Magyar Ifjúság, 1962. január-június (6. évfolyam, 1-26. szám)

1962-03-31 / 13. szám

ÜC CL "<C cni Felszabadult életünk A TFMÄJA SII.BERHORN TIBOR FRESKÖVAZLATAI­­NAK. A NAGYMÉRETŰ AL­KOTÁSOK A GANZ—MA­­VAG Ü.I KULTÜRHAZANAK FALAIT DÍSZÍTIK MAJD. Éljen április 4, felszabadulásunk ünnepe! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! IFJÚSÁG VI ÉVFOLYAM £5 13. SZÁM 1962. Ili 31. A »(AGYAR kOMXIMSTA II.IISAC.I SZÖVETSÉG KÖZPONTI LAPJA AHA: 1 FORINT REFORM KORKÉP Pécsi Orvostudományi Egyetem: A kétéves gyakorlat után legyen államvizsga Budapesti Műszaki Egyetem: Hat hónap tanulás üzemekben Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK: Tanárképzés és tudósképzés Három felsőoktatási intézményünk reformmunkájáról adunk tudósítást az alábbiakban. A törvénnyé emelt reformkeretek most töltődnek meg konkrét és részletes elképzelésekkel, ezek után már csak az utolsó fázis következik: a Művelődésügyi Mi­nisztérium szintetizálja az egyetemi javaslatokat és sor kerülhet a végrehajtásra. Dr. Donhoffer Szilárd professzor: — A Pécsi Orvostudományi Egyetem reformbizottsága el­készítette javaslatát és meg­küldte az Egészségügyi Mi­nisztériumnak. Nem volt köny­­nyű megtalálnunk azokat a konkrét módszereket, melyek segítségével az orvosképzésben előre tudunk lépni a reform­­törvény szellemében. Tudniil­lik, az orvosképzés világszerte vajúdik és sehonnan sem ér­kezett „épkézláb” megoldás­ról hír. — Nos, a mi elképzelésünk alapgondolata: szakítani kell azzal az illúzióval, hogy az or­vosegyetemnek hat és fél év alatt elméleti és gyakorlati jártassággal rendelkező, önál­ló gondolkodású orvosokat kell kinevelnie. Ez a célkitűzés utópia. De nem az. ha így fo­galmazzuk: hogy legalább két év gyakorlat után ... » — Elképzelésünk sarkpont­ja éppen ezzel a két év gya­korlattal kapcsolatos. Jelenleg a hallgatók a hatodik év után tesznek államvizsgát. A hall­gatók joggal panaszkodnak, hogy az államvizsgán olyan részletkérdésekkel ..gyötrik” őket. melyeket kellő gyakorlat nélkül rendkívül nehéz fejben tartani. Államvizsga után a végzett hallgatók kórházakba kerülnek, kétéves gyakorlati időre. A tapasztalat azt mutat­ja, hogy ez a két év nem tar­talmas, az osztályvezető orvo­sok nem foglalkoznak velük megfelelőén. Ez a két körül­mény indokolja a következő javaslatunkat: a hatodik év végén kapjon a növendék be­osztott orv>osi működésre jo­gosító diplomát és a két év gyakorlat után tegyen állam­vizsgát. így az államvizsga könnyebb lesz számukra, és a kétéves gyakorlat alatt a nö­vendéket és a kórházi orvoso­kat egyaránt arra kényszerí­­tenénk, hogy tanuljon, illetve tanítsanak. Tartalmas lenne ez a két év és ezután már megva­lósulhatna a fentebb említett célkitűzés. — Természetesen, javasla­tunkban nemcsak az állam­vizsga kérdése szerepel. Az óraszám csökkentését mi azzal indokoljuk, hogy az egyetem elsősorban tanulni tanítsa meg a hallgatókat. Sok jó könyv lát napvilágot, olvassanak, ta­nuljanak önállóan. Szakítani kellene a klasszikus német or­vosoktatási formával is: az ok­tatás alapja ne az ún. monstre előadás legyen, hanem a cso­portos foglalkozás. No, de eh­hez személyi és tárgyi feltéte­lek megteremtése szükséges, ami az oktatási kormányzat feladata lenne. Dr. Turányi István professzor: — A reform szellemében el­készültek a vázlatos tantárgyi programok, ezután egy koordi­náló, ellenőrző munka követ­kezik. Az 1963—64-es tanévben már korszerűsített tananyag-•AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'Í * í gal fogadjuk az elsőéveseket. Persze, még se szeri, se száma a tisztázatlan kérdéseknél:. Például: az ideológiai tárgyak időrendje, a szigorlatok céljá­nak, tartalmának megállapí­tása. stb stb. Hátra van még a levelező és esti oktatás re­formjának végrehajtása. Az már világos, hogy az alaptár­gyak (matematika, fizika, áb­rázoló), szorulnak a legna­gyobb mértékű korszerűsítés­re. Tisztázatlan még e tárgyak világnézeti-nevelő jelentősége is. Nem kielégítő az alaotár­­gyak középiskolai oktatása a mi szempontunkból. — Mivel egy év választ el bennünket 1963-tól, minden munka sürgős. Ezért a folyó tanévben már eljutunk odáig, hogy minden „forradalmi” gondolatot voltaképpen meg­kísérlünk. így már az idén másképpen szerveztük a. gya­korlatokat. A minisztérium 10 • ­­. v • i (Folytatás a 4. oldalon) Finnországba ufázott a Rajkó-zenekar HÁROM KÍVÁNSÁG Háromhetes finnországi hangverseny körútra indult pénteken a KISZ Központi Művészegyüttes VIT-díjas Rajkó-zenekara és tánckara. Szigeti Pál igazgató az el­utazás előtt így nyilatkozott: — Szeretnénk, ha turnénk során a dal, a tánc, a muzsi­ka nyelvén sokat mondhat­nánk el fiataljaink életéről. Erre lesz is módunk, hiszen együttesünk 17 városban sze­repel majd. Első alkalommal — hazánk felszabadulásának ünnepén — a magyar nagykö­vetségen lépünk fel. Az együttes elutazása előtt a díszszemlére készülő alaku­latnak adott, nagysikerű a.ián­­------------1_________________ dékmüsort, a Rajkó-zenekar a Magyar Sajtó Házában tartotta búcsúhangversenyét. 1 Magyar ifjúsági delegáció utazott az NDK-ba A Szabad Német Ifjúság központi tanácsának meghívá­sára, hétfőn — Pataki László­nak. a KISZ központi bizottsá­ga titkárának vezetésével — öttagú ifjúsági delegáció uta­zott a Német Demokratikus Köztársaságba. A magyar fia­talok tanulmányozzák a test­vérszervezet munkáját. Üze­meket, ifjúsági szervezeteket látogatnak meg. ismerkednek a német fiatalok életével. V>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'£ 1 Horner német csillagász valószínűség számításai szerint: A LEGNAGYOBB! 50000 égitesten lehetséges as élet Képünkön a világ legnagyobb erőművének, a voigainak gépterme látható. Mint ismeretes, az elsőségre jelenleg a Bratszki Erőmű pályázik, amely még ennél is hatalma-^ uiaiaziu LiUJiiu Rdíjdzin, dinciy iur{( érinti is iididiuid1* / £ sabb lesz. Áxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx A csillagászat ma már túl van azon a „geocentrikus” el-* képzelésen, hogy a Föld az egyetlen hordozója az életnek és a világegyetem egyetlen ér­telmes lényének, az embernek. Így kezdte az elmúlt na­pokban előadását dr.. Kulin . György, az Uránia bemutató csillagvizsgáló igazgatója a mai tudomáíiy egyik legizgal­masabb kérdéséről. Az utolsó évtizedekben a Nap közvetlen kozmikus kör­nyezetében a csillagok több mint tíz százalékának mozgó-, sán finom egyenetlenségeket fedeztek fel. amelyeket csak saját bolygóik tömegvonzása • okozhat. Kiderült, hogy tejút­rendszerünkben többmilliard csillagnak van bolygórendsze­re. A bolygók közül azonban csak azokon fejlődhetett ki és maradhatott fenn az élet, amelyek sem túl nagyok, sem túl kicsinyek, sem túl messze, sem túl közel nincsenek saját . „Napjukhoz” és keringésük közben távolságuk ettől a „Naptól” nem változik oly mértékben, ami már az élet számára elviselhetetlenül szél­sőséges klímát hozna létre. Hoerner. német csillagász valószínűségszámitásai sze­rint a mi tejútrendszerünkben körülbelül ötvenezer olyan égitest lehet, amelyen a mienkkel egyidejűleg létezhe­tik technikai kultúra. Sze­rinte a legközelebbi tíz ■„civi­lizált iMlág” átlagosan ezer fényévnyi távolságra lehet tölünk és a legvalószínűbb az, hogy az első. amelyen össze­köttetést teremthetünk, a kul­túra most körülbelül 12 ezer éves. Hoerner szerint mind­össze 0,04 százalék az, .esélye annak,, hogy valahol g miénk­kel azonos szintű kultúrára bukkanhassunk. Ezért »'kap­csolat felvétele csak akkor le­het sikeres, ha egyidejűleg a világmindenség minden tája felé küldjük jelzéseinkéf, il­letve minden irányból figyel­jük más égitestek esetleges üzeneteit. E jelzéseket a körülbelül 21 centiméteres rádióhullámsá­von küldhetjük.. mert értel­mes lényeknek ezt; a hullám­sávot figyelniük kell. Mer megépült az Ozma nevű be­rendezés, amely 1200 fényévi távolságra képes rádióhullá­mokat kibocsátani. Nagy nehézséget okoz ter­mészetesen az, hogy az ezer fényévre levő partnerek vá­laszáig“ kétezer évet kell vár­nunk. És ugyancsak Hoerner számításai szerint két egyide­jűleg létező kultúra között általában csak tíz üzenetvál­tásra van mód. Ezért az első közléseket nem lehet elpaza­rolni csupán a „bemutatko­zásra”. Az is pizonyos hogy a ne­künk üzenő égitest kultúrája Földünk kultúrájánál, leg­­. alább ezer évvel idősebb kell, hogy legyen, mivel ezer évre volt szükség ahhoz, hogy a jel­zés hozzánk eljusson. Juliska, mindössze par percig van a színpadon. Kendet csinál egy idős öz­vegy szooájaoan, s kozoen önfeledten duuoi. Mikor ki­megy, estéről estére (elcsattan a taps. A közönség joleso ér­zéssel veszi tudomá­sul, hogy a szöVetke­­■zeti KISZ-fiatalok melegszívű, közössé­gében igazi ottnoura talált az .,Aranylako­dalom'' hányatott sorsú föhöie. A taps elsősorban nem is a színésznőnek szál, hanem — Juliská­nak. Ez a művészi sze­rény seg hatja át minden Szávát, mi­kor a Déryíné Szín­ház egyik szobájá­ban beszélgetünk a Juliskát életre keltő Blaha Mártával. — Mióta fczínész? _ Hivatalosan két éve, de már ötéves koromban, egy kór­házi gyemlekelőadá­­son eljegyefetem ma­ii am a színpaddal.* (Furcsa véletlen: Blaha I.uj/’a is eny­­nyi idős volt, amikor egy betegeknek ren­dezett műsor szüne­tében nagy sikerrel elénekelte a „Káka tövén költ a ruca” című népdalt...) — Első színpadi él­ménye? — Ibrányban tavaly epizódszerepet játszottam. Egy év múlva a „Fehér akáeok”-at mutattuk be ugyanitt, s mikor színpadra leptem, felismert és megtapsolt a közönség. Apróság, de sohsem fogom elfelejteni... (Annak idején az ibrányiak voltak Blaha Lujza leghűsége­sebb csodálni, a krónika szerint még pesti bemutatkozására is el­kísérték a nemzet csalogányát, akinek kérésére az ő számukra tartották fenn a Nemzeti Színház hátsó széksorainak jegyeit.) — Ha valamilyen csoda folytán három kívánsága teljesülne, mit kerne? — Kct operett főszerepét Ját­szottam. s a kővetkező egy klasz-Szinéaznó, Blaha Lujza ükunokája •óv.;- . előtt ki» Blaha Márta lesz. Első kívánságom: sikerül­jön bemutatkozásom az új sze­repkörben. A második: jó lenne, ha több időm jutna a tanulásra, szeretném beszédtechnÍKám, énektudásom továbbfejleszteni. — S a harmadik?- A film ... (A művészete virágkorát élő Blaha Lujza ugyanerre a kérdés­re ironikusan felelte: semmit sem mer kívánni, mert fél. hogy megtörténik a csoda. Blaha Már­ta, aki — most már eláruljuk — a nagy színésznő ükunokája, reális dolgokra vagylK, tehát nem tart semmitől. Talán azért, mert kí­vánságainak teljesülése — csep­pet sem lenne csoda ...) J szikus görög dráma címszerepe Segesdy Miklós 2 l ' v, Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ MUNKATÁRSUNK A SZUPERSZÓNIKUS REPÜLŐK KÖZÖTT (Riport a 3. oldalon.) Sír ö; -Y ír ? 9 9wmmÁ wmk 74 új lakás Ilyen körerkélyes, üzletházas, új. 74 lakásos ház építé­sét kezdik meg április 1-én a Jó­zsef Attila lakó­telepen, Az impo­záns tervet Ma­gyar Géza éoí­­lészmérnök készí­tene.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék