Magyar Ifjúság, 1976. május-augusztus (20. évfolyam, 19-35. szám)

1976-05-07 / 19. szám

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövet­ség központi lapja. Főszerkesztő: Szabó János. Főszer­­esztő-helyettes: Gyulai Ferenc. Felelős kiadó: dr. Petrus György. Szerkesztőség: Budapest Vill., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 130-460. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Bp. VI., Révay utca 16. Tel.: 116-660. Készült a Zrínyi Nyomdában rotációs ofszetnyo­mással (76.2309/2-19). Felelős vezető: Bolgár Imre. Kéziratot, rajzot nem őr­zünk meg és nem adunk vissza. Terjesz­ti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalban, a kézbesítőknél, a pos­ta hírlapüzleteiben és a Posta Közpon­ti Hírlap Irodában (Bp. V., József nádor tér 1.). Előfizetési díj: havonta 13,- Ft, negyed évre 39,— Ft, fél évre 78,— Ft, egy évre 156,— Ft. 2 Postai irányítószám: 1983 Index: 25 538 fl TARTALOMBÓL BELPOLITIKA A küldöttek felelőssége3 Számvetés 4-8 Születéstől a holnap küszöbéig 9-11 Szóvivőink 12-15 ÉH-4 akció 16-17 Megméretett tehetségek Az Alkotó ifjúság 1. országos kiállítása 1976. 18-20 A KISZ IX. kongresszusának fő jelszava (plakát) 24-25 KULTÚRA - KÖZMŰVELŐDÉS Te is, ő is, én is Kongresszus-köszöntő filmben elbeszélve 21 A Fehérlófia és társai 22-23 Nem tudnék elszakadni Zelei Attila: A titokzatos, nagy lakat 32-33 KÜLPOLITIKA_______________________ Emlékezünk nevedre ... „Késői haditudósítás” a győzelem napja alkalmából 26—27 Portré - Marcelino Camacho 28 Ifjúvá avatás az NDK-ban 28-29 valtozva 29 Április 25.: Két sorsdöntő választás Vietnam: Az egység jegyében Portugália: A jobboldal nem tört át_________30 CSALÁD___________________________ A Vöröskereszt fiatal! 31 TERMÉSZET, TUDOMÁNY, TECHNIKA Ha felkérnének, hogy zavarjam, nehezítsem, lassítsam a korszerű elektronika megismerését és alkalmazását a fiatalok között: mit csinálnék? 34 KÉPREGÉNY_________________________ Az Androida rejtélye 35 HUMOR - REJTVÉNY 40-41 TITKOS KÜLDETÉS 42 TESTNEVELÉS ÉS SPORT Régi divatú foci? 43-44 Montreal ’76 Könyörtelen játék lesz A mundér becsülete? 44-45 45 Aranyjelvényesek aranyvasarnapja 46-48 A lengyel ifjúság kongresszusa Április utolsó napjaiban a lengyel ifjúsági mozgalom kiemelkedő­ eseményeinek színhelye volt Var­só. Előbb a lengyel fiatalok há­rom szövetsége — a Szocialista Ifjúsági Szövetség (a munkásfia­talok szervezete), a Falusi Fiata­lok Szocialista Sz­­vetsége és a Katonafiatalok Szocalista Szövet­sége — tartotta meg egyesülési kongresszusát, majd sor került az ország valamennyi ifjúsági szer­vezetének értekezletére, a len­­gyel ifjúsági kongresszusra, ame­lyen a baráti országok ifjúsági delegációinak sorában ott voltak a magyar fiatalok képviselői is. A kongresszust szövetségünk ne­vében dr. Bartsny László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ KB első titkára kö­szöntötte. A Lengyel Egyesült Munkáspárt VII. kongresszusa új nagy felada­tokat állított az ifjúság elé is a fejlett szocialista társadalom épí­tésében. Ezeknek teljesítése meg­követelte az ifjúság egységének fokozását. Ezért határozták el a munkás-, a paraszt- és a katona­fiatalok szövetségei, hogy egysé­ges szervezetet hoznak létre Len­gyel Szocialista Ifjúsági Szövet­ség néven. Ugyanakkor változat­lanul fennmarad az ifjúsági szö­vetségek föderációja, amelyben továbbra is részt vesznek a Len­gyel Szocialista Diákszövetség és a Lengyel Harcor Szövetség. A föderáció feladata, hogy segítse az ifjúság egységes mozgósítását a szocialista építőmunkára és bizto­sítsa a lengyel ifjúság egységes képviseletét a nemzetközi ifjúsági mozgalomban. A dolgozó- és katonafiatalok egy­séges szervezetének megalakítása kiemelkedő jelentőségű a baráti Lengyelország ifjúsági mozgal­mában, amint ezt Edward derek, a LEMP KB első titkára is kifej­tette a lengyel ifjúsági kongresz­­szuson. A panoráma Május ünnepén Május elsejét, a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepét hagyományos módon színes, látványos felvonulással kö­szöntötték Budapest dolgozói is. A felvonulás élén a ván­dorzászlóval kitüntetett vállalatok, a Magyar Népköztár­saság Kiváló Brigádjainak tagjai haladtak, s felirat hirdet­te „Elljen a párt”. A fiatalok a KISZ közelgő kongresszusát éltetve vonultak el a tribün előtt, amelyen ott voltak a párt és a kormány vezetői. Képeinken: Kádár János, Losonczi Pál és Lázár György a dísztribünön és a felvonulók egy csoportja Május 8-án kezdődik a KISZ IX. kongresszusa Május 6-án, szombaton délután három óra­kor összeül a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség IX. kongresszusa. Lezárult az elő­készületek sorozata, s a „Forradalmi felada­tunk és történelmi felelősségünk a fejlett szo­cialista társadalom építése” jelszóval megkez­di tanácskozását a KISZ legfelsőbb fóruma. Ifjúkommunistáink csaknem nyolcszázezres seregének mandátumával'907 küldött népesíti be az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Há­zának kongresszusi termét, hogy megvonja a KISZ VIII. kongresszusa óta eltelt esztendők munkájának mérlegét, s teljesre formálja, sza­vazatával is megerősítse a további tennivalók programját. Valamennyien gazdag útravalót kaptak társaiktól, közösségeiktől; az 1975/76- os mozgalmi év értékelése, a központi bizott­ság előzetes kongresszusi dokumentumainak széles körű megvitatása és a legutóbb négy és fél esztendőre is kiterjedő számvetés megany­­nyi értékes tapasztalattal vértezte fel őket nagy jelentőségű döntéseikhez. Szövetségünk hagyományaihoz híven ezút­tal­ is meghívták a tanácskozásra politikai, gazdasági és társadalmi életünk sok vezető személyiségét, a párt, a kormány, a társadal­mi és tömegszervezetek, a magyar munkás­­mozgalom veteránjainak képviselőit, a KISZ egykori vezetőit, mintegy kifejezve, hogy for­radalmi örökségünk őrzőjeként, s az időseb­bekkel együtt él, cselekszik, munkálkodik if­júságunk. Azaz: elválaszthatatlanul összetar­tozik hazánkban a három nemzedék. Ezzel egyidejűleg számos nemzetközi és kül­földi ifjúsági szervezet delegációja is részese és tanúja lesz kongresszusunknak. Itt lesz a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség és a Nemzetközi Diákszövetség küldöttsége. Eljön­nek a Lenini Komszomol és — most első íz­ben — az egységes Vietnam fiataljainak, va­lamint a KISZ más testvérszervezeteinek kép­viselői is. A KISZ IX. kongresszusának küldöttei a ta­nácskozás megkezdése előtt ellátogatnak az Alkotó ifjúság I. országos kiállítására, és né­hány egyéb eseményen is részt vesznek. Mun­kájuk végeztével pedig a Városligetben meg­nyíló a Kongresszusi ifjúsági park majálisán köszönnek el egymástól. A lapokon kívül mind a rádió, mind a te­levízió rendszeresen beszámol a tanácskozás eseményeiről. A tv-ben május 8-án 18 óra 20 perces kezdettel jelentkezik első ízben a KISZ IX. kongresszusáról jelentjük című műsor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék