Magyar Ifjúság, 1972. január-április (16. évfolyam, 1-17. szám)

1972-04-07 / 14. szám

TAURUS-EX­T 2 5 75 82 Nem valami fantasztikus idegen bolygó kivétele a cím­ben szereplő név, hanem a legújabb beatzenekar neve. A titokzatos együttes a Neotonból alakult ki oly mó­don, hogy a zenekar két erős­sége, Som Lajos és Balázs Ferenc kivált és Brunner Győ­zővel, valamint Radics Bélá­val új „banda” alakult. Már javában próbálnak, s remé-L ___­­ lik, hogy sikerül az úgyneve­zett hard-rockot - amelyet nagy sikerrel játszik a Deep Purple vagy a Led Zeppelin, - itthon is elfogadtatni a kö­zönséggel. Hogy mi történik a Neotonnal, azt még nem tudjuk. Az új, furcsa nevű együttes bemutatkozása má­jus elsején az Ifjúsági Park ünnepélyes megnyitásán lesz. Reméljük, hogy zenéjüket, stílusukat a közönség hama­rabb megtanulja, mint az új együttes nevét. íme a T­EX-T25 75 82 balról jobbra: Som Lajos (basszus­­gitár, ének), Balázs Ferenc (orgona, ének), Brunner Győző (dob), Radics Béla (szólógi­tár, ének), (ágoston) STEREO+1 Most jönnek. Nevüket még keve­sen ismerik. De arcuk lassan fel­ismerhetővé válik a homályból. Vasárnap a Martos Flóra téri ifjúsági parkban játszanak Csepelen. Szerdán Tökölön a Művelődési Ház­ban tapsolnak nekik. Pénteken a IX. kerületben a Kinizsi utcai volt Ome­ga klubban ismerkedik velük a kö­zönség, és ők a közönséggel. A szom­bat a lőrinci fiataloké. A hétfő, a kedd, a csütörtök még nincs betáb­lázva. A kerékpár vezetett a zenéhez. Sztorijuk két keréken gördült. De a pedált tekerni kellett. S ők teker­ték, hátukon a gitárral. Először csak maguknak muzsikáltak. Micsoda el­érhetetlen vágynak tűnt a pódium! A nagyok, Illésék, az Omega fényév­nyi távolság! Ha egyszer felszerelé­sük lenne! Ha összeállna a banda! És néhány évvel ezelőtt, mert na­gyon akarták, elkezdődött. Hatan vannak, öt fiú és egy lány. Laukó József: „A Bartók Béla Ze­neművészeti Szakiskolába járok. Bű­­völgetem a dobot. A mesterem, Ko­vács Gyula rongyosra dolgoztatja ve­lem a hangszert.” Balogh Gyula: „Élem az akkord­gitárosok »­sanyarú­« sorsát. Melles­leg pedig Csima Jancsival együtt komponáljuk a számainkat. Már több mint 15-öt.” Juhász György: „Én vagyok a hosszúhajú és a szólógitáros. A ha­jamat már megszokták, jó lenne, ha a zenémet szeretnék is.” Csima János: „A basszusgitárt ke­zelem. Civilben szobrász vagyok. A zenében a legjobb zene.” Hedik­ János: „ötéves korom óta tanulok zongorázni. A zenekar ve­zetője és orgonistája vagyok.” Csepregi Éva 18 éves. A Steinmetz Miklós Gimnázium érettségi előtt álló tanulója. Szőke, magas, tele vitali­­t­ással. A Ki mit tud? budapesti területi döntőjén továbbjutottak. Most az or­szágos döntőre készülnek. (regős) HOLT VIDÉK Annak idején furcsa bor­zongással fogadtuk az újság­hírt Gyűrűfű falu elnéptelene­déséről. Azóta már talán több Gyűrűfű is van: falvak, me­lyek lakossága elhagyja szü­lőhelyét, mert a modern élet így kívánja. Gaál István egy elhagyott falu utolsó lakóiról csinált fil­met. A Holt vidékben a hang­szóró egyszerre több telepü­lés megszűnését jelenti be, összesen hárman maradnak: a Kántor házaspár és Erzsi néni. Kántorék úgy látják, hogy anyagilag egyelőre jól boldogulnak így: a férfi az erdőgazdaságban dolgozik, de a tsz pincéinek őrzésére is vállalkozott, az asszony a konyhakertet műveli. Erzsi né­ni, akinek Kanadában él a fia, odaköltözik hozzájuk. A film első fele a tárgysze­rűség szigorú keretei között zajlik. Az ember nélküli táj, az elhagyott házak kietlensé­ge szorongató erővel jelenik meg Zsombolyai János ké­pein. A rendező lélektani pon­tossággal tudja ábrázolni a házaspár viszonyát is: a férfi konok keménységét és az ass­­zony szétesőbb, magányra ér­zékenyebb lényét. Erzsi néni halála után egyre romlik ket­tőjük kapcsolata. Az elszige­teltség lassanként szétkor­­hasztja szövetségük harmóniá­ját. Az állapotrajz azonban még nem tölt ki egy filmet. Érzi ezt Gaál István is, és olyan drámát kényszerít szereplőire, amely nem következik az alapszituációból. Az irodalmi anyag soványsága nem enge­di, hogy Kántorék emberi drámája a maga útján bon­takozzék ki. Ehelyett vallásos­misztikus megoldással kísér­letezik a rendező. Kántorné neurózisának elhatalmasodását, egész lényének „átszellemü­­lését” és a végső, váratlan tragédiát nem magyarázzák sem a szociológiai, sem a pszi­chológiai előzmények. A film harmadik harmada stílusban, hangvételben ellentmond az első kettőnek. A félig sikerültség nem mú­lik a szereplőkön. Törőcsik Mari nagy megjelenítő erővel követi Kántorné hangulatvál­tásait, az asszony elmagányo­sodásának folyamatát. Jó vá­lasztásnak bizonyult Ferenczy István: Kántor Antila konok, Erzsi néni sablonos szerepé­ben Patkós Irma nyújt jó ala­kítást. Koltai Tamás Szigorúan nem jelzett vonatok Simonffy András Tartályvo­nat Pest felől című hangjáté­kát hallgatva állandóan Jiri Menzel emlékezetes filmjére, a Szigorúan ellenőrzött vona­tokra kellett gondolnom. Min­denekelőtt a tragédiába tor­kolló hangvétel, a kísértetie­sen hasonló légkör miatt. Mert ennek a rádiójátéknak légkö­re is van! Igaz, a témára, a mendei tömegszerencsétlenség­re még ma is jól emlékszünk, a témaválasztás azonban ön­magában aligha biztosítja a sikert. Inkább a témaközelí­tésben gyanítom a siker okát. Abban, hogy a szerző nem az ártatlan tettest, az automatát kétségbeesetten kapcsolgató vasutast választotta hőséül, hanem a tettes ártatlant, az állomásfőnököt. A megtörtént szerencsétlenségről van még szó? Ugyan. Simonffy már ré­gen másról beszélteti figu­ráit. Arról, hogy a piti ügyek — az ekcémás bütyök áztatá­sa, a kandürrögés, a fontos­kodás — könnyen eluralkod­hatnak rajtunk, s ha nem vi­gyázunk, akkor az előre nem jelzett BALESET helyett leg­feljebb a felelősségrevoná­­sunkat akadályozhatjuk meg. Tudom, ez a gondolatmenet akár végzetes életszemléletet is sugallhatna, a passzivitás­ból az események hatására kilábaló potyautas szerepelte­tése azonban azt is sejteti, hogy a fiatal író bízik még felelősségérzetünkben . . . Simonffy András fülhallo­mást élvezettel kóstolgatta a hangjátékírás ízeit, sikerült to­vábbfejlesztenie azt a sajátos, groteszkbe hajló stílust, amely már korábbi darabját, a Szek­rénylakókat is jellemezte. Igazi hangélményben volt ré­szünk, elsősorban Kállai Fe­renc jóvoltából, aki az állo­másfőnök nyárspolgári ártal­­masságát olyan elemi erővel érzékeltette, hogy szinte agyonnyomta a többi szerep­lőt. Hangulatos, pergő, gon­dolatébresztő előadásban hal­lottuk tehát egy nagyon te­hetséges író második rádió­próbálkozását, s ezzel a meg­állapítással akár be is fejez­hetném eszmefuttatásomat. Csakhogy ez a kitűnő darab is elmarasztalható a túlbonyo­lítás egyre kevésbé bocsána­tos vétkében. Az író és a ren­dező — Gál István — tehet­ségére vall, hogy ezt a hibát általában feledtetni tudják. A „Tartályvonat Pest felől” min­denesetre az ifjúsági hangjá­­tékpályázat kimagaslóan leg­jobb darabja. Megérdemelte az első díjat, de megérdemelné azt is, hogy újragondolva, még inkább árnyalva a szín­padon vagy a televízióban is találkozzunk vele. Zöldi László 72/1414MAGYAR IFJÚSÁG RÁDIÓ ÁPRILIS 1. PÉNTEK K. 8.18: Kedvelt régi meló­diáik. 11.00: Négy hónap egy kutatóhajón. 12.35: Tánczenei koktél. 17.30: Beethoven mű­veiből. 17.40: Láttuk, hallot­tuk. Színház-, film- és kép­zőművészet-kritika. 18.00: Az Ifjúsági Rádiószínpad bemuta­tója. 2.2.40: ötletek. Irodalmi összeállítás. P: 10.00: A zene hullámhosz­­szán. 14.00: Mindenki kedvére kettőtől hatig . . . 18.59: Diet­rich Fischer-Dieskau összes Schubert-felvételei. 20.28: Rá­diószínház. Moliére: Don Juan. 21.48: Made in Hungary. Április 8. szombat K: 10.05: Rádiószínház. Zsu­­zsánna és a vének. 12.20: Ze­nei anyanyelvünk. Galántai ci­gányzenészek. 12.45: Melódia­koktél. 15.10: Csak fiatalok­nak. Komjáthy György táncze­­neműsora. 17.30: Kataarékeve­­rék. 18.18: Beethoven: Hege­dűverseny. 19.30: 139-660 Deb­recenből. 22.20: Ritmus és melódia. P: 10.00: A zene hullám­hosszán. 16.50: Lemezmúzeum. 18.10: Leveleskönyv. Az Ifjú­sági Rádió műsora. 18.00: Nép­dalcsokor. 20.30: ■ Bizet: A gyöngyhalászok. Április 9. vasárnap K: 10.15: Juhász Gyula ver­sei. 10.30: Vasárnapi koktél. Komjáthy György tánczenemű­­sora. 13.15: Aranyhangok: Carlo Bergonzi. 13.45: Váloga­tás John Keats verseiből. 15.08: Mozart: d-moll zongoraver­seny. 16.00: Kedves lemezeim. 17.50: Lírai önarckép. Nagy László versei. 19.15: Rádiószín­ház. Moliére: Tartuffe. 20.50: Országos Zenei Műveltségi Ver­seny. 23.00: Ritmusturmix. P: 14.00: Táskarádió. 15.55: Körkapcsolás bajnoki labdarú­gó-mérkőzésekről. 17.05: Diet­­rich Fischer-Dieskau összes S­chubert-f­elvételei. Április 16. hétfő K: 12.35: Tánczenei koktél. 14.40: A költészet hete. Fiata­lok stúdiója. 18.00: Húszas stú­dió. Tanyai kollégiumok. 19.50: A költészet hete — ünnepi mű­sor. 20.50: Országos Zenei Mű­veltségi Verseny. P: 10.00: A zene hullámhosz­­szán. 14.00: Kettőtől hatig. 18.45: Közkívánatra. 20.28: Két Beethoven-zongoraszonáta. ÁPRILIS 1. KEDD K: 10.95: A költészet hete. József Attila versei. 12.35: Melódiakoktél. 14.03: Pol-beat. 17.25: Lemezmúzeum. Jan Ki­­pure énekel. 18.09: Könnyű­zenei híradó. 20.25: Hallgassuk együtt! 21.13: A tudományos közélet fóruma. P. 10.00: A zene hullámhosz­­szán. 1­2.20: A költészet hete. Gyönge ágam édes párom. 12.30: Romantikus zene. 14.90: Randevú kettőtől hatig. 20.28: A besanconi vádlott. Stendhal: Vörös és fekete című regé­nyének rádiójáték-változata. április 12. szerda K. 9.20: Kedvelt régi meló­diák. 12.35: Tánczenei koktél. 15.20: Szóljatok, szép szavak! 16.05: Muzsikáról — fiatalok­nak. 16.39: A költészet hete. Hidas Antal. 17.44: Leonca­vallo : Bajazzók. 18.57: Töltsön egy órát kedvenceivel. P: 10.00: A zene hullámhosz­­szán. 14.00: Kettőtől hatig. 18.20: Fiatalok hullámhosszán. Április 13. csütörtök K: 10.05: Rádióegyetem. 12.35: Melódiákoktól. 15.15: Rádió­színház. Lessing: A bölcs Náthán. 22.30: Sláger volt — hallgassuk meg újra. P. 9.03: Francoise Hardy és Cliff Richard énekel. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.50: Közéletiség 30 éven alul. Dosz­­tányi Imre írása. 12.00: Köny­­nyűzenei­­ híradó. 14.00: Kettő­től hatig. 18.10: Rádióegyetem. 19.34: A „dühös fiatalok” földjén. Angliai diákok között. 20.28: Az Ifjúsági Rádiószín­pad bemutatója. Mezei And­rás : Szembesítés. Állami Balettintézetben. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Hol az a dal? Gyöngy Pál zenés önélet­rajza. 20.40: Világirodalmi Ma­gazin. Bajomi Lázár Endre fordítói estje. ÁPRILIS 13. CSÜTÖRTÖK 18.20: Memória I. 19.30: Tv­­híradó. 20.00: Érdekházassá­gok. Vladimir Neff regényé­nek magyarul beszélő tv-film változata mi. rész. 21.25: Tou­louse-Lautrec. Francia képző­­művészeti kisfilm. 21.40: Mű­szakváltás. Riportműsor. EGYETEMI SZÍNPAD Április 8. Szombat, délután 3 órakor: KODÁLY ZOLTÁN Háry János­ ának gyermekszínpadi változata. Este 7 órakor: Az OMEGA együttes hang­versenye. Közreműködik: Delhousa Gjon és Markó András. Április 9. Vasárnap, este 7 óraikor: Filmszínészportrék a. TÖRÖCSEK MARI estje. Április 10. Hétfő, este 7 óra­kor: SÁNDOR GYÖRGY szerzői estje. Április 11. Kedd, 19.30-kor: PASSIÓ magyar versekben. Az Universitas együttes előadása. Április 1­2. Szerda, 17.30-kor: ETZENSTEIN filmklub. 20.00 órakor: JEAN VIGO filmklub Április 13. Csütörtök, este 7 órakor: Az ILLÉS-együttes hangversenye. Közreműködik: Delhousa Gjon és Markó András. BARTÓK SZÍNHÁZ Április 7. Péntek délután 3 órakor: ARANYKOPORSÓ Április 8. Szombat délután 3 órakor: HAMUPIPŐKE Este 6 órakor: A HAZUG Április 9. Vasárnap délelőtt 11 órakor: HAMUPIPŐKE Április 10. Hétfő délután 3 óra­kor: ARANYKOPORSÓ Április 11. Kedd délután 3 óra­kor: ARANYKOPORSÓ Április 12. Szerda délután 3 órakor: ARANYKOPORSÓ TV ÁPRILIS 7. PÉNTEK 9.31: Szünidei matiné. 15.50: Ház a sziklák alatt. Magyar film. 17.40: A kis kert I. 18.00: Radar. Ifjúsági érdekvédelmi műsor. 18.40: Interjú My Lai­­ban szolgált amerikai katonák­kal. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Turgenyev: Aszja. Tévéfilm. 21.10: 16 000 kilométer. Riport­­film az MRT Szimfonikus Ze­nekarának amerikai hangver­seny körú­tj­áról. ÁPRILIS 8. SZOMBAT 9.01: Szünidei matiné. 10.00: Érdekházasságok. Tévéfilm­változat. I. rész. 13.50: Parity­­tyás Thierry. Magyarul beszé­lő francia kis­játékfilm-sorozat I. rész. 14.15: Ki miben tudós? Történelem-elődöntő. 15.515: Va­sas—Rába ETO bajnoki labda­rúgó-mérkőzés. 17.50: Anten­na. 18.30: önfeledten. Magyar kisfilm. 18.50: Múzeumi séták IV. A Szépművészeti Múzeum modern szoborgyűjteménye. 19.30: Tv-híradó. 2­1.05: Üdvöz­let Louis Armstrongnak. Ame­rikai riportfilm. 21.45: A. Wajda: Tájkép csata után. Lengyel film. ÁPRILIS 9. VASÁRNAP 10.20: Játék a könyvtárban. 15.20: A FAO és Magyarország. Riportműsor. 15.50: Ki miben tudós? Fizika-elődöntő. 16.55: Rizi-bizi . . . 17.45: Delta. Tudo­mányos híradó. 19.00: A „Hét”. 20.10: Maigret felügyelő. 21.00: Komoly zene. ÁPRILIS 11. KEDD 17.50: Prizma. 18.25: A költé­szet napja 1972. Halhatatlanul. Magyar Költészet. 19.30: Tv­­híradó. 20.00: Kék fény. 21.00: Régi lengyel muzsika. 21.15: Kézfogások. Magyar és szovjet költők kerekasztal-beszélgeté­­se. ÁPRILIS 12. SZERDA 17.20: Kuckó. 17.40: Táncmű­vészet iskolája. Látogatás az M­ŰSORKALAUZ FMK Április 12. Szerda, este 8 óra­kor: ANTENNA TV. Házigazda: Ke­­lényi István. Közreműködik: Szántó Csaba, a Tv munka­társa. Április 13. Csütörtök, este 8 órakor: A VILÁG NYELVÉN! Fiatal muzsikusok bemutatkozása, fiatal zeneszerzők műveivel. ŐRI Április 7. DIVAT A SORSOLÁS Gyöngyös — Művelődési Ház Április 10. DIVAT A SORSOLÁS Pécs — Nemzeti Színház Április 11. DIVAT A SORSOLÁS Kaposvár — Csíky Gergely Színház Április 12. BERGENDY —KONCZ-SHOW Ajka Április 13. BERGENDY—KONCZ-SHOW Tatabánya — Népház DIVAT A SORSOLÁS Szolnok — Szigligeti Színház KONCERT Április 8. Szombat, Zeneaka­démia kisterme, 19.30-kor: KONSTANTY KULKA és JERZY MARCHWINSKI hangversenye. Április 9. Vasárnap, Zeneaka­démia nagyterme, délelőtt li­kőr: A Rádiózenekar és énekkar matinéja. Zeneakadémia nagyterme, 19.30- kor: ZEMPLÉNI KORNÉL zongoraestje. Április 10. Hétfő, Erkel Szín­ház, 19.30-kor: Az AHZ hangversenye, vezényel: ARVID JANSZONSZ, közreműködik: KONSTANTY KULKA. Április 11. Kedd, Erkel Szín­ház, 19.30-kor: A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának estje, vezényel: PAUL CAPOLONGO, közreműködik: SZŰCS MIHÁLY, BÁRSONY LÁSZLÓ. Április 12. Szerda, Zeneaka­démia nagyterme, 19.30-kor: Budapesti MÁV Szimfonikusok estje, vezényel: MARGITTAY SÁNDOR. Április 13. Csütörtök, Zene­­akadémia nagyterme, 19.30- kor: A Rádiózenekar hangversenye, vezényel: PAUL CAPOLONGO, közreműködik: Kovács Dénes. ■ ■ ■ 10 SZÓRAKOZÁST Április 13-i filmbemutatók: Különleges kiállítás A megrendelők kívánsága szerint... Komoly szatíra, mulatságos fordulatokkal Szinkronizált, szovjet-grúz film Rendező: ELDAR SENGELAJA Főszereplők: GURAM LORDKIPANIDZE és VALENTYINA TYELICSKINA▲ ▲A A A A váratlan látogatók ... Színes, szinkronizált román film Főszereplők: GHEORGHE MOTTOI, KOVÁCS GYÖRGY és SILVIA POPOVICI Rendező: MALVINA URSIANU A A A A A A A A A a SZEMTANÚ Színes angol bűnügyi film Főszereplő: MARK LESTER 81. sz. Világmagazin Tizenkét perc a nagyvilágban. II. Hogyan fociztak a kozákok? Színes, szovjet rajzfilm Mostani (legutóbbi) helyezés Hetek száma 1 (1) Vigyázz, ha jön a vonat — KONCZ ZSUZSA6 2 (3) Kifulladásig — KOVÁCS KATI5 3 (2) Miért keresed ma is őt — KORDA GYÖRGY5 4 C5) Álom — SÓLYMOS ANTAL5 5 (4) Tudod-e te, kislány — ILLÉS 12 6 (7) Ezt még valahogy kiheverem HARSÁNYI GÁBOR5 7 (8) Jöjj vissza vándor — BERGENDI 6 8 (6) Gondolj néha rám — ILLÉS 12 9 (10) Meddig tart egy szerelem — SZÉCSI PÁL5 10 (9) Mért mentél el — ZALATNAY SAROLTA6 11 (12) Boldog vagyok — LGT 14 12 (13) A pesti férfi — KOVÁCS KATI 14 13 (11) Elvonult a vihar — ILLÉS 14 14 (14) Ne sírj — KORDA GYÖRGY 14 15 (13) Ha volna szíved — LGT 14 Az újabb szavazatok beküldésének határideje: kedd (áp­rilis 11.) déli 12 óra. Cím: Magyar Ifjúság szerkesztősége, Slágerlista, Bp. VIII., Somogyi Béla u. 6. Melléklendő (mindegyik szavazathoz): heti „15”-ös jel­zésű slágerlista-szelvényünk. SLÁGERLISTA-15

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék