Magyar Ifjúság, 1972. szeptember-december (16. évfolyam, 35-52. szám)

1972-09-22 / 38. szám

L_ TELEVÍZIÓ GONDOLATOK AZ AGYRÓL Úgy tűnik, hogy többet tu­dunk a világűrről és a csak fénysebességgel mérhető tá­volságokra levő égitestekről, mint a Földről, amelyen élünk. De legkevesebbet ön­magunk, az ember legsajá­­tabb és legjellemzőbb meg­nyilvánulásáról, a gondolko­dásról tudunk. Éppen ezért természetes, hogy napjaink­ban, a forradalmian fejlődő tudományok közül a biológia éli át a legviharosabb fejlő­dést és azon belül is egyre inkább a tudományos és köz­­érdeklődés homlokterébe ke­rülnek a gondolkodás folya­matával kapcsolatos kérdé­sek. Dicséret illeti ezért televí­ziónkat, hogy példamutató gyorsasággal ismerteti meg az érdeklődő nézők nyilvános­ságát a kutatás eddigi ered­ményeivel. Jó hagyomány foly­tatását is jelenti a Gondola­tok az agyról sorozat. Ahogy annak idején Jánossy profesz­­szorral vezettettek be minket az atomfizika rejtelmeibe, most is sikerült megnyerniük a tudományág legavatottabb és nemzetközi tekintélyű ha­zai művelőjét, Szentágothai János akadémikust, hogy ka­lauzunkul szegődjék. Lebilincselő, élvezetes elő­adó Szentágothai professzor. Igazi televíziós egyéniség, akit nem feszélyeznek a ka­merák és a televíziós felvé­tellel együtt járó bonyodal­mak. Tiszteli a szakmailag já­ratlan nézők megismerésre törekvését és ezért nem res­telli, hogy alapfogalmakat is elmagyarázzon. .Valósággal egyénileg cseveg nézőivel, ahogy ide-oda járkál a kü­lönböző szemléltető anyagok között. Mégis kétséges, hogy sikerül-e valamennyi néző előtt érthetően megvilágítani az agyról és annak működé­séről elmondottakat. Ez nem a professzor hibá­ja és nem is Kárpáti György rendezőé, aki értő kézzel igyekszik látvánnyá fényké­­peztetni mindazt, amiről a professzor olyan remekül be­szél. Tulajdonképpen az ilyenfajta televíziós ismeret­­terjesztés módszerei kimun­­kálatlanok még nálunk és ezért számít kísérletnek min­den ilyen alkotás. Kétségte­lenül jelentős előrelépés tör­tént Jánossy professzor már említett sorozatához képest, de még mindig nem megfe­lelő a szemléltetés. Ezúttal ez már nem mennyiségi hiányt jelent, hanem a hatásfoka kicsi. Készültek szép szám­mal filmbetétek és bemuta­tó modellek ehhez a sorozat­hoz, de magyarázó erejük nem elégséges. A képernyőn nem kellőképpen látványos filmbetét és fényképfelvétel helyett jóval több rajzos és egyszerűsítő trükkfilmre lett volna szükség és a modelle­ket is jobban a kamera igé­nyeinek megfelelően kellett volna kidolgozni. Igaz, mind­ez tetemesen megnövelte volna a filmsorozat költségeit, de az e fajta ismeretterjesz­tés megéri ezt. Bersényi Iván RÁDIÓ A legutóbbi tévémentes na­pon a Kossuthon megismétel­tek egy hangjátékot. A cí­me - Hétfőtől vasárnapig - stílszerűen utalt az ismétlés napjára is, de arra már ke­vésbé, hogy vajon mi lehetett az oka a két év utáni felme­legítésnek. Ezt pillanatnyilag nem tudom, de talán kiderül majd a hangjáték előtörténe­tének röpke felidézése után. Bárány Tamás 1970-ben megjelentetett egy kisre­­gényt, Velük kezdődik min­den címmel. Természetesen a fiatalokról volt szó, azokról, akik nem találják helyüket a világban, akik cinikusak a végtelenségig, s közben nem veszik észre, hogy a cinizmus olyan fátyol, amellyel viselő­je mindent el akar takarni, holott semmit sem takar el. Az író ezt a fátyolt próbálta két ízben is föllebbenteni. A regényben rossz mozdulattal, s a hangjátékváltozatban sem különbül. Nehéz ugyanis elfogadni a szerző életidegen konstrukcióit, mert... Nos, sok „mert” következik. Az író közhelyeit közvetítő szereplő, Keresztes visszatér­tére bizonyára azért volt szükség, hogy kiteljen az egy hét. Jelenléte egyébként szükségtelen, mert hamis kö­vetkeztetéseket sugall, s rá­­diószerűtlen kiszólásai is ki­lógnak a hangjátékból. Az autós felnőtt ellenfele, az egyetemista sem kevésbé szükségtelen, mert a vezér­­igazgató papa és a miniszté­riumi osztályvezető mama szárnyai alatt nem kunszt lá­zadozni. Az mindenesetre ro­konszenves vonás, hogy a rendező Solymosi Ottó kö­vetkezetesen kiírt minden árulkodó szócskát a kisre­gény szövegéből, amely arra utalna, hogy hősünk csupán szórakozásból lázong, így az­tán nem a legelején húzzuk el a szánkat a magyar hangjá­­ték-irodalomból oly ismerős családja hallatán, hanem csak a végén. A főhős sze­relme az egyetlen emberi lény ebben a kifundált da­rabban, de Polónyi Gyöngyi annyira rosszul jeleníti meg a lányt, hogy az is szükségte­lenné válik. Hát akkor mi marad? A csalódás. Az, hogy megismé­teltek egy, már a bemutatása idején is elvetélt rádiójátékot, amely torz képet fest a mai fiatalokról. Azaz, ha belegon­dolok, mégiscsak indokolt ez a felmelegítés. Nemrégiben olvastam ugyanis a Film Színház Muzsikában, hogy elkészült a tévéfilm is a kis­regényként debütáló hang­­játékból. Ez még csak a har­madik változat. Érdeklődés­sel várjuk a tévéjátékból ké­szült rock-opera bemutatóját. (..) felmelegítve FILM FUSS, HOGY UTOLÉRJENEK... Ha nem írták volna ki a főcímre, hogy a Fuss, hogy utolérjenek... című új ma­gyar filmvígjáték Lenkei La­jos novellájából készült, meg­esküdnek rá, hogy előbb for­gatták le, és csak azután kezdtek gondolkodni rajta, hogy miről fog szólni. Ezért legkevésbé a forgatókönyv írója, Kállai István felelős, aki feltehetően azt a feladatot kapta, hogy töltse ki némi összekötőszöveggel a zenés betéteket. Minden elismeré­­­sünk az övé, hiszen amire megkérték, körülbelül az le­hetett, hogy hozzon össze kö­zös történetbe egy ipari kémkedéssel foglalkozó ban­dát, egy operettszínházi gaz­dasági szakembert és egy if­jú zeneszerző-titánt. De ez még mindig a könnyebbik lecke volt. Valószínűleg arra is megkérték azonban, hogy a négyes számú főszereplő­nek egyáltalán ne írjon sze­repet, mert azt Zalatnay Sa­rolta fogja­­ énekelni. Kál­lai István — nyilván figyelmet­lenségből - mégis írt néhány mondatot. Vétkes könnyel­műség­­volt. Zalatnayt csak hallgatni szabad a filmen - behunyt szemmel. Remek hangja van. A rendező Keleti Márton előtt egyetlen cél lebegett: a minél biztosabb siker. Ezért ■kellett a „krimi”, ami még paródiának is gyermeteg és butácska. Ezért dolgoznak verejtékesen kiválóbbnál ki­válóbb színészek: Pécsi Sán­dor, Páger Antal, Bárdy György, Somogyvári Rudolf, Bodrogi Gyula, Huszti Péter. Az épkézláb történet hiá­nyáért még mindig kárpótol­hatna a zene, ha Fényes Szabolcs - takarékossági okokból? - nem csupán két­­három számot írt volna, ame­lyeket azután többször megis­mételnek különböző díszletek előtt. Meg aztán furcsa zene ez: van benne nagyoperett­finálé, amelyben csak a né­zők egy része fogja észreven­ni a paródiát, és vannak részletek egy musicalből - „szerzője” a filmbeli fiatal­ember -, amelyet csak a bűnügyi rendőrség közbelé­pésére adnak elő, s ki tudja: talán mégsem nekik volt iga­zuk .. . Különben ez az egyet­len dolog, ami hasonlít az életre ebben a másfél órás esztrádműsorban: az operett- és musicalhívők harca az operettszínházban ... Kérdésünk most már csak ez: lehet-e filmet csinálni semmiből? Úgy látszik, meg lehet próbálni. De nem biz­tos, hogy ami lesz belőle, az film. Koltai Tamás 72/3814MAGYAR IFJÚSÁG MEGSZŰNT a METRO ZORÁN A TAURUSBAN Váratlan hír: 12 éves fennállás után, megszűnt a legelsőként alapított magyar beatzenekar, a nagy sikereket megért Metró együttes. Zorán Sztevanovity, szeptember végén, az idén tavasz­­szal alapított új együttes, a Taurus-Ex basszusgitárosaként mu­tatkozik be.­­" Zorán idáig a dallamos popzene képviselőjeként volt ismert, a Taurus viszont a kemény rock-muzsikát választotta stílusául. A változás tehát meglepő. Okairól így beszél Zorán: - Már 1969 óta minden évben felmerült bennem, hogy meg­szüntetem a Metrót, és valami egészen mást, gyökeresen újat csinálok. Egyszer sem volt lelkierőm, hogy megtegyem, túl sok érzelmi szál fűzött a Metróhoz, amit még szinte gyerekfejjel ala­pítottam. Most megtört a jég, elképzeléseim egybeestek Béláék meghívásával. Abbahagytam a szólózást, és áttérek a basszus­gitározásra. A Taurus-Ex szólógitárosa, Radics Béla szuggesztív és virtuóz gitáros. Nagyszerű vele játszani. Most egyszerre megvaló­síthatom sok-sok elképzelésemet, amit csak ebben az össze­állításban lehet végrehajtani. - Nem kár a Metróért? - A Metró népszerűsége sohasem múlik el. Ott dübörög a föld alatt és ezt a nevet most már meg kell hagyni neki. - Gondolod, hogy a Taurus-Ex is olyan hosszú életű lesz mint amilyen a Metró volt? - A nagy beatnépvándorlás idején a T.-Ex stabil sziget. Ha én olyan sorsdöntő lépésre szántam el magam, hogy a Metrót feloszlattam, ez csak azért történhetett meg, mert meggyőződésem, hogy ez az új ügy stabil és hosszú életű. A Taurus legnépszerűbb tagja Radics Béla, a „gitárkirály". - A hatvanas évek elején - mondja -, a beat hőskorában együtt kezdtünk zenélni Zoránnal, a műfaj két ellentétes pólusán. Az idő rengeteget változtatott mindkettőnkön, ennyi év után el­jutottunk egymáshoz. Nagy örömmel muzsikálunk és ennél nincs fontosabb. Különben munkánk van szakadásig. A napokban két rádiófelvételt készítünk, szeretnénk, ha ez a két szám rövidesen megjelenne kislemezen. Októberben és novemberben szinte ál­landóan a lemezgyár stúdiójában leszünk, ugyanis egyszerre két nagylemezt veszünk fel. Közben végig a szezonban játszunk két klubban, szombaton és vasárnap a Metró klubban, csütörtök esténként pedig a csepeli Radnóti Művelődési Házban. (hegedős) RÁDIÓ SZEPT. 22. PÉNTEK K. 12.35: Tánczenei koktél. 15.10: Kóruspódium Fertődön - II. rész. 17.46: Az Ifjúsági Rádiószínpad bemutatója. Kis Dorikt. II. rész. 21.14: Magnó­sok, figyelem! 22.20: Meditáció a barátságról, a divatról és a rétegződésről (I. rész). Ps 10.00: A zene hullámhosz­­szán. 14.00: Mindenki kedvére kettőtől hatig ... A Petőfi rá­dió zenés délutánja. 20.28: Rá­­diószínház. Ilkovék. 21.42: Hangversenyek a Pest megyei tanács díszudvarában. SZEPT. 23. SZOMBAT K. 12.30: Magyarán szólva ... 12.45: Melódiákoktól. 15.10: Csak fiataloknak ! Komjáthy György tánczeneműsora. 16.00: 168 óra. 17.30: Lemezek közt válogatva ... 18.05: Házsártos házasok. 19.30: 139-660. A Ma­gyar Rádió automata közön­ségszolgálata. 0.16: Melódia­koktél. P: A zene hullámhosszán. 14.48: Éneklő Ifjúság. 16.05: Közvetítés bajnoki labdarúgó­mérkőzésekről. 18.10: Kapcsol­juk a zebegényi Szőnyi Ist­ván emlékmúzeumot. 20.33: A Csehszlovák Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye a Prágai Tavaszon. 22.02: Ritmus és melódia. SZEPT. 24. VASÁRNAP Ki 10.30: Vasárnapi koktél. Komjáthy György tánczene­műsora. 13.15: Aranyhangok. Victoria de Los Angeles. Ker­tész Iván műsora. 13.45: Lírai önarckép. Hajnal Anna versei. 16.30: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről. 17.20: Faluról falunak muzsikával. Érd. P. 10.55: A Hamburgi Rádió zenekarának stúdióhangverse­nye. Vezényel: Vaclav Neu­man. 13.15: Félóra sanzon. 14.00: Táskarádió. Az Ifjúsági Rádió műsora. 15.30: Körkap­csolás bajnoki labdarúgó-mér­kőzésekről. 16.05: Ez is, az is .. . Hámori Éva műsora. SZEPT. 25. HÉTFŐ Ki 12.35: Tánczenei koktél. 17.45: Van új a Nap alatt. Tu­dományos híradó. 21.03: Holt lelkek. Gogol regényét rádióra alkalmazta Eörsi István. I. rész. P. 10.00: A zene hullámhosz­­szán. 14.00: Kettőtől hatig. A Rádió kívánságműsora. 19.00: Közkívánatra! SZEPT. 26. KEDD K: 12.35: Melódiakoktél. 14.49: Éneklő Ifjúság. 18.00: Könnyű­zenei híradó. 20.15: Móricz Zsigmond művei. Úri muri. P: 10.00: A zene hullámhosz­­szán. 14.00: Randevú kettőtől hatig ... A Petőfi rádió zenés délutánja. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. A Tátrai-vonósnégyes hangverse­nye a Budapesti Zenei Hete­ken. SZEPT. 27. SZERDA Ki 12.35: Tánczenei koktél. 18.16: Budapesti Művészeti He­tek. Szépek szépe. Heltai Jenő rimes farsangi játékát rádióra alkalmazta: Kemény György. (I. rész.) 20.12: Gondolat. A Rádió irodalmi lapja. Pi 10.00: A zene hullámhosz­­szán. 18.30: Giccs, ponyva, kri­mi és közönsége. (I. rész.) 19.05: Közvetítés nemzetközi kupamérkőzésekről. SZEPT. 28. CSÜTÖRTÖK K. 12.35: Melódiakoktél. 15.05: Rádiószínház. Macbeth. Shakes­peare tragédiájának rádióvál­tozata. 17.05: Bemutatjuk új felvételeinket. 19.25: Puccini, Turandot. P. 10.00: A zene hullámhosz­­szán. 14.00: Kettőtől hatig ... 19.23: Giccs,­ ponyva, krimi és közönsége. (II. rész.) 20.28: Fiatalok hullámhosszán. A Magyar Rádió a műsor­­változtatás jogát fenntartja. TV SZEPT. 22. PÉNTEK 17.45: A háztáji és környéke (II. rész). 19.05: Parabola. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Minden ötö­dik. Magyarul beszélő szovjet tévéfilm-sorozat (II. rész). 21.20: Szójátékklub. 22.10: Szov­jetunió—Kanada Jégkorong­mérkőzés. Közvetítés Moszk­vából felvételről. SZEPT. 23. SZOMBAT 14.35: Világjárók. Magyarul beszélő francia rövidjáték­­film-sorozat. XII. rész. 15.00: Telesport. 1. Ügetőverseny­­közvetítés a Kerepesi úti pá­lyáról. 2. Komlói Bányász— ZTE bajnoki labdarúgó-mér­kőzés közvetítése Komlóról. 17.30: Antenna. 18.30: A „má­sodik”. Somogyi József Dózsa­­emlékműve Cegléden. Riport­­film. 18.55: Kisfaludy Sándor születésének 200. évfordulóján. 19.30: Tv-híradó. 20.05: A cir­kusz csillagai, francia film. 21.00: Ki él okosan? Kállai Ist­ván műsora. 22.10: Lóvátett lo­vagok. Zenés komédia. SZEPT. 24. VASÁRNAP K­l.00: Vasas—Tatabánya. Baj­noki férfi kézilabda-mérkőzés közvetítése a Fáy utcából. 13.55: Hazai tájakon (XI. rész) Budapest. 14.55: Telesport. Szovjetunió—Kanada Jégko­rong-mérkőzés közvetítése Moszkvából. 17.20: Delta. Tu­dományos híradó. 17.50: Tart­son velünk a zselici rengeteg­be! 19.00: A „Hét". 20.05: Min­den ötödik. Magyarul beszélő szovjet tévéfilm-sorozat. (III. rész.) 21.15: Tévé-Lottó. 22.50: Jó éjszakát, felnőttek! Casano­va kontra Kékszakáll. Báb­filmsorozat. (XIII. rész.) SZEPT. 25. HÉTFŐ 19.35: Budapesti Művészeti Hetek. Budapesti Zenei Hetek nyitóhangversenye. Kodály: Székelyfonó. SZEPT. 26. KEDD 17.40: Pillantás a sportvilág­­ba. 16.15: Szó-mi-szó. Zenei szótár. 18.45: Félóra a család­ról... n. Tanulás a család­ban. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Kék fény... 21.00: Nyitott könyv. Németh László: Kísér­leti dramaturgia. SZEPT. 27. SZERDA 14.55: Salgótarján—AEK Athén. UEFA Kupa labdarúgó-mérkő­zés közvetítése Salgótarjánból. 17.35: Tv-Mintabolt. 18.10: Ró­lad van szó! 18.40: Gondolatok az agyról. 19.30: Tv-híradó. 20.00: FC Basel—O. Dózsa. Baj­nokcsapatok Európa Kupája labdarúgó-mérkőzés közvetíté­se Baselből. 21.50: TV Bérlet Hangversenykalauza. Csaj­kovszkij : V. szimfónia. SZEPT. 28. CSÜTÖRTÖK 17.55: Téka. 18.45: „Fegyve­rek és vitézek". 19.30: Tv-hír­adó. 20.00: Bemutatom Baluje­­vet. Magyarul beszélő szovjet film. 21.35: TV Bérlet. Csaj­kovszkij : V. szimfónia. KLUBÉLET HAZAFIAS NÉPFRONT IFJÚSÁGI BÉKEKLUBJA SZEPT. 26. KEDD 18 ÓRA Társadalmunk struktúrája. — Pg rAR7tfUiff Vitaindító: dr. Tiba Imre, a Szövetkezetek Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. SZEPT. 28. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA Klubösszej­övetel. EXPRESS A fiatalok utazási Irodája ez alkalommal két érdekesnek ígérkező őszi utazásra hívja fel a lányok és fiúk figyel­mét. Az egyik Express-út Lengyel­­országba Invitálja a fiatalokat. A ZAKOPANE—KRAKKÓ ki­rándulás — az autóbusz-uta­zással együtt — öt napig tart, Irányára pedig 1130 Ft és a zsebpénz. A másik utazás cél­ja a romániai MAROSFC. Ezt is autóbusszal bonyolítják le, s hat napig tart. Irányárai 1690 forint és a zsebpénz. Jelezni lehet az Express Ifjúsági és Diák Utazási Iro­da központjában (Budapest V., Szabadság tér 16.), vala­mint a megyei Express-kiren­­deltségeknél. SLÁGER - 98 Mostani (Legutóbbi) Hetek helyezés száma 1 (1) Add már, uram, az esőt — KOVÁCS KATIZ 2 (2) Mondd el, ha kell — KON­CZ ZSUZSA­ 3 (4) Hol vagytok, cimborák — KORDA GYÖRGY5 4 (3) Csak egy szóra — LGT 17 5 (6) Úgy szeretném — BERQIENDY5 6 (7) Egy viharos éjszakán — CORVINA7 7 (5) Itt a két kezem — KONCZ ZSUZSA7 8 (9) Gondolj néha rám — ILLÉS 36 9 (8) Két összeillő ember — SZÉCSI PÁL6 10 (13) Boldog vagyok — LGT 38 11 (10) Vigyázz, ha jön a vonat — KONCZ ZSUZSA 30 12 (14) Búcsúzom tőletek, cimborák BERGENDY 23 13 (11) Elment a hajó — KONCZ ZSUZSA­ 14 (12) Ne sírj — KORDA GYÖRGY 38 15 (15) Mit tehet az ember egy eltört szerelemmel — GENERAL5 Szavazatodat kedd (szeptember 26.) déli 12 óráig küld el elmünkre (Magyar Ifjúság szerkesztősége, Slágerlista, Bu­dapest VHI, Somogyi Béla u. 6.). Mellékeld a heti „39”-es jelzésű slágerlista-szelvényün­ket. SLÁGERLISTA - 39 SIKERES KÖNYVEKET AJÁNLUNK: pld. BARAT ENDRE: Boszorkánytánc 52,- Ft pld. LION FEUCHTWANGER: Az Oppermann testvérek 33.- Ft pld. THOMAS HARDY: Hazatérés 54,- Ft pld. KITTENBERGER KALMAN: Utolsó afrikai vadászatom 36,- Ft pld. KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL: Változatok hegedűre — Dráma félvállról 34,— Ft pld. JÓKAI MÓR: Egy magyar nábob 38,- Ft pld. JÓKAI MÓR: Kárpáthy Zoltán 34,- Ft pld. STANISLAW REYMONT: Parasztok 1-2. kötet 60,- Ft pld. ALEKSZEJ TOLSZTOJ: Golgota 1-2. kötet 53,- Ft ...pld. HEINZ MODE: A nő az indiai művészetben 130,- Ft A felsorolt könyvek egyenként is megrendelhetők. 100,— Ft felett portó- és költségmentes szállítást, 160,— Ft felett négyhavi részletfizetési kedvezményt adunk. Kérjük a hirdetést kitöltve kivágni és bélyeggel ellátott szabványméretű borítékban cí­münkre feladni szíveskedjék. Címünk: 31. SZ. KÖNYVESBOLT Budapest VI., Lenin körút 63. MEGRENDELŐ NEVE: .................................................. PONTOS CÍME: ............................................................. SZEMÉLYI IG. SZÁMA (csak rés­z­et rendelés esetén):

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék