Magyar Ifjúság, 1978. május-augusztus (22. évfolyam, 18-34. szám)

1978-05-12 / 19. szám

Teljesítették... Zalaegerszegen lezajlott a II. Express sportnap. Tizenhat vállalat, intézmény in­dította csapatát mintegy háromszáz fővel. A részvevők tíz sport-, illetve verseny­ágban teljesítették az Edzett ifjúságért tömegsportmozgalom követelményeit. LÁTTUK Mit kérjünk számon ? A pedagógusképzésről — ennél szürkébb és kifejezőbb címet nemigen olvastam. Izgalma­sabb műsort már láttam, mint a Pedagógusok fóruma két héttel ezelőtti adása, a tartal­masságra azonban aligha lehet panasz. Végtére is az került szóba, hogy a pályakezdő ta­nárokat és tanítókat miként készítették föl a életre. Így, kis kezdőbetűvel, mert ki­derült, hogy a megszólaltatot­­tak — voltak vagy hatan — megszabadultak fölösleges il­lúzióiktól. Nem tagadták, hogy az életnek vannak szépségei és örömei, de a helyzet úgy hoz­ta, hogy mindenekelőtt a gon­dokat sorjázták. Azt például, hogy még olyan apróságokra sem készítették fel őket a pe­dagógusképző intézményekben, miként kell kitölteni az osz­tálykönyvet. Hallgattam a ro­konszenves fiatalokat, együtt­érzéssel bólogattam megpró­báltatásaik okán, de azért el­tűnődtem rajta, korántsem tragédia, hogy a főiskolán vagy egyetemen nem tanultak meg osztálykönyvet kitölteni. Elvég­re a tanárképzőknek nemcsak és talán nem is elsősorban az a feladatuk, hogy a valóság­részletekre készítsék fel hall­gatóikat, hanem az, hogy a valósághelyzetekre. Márpedig ha így van, akkor inkább em­beri, szakmai és kulturális nyitottság szükségeltetik, sem­mint részletkérdésekben való tájékozottság. Persze, túloztam némileg: a kerekasztalhoz ültetettek nem fogalmaztak ennyire mereven. Mindazonáltal elgondolkoztató, hogy a pályakezdő szakembe­rek olykor olyasmit is számon kérnek a kibocsátó intézmé­nyen, amit inkább az életben kéne megtanulni, s olyasmit nem kérnek számon, amit na­gyon is érdemes volna köve­telni — éppen a felkészítőktől. A szemléletről van szó. Arról, amelynek híján legföljebb el­szenvedjük a valóságot. Holott — és ez a figyelemre méltó be­szélgetés legnagyobb tanulsága — mind több valóságalakítóra volna szükségünk. (zöldi) „Ha táncolsz velem” A népszerű táncdalénekesnővel, Szűcs Judittal ké­szít televíziós filmet Csenterics Ágnes rendező. Ju­dit ezúttal nemcsak énekel, hanem a félórás mű­sorban — Geszler György koreográfiájára — tán­col is. Jó év után Az MSZMP Központi Bizottságának március 15-i határozata a mezőgazdaság helyzetét értékelve elis­merően szólt a termelőszövetkezeti parasztság mun­kájáról. Megállapította: a termelőszövetkezetek a háztáji gazdaságokkal együtt a mezőgazdasági terü­let háromnegyed részén gazdálkodnak és az árualap több mint kétharmadát adják. A mezőgazdaságban döntő szerepet játszó termelőszövetkezetek az ága­zat leggyorsabban fejlődő szektorává váltak. Ezek­ről a kérdésekről és a mezőgazdasági termelőszö­vetkezetek tavalyi eredményeiről beszélgettünk Lehoczki Mihállyal, a Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsa főtitkárhelyettesével. — A szövetkezeti dolgozók szervezettebb és jobb munkája, a termelési lehetőségek hasznosítása meg­teremtette a középtávú tervekben előirányozott fel­adatok valóra váltásának feltételeit. A szövetkezeti demokrácia széles körű gyakorlásával a munkahelyi közösségek hatékonyan segítették a gazdaságok munkáját. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójára kibontakozott munkaversenyhez mintegy 10 ezer brigád csatlakozott. Százötvenezer mezőgazdasági szocialista brigádtag csaknem 1,5 milliárd forintos többletteljesítménnyel javította a szövetkezetek eredményeit. Derekasan helytálltak a munkában a fiatalok is, akik egyre inkább megta­lálják számításukat a gazdaságokban. Gazdasági feladataink megoldásához a korábbinál sokkal na­gyobb támogatást nyújtottak a KISZ-alapszerveze­­tek is.­­ Tavaly az időjárás kedvezett a mezőgazdaság­nak, a földek jó termést adtak. Végül is milyen esztendőt zártak a termelőszövetkezetek? — Valóban jó esztendőnk volt. A tavalyi gazdál­kodásról 1601 mezőgazdasági szövetkezet, közöttük 1425 termelőszövetkezet készített zárszámadást. A termelési érték növekedése elérte a tíz százalékot, bár a termelőszövetkezetek így sem érték el terve­zett nyereségszintjüket. Szép eredmény viszont az, hogy a szövetkezeti gazdaságok gabonatermése megközelítette a kilencmillió tonnát, az ország össz­termésének mintegy 75 százalékát. Jól fejlődött az állattenyésztés is, jelentős a tejtermelés növekedése. — Az előző években bizonyos ellátási zavarokat okozott, hogy a szövetkezeti gazdaságok idegenked­tek a zöldség-gyümölcs termesztéstől. — Úgy érzem, hogy ma már a termelőszövetkeze­tek magukénak vallják a kormány zöldség-gyü­mölcs programját. Ezt igazolja az 1977-es kiegyen­lített, bőséges kínálat Egyaránt elegendő áru jutott a piacokra, a feldolgozó üzemekbe és exportra is. Ennek ellenére bőven vannak teendőink. Minde­nekelőtt a zöldség-gyümölcsfélék felvásárlását, for­galmazását és értékesítését kell a korábbinál terv­szerűbben, figyelmesebben, átgondoltabban előké­szíteni. Az idei szerződések nagy részét már meg­kötötték. — Miben maradtak adósságaik? — A tervezettnél kevesebb sertés- és szarvasmar­ha-férőhelyet létesítettek a gazdaságok. Nem va­gyunk elégedettek a szőlő- és gyümölcsültetvények gyarapodásával sem. A jövőben arra is ösztönöz­nünk kell a gazdaságokat, hogy ott és annyi kuko­ricát termeljenek, ahol arra a legjobbak a feltéte­lek. A gabonatermesztésben a jobb fajtakiválasztás feltétlenül szerepet kap.­­ A vidéket járva a hozzá nem értő is észreveszi: egyre inkább eltűnnek a kis parcellák, helyükbe vé­geláthatatlan, összefüggő táblák lépnek.­­ Termelőszövetkezeteink többsége tagja valame­lyik termelési rendszernek. Nem is lehet másképp, hiszen a nagyüzemi gazdálkodás alapját ma már ez jelenti. Azonban ha a termelési rendszerek terje­déséről és a hatékonyság kérdéséről beszélünk, a gondokról sem szabad hallgatnunk. A jövőben felül­vizsgáljuk a rendszergazdák és a szövetkezetek pénzügyi kapcsolatának alapjait, hogy megteremt­hessük a jobb együttműködés feltételeit. — Milyen tapasztalatokra jogosít az idei tavasz? — A munkák a naptárhoz képest jó ütemben ha­ladnak. A szövetkezeti gazdaságoktól kapott jelen­tések szerint a tavaszi teendők jelentős részét már elvégezték, jó minőségben. , Somfai Péter .

Next