymással testvéri szolidaritásban kell lennünk, ha már az elhunyt sze­retteinkkel, a szentekkel is ilyen kap­csolat fűz össze minket - erről Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-bu­­dapesti érsek beszélt a Kossuth rádió­ban. Az egyházfő mindenszentek, vagyis az üdvözült lelkek emléknapja alkalmából beszélt, amit a keresztény világ november 1-jén tart. Ezt követi a november 2-i halottak napja, ekkor az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert szeretteinkre emlékezünk. I ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURO , USA-DOLLÁR 324,69 71 , 286,40 7* I IDŐJÁRÁS 21 °C Forrás: OMSZ 13°C SZOMBAT 20­12 VASÁRNAP HÉTFŐ magyar idők konzervatív közéleti napilap Az ENSZ-ben zajló folyamatok megosztják az uniót Migrációs félelmek két földrészen is Magyar Idők Az Egyesült Államok és Magyarország után Ausztria is hátat fordít az ENSZ migrációs csomagjának - erről dön­tött az osztrák kormány, noha Bécs a világszervezet egyik európai székhelye is. Az ENSZ-paktum - amelyet várha­tóan decemberben, Marokkóban írnak alá - a biztonságos és törvényes migrá­ció kereteit hivatott lefektetni, de egyre több ország ellenállásába ütközik. And­rej Babis cseh kormányfő tegnap beje­lentette: javasolja a koalíciónak, hogy Prága se csatlakozzon a paktumhoz. Lengyelország szintén fontolgatja a ki­lépést, és Dániának is vannak aggályai. - Az ENSZ-ben végbemenő folyamatok megosztják az Európai Uniót - véleke­dett tegnap Deák Dániel politológus az M1 aktuális csatornán. Mint mondta, a lavinát az Egyesült Államok indítot­ta el, most pedig arra lehet készülni, hogy kialakul egy törésvonal a beván­dorláspárti és a bevándorlásellenes or­szágok között. - A Trump-adminiszt­­ráció nagyon is együttérez a magyar kormánnyal a bevándorlásügyben - mondta a Magyar Időknek James Jay Carafano, a Trump-kormányhoz kö­zel álló, Heritage Foundation külpo­litikai intézetének alelnöke. Az amerikai elnök eközben akár további 15 ezer katonát küldene or­szága déli határaihoz a Közép-Ame­­rika felől közeledő, több ezer fős mig­­ránskaravánok miatt. Donald Trump floridai kampányútja előtt kijelentet­te: kormányzata fel fog készülni az amerikai határtól még mintegy egy­havi járásra menetelő migránsok fel­tartóztatására. 9. oldal Közép-amerikai, főleg hondurasi, guatemalai és salvadori migránsok ezrei gyalog, vonaton és lakókocsikkal tartanak az USA felé Fotó mti/EPA Száz éve gyilkolták meg Tisza Istvánt Magyar Idők Az erős, magáért kiállni képes ország, amelyet Tisza István politikai pályafu­tása legfontosabb céljának tartott, ma valóság - mondta Orbán Viktor szerdán Budapesten, gróf Tisza István Kossuth Lajos téri emlékművénél, a néhai poli­tikus halálának 100. évfordulója alkal­mából tartott koszorúzási ünnepségen. A kormányfő kijelentette: meg kell be­csülni, hogy Magyarországnak ma van szuverenitása, saját útja, erős gazdasá­ga, határokon átívelő nemzeti összetar­tozása, és vannak erős szövetségesei. (Orbán Viktor miniszterelnök beszé­dét teljes terjedelmében lapunk 11. ol­dalán olvashatják) * 3. és 18. oldal Teljesen átszervezik a honvédséget Magyar Idők ■■ m mmmmmmmmmmmmmmm A miniszter csak irányítaná a Magyar Honvédséget, a Magyar Honvédség pa­rancsnoka pedig vezetné - ez a lénye­ge annak a javaslatnak, amelyet Benkő Tibor szerdán nyújtott be az Ország­­gyűlésnek. A honvédelmi miniszter sze­rint az új típusú kihívások szükséges­sé teszik a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség irányításának szétválasztását, a közigazgatási és a ka­tonai feladatok markáns elkülönítését. Az elfogadása esetén január 1-jével ha­tályba lépő javaslat tartalmazza azt is, hogy tíz évvel, 50 évre emelnék a be­­hívhatósági korhatárt. Ezzel megkö­zelítőleg 850 ezer emberrel növelnék a hadkötelezettség alapján behívhatók számát. X 4. oldal A Corvinus egyaránt el szeretné nyerni a magyar és a külföldi diákok bizalmát Lánczi András: Cél a világszínvonal Megyeri Dávid A Budapesti Corvinus Egyetem vá­laszol a nemzetközi kihívásokra, és ki akar munkálni egy olyan nemzeti modellt, amely az egész magyar fel­sőoktatást tovább erősítheti - fogal­mazott a lapunknak adott interjúban Lánczi András. Az intézmény rektora megjegyezte, mást sem hallani hosszú évek óta, mint hogy nem versenyké­pes a magyar felsőoktatás. - Ez téves beállítás, mivel sokkal jobban teljesít, mint amit terjesztenek róla. Ám ha még kiválóbbá akarunk válni, fejlesz­teni kell - fejtette ki. Mint elmond­ta, az új működési modellben meg fog szűnni a mindennapi életet gúzsba kötő túlszabályozottság, a szubszidia­ritás elve alapján a döntések helyben születnek majd, ahol pontosabban lehet látni az igényeket, feladatokat. - Ez egy nemzeti vállalkozás, amelynek a pozitívumaiból mindenki részesül­het. A cél a világszínvonal elérése - je­lentette ki. Lánczi András szerint a hazai és a nemzetközi diákok bizalmának el­nyerését célzó törekvéseik nemhogy nem zárják ki egymást, hanem egy­mást erősítik. - Szeretnénk hozzájá­rulni ahhoz, hogy a legjobb középis­kolásaink Magyarországon maradja­nak, és ne menjenek külföldre a ma­gasabb színvonalú oktatás reményé­ben - mondta a rektor. Arra is kitért, hogy a térítésmentes tanulás lehető­sége mellett kiválósági és rászorultsá­gi alapon lehet majd rendszeres ösz­töndíjakat kapni. is 5. oldal A rektor szerint fontos megállítani az agyelszívást Fotó: Havran Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék