Magyar Ifjúság, 1961. július-december (5. évfolyam, 26-52. szám)

1961-07-01 / 26. szám

világ­csúcs ? Nagy nap előtt állnak a súlyemelők. Annyi új csúcs­­eredmény és külföldön ara­tott siker­­után erős embere­ink ma, szombat este a Sportcsarnokban lépnek szín­re. Az ellenfél Európa máso­dik legerősebb súlyemelő vá­logatottja, a világ- és Európa­­bajnokokkal, olimpiai arany­érmessel, világcsúcstartókkal teletűzdelt lengyel csapat. Né­hány esztendő alatt óriásit fej­lődött súlyemelő-válogatot­tunk már ott tart, hogy a si­ker reményében veheti fel a küzdelmet — ilyen színvonalasnak ígérkező súlyemelő-viadal még nem volt Magyarországon — mondotta Szentjánosi József, a Magyar Súlyemelő Szövet­ség főtitkára. — A hét súly­csoportban hatalmas küzde­lemre van kilátás, s egyálta­lán nem vagyunk esélytele­nebbek nagynevű ellenfelünk­nél. Az őszi bécsi világbajnok­ságon kívül ezt az eseményt tekintjük idei legnagyobb erő­próbánknak, s amennyiben si­kerülne a győzelmet is meg­szerezni, gyakorlatilag azt je­lenti, hogy az európai ranglis­tán a Szovjetunió mögött a második helyen állunk. Kitű­nő edzéseredményekről érkez­tek hírek. Számíthatunk arra, hogy a Földy, Szabó, Huszka, Veres, Tóth, Vanczák és Ecser összetételű együttes megállja a helyét. A kulisszák mögött világ­csúcsokról is szó esik. A leg­jobb magyar súlyemelők már korábban nyilatkozták, hogy a lengyelek elleni viadalon ilye­nekkel is megpróbálkoznak. S aztán itt van az olimpiai baj­nok Palinsky, a világ- és­ Európa-bajnok Zielinski, ők is bármikor képesek a világre­kord túlszárnyalására. Éppen ezért a rendezőség mindenre felkészült. A Sportcsarnokban először lesz spanyollal, súly­emelő versenyen. A szabályok értelmében ugyanis a világ­csúcs elérése után a verseny­zőt a helyszínen le kell mérni, egy pillanatra sem hagyhatja el a helyiséget. Azt beszélik, valamelyik magyar szombat este bemegy a spanyol fal mögé..­­ Palinsky 0^% BODfePEg VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! X MAGYAR KOMMI MSTA IFJUSÁGI SZÖVETSÉG KÖZPONTI LAPJA | ÁRA : 1 FORINT EGYETEM A VAKÁCIÓBAN BARANYA NÉPRAJZÁTÓL A PINCEGAZDASÁGIG • ELŐADÁS A BALATON KÖZEPÉN 800 EGYETEMISTA VÉGZI KÜLFÖLDÖN NYÁRI GYAKORLATÁT­­Az OLASZ, FRANCIA ÉS UNESCO ÖSZTÖNDÍJAKAT OSZTOTTAK Nincs nyári szünet az egye­temi életben! A vakációban új egyetemek nyitják meg kapui­kat és az alábbi híradás is azt bizonyítja: lehet tanulni nyá­ron is. Július 16-án nyílik a Pécsi Nyári Egyetem. Az ország ösz­­szes vidékéről összesereglő hallgatókat a pécsi Pedagógiai BALATON Főiskola üdülőjében szállásol­ja el a rendezőség. Előadások, kirándulások váltják egymást. A „nyári növendékek” megis­merkednek a Mecsek-vidék földtörténeti kialakulásával, a 2000 éves Pécs történelmével, Baranya néprajzával, majd le­hajóznak Mohácsra, kirándul­nak Harkány fürdőre, sőt még egy pincegazdaság is vendégül látja őket. A Balatoni Nyári Szabad­­egyetem rendezősége is tanul­ságos, érdekes programot állí­tott össze. A Balaton közepén, a hajón tartanak előadást a magyar tenger természetrajzá­ról Tihany, Nagyvázsony, He­­rend szerepel még a kirándu­lások útitervében. A Kulturális Kapcsolatok Intézetében a külföldi nyári tanulmányi lehetőségekről tá­jékoztattak. Huszonöt német szakos tanár utazik a Weimari Nyári Egyetemre, hogy részt vegyen a germanisztikai tan­folyam munkájában. Az egy­hónapos Sinaisai Egyetemre négy román nyelvtanár utazik el. De ugyancsak részt vesz­nek oktatóink a Csehszlovákiá­ban és Lengyelországban meg­rendezendő szlavisztikai tanfo­lyamokon. A Szovjetunióba 25 orosz szakos tanár indul­t a­ WEIMAR­nulmányútra, 20 középiskolai német tanár pedig a Német Demokratikus Köztársaságba. Itt kell megemlíteni, hogy a nyáron 25 külföldön magyar nyelvet oktató pedagógus ér­kezik Debrecenbe nyelvi isme­reteik kiegészítése céljából. Gondoltak az egyetemisták­ra is: ötven orosz nyelv sza­kos egyetemista dolgozhat az idén szovjet pionír táborok­ban, huszonöt hallgató pedig az NDK-ban. Egyébként 800 egyetemista végzi nyári gya­korlatát a népi demokratikus országokban. Négy olasz tanár utazik el az olaszországi Perugiai Nyári Egyetemre. Egy fizikusunkat várják a varennai Enrico Fer­mi fizikus iskolába, két fiatal zenész vesz részt a velencei ze­nei szünidő programjain, több fiatal színművész pedig Fran­ciaországba utazik, az avignoni nyári színházi fesztiválra. És végül: az idén is UNESCO ösztöndíjakat. Tulaj­donosaik kilenc hónapra Pá­rizsba, Rómába utaznak. PERUGIA PÁRIZS - ROMA a Városliget pavilonjaiban Hat fiatal útnak indult Sztá­­linvárosba, pár napot töltöttek ott, lerajzolták a nagykohót. Hazajöttek Budapestre és meg­csinálták újból. Igaz, kicsi­nyített mása ez a valódinak, de hát így is legszebb és legje­lentősebb darabja a nemrégi­ben nyílt ,hatodik országos ipari tanuló kiállításnak, ame­lyet a látogatók ezrei keres­nek fel a Városligetben. Az érdeklődés indokolt. A három pavilonban kiállított több ezer tárgy igazolja: biz­tosítva van az a szakmunkás­utánpótlás, amely a mostani gárda helyébe lép, tovább foly­tatja munkáját. A működő Diesel-mozdony, a rádióval irá­nyítható miniatűr személygép­kocsi, a fémmegmunkáló és mezőgazdasági gépek egész so­ra, a szebbnél szebb ruhák és kerámiai készítmények , va­lamennyi mestermunka. Iga­zuk van azoknak a látogatók­nak, akik azt mondják, ha nem lenne odaírva, hogy ipari tanulók készítették ezeket a tárgyakat, el sem hinné az em­ber. Van látnivaló bőségesen , és tanácsot is kaphatnak az ér­deklődők. Szívesen segítenek a kiállítás rendezői, az ottani ipari tanulók azoknak a fia­taloknak, akik még nem dön­töttek, milyen pályát válasz­­szanak. Mindenre­ felvilágosí­­tást kapnak, az asztalos szak­mától kezdve a géplakatos, vasesztergályos, a bányász és minden más szakmáról. Érdemes megnézni a kiállí­tást — amely július 7-ig, na­ponta tíz órától este hétig van­ nyitva — nagyon sok a látnivaló. Emellett kellemes szórakozást is nyújt. A vásár­város három pavilonjában han­gulatos zene, naponkénti di­vatbemutató — a ruhák ter­vezői és bemutatói ipari ta­nulók — várja a látogatókat. A sztálinvárosi nagykohó — kicsiben (Fotó: Csuzi Zsuzsa.) 1991 jul­a Iskolai dolgozatok a nyárról Annak idején írták és most — kérésünkre felidézik: Salvatore Quasimodo Barcsay Jenő Berek Kati Dayka Margit Feleki Kamill Kiss Manyi Konfár Gyula Neményi Lili Szirtes Ádám (6. oldalon) wmmmtm Lengyel vendégeink­­ Magyarországról Hattagú lengyel ifjúsági de­legáció látogatott hazánkba. A delegáció tagjai Magyarorszá­gon szerzett tapasztalataikról, élményeikről a következőket mondották: Waldemar W­inkiel, a Pa­rasztifjúsági Szövetség Köz­ponti Bizottságának elnökhe­lyettese: — Sokfelé jártunk az or­szágban és mindenütt azt ta­pasztaltuk, hogy a magyar fia­talok vidámak, szeretnek dol­gozni és érdekli őket min­den. Különösen szembetűnő volt ez a kutasi állami gazda­ságban, ahol egy cukorrépa­táblán dolgozó lánybrigáddal találkoztunk. A lányok olyan alaposan kifaggattak bennün­ket a lengyelországi körülmé­nyekről, a fiatalok életéről, a mezőgazdaság helyzetéről, amilyen alaposan viszont tájé­koztattak is bennünket viszo­nyaikról. A ő munkakedvüket, lelkesedésüket és szakmai sze­­retetüket viszem haza legna­gyobb tapasztalatként. Pilichowska Jadwiga, a Szo­cialista Ifjúsági Szövetség Lodz vajdaság titkára: — Az én legnagyobb ma­gyarországi élményem is Ku­tashoz fűződik. Volt ott a falu­ban egy népi együttes s ennek tagjai látogatásunk örömére műsort rögtönöztek. A tánco­sok közt egészen fiatal, 10—11­ éves gyerekek is voltak, akik olyan művészettel járták a táncot, mintha hivatásos mű­vészek lennének. Később én is megtanultam a csárdást, de még most is izomlázam van tőle. Zdristaw Odrobinski, a Szo­cialista Ifjúsági Szövetség KB osztályvezetője: — Soha sem képzeltem, hogy Magyarországon ilyen so­kat tudnak a fiatalok Lengyel­­országról. A ráksi Új Élet tsz­­ben találkoztam egy kislány­­nyal, Marikának hívják, iro­dalmunkat, történelmünket és művészetünket úgy ismerte, hogy az egészen bámulatra­­méltó. De sohasem járt még Lengyelországban. Meghívtuk hát, hogy jöjjön el. Lássa a va­lóságban is, amiről már annyit olvasott: Több ezren vettek részt a dachaui zarándokláson A Demokratikus Ifjúsági Világ­­szövetség titkárságának tudomá­sára jutott, hogy a Bajor Ifjúsági Tanács visszalépett attól, hogy részt vegyen az európai ifjúság és a régi antifasiszta ellenállók június 24—­25-re tervezett találkozóján. Ezzel kapcsolatban a titkárság felhívással fordult minden tag­­szervezetéhez, minden if­jú­ági, antifasiszta és demokratikus szer­vezethez, hogy vegyen részt a jú­nius 24-i dachaui zarándoklásban. A MAGYAR IFJÚSÁG ORSZÁ­GOS TANÁCSÁNAK elnöksége táviratban üdvözölte a Dachau­­ban megrendezésre kerülő nem­zetközi ifjúsági találkozót. A táviratban tiltakozását fejezte ki, hogy a nyugatnémet hatóságok a beutazó vízum megtagadásával megakadályozták a magyar ifjú­sági küldöttség részvételét a ta­lálkozón. Mint a jelentések beszámoltak róla, június 24-én több ezren vet­tek részt a dachaui felvonuláson. BARANYI FERENC: Találkozás Folyóm, jóestét — mondom ismerősen s ő viszonzásul csobban egy nagyot, kalapomat megemelem és ő is megemel, ím. egy pörge kis habot. Barátom már a Duna, jóbarátom, beszél, meghallgat, szóbaáll velem, mi mindent mond a végtelen s mi mindent­­ mond el, kit szóra bírt a végtelen!... Költőt s folyót mélysége tesz rokonná s mindkettő messzi kékségekbe vág ... A Duna indul, várja már a tenger, köszön , s tűnődve hömpölyög tovább. Gyakorlaton A riasztott alegységek elhagy­ták a laktanyát. Megkezdődött a gyakorlat... A katonák arca arról tanúskodik, sikerült végrehajtani a feladatot Munkában a műszakiak Eredményes lövészet után a harckocsizóknál (Fotó: Ferkis Emi!) mm I­ rrá! Nyitnak a táborok ! Első fecskék a Hanságban ! Tudósítások az 5. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék