Magyar Ifjúság, 1966. január-június (10. évfolyam, 1-25. szám)

1966-06-25 / 25. szám

\fíLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I A MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZPONTI LAPJA | ÁRA 1,50 Ft. Az új ötéves terv az országgyűlés előtt A Népköztársaság Elnöki Tanácsa június 23-ra össze­hívta az országgyűlést. A parlament háromnapos ülés­szakának fő napirendi pontja a népgazdaság harmadik öt­éves tervéről beterjesztett tör­vényjavaslat 'vitája, a terv­törvény megalkotása. A nép­gazdaságunk 1966—1970 kö­zötti fejlődését meghatározó tervjavaslatot sokoldalú, ala­pos előkészítő munka előzte meg, s az országgyűlési bi­zottságok javaslatára, és a parlamenti vita alapján az eredeti törvényjavaslatban több kiegészítés,- illetve mó­dosítás is történf. • A harmadik ötéves terv fő célkitűzése — mint az Ajtói Miklósnak, az Országos Terv­hivatal elnökének beszámoló­jából s a törvényjavaslat szö­vegéből is kitűnt — biztosíta­ni a termelés és a népgazda­ság fejlődésével egyre növek­vő szükségletek összhangját mind a mennyiség, mind a választék és a minőség te­kintetében; biztosítani, hogy a fejlett szocialista gazdaság . építésével együtt rendszeresen emelkedjék a dolgozók élet­­színvonala. A párt és a kor­mány — a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsában el­fogadott alapelveknek megfe­lelően — a szocialista orszá­gokkal kötött hosszúlejáratú egyezmények alapján tovább kívánja fejleszteni a nemzet­közi munkamegosztást, s bő­víteni az ország gazdasági kapcsolatait mindazokkal az országokkal is, amelyek er­re — kölcsönös előnyök alap­ján — készek. A törvényja­vaslat előírja, hogy a nem­zeti jövedelem az 1965 de­cemberében elért szinthezké­­pest 19—21 százalékkal, en­nek me'félelően a fogyasztá­si alap 18—20 százalékkal nö­vekedjék. Mint ismeretes, a követke­ző esztendők hazánkban a gazdasági mechanizmus re­formjának az évei. Ezért a törvényjavaslat előírja, hogy a gazdasági mechanizmusnak a tervidőszakban megvalósuló átfogó reformjával hatéko­nyabbá kell tenni népgazda­ságunkban az irányító tevé­kenységet, a vállalati gazdál­kodást, és ezek eredménye­képpen a gazdasági erőforrá­sok felhasználását. , A reform által feltáruló lehetőségeket minden szinten a népgazda­ság fejlődésének gyorsítására kell felhasználni. A harmadik ötéves terv ipari fejlesztésének sajátos követelményei közt a követ­kező esztendőkben egyre fon­tosabb feladat lesz a gazda­sági hatékonyság fokozása. Az iparfejlesztési terv ezért a termelésnövekedés mintegy 80 százalékát a munka ter­melékenysége emelésével kí­vánja elérni, s mindenütt a gyártmányok műszaki fejlesz­tését, a termelési technika korszerűségének fokozását he­lyezi előtérbe. A következő öt- évben továbbra is gazda­sági előrehaladásunk egyik kulcskérdése lesz a ■mezőgaz­daság fejlesztése. A tervja­vaslat ezért a mezőgazdasági termelés 13—15 százalékos növekedését irányozza elő; ennek 15—20 százalékát az elmúlt években telepített szőlők és gyümölcsösök ter­­mörefordulásából nyerjük majd. Természetesen gondol a terv a mezőgazdasági ter­melés fokozott anyagi-mű­szaki szükségleteire is; sok ezer traktor, pótkocsi, gabo­nakombájn biztosítását, a je­lenleginek kétszeresére nö­vekvő műtrágyamertnyiséget, az öntözéses gazdálkodás nagyarányú kiszélesítését irá­nyozza elő. A harmadik ötéves terv 'az egy főre jutó reáljövedelem 14—16 százalékos növelésével számol. ■ A két alapvető társa­dalmi réteg — a munkásosz­tály és a parasztság — jöve­delemarányának közelítése ér­dekében az átlagnál némileg gyorsabb ütemű életszívonal­­emelkedés várható termelő­szövetkezeti parasztságunknál, amelynek szociális, kulturális, egészségügyi ellátottsága mind jobban megközelíti a munká­sokét és az alkalmazottakét. Az országgyűlési ülésszak vitájában több mint harminc képviselő szólal fel: köztük Fock Jenő és Németh Károly elvtárs, továbbá a kormány több tagja. Ű. L. Zalai tájak (3. cMa/; Halló, Mr. Sherlock Holmes (6. oldj) Világraszóló sportsikerek külföldön ■*« JA >. 't, , >; Kozma István világbajnok 0 A héten két világraszóló sportteljesítményt értek el a magyar versenyzők. Az egyi­ket Kozma István, a kötöttfo­gású birkózás tokiói olimpiai bajnoka szállította, a másikat Mecser Lajos, a kiváló hosz­­szútávfutó érte el. Kozma világbajnokságot nyert Tole­­dóban, Mecser pedig London­ban 13:36.6 perces eredmóny­­nyel új rekordot állított fel az 5000 méteres síkfutásban azon a világrekordkísérleti verse­nyen, amelyen Ron Clarke is indult. Mecser egyébként har­madiknak futott a célba, Clarke előtt. A szabad- és kötöttfogású magyar birkózócsapat világ­bajnoki szerepléséről hosszú ideig bizony kedvezőtlen hí­rek érkeztek. Versenyzőink a várakozáson alul szerepeltek, mígnem az utolsó napon vég­re valamit javítottak a rossz mérlegen. Kozma István, aki 1962-ben ugyancsak Toledóban nyerte élete első világbajnoki címét, ismét a dobogó legfel­ső fokán állhatott. Legna­gyobb riválisa, a szovjet Szmakov már-már győztesnek látszott, amikor egymás el­len mérkőztek. Kozma azon­ban szép birkózással pontozá­sos győzelmet aratott a szov­jet fiú ellen, és ezzel megér­demelten az ő birtokába ke­rült az aranyérem is. Az utol­só napon még egy magyar versenyző került a legjob­bak közé, Kiss Ferenc ne­gyedik lett a nagyon erős me­zőnyben. A kötöttfogású verseny egyébként a várakozásnak megfelelően nagy szovjet fö­lénnyel ért véget: három arany- és négy ezüstérmet nyertek a szovjet versenyzők. A nyolc világbajnoki arany­érmen öt ország osztozkodott: Szovjetunió 3, Bulgária 2, az NSZK, Jugoszlávia és Ma­gyarország pedig egy-egy ara­nyat nyert. ZAPOROZSEC A Szovjetunió zaparozsj^ gépkocsigyárában még ebben az évben megkezdik a közis­mert Zaporozsec gépkocsi to­vábbfejlesztett új típusának sorozatgyártását. A Zaporo­­zsee tágas, áramvonalas, rend­kívül korszert! új karosszériát kapott, továbbá panoráma­ablakokat. Erőforrása négy­­hengeres léghűtésű, 27 lóerős motor. A tervek szerint rövi­desen már 40 lóerős motorral gyártják, s így a törpeautók kategóriájából átlép majd a kisautók osztályába. Világproblémák: A lakás (10. oldal) • " ' f : ’ " » T Az üvegállú karrierje (12. oldd) Foto: Kolroczó r. Holnap nyitják meg kapuikat a KISZ nyári építőtáborai! Ez évben több mint harmincezer fiatal vállalkozott a — szóra­kozással, strandolással, pihe­néssel egybekötött — komoly munkára, mivel tudja: két dol­gos kezére szüksége van az or­szágnak. ,X iA ak ^Komárom Veszprém# j/'ík Badacsonytomaj Miskolc* S iA QJ r t \ «; *•< < Balatonboglán, \ Jhif rao , f iífIh ^ Szentmártopklta Eh Nagykőrös« ^•Balatonaliga ( »ZA , * Jj •TaM'» •Kiskunfélegyháza 'T Hosszúhegy • •Kiskunhalas-Táió^f^íj , Kiskorpád* “ & • • Kunfehértó ^&>iL — \íhfí Pécs. , Májé tét ke ^ v ^ícsiszige!!Ílí$ táborok S vasútépítés útépítés i csatornaépítés ••'Villány és 6récz-psz 50 km Thfí-V i w H.* Helvécia Q3 növényápolás zöldségszedés gyümölcsszedés .vegyipari.- építkezés egyetem és kollégiamépftés nemzetközi táborok. TÁBORNYITAS Mi lesz, hol lesz? Huszonöt mezőgazdasá­gi tábor nyílik az ország legkülönbözőbb tájain. Há­rom vízügyi tábor segíti a csatornaépítés munkáját. Két útépítő tábor dolgozik majd Tatán és Komárom­ban. A Balaton-menti vasútépítők ez idén már Badacsonytomajban tevé­kenykednek majd, s vegy­ipari tábor nyílik Pétfür­­dőn... A legnagyobb létszámú tábor ezen a nyáron is az aligai... Négyszer 360 egyetemista lányt várnak a magyar tenger partján. Az idei év tábori újdon­sága a budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem KlSZ-bizottságá­­nak kezdeményezésére szü­letett: a Tatán és Pétfür­­dőn táborozó egyetemisták hathetes szakmai gyakor­latukból két hetet itt tölte­nek — leendő szakmájuk­hoz szükséges munkával. A fiatalok érkezését ti­zenegy helyen várja mo­dern motel. Ebből öt új Táborozó „veteránok"... Feltétlenül idézőjelbe kell tenni a „veterán” szót, hiszen ennek hallatán sza­kállas bácsikra, ősz hajú nénikre gondolunk. A KISZ építőtáborainak „ve­teránjai” azonban fiatalok, s ez a jelző nem korukra, hanem munkájuk elisme­résére és tiszteletére utal. Eddig például csaknem minden nyáron tábort ve­zetett Szalai Katalin, a monori József Attila Gim­názium pedagógusa. Most is Nagykőrösön lesz talál­ható! ... A nyírbátori gim­názium pedagógusa — Di­cső Eleonóra — másodszor irányítja a nagy létszámú aligai tábor életét! Az ötödször táborozó fia­talok ez év őszén is meg­kapják a KISZ aranyko­szorús jelvényét. Újdonság azonban, hogy a negyed­szer táborozok is mara­dandó elismerésben része­sülnek: a KISZ KB dicsérd oklevelét kapják! így vég­re azoknak is szép elisme­résben lesz részük, akik a négy középiskolai év után nem tanulnak tovább az egyetemen! Nyugati pályaudvar: éjfél után egykor A nemzetközi és csere­táborok megszervezésekor ’ minden eddiginél maga­sabb keretszám állt' ren­delkezésre: körülbelül' 700 —800 fiatalról van szó! A negyedik turnusban —au­gusztus 7—20 között — kerü) sor Tatán a hajgyo­­mányos nemzetközi tábo­rozásra,' amelyen több mint húsz ország fiataljai vesz­nek majd részt! A nyár folyamán — a KISZ és a Komszomol kö­zös szervezésében — mint­egy kétszáznyblevan fiatal cseréjére kerül sor. Ma­gyar részről ebből száz orosz-szakos egyetemista indul a Moszkva és Le­ningrad melletti táborok­ba, ahol — a hatórás mun­ka után — alkalmuk nyí­lik majd a nyelv gyakorlá­sára is. A-többiek, az egye-­­térnék egymás közötti cse­réjének kapcsán utaznak... Indulás: július 11-én, a Nyugati pályaudvarról, éj­fél után egykor!. A csereként érkező száz szovjet'fiatal a tatai és aligai tábór lakója -lesz. A turnus befejeztével tízna­pos körútra indulnak, amelynek keretében meg­ismerkednek hazánk leg­szebb tájaival. Csehszlovákiából körül­belül százötven egyetemis­ta érkezik- Tatára és Aligá­­ra. Újdonság, hogy a bala­­tonújhelyi- tábor lakói kö­zött ötven csehszlovák kö­zépiskolás lány is lesz; • a mi középiskolásainkat pe­dig a Prága melletti Mec­­lohupy . Tangazdaság és . a brnói kerületi hnevanovi­­állami gazdaságban vár­ják, Az egyetemista fiúk Brnóba, Plzenbe és Kassá; ra mennek... Énekeljünk együtt I960 nyári táborozóinak kellemes meglepetésben lesz részük: négy új építő­­tábori dal született! Me­lyek ezek?... „Lapátosok dala” — Há­mori János—Baranyi Fe­renc — énekli: Bende Zsolt. „Gyümölcsszedő lányok dala” — Dénes Margit— .Baranyi Ferenc — énekli: Balázs Boglárka. „Még friss az emlék” — Balázs Árpád—Papp Lász­ló — énekli: Dene József. „Dal az építő, szépítő tá­borról” — Borgulya And­rás—Drábik János — énekli: Bodrogi Gyula. Vietnami őrtüzek ós grafikák t . A • táborok részére több mint száz központilag meg­szervezett kulturális prog­ram készül. Fellép a KISZ Központi Művészegyüttes, a Budapesti Ifjúsági Szín­pad, a Rózsa-énekvokál. Lesznek szellemi vetélke­dők, s a lányok részére di­vattanácsadás, bemutató­val egybekötve... A táborok öntevékeny programjainak gerincét ez idén a „Vádoljuk az im­perializmust!” szép és har­cos műsorai képezik majd, amelyek egyenes tovább­­folytatói az iskolai élet ez­­irányú kulturális tevé­kenységének. Vietnami őr­tüzek gyúlnak majd szer­teszét ... A KISZ Központi Mű­vészegyüttes már az indu­lást követően elviszi viet­nami műsorát a táborokba, s újdonságként magával viszi azokat a grafikákat, amelyeket az e tárgykör­ben kiírt pályázatra fiatal képzőművészek készítettek. A zene. a tánc, a dal így bővül ki a képzőművészet eszközeivel... Somos Agnes (Foto: Kotroczó)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék