Magyar Ifjúság, 1966. január-június (10. évfolyam, 1-25. szám)

1966-06-25 / 25. szám

HÉT Szenvedélyes ítéletek... „A második világháborúból mindössze egy német katonára emlékszem. Férfiak hozták be a pincénk­be, két lábánál és a hóna alatt fogva, és a kötöző­helyre vitték?’ — írta Mayer György, aki egyike volt a Hétköznapi fasizmus című film félmilliónyi magyarországi nézőjének, s akit a filmen látottak arra késztettek, hogy papírra vesse érzéseit és gon­dolatait: „Arra gondoltam a film nézése' közben, hogy meg kellett volna mutatni néhány fényképet ezek közül 22 évvel ezelőtt annak a német katoná­nak. Lehet, hogy a saját szenvedése felébresztette volna a lelkiismeretét.’’ Egy másik 18 éves fiú — Merényi Csaba — talán még világosabban fogalmazott: „Hitler 1945 áprili­sában bunkerjában meghalt, és Hitler — él. Talán az ilyen és ehhez hasonló filmek megölik majd las­san .. S a tízperces szünet végét jelző csöngetéssel feje­ződött be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ságvári Endre gyakorló iskolájának folyosóján a vi­ta, a melynek'kényszerű utolsó akkordja az egyik Il/a osztályos megkapó szavai voltak: „Jó lenne már olyan világban élni hétköznapjainkat, ahol nincsenek semmiféle áttételei, gócai a fasizmusnak és következményének: a háborúnak...” A vitát — a résztvevők tudta nélkül — magnó­szalagra rögzítették, s az 1250 egyéni és 63 csopor­tos pályaművel együtt elküldték a KISZ Budapesti Bizottságának, amely néhány hónappal ezelőtt —, a FÖMO-val karöltve — pályázatot hirdetett a Hét­köznapi fasizmus című film kiváltotta élmények földolgozására. A fönti idézetek a pályázat díjnyer­tes pályamunkáiból valók: húsz év körüli fiatalok okos. szenvedélyes és megfellebbezhetetlen ítéletei a fasizmusról. Ügy hisszük, fölösleges hozzájuk fűzni bármiféle fnagyarázatot.., . (veszprémi) A HÉT FOTÓJA Átadták a Balaton part legmagasabb épületét, a Hotel Európát. A Siófokon épült 13 emeletes toronyszálló 400 négyzetméter alap­területen helyezke­dik el, a szálloda 12 emeletén 123 két és háromágyas szoba van. A parti szállo­dasoron kimagasló toronyépület átadá­sával az idén így már 1100 a szállodai szobák száma és 2800 vendéget tudnak el­helyezni. « A Hétköznapi fasizmus című fümp&lyázat kollektív Pályamunkái közül első díjat nyert a Ganz-EKM Közle­kedési Mérőműszerek Gyára Fórum körének dolgozata; a második díjat az ELTE Radnóti Miklós gyakorló gimná­zium ni/a alapszervezet Aragon csoportjának dolgozata, a harmadik díjat pedig az ELTE Ságvári Endre gyakorló­­iskolájának Il/a KISZ-szervezetének pályamunkája nyerte. Az egyéni pélyamunkák között az első díjra méltót nem talált a zsűri; második díjat Kolczonay Katalin, az ELTE Radnóti Miklós gyakorló gimnáziumának Hl/a osz­tályos tanulója kapott; a 3 harmadik díjon pedig Mayer György, a Földművelésügyi Minisztérium közgazdásza, Merényi Csaba, az I. István gimnázium IV. osztályos tanulója és Razsó Júlia, a Hámán Kató gimnázium n/a psztályos diákja osztozott. Az elmúlt héten Komá­rom megyében megrendez­tek a falusi KISZ-titkárok és a tanács vezetői részvé­telével a ..Szót kér a KISZ- tag” akciót: ahol a KISZ- titkárok kérdeztek kül-bel­­p old tik a i kérdésekről, a ter­melőszövetkezeti mozga­lomról és a megye vezetői válaszoltak. Elhatározták, hogy a jövőben hasonló rendezvényeket szerveznek az alapszervezetekben is. A debreceni Tóth Árpád gimnáziumban az elmúlt héten tízéves jubileumi ün­nepséget tartottak. Védnökség az export fö­lött. A Mátra vidéki Fém­művek KISZ-ftiataij ai az elmúlt évihez hasonlóan az idén is védnökséget vállal­tak a gyár exportterve fö-> lőtt. Százezer forintos vállalást tett a párt IX. kongresszu­sa tiszteletére a Heves me­gyei Elektromechanikai és Vasipari Vállalat osőrészle­­gének női szocialista bri­gádja. Dumas regényének tv­filmsorozatát a Monte Christo grófját műsorra tűzte a Magyar Televízió: július »-tői kezdve hat hé­ten keresztül folytatások­ban sugározza az átlag 50 perces időtartamú filme­ket. Simonyl család — MÉMTE öregfiúk Miskolcon, ft Népkerfl sporttelepen érdekes labdarúgó­­mérkőzést rendeztek. A hires labdarúgó-család — Simonyiék mérték ősszé erejükét a TÍÉMTE öregfiúk együttesével. A ritkaság számba menő sporteseményhez hasonlót csak évtizedekkel ezelőtt rendeztek Győrött, amikor a Hiba csa­lád lépett pályára. A miskolci mérkőzésre a család egyik tagjának, Simonyl II. Andrásnak látogatása alkalmával ke­rült sor. A jelenleg 52 éves sportember Európa-szerte hír­névnek örvend, legutóbb a francia Cherbourg együttesének volt az edzője. A mérkőzést Simonyiék nyerték 3:2 arányban. Vasutas fiatalok FILM Béteetalálkozót ren* atek a fiatalok vasár* ,p Balatonalmádi ban, hagyományos, immár [I. vasutas, postás és zlekedési dolgozók ta­­likozóját. Az ország inden részéiből 12 ez­­n érkeztek a találkozó ínhelyére, nemcsak utalok, hanem időseb­­le is. Az ünnepi gyűlést obó Antal, a vasutas­­ikszervezet főtitkára itatta meg, majd Kár­­.ti Sándor, a KISZ izponbi Bizottságának kára mondott beszé­­t Szólt a Vádoljuk az Lperializmust! akció ediményességéről, s kir relte a KPM fiatal­inak nagyszerű hozzá­­ruilását a vietnami nép egsegítéséhez. A találkozó egész ma­­s műsorral kellemes árakozást nyújtott a szvevő fiataloknak. A június 29—július 3 kö­zött sorra kerülő Bajai Na­pokon gazdag program vár­ja a város vendégeit. Befejeződött a IX. Orszá­gos Ifjúsági Kamarazene Fesztivál Egerben. Üj városrész építését kezdték meg néhány hó­nappal ezelőtt az ÉM Haj­­du-Bihar megyei Állami Építőipari Vállalat dolgo­zói. A terv szerinti első szakaszban felépülő 534 la­kás közül 98 a jövő év ta­vaszára készül el. A KISZ- esek kezJúeményezésére, a IX. pártkongresszus tiszte­letére.. a dolgozók vállal­ták, hogy a 98 lakást öt hónappal a# határidő előtt, még ebben az évben átad­ják. A hóvihar címmel Puskin elbeszélésének színes, magyarul beszélő szovjet filmváltozatát mutatják be a filmszínházak. Közvéleménykutatás-keresztrejtvénypályázat nyertesei 300—300,— Ft-o« kOnyvcsomsgot nyertek: Füzy Antal, Budapest XXII., Tompa u. 15. Csányi Ildikó, Budapest XVIII., Bokányi D. u. 43. Kiss József, Budapest XIV., Thököly út 134. Mind a fenti nyerteseknek, mind a kisebb nyeremé­nyek nyerteseinek a könyvcsomagokat a MAGVAK KÖNYV néhány napon belül megküldi. PETER WEISS: A VIZSGÁLAT .A nagyon népszerű „Mo­dern könyvtár” sorozatban jelent meg Peter Weiss: ,.A vizsgálat” című műve. A szerző a főcím alatt így je­löli meg a témát: „Orató­rium 11 énekben”. Az 1964- ben megjelent, s azóta nagy sikert aratott Marat dráma után írta meg a „A vizsgálat”-ot. A közvetlen múlthoz fordult: az ausch­witzi haláltábor a dráma anyaga. A szöveg olyan mondatokból áll, mely a frankfurti per folyamán el­hangzott. Peter Weiss a per szárharmincnyolc napját néhány órába sűrítette, s nem elégedett meg azzal, hogy a puszta szörnyűséget, a hitiéri fasizmust mutassa be, hanem összefüggéseket keresett, a régi és a mai Nyugat-Németország társa­dalmi rendszere között. „A vizsgálat”, megjele­nése óta számos világszín­padra eljutott, peter Weiss egy interjúban így nyilat­kozott művéről; .»Minde­nekelőtt a magam számára írtam, hogy tisztábban lás­sam, mi is történt ott.** »,A vizsgálat” elolvasása után sokan látják majd tisztábban az auschwitzi haláltáborban történteket. bk. A Kisstadionban rendezte meg az ŐRI szombat és vasárnap este hat legjobb amatőr-zenekar be­mutatóját. A műsorban felléptek neves éneke­sek: Németh József, Mátrai Zsuzsa, Zalatnai Sarol* ta, Koncz Zsuzsa. A televízió műsorából Június 28., kedd 17.50: Névtelen építőmestereik. Előadás a magyar népi építészetről. 18.05; Egy 6000 éves ifjú ország. A TV-Híradó riportfilmje. 18.20: Falusi dolgokból. A jó módszer fél siker. 18*55: Mátrai Betegh Béla színházi jegyzete. 19.05: Shakespeare: Tévedések vígjátéka 2 részben. Közvetítés a Szegedi Nemzeti Színházból. 20.Öt): TV-Híradó. A hét könyvei. Június 29., szerda 18.05: TV-Stadion — Intervízió, II. szám. Sport­műsor Prágából. 18.35: A Magyar Hirdető njüsora. 18.50: Teleimpex. Külkereskedelmi és világgazda­sági híradó. 19.50: Hazai tükör. Aktuális jegyiét. 19.55: Marty. Magyarul beszélő amerikai film. (10 éven felüliéinek). 21.20: Zenei figyelő. A tv zenei újságja. Június 30., csütörtök 18.15: Telesport. 18.40: Kisfllmek és alkotóik. A sorozat záróadása. 19.40: A világ térképe előtt. 20.20: Moliére: Kénytelen házasság. 1 felvonásos vígjáték. A Debreceni Csokonai Színház előadása képfelvé­telről. 21.00: Parábola. 21.20; Végzős zeneművészeti főiskolások hangversenye. Július 1., péntek 16.23: Moszkvai fiatalok hangversenye. 17.05: Ide­gen vér. Magyarul beszélő szovjet film. (10 éven felülieknek.) 18.30: Tájak, városok, emberek. Chile. 18.40: A tv jelenti. Aktuális riportműsor. 19.35 j Sardou: Váljunk el. Zenés vígjáték 3 felvonásban. (16 éven felülieknek.) A Veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka a szombathelyi kultúr- és sportpa­lotából. Július 3.* vasárnap 9.28t Leningrádi fehér éjszakák. Az Intervízió műsora. 10.00: Támadás a király ellen. Élő sakk­játszma- bemutató. 10.45; A Tenkes kapitánya IV. A fürdőmester (ism.). 11.15: Mesterfokú tornász­bajnokság szerenkénti döntő. Közvetítés a Sport­csarnokból. 17.10: 9000 kilométer. Eck Imre úti­filmje (ism.). 17.30: Kis vérszopók Dr. Faragó Mi­hály tudományos kisfilmje. 17.40: A Magyar Hir­dető műsora. 17.55: Foxi Maxi kalandjai. Magyarul beszélő amerikai rajzfilmsorozat. 18.20: Jazz-ran­­devú a Karancs alján. Részletek a salgótarjáni amatőr jazz- és tánczenekari fesztivál gálaestjéről. 19.00: Napló. 19.05: A magyar tudomány nagy öre­gei. Dr. Novobátzky Károly. 20.00: Vasárnap esti szórakoztató műsor Varsóból. Az Intervízió műso­ra. 20.45: Sporthírek. 20.55: Egy este. a strandon. Vidám játékos műsor á Gellért-fürdőben. 22.50: Jó­éjszakát felnőttek! Gusztáv (magyar rajzfilm). Rádió fiataloknak Június 27. K. 11.06: Toldi I. rész. 15.00: Tánczenei koktél. P. 17.25: ötórai tea. Június 28. K. 11.06: Toldi H. rész. 12.15: Tánczenei koktél. 15.40: Az utolsó tévedés, kémregény vm. része. 20.50: Nyáresti Budapest, zenés riportműsor. P. 15.05: Tánczene. 16.05: Forradalom tüzében születtek, összeál­lítás az Októberi Forrada­lom dalaiból. Június 29. K. 10.10: Könnyűzenei hír­adó. 15.40: Az utolsó téve­dés n. 16.57: Hova lett a búzavirág. 18.55: Húszas stúdió. 20.40: Made in Hun­gary. Jazz. P. 14.30: Dél­utáni frissítő. 17.05: Köny­­nyűzenei híradó. * Június 30. K. 15.40: Thália vendége. Interjú Gorka Líviával. 16.15: Csak fiataloknak. Komjáthy György műsora. 16.55: Hitler utolsó tíz nap­ja. 20.00: Karlovy Vary— Keszthely, körkapesoläsos nemzetközi vetélkedő. P. 14.30: Nyár. Könnyűzene. 18.45: A jazz kedvelőinek. Július 1. K. 16.15: Toldi szerelme. I. rész. 16.40: Nincs béke a Kongó-partján. 17.10: ötórai tea. P. 16.05: A magyar dal évszázadai. 18.20: Könnyű­zene. 18.45: Hangverseny­­naptár. 19.10: A jazz kedve­lőinek. Július 2. K. 11.02: Toldi szerelme II. rész. 15.00: Csak fiata­loknak. Komjáthy György műsora. 17.05: A hét vége. 18.54: Ugyanez mással. Könnyűzenei műsor. 20.20: Ez a fő kérdés. Komlós Já­nos műsora. 22.30: Táncol­junk. P. 14.30: Operett da­lok. 17.59: Könnyű dalla­mok. Július 3. VK. 8.15: Barátság expedí­ció a Dunán. 9.15: Vasár­nap délelőtt. 14.30: Június­ban hallották először. Tánc­zene. 18.05: Randevú. Tánc­zenei műsor. 20.51: a Ma­gyar irodalom kincsesháza. P. 11.00: Tánczene. 17.25: Klasszikus operett részletek. 21.50: Hanglemezparádé. Június 25 - július 27 orea népe minden esz­­" teudőben megemléke­zik az amerikai imperialis­ták által 16 esztendővel ez­előtt kirobbantóit háború kitörésének június 25-i év­fordulójáról, valamint a há­ború befejj,zésének napjá­ról, július 27-ről. Ezt az időszakot ebben az eszten­dőben a havannai trikonti­nentális értekezlet felhívá­sára, az idén világszerte >,a koreai nép iránti szolidari­tás hónapjává” nyilvánítot­ták. Tizenhat esztendővel ez­előtt az amerikai imperia­listák azért támadták meg a Koreai Népi Demokrati­kus Köztársaságot, hogy megszállva Korea egész te­rületét, kiszélesített bázist létesítsenek maguknak a szocialista országok ellen. A Pentagon és dél-koreai va­zallusaik azt remélték, hogy néhány nap alatt lei gáz­hatják Korea északi részét is, összesen egymillió-ket­tőszázezer katonát vetettek harcba, s velük együtt a dél-koreai bábrezsim 600 ezer és 15 más ország több­­ezer zsoldosát. Mégsem si­került legyőzniük a koreai népet. Az amerikai impe­rializmus vereséget szenve­dett a koreai háborúban, mert Korea népe nem volt egyedül, érezhette a testvé­ri szocialista országok sok­oldalú támogat4sát. Az Egyesült Államok is­mét a feszültség növelésé­re törekszik Koreában. A Dél-Koreában állomásozó amerikai hadosztályokat atomhadosztályokká alakí­tották át és a fegyverszü­neti egyezményt semmibe­­véve 'rakétafegyvereket he­lyeznek el Dél-Koreában. A KNDK és a világ népei azonban Korea békés egye­sítéséért küzdenek és kö­vetelik, hogy vonják ki Dél-Koreából az amerikai megszállókat! <£> Korszerű háztartás A konyha berendezése A dolgozó nő otthon töltött idejének nagy része a konyhá­ban telik el. Érthető hát, ha a lakás- és bútortervezők azon fáradoznak, hogy ez a konyha minél korszerűbb eszközökkel segítse a háztartási munkát. A régi konyha tágas, hatal­mas konyhaszekrénnyel, asz­taltűzhellyel volt berendezve. Étkezőasztala köré ülhetett a tíz, tizenkét tagú család is. Az­óta azonban megváltozott az életforma, és ezzel együtt a konyha szerepe is. A lakókony­hákat egyre inkább felváltja a — csak a főzés és legfeljebb az étkezés célját szolgáló — labo­ratóriumhoz hasonló konyha. A berendezés pedig egyre in­kább gépesített, s a háziasz­­szony (vagy ha a férj főz, ak­kor ő) egyre inkább gépkezelői feladatot tölt be. Mert a szép­formájú villanytűzhely vagy gáztűzhely gombelfordításra működik. Arról nem is szólva, hogy a jégszekrény automata gép, amely emberi beavatko­zás nélkül hűt, illetve kapcsol ki és be. Természetesen a konyha be­rendezése —,. a hatalmas, vit­rin utánzaté barokk szekrény, a családi asztal és „hokedli” szintén átalakul. A korszerű konyhaberendezés kisméretű szekrényekből áll, s falra sze­relve tölti be feladatát. Az al­só szekrénysorban esztétikusán „elrejtett” vízcsap, mosogató, szeméttároló kap helyet. A csa­ládi étkezőasztal is kisebb lett, esetleg falra szerelt le- és fel­hajtható egyetlen étkezőlap he­lyettesíti. Mellé hajlított mű­anyagból készült karosszékeket terveztek. A villanytűzhely, vagy gáz­tűzhely, a hűtőszekrény, a kis­méretű edény szekrények ma a korszerű konyha berendezései. A korszerű főzőedény: A KUKTA Általában a főzéshez kell a legtöbb idő, s ezért a korszerű háztartás ideális főzőedénye a Kukta. Elpnye, hogy a legne­hezebben főzhető ételek — a hús és a hüvelyesek is — per­cek alatt elkészíthetők. Ha pe­dig a használati utasítást pon­tosan betartjuk, akkor gazda­ságosan használjuk a villany-, vagy gázkalóriát. A Kukta két és negyed, négy- és hatliteres űrtartalom­­mai készül. Kezeléséről fontos megjegyezni, hogy az edényt háromnegyed. részig lehet víz­zel tölteni, mert több gőz ke­letkezésénél a szelep nem mű­ködhet kifogástalanul. Ha a Kukta-szelep fütyül, állítsuk takarékra a lángot, vagy a villanyiözőlapot. A fő­zési időt• mindig az első sípo­lástól kell számítanunk. Ha az,étel elkészült, a Kuk­ta-edény tetejét hideg vízzel hűtsük le, majd ezután nyis­suk fel. íme, néhány Kukta-recept: • Húsleves vagy csontle­ves: A húst és csontot hideg vízben feltesszük és 40 percig forraljuk. Ezután zöldségeljük be, s további 10 perces forra­lás után tálalhatjuk a levest. ■ Zöldségleveseknél a zöld­séget előbb kevés zsíron pá­roljuk, majd másfél, két deci vizet öntünk rá, s a lezárt edényben 10 percig forraljuk. Ezután berántjuk és felereszt­ve, tetszés szerint ízesítve kis­sé még forraljuk. • Hüvelyes levesek és fő­zelékek, bab, borsó, lencse ké­szítésekor annyi vizet öntünk a Kuktába, hogy az éppen ellep­je a főzni valót. Kevés sóval 40 percig forraljuk. Ha meg­főtt, bérántjuk, majd ismét forraljuk, s tetszés szerint íze­sítjük. ■ Húsételek készítésénél a legfontosabb, hogy előbb a húst forró zsírban jól átfor­gassuk, s csak utána pároljuk kevés vízzel. .így a húsnak so­hasem lesz főtt íze. • Marhahús főzési ideje 4d, a sertéshúsé 30, a csirkéé 20 perc. A száraz tészták főzési ideje 15 perc. A frissen gyúrt tésztát elegendő úgy kifőzni, hogy éppen felforr a viz. ■ Ha a Kuktát nem hasz­náljuk, tisztára mosva tegyük el, s fedelét tartsuk mindig nyitva! (A rovatot összeállított« Kovács Margit.) Vitamin­források A vitaminokról nem szabad megfeledkeznünk. Étrendünket úgy kell összeállítanunk, hogy szervezetünk ne szenvedjen hi­ányt a fontos tápanyagokban. Mi az, amivel biztosíthatjuk a vi­taminszükségletet? . A legtöbb C-vitaminhoz a kitűnő hazai almán s a mirelite-féleségeken kívül elsősorban a déligyümöl­­fsök — citrom, narancs, banán, grape-fruit — fogyasztásával jutunk. A citromot ehetjük kettévágva, s lecukrozva (minél tovább álljon rajta a cukor, hogy beszíVja magát a citromlébe), továbbá cukrozott, reszelt sárgarépasalátába csavarhatunk citromot. Igen egyszerű és élvezetes módja a citrom fogyasztá­sának a hideg limonádé. Étkezéskor vagy napközben bármi­kor fogyaszthatjuk. ízletessége mellett előnye, hogy igen frissí­tő hatású. Megjegyezzük, hogy egy citromnál többet na­ponta ne fogyasszunk, mert a szervezet csak bizonyos mennyi­ségű C-vitamint képes hasznosítani. A grape-fruittal szemben sokan bizalmatlanok, de csak addig, amíg „rájönnek az ízére”. Fogyasztási módja- keresztben kettévágjuk, lecukrozzuk és a gerezdek szerint kávéskanállal szedjük ki a gyümölcsöt. (Amíg belejövünk a gyakorlatba, köny­­nyebb, ha feketekávés kanalat használunk.) Ezenkívül szét­­vehetjük a grape-fruitot gerezdekre is, úgy, mint a narancsot, de belső héját el kell távolítani, mert az keserű. (Nem kell megijedni, könnyen lejön). Kitűnő C-vitamin forrást nyújtanak a fagyasztott Zöldségek és gyümölcsök, mert konzerválásuknál á C-vitamin nem veszti el értékét. Ezeken kívül a konyhának van még két vitamin „kincse”, amelyre kevesen gondolnak, s amelyet általában nem értékelnek eléggé. Ezek: a savanyú káposzta és a burgonya. A savanyú ká­poszta különösen gazdag C-vitaminban, s érdekessége, hogy a főzésnél ez nem „illan el”, mint a zöldségek esetében. Étren­dünk összeállításában tehát ezt mindig vegyük figyelembe — a káposzta elkészítési módja valóban változatos —, töltött káposz­ta, párolt káposzta, székelygulyás, kolozsvári rakott káposzta, stb. —, de együk a savanyú káposztát salátaként, nyers formá­ban is. A burgonyában a gyümölcsükhöz hasonlóan a vitamin a hej és a burgonya között van, ne hámozzuk tehát, hanem főz­zük héjában. Igen ízletes például, ha a héjában főtt, megtisz­tított és karikára vágott burgonyát kevés, apró kockára vágott, pirított hagymára dobjuk. Megsózzuk és fakanállal kissé össze­törjük. Különösen finom a héjában főtt, karikára vágott burgo­nya, ha szeletekre vágott kemény tojást Keverünk el benne. S még egy 'jó elkészítési módszer: a héjában főtt, karikára vágott burgonyát kevés olajra dobjuk (úgy, hogy ne ússzon benne, ha­nem magába szívja) és kis lángqp, gyakran forgatva, ropogós­ra sütjük. NETTODOR Hűsítő hatású, izzadásgátló, szagtalanító Kellemes illatát több órán át megőrzi ÉM BUDAPESTI BETONARUQYAB Budapest XXI. kér. (Csepel), Rákóczi F. u. 289, azonnali belépéssel FELVESZ AUTÓSZERELŐ, LAKATOS és HEGESZTŐ szakmunkásokat, azonkívül beton-elem­­gyártáshoz FÉRFI ée NŐI segédmunkásokat Vidékiek részére tanácsi igacol aa szükséges. Munkásszállást és napi egyszeri meleg étkezést biztosítunk. Jelentkezés a munka­ügyi csoportnál. AzonraM belépéssel FELVESZÜNK idén végzett lemez és géplakatos szakmunkásokat. Jelentkezni lehet: Könnyűipari Szerelő és Épületkarbantartó Váll., Bp. VII., Nefelejts u. 6. Mun-ka-er ögaz dáliko d ás. Bp. X., Jászberényi út 34—36. Kuzkkaer ögaz d'á Hkodás. Iparí tanulókat központifűtés­szerelő, víz-, gázszerelő, technológiai csőszerelő és ált. lakatos szakmákban szerződtetünk Jelentkezhetnék S álta­lános iskola! végzettség­ed rendelkező budapesti és Pest környéki bejárni tudó fiatalok. ÉM. Csőszerelő­­ipari Vállalat szakokt csoportjánál. Bp. XI., Budaioki út 95 Férfi és női segéd­munkásokat, szoba­festőket, mázolókat tapétázókat, fűtés-, ▼!*-, villany és gázszerelőket állandó budapesti munkára felveszünk. Vidékieknek szállást biztosítunk. Jelentkezés személyesen: ÉM 43. sz. AÉV, XI., Dombóvári u. 19. (Megközelíthető 4-•‘«s 47-es villamossal.) A Fővárosi Autóbusz­üzem FELVESZ GÉPKOCSI­VEZETŐKET 2 éves 3,5 tonnás tehergépkocsivezetési gyakorlattal* . teher«, személy jogosítvánnyal. Fejvételhez budapesti lakás szükséges. Jelentkezés 8—12 óráig (szombat, va­sárnap kivételével). Cím: Budapest V., Curl» u. 3. Felvételi iroda. Villanyszerelőket, akik külső-belső szere­lésben, kapcsolótábla és tokózott szekrény szere­lésében Jártasak, buda­pesti és vidéki változó munkahelyre felveszünk. Teljesítménybért fize­tünk, napi egyszeri étke­zést, munkásszállást biz­tosítunk. — Jelentkezés saját költségen: Épületkarbantarló Váll. munkaügyi osztályán, Bp. V., Guszev u. 16. 8—13 óra között. Ipari tanulókat felveszünk! Budapesti vagy Buda­pest környéki lakással bíró, 8 általánost vég­zett, 16—16 éves leá­nyokat egyéves tanuló­idővel fonó- és szövő­­szakmára, , hároméves tanulóidővel' fiúkat 14 éves kortól lakatosszak­mára. — Jelentkezés: PAMUTTEXTILMÜVEK szem. oszt,, Budapest XI., Hauszmann A. ú. 20. Felveszünk: szövő, orsózó, fonó átképzősöket. Betanulási idő: szövőknél 3 hónap, orsózó és fonóknál 1 hónap. Vidékieknek lakást biztosítunk. Feltétel: 8 általános, 17 év, munkakönyv és tanácsi /igazolás. Bővebb felvilágosítás és jelentkezéé Levélben. Cím; PAMIJTTEXTILMÜVEK Szövő, Fonalnemesítő Gyáregység munkaügyi csop. Budapest XI. kér Hauszmann AJ-ijn 20. Felveszünk szerkezeti lakatost, esztergályost, maróst, vegyipari szak- és betanított munkást, kőműves szakmunkást, vizsg. kazánfűtőt, TMK géplakatost és férfi segédmunkást. Jelentkezni lehet: VBKM 6. se. TRANSZVILL Gyára, Budapest XIII., Csata u. 8. Felvéiteli iroda. ríSanz rlavaq BUDAPEST • ALKALMAZ vasszerkezeti lakatos. vagonlakatos, járműszerkezeti lakatos, alvázlakatos, villanyhegesztő, öntő, fényező. galvanizáló, fémcsiszoló szakmunkásokat és daruvezetö betanított munkásokat. Jelentkezés: Kp VIII., Vajda Péter u. 10. Munkaerőim«!. FIATALOK A Gyapjúmosó és Szövő­gyár, Bp. XIII., Kárpát u. 9—11, KERES szövő és mfiszövö kivarró szakmákra ipar! tanuló­nak vm. ált. Iskolát végzett, Illetve idén vég­ző, budapesti lakással rendelkező, vagy Pest környékről bejáró leá­nyokat. Korhatár: szö­vőknél betöltött 15 év, müszöyöfcnél 14—16 év. A képzés időtartama: szövőknél 1 év, müszö­­vöknél 2 év. A képzés ideje alatt munkaruhát, kedvezményes áron ebé­det (0,50 Ft, 1,— Ft). . iskolaszerenátást, ösz­töndíjat a vállalat biz­tosít. A tanulóképzés utolsó negyed-, llletvs félévében az ipari ta­nulók teljesítménybért kapnak Jelentkezés írás­ban vagy személyesen a vállalat személyzeti osz­tályán -naponta 8 és is óra között. T.: 295 087 Egyesült Izzó Gépgyára esztergályos, marós szakmunkásokat valamint betanult esztergályos és marós munkaerőket keres felvételre Jelentkezés a gyár személyzeti osztályán szombat kivételével naponta 8—14 éráig: BUDAPEST IV., Szilágyi u. 26. Rákospalota-Ujpest vasútállomás mellett. ÉM Kőfaragó- és Épületszobrászipari Vállalat azonnali belépéssel felvesz kőműveseket és állványozó szakmunkásokat, továbbá kubikosokat parképítési munkára és férfi segédmunkásokat. Szállást és étkezést biztosítunk. ÍELENTKEZÉS R|> V. t-m I« Hl em. munkaügyi k>sz, 25 óv« koré, ftlftalénoot végáetá fiatalokat FELVESZ egyéves fonó-szövő ipari tanulóknak » MAGTAR PAMUTIPAR. o Jelentkezés: Bp. IV., Erkel n. 2«. Szakoktatási Iroda. Lakáét biztosítani nem tudunk. MAGYAR PAMUTIPAR Bp IV., Erkel a. 30, felvesz 16. évet betöltött leányo­kat, gépen betanított dobozoknak. Lakást biz oóiLÁtn nem tudunk raivetei azonnal. Ipari tanuló felvételt antalos, les, bádogos, vicnerelő, kőműves szakmákba. Sail 1 ás nincs. Jelentkezés: ÁPRILIS 4 KT8Z, Bp. VIII., Auróra i. 23. Munkaügy. Személyesen vagy írásban. A Fővárosi Villamosvasút FELVÉTELRE KERES: felépítményeseket (pályám unkásotaait), betanított munkásokat, segédmunkásokat (férfi, női), váltóőröket, t lakatosokat, vilianyhegesztöket, fényezőket, karosszérialakatosokat, asztalosokat. • Jelentkezés: VII.. Akácfa u. 15. fszt. 17. FIATALOK! Jelentkezzetek kábel­­‘ készítő ipari tanulónak! A tanulmányi idő három év. Gyakorlati oktatás Magyar Kábel Műveknél, az etaiéletd oktatást a 29. se. Ipairitamoiió Inté­zetben tartják (Bp. IX., Soroksári út 75—77. sz.) A végzett tanulók szak­munkások, gépvezetők, meósok lesznek. A bu­dapesti vaigy Budapest környéki 14—16 éves ko­rú, VM. osztályt végzett fiatalok a Magyar Ká­bel Művek személyzeti és oktatási osztályán je­lentkezhetnek minden munkanap 7—14,30 óráig MAGYAR PAMUTIPAR Bp. IV., Erkel u. 36, felvesz kész szövő- és fonónőket. Csak lányokat. Ezen dolgozóink részére szállást biztosítunk. Jelentkezés a v általat munkaügyi osztályán. Azonnali belépéssel FELVESZÜNK csúcsesztergályos «• szerkezet­lakatosokat, valamint vidéki munkára gép- ét szerkezet­lakatosokat. Jelentkezés: Országos Bányagép­­gyártó Vállalat IV.. Baross a. 91—95 Híradótechnikai Vállalat Bp. X., Daróczl út 3. sz. Belépésre keresünk szer­kesztői gyakorlatta.1 ren­delkező gépész- és gyen­geáramú mérnököt vagy technikust, esztergályost, maróst es vázlakatost. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán. Fővárosi Autóbuszüzem felvesz KALAUZOKAT 17. életév betöltésével Felvételhez budapesti la­kás szükséges. Jelentke­zés: 8—12 óráig (szom­bat vasárnap kivételével! Cím: Budapest V., Curia a. 3. Felvételi iroda. KERESÜNK 8 általánost végzett fiúkat általános lakatos ipari tanulónak, továbbá érettségizett fiúkat felvonószerelő * ipari tanulónak. Csak budapesti' vagy környéki lakással ren­delkezők jelentkezzenek. Jelentik r lehet: Bp. III., ja u. 60 Felvonósz**»—'6 tizein Munkaügyi oszt sa 95 95 &S a S81 < CD < co < % 4*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék