Magyar Ifjúság, 1980. január-április (24. évfolyam, 1-17. szám)

1980-02-15 / 7. szám

panorama hírek, események, tudósítások Hálószoba-komédia Végy három különböző hálószobát, három dupla ágyat, három párt, bocsánat házaspárt. Ez azonban még kevésnek bizonyulna egy igazán jó komédiá­hoz, ezért tesz hozzájuk még egy további házaspárt az író Alan Ayckbourn, kik hol összevesznek, hol összeborulnak, s hogy a dolog izgalmasabb legyen, mindezt más és más ágyban teszik. Ezért kell a hálószoba, ezért kell az ágy. S hogy miért kell a másik három házaspár? Mindezt megtudhatják a nézők a József Attila Színházban, ahol február 9-én volt a bemutató. (A darabot Benedek Árpád ren­dezte, a szereplők: Harkányi Endre, Kállay Ilona, Bodrogi Gyulai Voith Ági, Vogit Károly, Dancs­­házy Hajnal, Űjréti László és Pálos Zsuzsa. Négy­szer kettő = nyolc. Páros szám!) ■ hős a Játékszínben Boldizsár Miklós darabját, A hőst játsszák a Játék­színben. Idő: 1670 tele, illetve a következő eszten­dő tavasza. Színhely: Bécsújhely, a királyi palota .. egyik terme, majd börtönné átalakított szobája. Szereplők: I. Lipót osztrák császár, Zrínyi Péter horvát bán, Frangepán Katalin, a felesége és a kancellár. A történelemben kevésbé jártas olvasók is kitalál­hatják ennyiből, hogy a darab témája a Wesselé­nyi—Zrínyi féle összeesküvés, illetve az annak le­leplezése utáni időszak. Dicsőséges kor, amely szo­morú tragédiába torkollt — valahogy így maradt meg emlékezetünkben. Boldizsár Miklós azonban más oldalról közelítette meg az összeesküvés bu­kását: — Abból indultam ki, hogy ez családi összeesküvés volt, a részvevőket — szinte kivétel nélkül — ro­koni szálak fűzték egymáshoz. Nem volt idegen tőlük az intrika, s ha egyéni érdekeik úgy kíván­ták, egymást is elárulták, feljelentgették a királyi udvarnál. Történetem ott kezdődik, amikor I. Lipót — aki már mindent tud az összeesküvés részletei­ről és valamennyi szereplőjéről — fogadja Zrínyi Péter horvát bánt és feleségét, Frangepán Katalint. A baráti beszélgetés során a király rábeszélésére — hogy fejét mentse — Zrínyi Péter vall. Annál inkább, mert I. Lipót elárulja: gróf Frangepán Fe­renc már valamivel hamarabb megtört, s elárulta társait. — A darab műfaja — meglepő módon — mégsem tragédia, hanem vígjáték, illetve az író megjelölése szerint: komitragédia. Mit ért ezen? — Szeretném, ha a nézők végignevetnék a két fel­vonást, a „pokolian mulatságos” helyzeteket. A szereplők: Mensáros László, Sunyovszky Szilvia, Bálint András és Végvári Tamás. Rendező: Ka­rinthy Márton. Egy miniszteri utasítás ürügyén Az egészségügyi miniszter utasítást adott ki, amelyben 1980-ra is megszab­ta a védőoltások lebonyolítási rendjét. A fiam, amint megszületett, megkapta a BCG-oltást és vele egy kis köny­vecskét, amibe a doktor bácsi azóta is dátumolva írogatja be a kötelező oltá­sok sorrendjét. A Sabin-cseppekre pe­dig elsétáltunk a Kökörcsin utcába, aihol kis piros kanálból kellett lenyelni ennek a rettenetes betegségnek az ár­tatlan gyógyszerét Én még emlékszem a legutolsó nagy gyermekbénulás-járványra. És arra is, hogy a szüleim drága pénzen szereztek nekem Salk-szérumot, mert akkor még nem volt köteles» oltás ellene. De elég felütni egy történelmi regényt: minden­honnan a járvány suhogtatja a kaszá­ját, megyék, országok néptelenedtek el egy-egy kór után. Most? A bölcsődében panaszkodnak, kellene valami törvény, hogy kötelez­zék a szülőket arra, hogy a gyerekeket elvágyóik a soron következő védő­oltásokra, A kedves anyuka a második, harmadik felszólítást se veszi komo­lyan, legfeljebb megrántja a vállát Jár­vány, nálunk, ugyan! Hát ennyira fia­tal szülők is vannak? Ennyire komoly­talan felnőttek? örüljünk, hogy angya­li tudatlanságban nőttek fel, paradicso­mi állapotban, amiben nincs tbc, nincs torokgyík és vérmérgezés? Vagy jöjjön a szigor, a büntetés, mert aki a saját gyerekét sem kimévé „elbliccel” egy ol­tást, az igenis fenntartja a járvány esé­lyét. A szívós és hosszú életű butaság ellen mikor termelnek hatásos szérumot? (ESÁ) Ég veled, cúgos ajtó A Fejér megyei Állami Építőipari Vállalat az idén energiatakarékos. épület­­szerkezetek gyártását kezdi meg. A pvc-vel bevont faikeretű ajtókba és abla­kokba hőszigetelt üveget tesznek, a pontos illesztés és a jó tömítőanyag révén miiraJrnális lesz a hőveszte­ség. Tessék a fejecske! Tessék szépein megunni a reggeli fejecskét! Az egyet­len budapesti tehenészet­ben — a fóti Béke Tsz rákospalotai majorjában — az idén egymillió-bat­­száteezer istenről kétmillió­­háromszázezer literre eme­lik a tejtermelést. A bo­áknak is szorítunk a sike­rért li napot, oroszlánok Hogyhogy így, egy libikókán? Boldog frigy! Vagy csak a fénykép kedvéért történt? Hiszen farsang van. Kiszesek és úttörSk a kórházért Az esztergomi kórház KISZ-fiataljaá társadalmi­­munka-vállalásaikkal már több alkalommal félihív­­tág magukra a figyelmet Elég, ha megemlítjük a néhány éve átadott urológiai rendelő és a szülészeti pavilon új, modem épületét, amelyek végleges ki­alakításáért sokat tettek. Hasonlóképpen az elsők között voltak a sebészeti osztály felújításában. Más­fél hét alatt — természetesen a többi egészségügyi dolgozóval együtt — elvégezték a háromemeletes épület teljes takarítását, helyére állították a mű­szereket, berendezték a kórtermeket. Az ifjúkom­munisták összesen 260 óra társadalmi munkát vé­geztek. Az Utolsó simításoknál segítségükre sietett a József Attila Általános Iskola úttörőcsapata. Ennek a jó kapcsolatnak már szép hagyományai vannak. Pél­dául a piros nyak kendős ok több minit négy éve mű­soraikkal rendszeresen részt vesznek a kórház kü­lönböző rendezvényein. Ifjúság A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség központi lapja. Főszer­kesztő: Szabó János. Főszerkesztő-helyettes: T. András Emil, Maros Dénes. Felelős kiadó: dr. Petrus György. Szerkesztőség: Budapest Vili., Somogyi Béla utca 6. Telefoni: 130-460. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Budapest VI., Révoy utca 16. Telefon: 116-660. Készült a Zrínyi Nyomdában, rotációs ofszetnyomással. Felelős vezető: Bolgár Imre (80.2309/2-07) Kéziratot, rajzot nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivatalokban, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodában (KHI Buda­pest V., József nádor tér 1. 1900) közvetlenül vagy postautalványon^ valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: havonta 17 Ft, negyed évre 51 ft, fél évre 102 Ft, egy évre 204 Ft. Postai irányítószám: 1983 Index: 25 538 ISSN 0460-5551 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék