Magyar Idők, 2019. február (5. évfolyam, 27-30. szám)

2019-02-01 / 27. szám

2 BELFÖLD Holland parlamenti bizottság jár utána a Magyarország elleni vádaknak Már nem hisznek Sargentininek A holland parlament bizottsági meghallgatáson és Magyarorszá­gon tett kétnapos látogatáson pró­bál utánajárni annak, hogy mi igaz a Sargentini-jelentésben és az Eu­rópai Parlament (EP) szerdai, ha­zánk jogállamiságáról szóló vitá­ján elhangzottakból. Szánthó Mik­lós, az Alapjogokért Központ igaz­gatója szerint az EP az, ami szem­bemegy a szerződések szövegé­vel, így valójában ellene kellene jogállamisági eljárást indítani. Baranyai Gábor-Kárpáti András - A holland parlamentben utána fog­nak járni a Sargentini-jelentésben sze­replő gyanúsítgatásoknak, vádaknak - közölte lapunkkal Marácz László, az Amszterdami Egyetem oktatója szer­dán, a magyarországi jogállamiságról kezdeményezett vita után az Európai Parlamentben. Az adjunktus kifejtette: holland kereszténydemokrata kezdemé­nyezésre, február 14-én fogják megtar­tani a bizottsági meghallgatást, amely­re felállítanak tudományos, civil tár­sadalmi, valamint általános politikai szekciót is, emellett számos különbö­ző szakértőt is meghívtak. Az ülést kö­vetően kétnapos magyarországi látoga­tást terveznek, hogy valós képet nyer­hessenek hazánkban a jogállamiság, a sajtó és más egyéb, a jelentésben gya­níthatóan túlzóan inkriminált terület helyzetéről. Marácz László hangsúlyoz­ta: a Sargentini-jelentéssel ellentétben meghallgatják a másik felet, a magyar kormányt is.­­ A zöldpárti képviselő­nő neve által fémjelzett dokumentum­nál sokkal részletesebb lesz a mostani vizsgálat, hiszen az ellenzéki, valamint a kormánypártok, a kormányzati sze­replők, a tudományos élet és a civil tár­sadalom számos szereplőjével is egyez­tetni fog a bizottság - húzta alá az euró­pai tanulmányok adjunktusa. Marácz László elmondta: a holland parlament egész Kelet-Európában tervezi a jogál­lamiság helyzetének tényszerű vizsgá­latát, és a sorozat első elemeként Ma­gyarországot veszik górcső alá. A hol­land parlament honlapján már szerepel a 14-i bizottsági meghallgatás időpont­ja és az azt követő, kétnapos magyaror­szági tényfeltáró látogatás is.­­ Az újfent a „jogállamiság-deficit” ürügyén megrendezett EP-vita ismét „méltó módon” mutatta meg, hogy egy alapvetően világnézeti-ideológiai hátte­rű kritikaáradatot igyekeznek jogi-szak­mai köntösbe burkolni a brüsszeli bü­rokraták - értékelte a Magyar Időknek Szánthó Miklós a szerdai EP-vitát. Az Alapjogokért Központ igazgatója a vi­tán elhangzottak kapcsán arra is felhív­ta a figyelmet, hogy a közelebbről nem definiált uniós értékek címszava alatt a balliberális oldal igyekszik kisajátíta­ni olyan fogalmakat, mint a demokrá­cia és a jogállamiság, és ezek alatt sa­ját perverz liberalizmusukat értve von­ják kérdőre az általuk renitensnek tar­tott államokat. - Úgy gondolják, hogy aki a liberális krédót támadja, az egy­ben az egész emberiség ellen intéz ki­hívást, holott a liberalizmus csak egy a sok politikai álláspontból­­ és azok­ból is a rosszabbak közé tartozik - tet­te hozzá. Szánthó Miklós szerint való­jában nem a különféle, mondvacsinált „szakmai ügyek” állnak a Magyarország elleni támadások hátterében, hanem az uniós szervek által favorizált nyílt tár­sadalomra, multikulturalizmusra és be­vándorlásra vonatkozó, azokat elutasí­tó magyar álláspont.­­ Erre rávilágított az is, hogy a vita során a Magyaror­szágot bíráló felszólalók alapvető tény­beli tévedésekről adtak tanúbizonysá­got, kiváltképp akkor, amikor Sargen­­tini és mások is azt követelték, hogy a hazánk ellen folyó, jelenleg a tanács előtt lévő 7-es cikkelyes eljárásba von­ják be az Európai Parlamentet - emlé­keztetett. Az uniós szerződések azon­ban egyértelműen rendelkeznek arról, hogy jelen szakaszban az EP képviselő­jének"r­­észvétele kizárt, a tanácsban a tagállamok képviselői ülnek, most ők vizsgálják a kérdést. A központ igazga­tója szerint az EP bevonása így nemcsak sértené az intézményi egyensúlyt, de valójában azt jelentené, hogy az eljá­rást elindító EP-t mint ügyészt tanú­ként is meghallgatnák, ami nyilvánva­lóan nonszensz.­­ Tehát éppen az EP az, amely szembemegy a szerződések szövegével, így valójában ellene kelle­ne jogállamiság-eljárást indítani - szö­gezte le Szánthó Miklós. A Magyar Idők megírta: érdektelen­ségbe fulladt a Magyarországról szóló szerdai európai parlamenti vita Brüsz­­szelben, csupán harminc képviselő volt kíváncsi a hazánk ellen folytatott tá­madássorozat újabb epizódjára. A bal­liberális képviselők a már jól ismert bí­rálatokat ismételték meg: a CEU „elül­­dözése”, a sajtószabadság hiánya, a köz­­igazgatási bíróságok felállítása miatti aggodalom, illetve a korrupció. Frans Timmermans közölte, hogy „Magyar­­országgal szemben érvényesíteni kell a jogainkat". Az Európai Bizottság al­­elnöke elsősorban a Stop, Soros! miatt emelte fel a szavát, ami szerinte súlyo­san korlátozza a menedékkérők jogait. Olaf Stuger holland képviselő viszont úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek szobrot kel­lene emelni, mert megvédi a határo­kat és a népét. EURÓPA HATÁRAIT LE KELL ZÁRNII Alain Destexhe belga liberális képvi­selő szerint az európai menekültpoliti­ka megbukott. A politikus az M1 aktuá­lis csatornának adott interjújában ki­jelentette: Európa határait le kell zár­ni, és csak azokat fogadni, akik legá­lisan érkeznek. A brüsszeli regionális parlament képviselője Bevándorlás és integráció. Mielőtt túl késő lenne cím­mel írt könyvet. Az M1 csatorna mű­sorában azt is elmondta: eléggé kriti­kusait szemléli azokat a Civil szerveze­teket, amelyek manapság az emberi jo­gok védelmében szólalnak fel. Megje­gyezte: teljesen irreálisnak és utópiszti­kusnak tartja azon elképzeléseket, hogy nyissák meg a határokat. A zöldpárti képviselőnő által leírtak valóságtartalmát már saját hazájában is megkérdőjelezik Fotó: Európai Parlament A számvevőszék a kampánypénzek felhasználását vizsgálta Tiltott finanszírozást talált az ÁSZ több pártnál is Magyar Idők Szabálytalanságokat talált a Jobbiknál, a Demokratikus Koalíciónál (DK), a Ma­gyar Kétfarkú Kutya Pártnál (MKKP) és az MSZP-Párbeszédnél az Állami Szám­vevőszék (ÁSZ) a 2018-as országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzé­se során, míg a Fidesz-KDNP, az LMP és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata esetében szabályosnak találta a választási kampányra fordított pénzek felhasználását. A vizsgálat ered­ménye szerint a Demokratikus Koalí­ció és a Jobbik tiltott támogatást hasz­nált fel kampánya finanszírozására. A DK a párttörvény előírását megszeg­ve - jogi személytől kölcsönszerződés alapján - nem pénzbeli vagyoni hozzá­járulásként a piaci ár alatt vett igénybe szolgáltatást, 430 ezer forint kamatkü­lönbözetként tiltott támogatást fogadott el. A Jobbik az elszámolásában a bevé­telek között saját forrásként feltünte­tett 171 millió forintból 52,1 millió fo­rintot számviteli bizonylattal nem tá­masztott alá. Továbbá a Jobbik a kam­pánytörvényt megsértve az elszámolá­sában a kampánykiadásai forrásaként 84,3 millió forint összegben nem valós bevételeket, hanem hitel megnevezés­sel tartozásokat és szállítói kötelezett­ségeket jelölt meg, amelyek nem képez­hették a választási kampányra fordított kiadásainak forrását. Mindezek alap­ján a Jobbik a tiltott támogatásra vo­natkozó finanszírozási tilalmakat nem tartotta be, és összesen 136,4 millió fo­rint tiltott támogatást fogadott el. A DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pe­dig a jelölő szervezetnek járó költség­­vetési támogatást sem szabályszerűen használta fel. Az ÁSZ feltárta továbbá, hogy az MSZP-Párbeszéd a kampány költségeire vonatkozó korlátozás betar­tásában nem volt átlátható és elszámol­tatható. Az ÁSZ adatai szerint a Fidesz- KDNP 873,7 millió forintot, a Jobbik 996,3 milliót, az LMP 671,3 milliót, az MSZP-Párbeszéd 411,4­ milliót, a DK 262,2 milliót, a Magyar Kétfarkú Ku­tya Párt 192,1 milliót, a Magyarorszá­gi Németek Országos Önkormányzata pedig 112,1 millió forintot használt fel a 2018-as választási kampányban költ­ségvetési és egyéb forrásból. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt esetében az ÁSZ kezdeményezte a párt költségvetési tá­mogatásának felfüggesztését. A plakátokra adott összegekről hallgatnak Fotó: Bach Máté 2019. február 1., péntek Szávay és Staudt most tényleg lemodott Baranyai Szávay István és Staudt Gábor jobbikos politikusok hivatalosan is lemondtak országgyűlési mandátumukról, a nyi­latkozataikat eljuttatták Kövér László­nak, az Országgyűlés elnökének - ér­tesült a Magyar Idők. A két ellenzé­ki politikus mandátumának lezártát tegnap már az Országgyűlés honlap­ján is átvezették. A Hír TV november végén közölt egy videóriportot arról, hogy a harmadik parlamenti ciklusát töltő Szávay István a párt egyik tisztújító kongresszusán párttársai előtt azt állította: az előző nap lezsidózott, majd megütött egy nőt egy budapesti szórakozóhelyen, miután az azt mondta, hogy nácibűz van. A po­litikus megerősítette a hangfelvétel va­lódiságát, de hozzátette, hogy a beszél­getés során csak viccelt. Képviselőtár­sa, Staudt Gábor pedig a Facebook-ol­­dalán magánéleti okokkal magyarázta, hogy lemond parlamenti mandátumá­ról. Ugyanakkor ismert: az ügyészség utasítására az adóhatóság nyomozást rendelt el abban a milliárdos áfacsalási ügyben, amelynek a jobbikos honatya is érintettje lehet a feljelentés szerint. Az ellenzéki politikusok már tavaly év végén bejelentették, hogy lemonda­nak országgyűlési tisztségeikről, azon­ban azt az ígért december 31-i határ­időig nem tették meg. Akkor a párt ve­zetése ezt jogtechnikai okokkal magya­rázta, miközben a lemondás mindösz­sze egy, a házelnök asztalára tett írásbe­li nyilatkozatból áll, ami azonnal hatá­lyos. Valószínűbb, hogy pénzügyi okai voltak a Jobbik részéről a két politikus marasztalásának: a tavaszi ülésszakot megelőző januári hónapban a két be­töltetlen mandátumhoz kötött támo­gatások, a működési, ellátási és a bér­keret kiesése képviselőnként havonta a 10 millió forintot is elérhette volna. Szávay István helyét és szakpolitikai feladatát a szintén zsidózásáról elhíre­­sült Bencsik János, a Jobbik nemzetpo­litikai kabinetjének alelnöke, Staudt Gá­bor helyét pedig Csányi Tamás, a párt Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. szá­mú választókerületének korábbi kép­viselőjelöltje veszi át.

Next